Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Sagsbehandlingstider på velfærdsområdet

Beskyttet beskæftigelse

Tilbud om beskyttet beskæftigelse m.m. til personer med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne: 

Sagsbehandlingstid: 2 måneder
Lov om social service, kapitel 17.


Botilbud

Midlertidige botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller særlige sociale problemer:

 
Sagsbehandlingstid: 3 måneder
Afgørelsen træffes af et visitationsudvalg.
Lov om social service, kapitel 18.

Længerevarende boformer til personer med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp, pleje og omsorg: 

Sagsbehandlingstid: 3 måneder
Afgørelsen træffes af et visitationsudvalg.
Lov om social service, kapitel 18, § 92.


Dagpenge

Dagpenge ved sygdom
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Dagpenge til forældre med alvorligt syge børn
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Refusion til arbejdsgiver
Sagsbehandlingstid: 4 uger

 

Førtidspension, personlige tillæg mm.

Tilkendelse af førtidspension
Sagsbehandlingstid: 3 måneder

Bistands- eller plejetillæg
Sagsbehandlingstid: 3 måneder
(Gælder kun for førtidspensionister, hvor pensionen er tilkendt før 1. januar 2003)


Hjælpemidler og forbrugsgoder

Kropsbårne hjælpemidler

Sagsbehandlingstid: 

Førstegangsansøgninger: 6 uger

Øvrige ansøgninger: 2 uger

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning 

Sagsbehandlingstid: 3 måneder

Støtte til køb af bil

Sagsbehandlingstid: 

Støtte til køb af bil: 6 måneder

Særlig indretning af bil: 4 uger  


Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse 

Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, løbende hjælp til forsørgelse samt afgørelse om aktivering
Sagsbehandlingstid: 3 uger
Der ydes akut hjælp i særlige tilfælde. 

Økonomisk hjælp i særlige tilfælde, herunder hjælp til enkeltudgifter og sygebehandling
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Ledighedsydelse under ferie
Sagsbehandlingstid: 4 uger
 

Personlig og praktisk hjælp, træning, plejebolig, hjemmesygepleje m.v. til voksne

Personlig pleje
Sagsbehandlingstid: 1 uge
(Om nødvendigt ydes hjælpen straks)
Lov om social service, kapitel 16, § 83.

Praktisk hjælp
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Lov om social service, kapitel 16, § 83.

Hjemmesygepleje
Sagsbehandlingstid: 1 uge
(Om nødvendigt ydes hjælpen straks)
Sundhedsloven, § 138, og Lov om vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning.

Genoptræning
Sagsbehandlingstid: 3 hverdage
Genoptræning til personer, der efter udskrivelse fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.
Sundhedsloven, § 140.

Omsorgstandpleje
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Bekendtgørelse nr. 727 om tandpleje, § 7.

Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Ydelsen omfatter vedligeholdelses– eller genoptræning til voksne på kommunens træningscentre.
Lov om social service, kapitel 16, § 86.

Afløsning og aflastning i dag- eller døgntilbud
Sagsbehandlingstid: 2 uger
(Om nødvendigt ydes hjælpen straks)
Lov om social service, kapitel 16, § 84.

Plejebolig m.v. til borgere med omfattende behov for pleje
Sagsbehandlingstid: 2-3 uger
Lov om social service, § 192, og Lov om almene boliger, § 5, stk. 2.

Plejevederlag til nærtstående, som varetager pasning af terminalt syg
Sagsbehandlingstid: 1 uge
Lov om social service, § 119.

Hjemmevejledning
Sagsbehandlingstid: 3 måneder
Lov om social service, kapitel 16, § 85.

Kontant tilskud til handicappede, der har behov for hjælp
pleje mm. i mere end 20 timer pr. uge
Sagsbehandlingstid: 4-8 uger
Lov om social service, kapitel 16, § 95.

Tilskud til handicappede, der ansætter hjælpere til pleje, overvågning mm.
Sagsbehandlingstid: 3 måneder
Lov om social service, kapitel 16, § 96.

Ledsagerordning for voksne
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Lov om social service, kapitel 16.

Kontaktperson til døvblinde
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Lov om social service, kapitel 16.

Dækning af nødvendige merudgifter

Kontant tilskud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
(Til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse)
Sagsbehandlingstid: 6 uger
Lov om social service, kapitel 17, § 100.

 

Behandling

Behandling af stofmisbrugere
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Lov om social service, kapitel 17, § 101.

Tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Lov om social service, kapitel 17, § 102.