Fra Rest til Ressource i Køge Kommune

Køge Kommune deltager i projekt ”Rest til Ressource – Grønne forretningsmodeller for små og mellemstore virksomheder” i samarbejde med Dansk Symbiosecenter, DTU, Vækstforum Sjælland og 5 andre kommuner i Region Sjælland: Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Slagelse og Guldborgsund. Projektet er støttet af EU’s Regionalfond.

Projektet varer fra juli 2015 – juni 2018, dvs. 3 år.

Projektets formål er at hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV’er) til at styrke deres økonomi og konkurrenceevne igennem ressourceoptimeringer i forhold til energi, vand, materialer og affald. Projektet sigter også imod at skabe lokal vækst og flere arbejdspladser. Virksomheder betaler ikke for at deltage, men skal blot bidrage med tid og engagement.

Skilt om miljø

Projektet varer fra juli 2015 – juni 2018

Virksomhedernes forløb kan bestå af op til 3 faser:

FASE 1: Screening af virksomheden for potentialer til ressourceoptimering

FASE 2: Teknisk udviklingsplan, for de virksomheder der har særlige potentialer

FASE 3: Grøn forretningsmodel for virksomheder med særlige potentialer for intern ressourceoptimering eller Symbiose-forretningsmodel for virksomheder der kan indgå i industriel symbiose med en anden virksomhed – dvs. at den enes rest bliver den andens ressource.

Forløbet kører 4 gange i alt med forskudt start, hhv. fra sommeren 2015, foråret og efteråret 2016 og starten af 2017. Disse perioder kaldes projektperiode 1, 2, 3 og 4.

Der skal i alt screenes 100 SMV’er i de 6 partnerkommuner. 50 virksomheder får tilbudt at gå videre til fase 2 og få rådgiverfinansiering. I fase 3 vil 30 af disse virksomheder få tilbudt en grøn forretningsmodel. 10 andre virksomheder vil få tilbudt en symbiose-forretningsmodel, hvis de har potentiale til at indgå i industriel symbiose med en anden virksomhed. 

På denne side kan du læse om projektets forløb og målsætninger, samt hvilke virksomheder fra Køge Kommune der deltager i projektet.

Logoer fra samarbejdspartnerne

Fremdrift i Rest til Ressource i Køge Kommune

Projektperiode 1 ud af 6: juli 2015 – februar 2016

I den første periode af projektet skulle Køge Kommune screene 4 små og mellemstore virksomheder for potentialer til ressourcebesparelser.

4 virksomheder, herunder GHForm ApS, Valsemøllen A/S og Allo 2009 ApS, tog imod tilbuddet om en screening i løbet af perioden. Virksomhederne repræsenterer bl.a. metal- og fødevareindustrien. Alle 4 virksomheder modtog efterfølgende en rapport med konklusionerne på screeningen.

Valsemøllen A/S og Allo 2009 ApS blev udvalgt til at gå videre i projektet og få tilbudt rådgivermidler til udarbejdelse af en teknisk udviklingsplan. Begge virksomheder tog imod tilbuddet. 

En teknisk udviklingsplan sætter konkrete ord og tal på den enkelte virksomheds besparelsespotentiale, samt hvordan det kan opnås. De tekniske udviklingsplaner tager udgangspunkt i screeningernes konklusioner og fokusområdet besluttes i samarbejde mellem den enkelte virksomhed, Dansk Symbiosecenter, kommunen og rådgiveren.

Projektperiode 2 ud af 6: marts 2016 – august 2016

 

I projektets anden periode skulle Køge Kommune screene 6 SMV’er for potentialer til ressourcebesparelser. Som hidtil var der stort fokus på at inddrage virksomheder fra de større brancher, som har et stort ressourceforbrug, store spildstrømme (som f.eks. overskudsvarme eller kølevand) og affaldsfraktioner, der er dyre eller besværlige at bortskaffe og måske endda kan udnyttes bedre. 

