Ønsker du at klage

Klager til Køge Kommune

Hvis du som borger ikke får medhold i en afgørelse, skal kommunen efter forvaltningsloven give dig en klagevejledning, hvis afgørelsen gives skriftligt, samt hvis der kan klages til en anden forvaltningsmyndighed. Du kan dog ikke klage, hvis afgørelsen giver dig medhold fuldt ud.

Klagevejledningen skal indeholde oplysning om, hvem der kan klages til, hvordan du skal klage samt tidsfrister for at klage.

Det kommunale tilsyn

Statsforvaltningen, Tilsynet, fører efter reglerne i den kommunale styrelseslov et retligt tilsyn med kommunerne. Tilsynet kan dog kun behandle klager, når der ikke er nogen særskilt klageinstans. Tilsynet har ikke pligt til behandle en klage.

Ombudsmanden

Ombudsmanden fører kontrol med hele den offentlige forvaltning – staten, regionerne og kommunerne. Ombudsmanden undersøger blandt andet, om kommunerne handler lovligt og i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

Ombudsmanden er ikke nogen egentlig klageinstans men kan - på eget initiativ eller på grundlag af en klage - undersøge en sag nærmere.