Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Udvikling i Køge Kommune Køge Nord

Køge Nord

Vi er i fuld gang med at udvikle en ny grøn og bæredygtig bydel i Køge Nord i nærheden af skov og strand og med kun 20 minutter i tog fra Københavns Hovedbanegård. 

I Køge Nord er der plads til både boliger og erhverv. Det 130 hektar store område vil udvikle sig til en mangfoldig bydel med stationsnært kontorbyggeri, grønne boligområder og erhverv. Med skov og kyst i umiddelbar nærhed, og med Køge Nord Station samt Køge Bugt Motorvej som nærmeste nabo, bliver det nemt at pendle og et attraktivt sted at bo og arbejde.

Hvor stationsområdet er et knudepunkt for rejsende og over tid også for arbejdspladser, når området udvikles med kontor- og erhvervsbebyggelse, vil du bagom dette finde Køge Nord Skovby – et rekreativt boligområde, hvor boligformerne varierer fra et-plans rækkehuse over lejligheder til bofællesskaber. Med fokus på kultur- og idrætstilbud, naturoplevelser og fællesskab, vil det nye boligområde henvende sig til både børn, voksne og ældre. 

Køge Nord certificeres efter DGNB, hvilket betyder, at det lever op til en række bæredygtige kriterier inden for byggeri og byudvikling. 
Læs mere om DGNB certificering hos Green Building Council Denmark. 

På denne side kan du holde dig orienteret om Køge Nord projektet i sin helhed og med aktuel status for de enkelte delområder. Du finder alt information i menuen herunder.

I masterplanen kan du få det fulde overblik over visionerne for Køge Nord.

Masterplanen beskriver de overordnede rammer for hvad, hvor og hvordan, den nye bydel skal udvikles.
 
Masterplanen beskriver og visualiserer, hvordan man indtænker og planlægger for eksempel regnvandshåndtering og infrastruktur i en rekreativ sammenhæng, og hvordan de overordnede greb for boliger og boligstrukturerne skal se ud.

I 2019 besluttede Økonomiudvalget at revidere masterplanen for Køge Nord. Den reviderede masterplan blev vedtaget i Byrådet den 27. august 2019. 

I den oprindelige masterplan finder du visionerne for erhvervsområdet, som er udeladt i masterplanrevisionen.

Stationsområdet i Køge Nord - en central port til hovedstadsområdet.

Stationsområdet i Køge Nord bliver et trafikalt knudepunkt hvor pendlere, arbejdende, studerende og beboere dagligt vil have deres gang. I dag passerer omkring 130.000 pendlere dagligt området.

Med både fjerntog, regionaltog og s-togforbindelser fra Køge Nord station, og med Køge Bugt Motorvej som nabo, er der hurtige og let tilgængelige forbindelser til resten af landet. Med 20 minutter i tog til Københavns Hovedbanegård vil der være let adgang for virksomheder og medarbejdere fra hovedstadsregionen. 

Stationsområdet er et synligt vartegn med den prisbelønnede og ikoniske stationsbygning, designet af arkitektvirksomhederne Cobe og Dissing+Weitling, og med den kommende erhvervsbebyggelse.

Fra parkering til bebyggelse

Ved Køge Nord Station ligger et Parkér- og Rejs-anlæg med 650 p-pladser. Anlægget planlægges udvidet til 900 p-pladser og over tid måske helt op til 2700 p-pladser. Parkér- og Rejs-anlægget er placeret på en måde, så det over tid vil kunne omdannes til byggefelter for fremtidig kontor- og serviceerhverv. I takt med omdannelsen af parkeringspladser til byområde, vil parkeringspladserne skulle indgå i parkeringshuse.

Erhvervsbebyggelsen i stationsområdet udbygges i etaper, med første etape vest for stationen ved Nordstjernen. Bebyggelsen tilrettelægges så den skærmer det bagvedliggende fremtidige boligområde mod støj.

Ved stationsområdet er anlagt et grønt strøg, der, udover at sikre regnvandshåndtering, skaber et rekreativt byrum med snoede stiforløb, som gør det rart at færdes til fods fra Køge Nord Station til de fremtidige kontorer. 

De første erhvervsgrunde er udbudt til salg

I første etape er 52.000 kvm udbudt til salg til kontor- og serviceerhverv, hotelbyggeri m.m. Grundene er udbudt med byggeret på 10.000 – 20.000 kvm.

Køge Nord Skovby bliver et grønt og bæredygtigt boligområde med fokus på sociale fællesskaber og med korte afstande til skoven, stranden, byen og hovedstadsområdet.

Den nye bydel i Køge Nord vil opfylde drømmen om at bo tæt på byen og samtidig i grønne omgivelser. Den grønne identitet bliver gennemgribende for bydelen med bynatur helt tæt på boligerne og regnvandshåndteringen som synlige grønne områder centralt placeret i boligklyngerne, så de imiterer landsbystrukturer med bebyggelse omkring små gadekær. Klyngestrukturen skaber gode fysiske rammer med grundlæggende godt mikroklima og skærmer samtidig mod støj fra den nærtliggende motorvej.