Der var dog også stort fokus på at inddrage både mindre virksomheder og virksomheder med en mere nichepræget produktion. Disse kan have unikke besparelsespotentialer.

Køge Kommune har i perioden screenet Herfølge Kleinsmedie A/S, BB Fiberbeton A/S, KISO A/S, Scandinavian Packaging A/S, Elektrokul A/S og GK Pharma ApS. Disse virksomheder repræsenterer hhv. metal-, beton-, gummi-, plastik-, elektronik- og den farmaceutiske industri. Alle 6 virksomheder modtog i juni 2016 en individuel rapport på baggrund af screeningernes resultater.

I juni 2016 blev det besluttet, hvilke virksomheder der skulle tilbydes rådgivermidler i perioden. Herfølge Kleinsmedie A/S, KISO A/S og Scandinavian Packaging A/S fik tilbuddet og alle tog imod det. Disse virksomheder får udarbejdet en teknisk udviklingsplan i samarbejde med en rådgiver efter eget valg. 

Valsemøllen A/S og Allo 2009 ApS (fra periode 1) har fået udarbejdet tekniske udviklingsplaner af rådgivere efter eget valg. Begge virksomheder har efterfølgende fået tilbudt at gå videre til fase 3 og få udarbejdet en ny forretningsmodel. Begge virksomheder tog imod tilbuddet.

Projektperiode 3 ud af 6: september 2016 – februar 2017

I projektets tredje periode skulle Køge Kommune screene 4 SMV’er for potentialer til ressourcebesparelser. I denne periode blev Centralrøgeriet A/S, Hotel Comwell Køge Strand A/S, pK Chemicals A/S og Fitness Køge screenet. Som noget nyt, er hotel- og fitnessbranchen repræsenteret, hvilket der også ses eksempler på i nogle af de andre deltagerkommuner.   

Primo november 2016 blev det besluttet, hvilke virksomheder der skulle tilbydes rådgivermidler i denne periode. Ca. halvdelen af de screenede virksomheder i hver partnerkommune ville få tilbuddet, dvs. 2 virksomheder i Køge Kommune. Pga. de gode potentialer fik hele 3 virksomheder dog tilbudt at gå videre til fase 2. Disse er Centralrøgeriet A/S, Hotel Comwell Køge Strand A/S og pK Chemicals A/S. 

Alle 3 virksomheder tog imod tilbuddet og vil få udarbejdet en teknisk udviklingsplan.

Allo 2009 ApS (fra periode 1) har som den første virksomhed i projektet fået en ny forretningsmodel for et symbiosesamarbejde med en anden virksomhed i projektet. Valsemøllen A/S (fra periode 1) er ved at få udarbejdet en ny, grøn forretningsmodel. 

Herfølge Kleinsmedie A/S, KISO A/S og Scandinavian Packaging A/S (fra periode 2) er alle i gang med at få udarbejdet tekniske udviklingsplaner.

Projektperiode 4 ud af 6: marts 2017 – august 2017

Projektperiode 4 starter til marts 2017, men periodens screeninger udføres allerede i januar og februar. Køge Kommune skal i denne periode screene 3 små og mellemstore virksomheder.

I denne periode blev virksomhederne Hotel Niels Juel A/S, Computersalg A/S og HM Rustfri Design ApS screenet. I starten af marts 2017 blev det besluttet hvilke virksomheder fra deltagerkommunerne, som skulle gå videre i projektet og modtage tilbud om en teknisk udviklingsplan og grøn forretningsmodel. I Køge var der ikke nogen virksomheder, der gik videre til at modtage en teknisk udviklingsplan.

Herfølge Kleinsmedie A/S, Scandinavian Packaging A/S og Kiso A/S (fra periode 2) har alle afsluttet den tekniske udviklingsplan. Herfølge Kleinsmedie A/S og Scandinavian Packaging A/S har begge accepteret tilbuddet om at få en grøn forretningsmodel.

