Spildevand

Alle virksomheder, der afleder processpildevand til kloakken, skal have en spildevandstilladelse (også kaldet en tilslutningstilladelse). På denne side kan du læse om under hvilke omstændigheder din virksomhed skal søge spildevandstilladelse, samt hvordan. Påbegynder man en ny afledning af spildevand, skal man søge tilladelse. Der findes dog også eksisterende virksomheder, som enten aldrig har fået en spildevandstilladelse med miljøvilkår, eller som har en forældet én. Disse bør også få en tidssvarende tilladelse. Alle relevante blanketter finder du her. Er du tvivl om din virksomhed bør få udarbejdet en spildevandstilladelse, eller hvordan du udfylder blanketterne, er du altid velkommen til at kontakte Miljøafdelingen.

Hvad er processpildevand?

Processpildevand er forskelligt fra sanitært spildevand, dvs. spildevand fra toilet, bad og køkken (se dog næste afsnit) m.m. Det er også forskelligt fra tag- og overfladevand, der kommer fra tage, veje og pladser. Hvis der fra virksomheden kun afledes sanitært spildevand samt overfladevand, kræver det normalt ikke en spildevandstilladelse.

Processpildevand kommer fra processer på virksomheder, f.eks. bilvask, fremstilling af varer, forurenet pladsvand, rengøring af produktionsudstyr og meget andet. Der er primært tale om klassiske industrivirksomheder, autoværksteder og bilvaskehaller m.m. Spildevandets sammensætning kan være meget forskellig. Nogle virksomheder afleder forurenende/miljøfremmede stoffer i form af f.eks. olie og tungmetaller, andre afleder meget animalsk eller vegetabilsk fedt. Hos andre igen, er den primære forureningsfaktor afledning af vaskekemikalier eller andre, kemiske stoffer.

Hvis der er tale om restaurant, take-away, cateringvirksomhed, kantine, slagter, bager eller lignende, betragter man også deres spildevand fra tilberedning af madvarer som processpildevand. Normalt vil man ellers betragte køkkenspildevand som sanitært spildevand. Forskellen er, at restauranter m.fl. afleder fedtholdigt spildevand i et sådant omfang, at det ikke kan sammenlignes med en almindelig husstand.  

På renseanlægget bliver mange stoffer nedbrudt eller fjernet via de biologiske processer, men der er grænser for, hvad bakterierne kan tåle, og hvor godt de kan rense spildevandet. Mange stoffer hæmmer direkte bakteriernes biologiske processer. Dét, som ikke bliver nedbrudt eller tilbageholdt, ledes ud i vandløb og havmiljø med det rensede spildevand. Derfor er det vigtigt, at alle virksomheder tager ansvar for deres eget processpildevand og overholder de krav, som kommunen stiller.

Hvorfor stiller kommunen krav til processpildevand?

Kommunen er tilsynsmyndighed for de fleste af virksomheder, der afleder processpildevand til kloak og renseanlæg. Kommunen giver tilladelse til, at man kan aflede spildevandet til kloak, med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven. Der stilles grænseværdier for de parametre, som kommunen vurderer har størst betydning i det enkelte tilfælde, f.eks. olie, fedt, tungmetaller, temperatur og pH. Dette sker af hensyn til:

 • At undgå tilstopning og korrosion af kloaksystemet

 • renseanlæggets biologiske processer (dvs. selve rensningen af spildevandet)

 • Køge bugt, som modtager det rensede spildevand

Virksomheder er selv ansvarlige for at søge om spildevandstilladelse. En byggetilladelse er ikke en spildevandstilladelse og man skal ansøge særskilt om lov til at aflede sit processpildevand til offentlig kloak. Tilladelsen gives til den virksomhed (evt. til grundejer), som er ansvarlig for spildevandsafledningen.

Tilslutningstilladelse for processpildevand

Kommunen meddeler tilslutningstilladelser, efter ansøgning fra virksomheder. Om nødvendigt kan kommunen meddele det som påbud, hvis der er nogle forhold, der ikke er i orden på en eksisterende virksomhed. Ved nye eller ændrede afledninger skal spildevandstilladelsen meddeles, inden spildevandet ledes til kloak/ændringen træder i kraft. 

Tilslutningstilladelsen er knyttet op på lokaliteten, ikke på selve virksomheden. Dvs. at hvis en virksomhed vil flytte til en anden adresse, skal den have en ny tilslutningstilladelse.

En spildevandstilladelse indeholder:

 • Vilkår for spildevandafledningen – fastsættes af kommunen

 • En spildevandsteknisk beskrivelse – udarbejdes af ansøger. Her skal virksomhedens processer beskrives, og der skal redegøres for afledningen af miljøfremmede og problematiske stoffer.

 • En spildevandsteknisk vurdering – udarbejdes af kommunen. Her tager kommunen stilling til ansøgningen og de beskrevne processer.

Hvornår skal man søge om spildevandstilladelse?