Rummene imellem boligerne holdes fri for biler. På den måde sikrer vi rammer for trygge mødesteder og sociale fællesskaber for beboere i alle aldre.

Med en variation af boligformer, -størrelser og -typer vil bydelens beboersammensætning spænde bredt og byde på kultur- og idrætsaktiviteter for alle.

Træerne byder velkommen

Allerede når de første beboere flytter til Køge Nord Skovby vil grønne omgivelser præge boligområdet og give rig mulighed for leg og bevægelse i omgivelser præget af et varieret plante- og dyreliv. Køge Kommune prioriterer nemlig en såkaldt grøn byggemodning, hvilket betyder, at der plantes og modnes træer og andet grønt før byggeri. Samtidig bliver et bæredygtigt system for regnvandshåndtering en integreret del af landskabet i Køge Nord. Alt efter regnvejrsforhold vil små søer og bække komme til syne og skabe grønne åndehuller for beboere og besøgende.

De første boliger bliver opført

Etableringen af de første 245 boliger i form af et- og toplansrækkehuse er i gang. En del af bebyggelsen etableres som Plushusene, der danner ramme om et moderne og bæredygtigt bofællesskab med blandede boligstørrelser og boligtyper. Læs mere om Plushusene på deres hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig deres nyhedsbrev.

Casa Nord står bag Skovgårdene - et delområde, hvor de bygger et- og toplanshuse samt mindre lejligheder. Læs mere om boligerne på Casa Nords hjemmeside.

Flere boliger på vej

Nord for den første etape boliger udbygges i løbet af det kommende år med 40 almene boliger, som efter planen bliver bygget som cirkulært træbyggeri. Det er FSB der står bag de nye almene boliger, som du kan læse mere om på Bæredygtige familieboliger i Køge - fsb.dk

Derudover udbyder Køge Kommune i 2023 de 10 individuelle parceller, som der samtidig er givet mulighed for.
Projektet byggemodnes året ud. Mere info følger omkring årsskiftet.

 

Transport er en essentiel faktor for de fleste virksomheder. Som epicenter for trafikale forbindelser tilbyder Køge Nord erhvervsområder med rigtig gode forudsætninger for at drive virksomhed. Her mødes motorvejene E20, E47 og E55 samt regional- og fjerntogsforbindelser, og med Køge Havn i nærheden er omtrent alle trafikale forbindelser tilgængelige i området omkring Køge Nord.

Udvidelse af erhvervsområdet langs Egedesvej

Vest for Køge Nord ligger Skandinavisk Transport Center (STC) – et erhvervsområde, som huser store transport- og logistikvirksomheder. Der er planlagt for en udvidelse af STC som i første omgang omfatter to nye erhvervsområder, der vil blive placeret langs Egedesvej: STC III samt et stationsnært erhvervsområde.

Læs mere om Skandinavisk Transportcenter

Nyt erhvervsområde i forlængelse af STC

STC III dækker en udvidelse af erhvervsområdet som inddeles i tre delområder i det vestlige område af Køge Nord, som vist på ovenstående oversigtskort.  
Delområderne omfatter STC III del 1, med mulighed for udvidelse med erhvervsområde del 3, og dækker sammenlagt et areal på ca. 40 hektar. De er placeret nær det eksisterende STC, afgrænset af Nordhøj, Egedesvej, Ll. Skensved og det kommende boligområde i Køge Nord. Erhvervsarealet giver mulighed for etablering af større lager- og transportvirksomheder og mindre industri- og håndværksvirksomheder.

Se lokalplan 1084 for første del af udvidelsen af STC III (linket åbner planens PDF direkte fra Plandata.dk). LINK

Nord for Egedesvej udvides erhvervsområdet med STC III del 2, som afgrænses af Skensved Ådal mod nord, og som dækker et areal på ca. 18 hektar. Her er der mulighed for etablering af større lager- og transportvirksomheder såvel som lettere industri med en bygningshøjde på maksimalt 12 meter. 

Se lokalplan 1088 for anden del af udvidelsen af STC III (linket åbner planens PDF direkte fra Plandata.dk) LINK

Stationsnært erhvervsområde nord for Egedesvej

Det stationsnære erhvervsområde dækker et areal på ca. 26 hektar og henvender sig til lettere industri- og håndværksvirksomheder. Det kan være virksomheder der fx arbejder indenfor design og innovation med fremstilling af fødevarer, medico eller grøn teknologi. 

I det stationsnære erhvervsområde vil der være mulighed for at bygge virksomheder i klynger. Med kort afstand til stationsområdet vil det være let tilgængeligt for de medarbejdere der bruger den offentlige transport til og fra arbejde.

