Vil du starte virksomhed

Vil du – eller har du allerede startet en ny virksomhed i kommunen - er det en rigtig god idé, at kontakte Miljøafdelingen så hurtigt som muligt. Vi kan vejlede dig i lovkrav om miljøforhold, så du bedst muligt kan planlægge opstarten af din virksomhed. Det kan desuden være, at din virksomhed er omfattet af krav til rutinemæssige miljøtilsyn. Flere typer af virksomheder er forpligtet til at anmelde deres opstart til kommunen på forhånd, bl.a. autoværksteder.

Vil du opstarte, udvide eller ændre din virksomhed?

De fleste virksomheder har aktiviteter, der reguleres af miljøbeskyttelsesloven – og det betyder, at der er krav til bl.a. indretning og drift af virksomheden.


Vær også opmærksom på, at der er flere regelsæt – udover miljøbeskyttelsesloven - der gælder ved etablering af virksomhed, såsom: Byggeloven, Planloven, Naturbeskyttelsesloven samt de brandtekniske regler.

Skal du grave i jorden? læs mere her.

Vil du udvide virksomheden?Som eksisterende virksomhed i Køge Kommune, skal du kontakte Miljø og/eller Anlæg under Teknik og Miljøforvaltningen, inden du udvider produktionen eller bygger til/om.

Udvidelse/ændring af en listevirksomhed Udvidelse/ændring af en listevirksomhed forudsætter godkendelse, hvis udvidelsen/ændringen kan medføre forøget forurening (før forureningsbegrænsende foranstaltninger). Bestemmelsen gælder både for bygningsmæssige og for driftsmæssige ændringer, f. eks. også for udvidelse af driftstiden.

Afgørelse om hvorvidt en projekteret udvidelse/ændring kan medføre forøget forurening træffes af miljømyndigheden.

Virksomheder med væsentlige miljøpåvirkninger skal have en miljøgodkendelse.

Disse virksomheder kaldes godkendelsespligtige listevirksomheder, og er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. De mange forskellige virksomhedstyper fremgår af listen på bilag 1 eller 2 i bekendtgørelsen - deraf navnet listevirksomheder.

Hvis du vil starte eller udvide en virksomhed, der kan forurene, er det altid en god idé at kontakte Miljøteamet i Køge Kommune. Så kan vi vurdere om projektet kræver miljøgodkendelse eller om der er andre miljøforhold der bør tages hensyn til i projekteringen. Det er oftest billigere at forebygge miljøproblemer i etableringsfasen.

Eksempler på listevirksomheder i Køge Kommune er Asfaltfabrikker, betonfabrikker, maskinfabrikker over 1000m2, kemi virksomheder, store varmeværker, skydebaner og en række affaldsanlæg.

Miljøgodkendelse

Ansøgningen om miljøgodkendelse skal beskrive virksomhedens aktiviteter, drift og de forventede miljøpåvirkninger. I bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed står en præcis beskrivelse af kravene til ansøgningen.

Miljøgodkendelsen rummer en vurdering af virksomhedens samlede miljøpåvirkning og en række krav - også kaldet vilkår. 

Vilkårene kan f.eks. angå støj, udledning af kemikaliedampe gennem skorstenen eller indholdet af kemiske stoffer i spildevandet. Der er naturligvis også krav til virksomhedens håndtering og bortskaffelse af forskellige former for affald. Desuden er der vilkår om virksomhedens egenkontrol, for løbende at sikre at miljøet ikke lider overlast.

Flytning eller lukning af din virksomhed

Husk at rydde op når produktionen stopper. Du skal fjerne alt affald fra grunden, så der ikke ligger rester der kan forurene fx jord eller overfladevand.

Kontakt Miljø for et afsluttende tilsyn.