Virksomheder skal tage kontakt til Miljøafdelingen i følgende situationer:

 • Hvis virksomheden afleder processpildevand, men ikke har en spildevandstilladelse 

 • Ved nyetablering/tilflytning af virksomhed, hvorfra der afledes processpildevand 

 • Ved udvidelser eller ændringer i produktionen, som medfører mere spildevand eller ændrer sammensætningen af spildevandet

Hvordan ansøger man om spildevandstilladelse? (ansøgningsblanketter)

Godkendelsespligtige virksomheder (dvs. virksomheder som er opført på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen) skal ansøge om spildevandstilladelse via Byg & Miljø, www.bygogmiljoe.dk.

Andre virksomheder skal ansøge på en særlig blanket (se nedenfor), som sendes til Køge Kommunes Miljøafdeling på .

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om bl.a. årlig spildevandsmængde, tilslutningspunkt til offentlig kloak, spildevandsgenererende processer, indhold af miljøfremmede/miljøbelastende stoffer og eventuelle renseforanstaltninger. Man må gerne selv komme med forslag til egenkontrol samt evt. renere teknologi. Der skal vedlægges relevant tegningsmateriale, datablade og andet. Det vil kommunen til enhver tid stille specifikke krav til.

Når du ansøgt, følger en dialog med Køge Kommune, hvor oplysningerne gennemgås og drøftes. Køge Kommune udarbejder et udkast til tilslutningstilladelsen, som virksomheden og KLAR Forsyning får i høring. Her kan parterne komme med bemærkninger til udkastet inden for en nærmere fastsat tidsfrist. Efterfølgende færdiggør kommunen tilladelsen og meddeler den.

Der vil typisk være noget opfølgning på tilladelsen, f.eks. spildevandsanalyser eller krav om at virksomheden redegør for renere teknologi, udfasning af særligt forurenende stoffer eller lignende.

Særligt om spildevand, der indeholder olie- eller benzinprodukter (vejledninger m.m)

Spildevand der indeholder olie- eller benzinprodukter, skal afledes gennem sandfang og olie-/benzinudskiller (typisk blot omtalt som olieudskiller). Der findes i dag alternative renseforanstaltninger, f.eks. bioanlæg. Der skal bl.a. etableres sandfang og olie-/benzinudskiller eller lignende på afløb fra:

 • Værkstedslokaler

 • Vaskehaller og vaskepladser

 • Arealer, hvor der er risiko for spild af olieprodukter, f.eks. påfyldningspladser

 • Garageanlæg og større parkeringspladser

 • Steder, hvor der i øvrigt kan forekomme oliespild og olieholdigt spildevand

I forbindelse med etablering af olie- og benzinudskiller gælder der særlige regler. Herunder findes vejledninger til brug af olie- og benzinudskillere, samt kommunens vejledende retningslinjer. Det vedrører bl.a. korrekt dimensionering. Når du har etableret en olie- og benzinudskiller, skal du anmelde det til Køge Kommune, så den bliver tilmeldt kommunens tømningsordning (se næste afsnit). Skemaet findes også her:

Der gælder særlige regler for indretning og drift af vaskehaller og vaskepladser. Herunder findes vejledende retningslinjer for indretning og drift af vaskepladser og -haller. 

Der gælder særlige regler for indretning og drift af påfyldningspladser. Herunder findes forskrift om håndtering og opbevaring af olier og kemikalier, som også handler om påfyldningspladser. Ejere og brugere af olietanke er forpligtet til at sikre, at olietanke er anmeldt korrekt til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Rettelser foretages via www.bygogmiljoe.dk. Ejere og brugere er også forpligtet til at inspicere, tæthedsprøve og på anden vis føre kontrol med olietanke, jf. olietanksbekendtgørelsen. Læs mere her.

Tømningsordning for olieudskillere og ansøgning om fritagelse

Køge Kommune har en tømningsordning for olieudskillere (sandfang kan også tilmeldes). Man skal som udgangspunkt tilmelde sig tømningsordningen (se skema nedenfor), men man kan godt få fritagelse til at benytte et andet slamsugerfirma, hvis man gerne vil det. Det skal blot godtgøres, at det farlige affald fra tømningen kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved grundejerens foranstaltning. Benyt dette skema, som sendes til :

Vær opmærksom på, at Miljøafdelingen stiller en række miljøvilkår i din fritagelse, som relaterer sig til drift og vedligeholdelse af din olie- og benzinudskiller. En fritagelse gælder som udgangspunkt så længe jeres aftale med slamsugerfirmaet er gældende og affaldet bortskaffes til det samme sted.

Tømning af olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang varetages i 2018-2020 af SMOKA. Er man tilmeldt ordningen, skal man derfor kontakte SMOKA, hvis man har spørgsmål til tømninger, fakturaer osv. Betaling for tilsyn og tømning sker ved direkte fakturering mellem grundejeren og SMOKA.