Hotel Comwell Køge Strand A/S, Centralrøgeriet A/S og Pk Chemicals A/S (fra periode 3) er alle i gang med både den tekniske udviklingsplan og den grønne forretningsmodel.

Samlet set er der otte virksomheder i Køge, som har fået eller er i gang med en teknisk udviklingsplan. Syv virksomheder har fået tilbudt en grøn forretningsmodel, hvor af seks virksomheder har fået eller er i gang med forretningsmodellen.

Hvis du ønsker at få mere information om projektet, er du velkommen til at henvende dig til den ansvarlige projektleder i Køge Kommune (se kontaktinformationer nedenfor).

Projektperiode 5 og 6: september 2017 – juni 2018

Det resterende år af projektet skulle bl.a. bruges til at få alle de virksomheder, som var gået videre til fase 2 og fase 3, igennem deres forløb. Desuden ville Dansk Symbiosecenter samle op og evaluere på projektet. 

I periode 5 og 6 blev de grønne forretningsmodeller færdiggjort for Hotel Comwell Køge Strand A/S, Herfølge Kleinsmedie A/S, Centralrøgeriet A/S, PK Chemicals A/S og Scandinavian Packaging A/S. Alle virksomhedsforløb blev dermed afsluttet.

Samtlige virksomheder fik identificeret et større eller mindre antal potentialer for ressourceoptimering. Der blev fundet flere eksempler på besparelser af både energi, vand og råvarer, samt affaldsminimering.

Flere af tiltagene kan realiseres med en kort tilbagebetalingstid og relativt simple tiltag. Det kunne f.eks. være vandbesparende haner, udskiftning af et gammelt fyr, nyt maskinel eller endda ændret adfærd på arbejdspladsen. Den slags tiltag kan nogle gange give uventet store besparelser. Selv meget oplagte tiltag kan dog være vanskelige at få øje på, og ikke mindst skabe overblik over, for den enkelte virksomhed. Screeninger og rådgiverforløb har i mange tilfælde haft afgørende betydning for at få identificeret, kortlagt og beskrevet de relevante tiltag, samt beregne besparelsespotentialerne.

Nogle af de fundne besparelsespotentialer havde så lang tilbagebetalingstid eller var så dyre, at de ikke kunne prioriteres. Det var f.eks. efterisolering af gamle bygninger. Nogle virksomheder fik dog beskrevet tiltag, som ganske vist kræver et stort arbejde, måske store investeringer og yderligere undersøgelser, men som vurderes at være rentable.

Resultater af Rest til Ressource

Rest til Ressource imødekom og opfyldte målsætningerne, herunder antal deltagende virksomheder, virksomheder der fik rådgiverbistand og omfanget af identificerede potentialer til ressourcebesparelser. Projektet overholdt sit budget og den overordnede tidsramme (enkelte leverancer tog lidt længere tid end forventet). 

Projektet kan ikke opgøre de virkelige ressourcebesparelser, da det afhænger af om virksomhederne ønsker at føre tiltagene ud i livet. Mange virksomheder har dog allerede udført flere af de foreslåede tiltag og har opnået endog meget store besparelser, både ressourcemæssige og økonomiske. 

De deltagende virksomheder

I løbet af Rest til Ressource-projektet screenede Køge Kommune 17 små og mellemstore virksomheder fra Køge, Bjæverskov, Borup, Lille Skensved og Herfølge. Virksomhederne tilhører mange forskellige brancher og spænder fra hoteller til salgs- og produktionsvirksomheder, herunder medicinal- og fødevarevirksomheder. Projektet har i alt screenet 107 virksomheder i 6 kommuner.

I Køge tog 8 virksomheder imod tilbuddet om at få udarbejdet en teknisk udviklingsplan på baggrund af deres screeningsresultat. 5 af disse fik sidenhen udarbejdet en grøn forretningsmodel. 1 virksomhed fik udarbejdet en symbiose-forretningsmodel for et symbiose-samarbejde med en anden deltagervirksomhed.

