Nyt Universitetssygehus Køge

Her kan du læse mere om Køge Kommunes planarbejde for Region Sjællands nye universitetssygehus.

Universitetssygehuset Køge 2020

Baggrund

Et af de væsentligste projekter i Køge Kommune i disse år, som får stor betydning for udviklingen fremover, er Region Sjællands nye universitetssygehus. Køge Byråd skal forud for realiseringen af det nye sygehus gennemføre et planarbejde og i denne sammenhæng tilvejebringe et kommuneplantillæg, en lokalplan og en VVM redegørelse. Det nye Universitetssygehus Køge skal realiseres ved at ombygge og udvide det nuværende Køge Sygehus.

Universitetssygehus Køge vil fremover skulle varetage størsteparten af de specialiserede behandlinger for hele Region Sjælland og også en del af den almindelige behandling inden for en lang række områder. Desuden skal sygehuset være et af regionens fire akutsygehuse. Universitetssygehus Køge vil samtidig blive omdrejningspunktet for regionens forsknings- og undervisningsaktiviteter. Det forventes at det nye universitetssygehus vil være fuldt udbygget i 2020.

 
Se mere om Universitetssygehus Køge på 

 • Region Sjællands hjemmeside
 • Baggrunden er regionens sygehusplan fra 2010, der skal gennemføres i årene frem mod 2020. Se mere om Region Sjællands sygehusplan på regionens hjemmeside

  Region Sjælland har desuden oprettet en side på facebook, hvor sygehusprojektet kan følges, herunder byggeriet.  

  Fakta om Universitetssygehus Køge

  Køge Sygehus anno 2013
  64.500 m2
  3 etager inkl. kælder
  Bygningshøjde – 10 m
  12 helikopterlandinger pr. år
  700 parkeringspladser
  296 senge
  22.000 indlæggelser pr. år
  1.300 ansatte
  57.000 besøgende pr. år

  Universitetssygehuset Køge 2020
  176.500 m2 (heraf 130.000 m2 som nybyggeri)
  3-10 etager inkl. kælder
  Maksimal bygningshøjde – 55 m, inkl. helikopterlandingsplads
  180 helikopterlandinger pr. år
  1900 parkeringspladser
  877 senge
  91.000 indlæggelser pr. år
  4.200 ansatte
  400.000 besøgende pr. år

  Det nye universitetssygehus får helikopterlandingsplads til akutmodtagelse på taget af den højeste bygning. Sygehuset forventes at afføde ca. 3.000 nye lokale arbejdspladser.

   

  Planarbejdet

  Køge Kommune skal forud for realiseringen af Universitetssygehus Køge udarbejde henholdsvis en lokalplan, et tillæg til kommuneplanen og en VVM redegørelse.

  Tidsplan

  • Idéfase fra den 20. november til den 18. december 2013
   I perioden hører Byrådet borgere, interesseorganisationer, foreninger og myndigheders forslag og idéer til, hvilke miljøpåvirkninger, der særligt ønskes undersøgt i VVM-redegørelsen, samt om der er alternative forslag til projektet, der bør undersøges. Køge Kommune og Region Sjælland har holdt et fælles informationsmøde i perioden. (Se Idéfase)
  • VVM-redegørelse og miljøvurdering udarbejdes samtidig med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg i 2014
   Byrådet beslutter, hvad VVM-undersøgelsen skal omfatte på baggrund af idéer og forslag fremkommet i idéfasen. VVM-undersøgelsen udføres og sammenfattes i en VVM-redegørelse. Parallelt hermed udarbejder Byrådet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.
  • Offentlig høring i efteråret 2014
   Lokalplan, kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljøvurdering er i offentlig høring fra den 1. oktober 2014 til den 26. november 2014. Borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede kan komme med bemærkninger. Køge Kommune har afholdt et borgermøde den 9. oktober 2014 (Se Offentlig høring af planforslag)
  • Politisk beslutning primo 2015

   Alle høringssvar samles og vurderes. Byrådet skal vedtage kommuneplantillægget, lokalplanen og VVM-redegørelsen endeligt. Den politiske vedtagelse vil finde sted efter behandlingen af høringssvarene.

  Offentlig høring af planforslaget

  Køge Byråd har den 23. september besluttet at fremlægge forslag for Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge, tillæg til Køge kommuneplan 2009-2021 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering i offentlig høring.

  Høringsperioden for planforslag og VVM-redegørelse er fra den 1. oktober 2014 til den 26. november 2014. I høringsperioden er det muligt at fremsende indsigelser og bemærkninger til planforslagene og VVM-redegørelsen. Indsigelser og bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 26. november 2014 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. Husk at angive din egen post-adresse, hvis du bruger e-mail.

  Køge kommune har afholdt borgermøde den 9. oktober 2014 i forbindelse med offentlighedsperioden. Det foregik på Køge Rådhus i kantinen. Se oplæg ved borgermødet:

  Idéfase

  Køge Kommune har forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan og VVM redegørelse for Universitetssygehus Køge afholdt en idéfase. Idéfasen forløb fra 20. november 2013 til 18. december 2013.

   

  Der blev holdt offentligt informationsmøde i samarbejde med Region Sjælland i idéfasen den 27. november 2013 på Køge Sygehus. Se oplæg fra informationsmøde:

  I forlængelse af idéfasen besluttede byrådet at udarbejde forslag til lokalplan, kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering. Det blev besluttet, hvad VVM-redegørelsen skulle indeholde med udgangspunkt i de afgivne høringssvar.

 • Se økonomiudvalgets beslutning 
 • Følgegruppe

  På det offentlige informationsmøde den 27. november 2013 nedsatte Køge Kommune en følgegruppe for borgere med interesse for yderligere information og dialog om sygehuset. Følgegruppen har holdt et første møde 29. januar 2014. Se oplæg fra følgegruppemødet

  Følgegruppen holdt endnu et møde den 18. juni 2014. Se oplæg til følgegruppemødet 

 • Præsentation ved Køge Kommune