Tømningsordningen gælder ikke for fedtudskillere. Der findes ikke en kommunal tømningsordning for disse, men man skal dokumentere over for Køge Kommune, at man har en kontrakt med et slamsugerfirma, som tømmer fedtudskillerne løbende (se anmeldeskema i næste afsnit).

Særligt om spildevand, der indeholder mad- og fedtrester

Spildevand, der indeholder mad- og fedtrester, skal afledes gennem slamfang og fedtudskiller. Der skal som hovedregel etableres fedtudskilleranlæg i forbindelse med afløb fra:

 • Erhvervsmæssige køkkener, kroer, kantiner, hoteller og restauranter

 • Cateringfirmaer

 • Grillbarer

 • Fast food-restauranter

 • Pizzeriaer

 • Levnedsmiddelvirksomheder/slagterier og slagtere

 • Bagerier og konditorier

 • Andre virksomheder/steder med tilberedning af varm mad

 • Pladser og overflader, hvorfra der kan forekomme spild af fedt og olie

Der gælder særlige regler for indretning og dimensionering af fedtudskillere. Herunder findes kommunens vejledende retningslinjer. Alle fedtudskillere skal anmeldes til Køge Kommune og man skal dokumentere, at fedtudskilleren er tilmeldt en tømningsordning. Benyt nedenstående anmeldeskema.

Øvrige tilladelser i forbindelse med kloakarbejde (blanketter)

Når du laver grave- og kloakarbejde, skal du huske at søge de nødvendige tilladelser og lave de nødvendige anmeldelser. Det kan være:

 • Grave-/støbetilladelse, benyt ansøgningsblanket som du finder her

 • Anmelde og færdigmelde kloakarbejde, benyt blanket som du finder her

 • Anmelde midlertidig støjende/støvende bygge- og anlægsarbejde, benyt anmeldeblanket som du finder her

Kort sagt - sådan søger du om spildevandstilladelse

Du har en virksomhed, der afleder processpildevand. Virksomheden er enten eksisterende, nyetableret /nytilflyttet eller der sker ændringer i spildevandsafledningen (mængde og/eller sammensætning).

 1. Ansøg Køge Kommune om tilslutningstilladelse for processpildevand (godkendelsespligtige virksomheder skal dog søge via www.bygogmiljoe.dk). Benyt ét af de tre ansøgningsskemaer her på siden. Køge Kommune laver et udkast til tilladelsen som ansøger og KLAR Forsyning får i høring. Efterfølgende meddeles den færdige tilladelse.

 2. Anmeld en evt. olieudskiller eller fedtudskiller på blanket til dette. Det er hhv. din tilmelding af olieudskiller til kommunens tømningsordning og dokumentation for, at din fedtudskiller er tilmeldt fast tømning. Kommunen har kun en tømningsordning for olieudskillere, ikke for fedtudskillere.

 3. Anmeld kloakarbejdet forinden udførelse. Ansøg om evt. grave-/støbetilladelse. Anmeld om nødvendigt arbejdet som en "midlertidig støjende/støvende aktivitet" på blanket til dette.

 4. Når arbejdet er udført, sendes en færdigmelding og "som udført"-tegning af kloakprojektet.

Et par krav til din afløbstegning

Vær opmærksom på, at vedlægge de nødvendige bilag, når du søger.

Vær desuden opmærksom på, at sende tegningsmateriale, som er fyldestgørende og letlæseligt. Køge Kommune kan kræve, at du sender en revideret tegning, hvis den ikke opfylder kravene eller ikke er tilstrækkeligt tydelig. Ved nyanlæg skal du bl.a. sende en projekteret afløbstegning, som skal suppleres med en ”som udført”-tegning når arbejdet er udført. Afløbstegninger skal laves af autoriserede kloakmesterfirmaer, og de skal som minimum indeholde/opfylde følgende:

 • Intern kloakering, herunder for processpildevand, sanitært spildevand samt tag- og overfladevand. Kloakstrenge skal angives med
   • dimensioner og materiale
   • forskellig signatur (fuldt optrukket for spildevand, stiplet for tag- og overfladevand)
   • forskellige farver (rød for spildevand, blå for tag- og overfladevand)
   • angivelse af eksisterende ledninger og projekterede ledninger/ledningsændringer
 • Tilslutning til stikledninger og skelbrønde (for både spildevand og tag- og overfladevand i separatkloakerede områder). Dette er særligt vigtigt, for at undgå fejlkoblinger!
 • Alle afløbsinstallationer og brønde, samt tilslutning(er) til kloak m.m.
   • I sager med olieholdigt processpildevand skal du f.eks. vise afløbsrender, sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd.
   • I sager med fedtholdigt spildevand skal du f.eks. vise gulvafløb, køkkenvaske, opvaskemaskiner, slamfang, fedtudskiller og prøvetagningsbrønd.
 • Koter for anlæg, brønde og terræn
 • Nordpil, matrikelgrænser og målestoksforhold, samt evt. entreprisegrænser
 • Andre forhold af relevans for spildevandsafledningen
 • Dato og underskrift/stempel fra autoriseret kloakmester