Ressourcebesparelser

Virksomheder, der fik en teknisk udviklingsplan og/eller grøn forretningsmodel, fik beregnet hvor meget CO2, energi, materialer og vand de potentielt kan spare ved at realisere potentialerne (se kolonnen ”Resultater”):

Årligt fald i  Oprindelige måltal  Tilrettede måltal  Resultater 
 CO2-emission  14.236 tons 1.350 tons  3.322 tons 
 Energiforbrug  33.419 GJ 18.300 GJ  29.446 GJ 
 Vandforbrug  1.040.000 tons 17.000 tons  20.935 tons
 Materialeforbrug  306 tons 700 tons  2.282 tons 

Det var vanskeligt at opstille måltal for Rest til Ressource. Det var ikke muligt at indhente erfaringer fra andre projekter og resultaterne ville i høj grad komme til i at afhænge af de virksomheder der deltog i projektet. Tidligt i projektet viste det sig, at de oprindelige måltal ikke passede særligt godt med de potentialer, der begyndte at blive fundet. Et stykke vej inde i projektet, blev måltallene tilrettet, og blev således mere realistiske. 

Det skal bemærkes, at resultaterne (de beregnede potentialer) kun er lavet for de 52 virksomheder ud af 107, som fik rådgiverbistand. En del af de fundne potentialer var ikke rentable at arbejde videre med, så de skal tages med forbehold. Projektet indeholdt ingen krav om at potentialerne skulle realiseres, så det er op til virksomhederne at prioritere hvilke tiltag de eventuelt vil gå videre med.

Virksomheder, der øgede deres produktion undervejs i projektet, fik modregnet det ekstra ressourceforbrug i opgørelsen af deres besparelser, da det reelt udgør et samlet merforbrug. 

Jobskabelse

Rest til Ressource blev ikke målt på jobskabelse, men det var en af projektets målsætninger at skabe nye jobs og vækst i virksomhederne. På baggrund af de mange virksomhedsrapporter der blev udarbejdet, har Dansk Symbiosecenter konkluderet, at der er potentiale til mindst 24 nye arbejdspladser i de 52 virksomheder der fik rådgiverbistand.

Hvad synes virksomhederne om at deltage i Rest til Ressource?

Se indslag fra TV2 Lorry med Scandinavian Packaging A/S fra den 17. februar 2018.

Se interview med Centralrøgeriet A/S på Dansk Symbiosecenters hjemmeside.

Flemming K. Sørensen, Adm. Direktør hos Elektrokul A/S om at deltage i projekt Rest til Ressource: 

Jeg synes det har været spændende at deltage i screeningen, hvor flere eksperter mødte op på vores virksomhed, og alt blev gennemgået, lige fra indkøb af råmaterialer og anvendelse af disse samt evt. anvendelses muligheder for rest materialet som hidtil har været et affald produkt. Desuden fik vi gennemgået alle øvrige resurser, som vand, el og naturgas, og fik idéer til hvordan der vil kunne spares penge ved at investere ”grønnere” som f.eks. LED lys og moderne gasfyr, mm.

Jesper Birch Olsen, Technical Manager hos KISO A/S om at deltage i en workshop om grøn forretningsudvikling, som led i projekt Rest til Ressource: 

Gennem mange år har vi brugt en del tid på, om vi kunne fjerne affaldsomkostninger og i stedet bruge vores rester til noget. Og når man sidder med problemstillingen selv, kan man godt stirre sig lidt blind. Så det var godt at komme på workshoppen og tale med andre i samme situation. Det var opløftende at høre, der sker noget, og at der er nogen, der arbejder med det, så vi ikke skal opfinde den dybe tallerken, men bare kan kontakte dem. Det var første gang jeg deltog, men jeg snakkede med andre deltagere, som sagde, det var noget af det bedste, de har været med til.

Kontakt Rest til Ressource
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 30.08.21