Regnvand, vådområder og hensynet til naturen

Skensved Ådal bliver et vådområde der ikke kun bidrager til håndteringen af regnvand og rensning af overfladevand fra erhvervsområdet, men som også byder på et grønt rekreativt område.

Rensningen af vandet sker gennem naturens egne processer, hvor planter og blomster trækker overskydende næringsstoffer ud af jorden. Rensningsanlægget forsinker og tilbageholder også regnvand, så der ikke opstår oversvømmelser.

I udvidelsen af erhvervsarealerne planlægges der for integration af de store transport- og logistikvirksomheder i landskabet, så der tages hensyn til naturen og omgivelserne.

Kultur- og idrætslivet spiller sammen med fællesskabet en væsentlig rolle i udviklingen af Køge Nord Skovby. En samlet plan med en række konkrete forslag vil være med til at gøre den nye bydel livlig og interessant for bydelens beboere, naboer og Køges øvrige borgere. 

I Køge Nord Skovby er fællesskab, kultur og bevægelse en central del af hverdagen for både voksne og børn, og i den overordnede vision for bydelen er der lagt stor vægt på mangfoldighed og nærhed til skov og natur. Samtidig har politikerne vedtaget en Idræts-, fritids- og kulturplan, som skal sikre bæredygtige ideer til både varige og midlertidige aktiviteter i området, herunder et samlende kvarterhus, madskov, oplevelsesstier, græsningslaug og en natur- og byggelegeplads.

Udviklingsprincipper for kultur- idræts- og fritidsprojekter

De 6 udviklingsprincipper er gældende for udviklingen af kultur- idræts- og fritidsprojekter i Køge Nord Skovby. Udviklingsprincipperne er vejledende ud fra best practice og afspejler også masterplanens vision for Køge Nord Skovby.

Prioriter grønne løsninger

Muligheden for en klimavenlig livsstil er en stærk driver for udvikling af fællesskaber og for branding af kommunen. Tænk klima og grøn profil ind i udviklingen af bydelen i alle aspekter. I udformningen og indretningen af byens rum og pladser, i planlægning og etablering af rekreative områder og skab rammerne for at praktiske fællesskaber kan udfolde sig. Gør det nemt for beboerne at leve et sundt, oplevelsesrigt og bæredygtigt liv. 

Tænk Køge Nord som et samlet område både fysisk og mentalt

Binde det nye område sammen med det ”gamle” Køge Nord og undgå at den nye bydel bliver ”en ø” i byen. Forbind eksisterende og nye funktioner, og gør det let og trygt for beboerne at bevæge sig rundt i området. Tilfør nye elementer og oplevelser, som understøtter en grøn livsstil, aktive fællesskaber, idræts-, fritids- og kulturaktiviteter.

Træk eksisterende forenings- og kulturaktiviteter ud af bygningerne

Foreningerne skal ud af deres vante lokaler og møde det selvorganiserede fritidsliv, hvor det er. Åbn op for at eksisterende haller og faciliteter kan anvendes til nye aktiviteter og af nye brugergrupper. Det skaber liv og oplevelser i byrummet og grobund for nye synergier, så fællesskaber kan opstå.

Facilitér mødet mellem mennesker og skab rum for læring og vidensdeling

Flere og flere af os bor alene med eller uden børn. Facilitér mødet mellem mennesker og skab rum for at nye former for fællesskaber kan blomstre. Skab unikke byrum og mødesteder, der inkluderer frem for at favorisere og med en mangfoldighed i udbud og muligheder, der taler til flere målgrupper på tværs af alder og baggrund.

Udnyt de stedbundne potentialer og ressourcer

Brug kulturhistorien og naturen - skoven, bakkerne, og vandet - som et aktiv i udviklingen og som en identitetsskabende faktor for området. Identificer de lokale ressourcer og inviter lokale aktører og ildsjæle med i udviklingen af området. Lad de nye beboere være medskabere af området og giv dem direkte medindflydelse på aktiviteter og funktioner i nærmiljøet omkring dem.

Planlæg i tid og fleksibilitet

Byudvikling tager tid! Og byrummene skal kunne forandres over tid og tilpasses nye behov og tendenser. Brug midlertidige tiltag til at teste mere permanente funktioner og aktiviteter af. Tænk både langsigtet, fleksibelt og reversibelt, når det gælder indhold og drift - og brug gerne kvadratmeterne flere gange. Giv plads til eksperimenter og læring.

Anlægsarbejdet i Køge Nord er i gang. Køge Kommune står for anlægningen af den primære vej Nordlyset, som er den nye forbindelsesvej der går gennem det kommende boligområde, mens KLAR forsyning står for spildevands- og regnvandshåndtering. 

På denne side kan du finde kontaktoplysninger på de forskellige eksterne leverandører, der er tilknyttet den fysiske udvikling af Køge Nord området.

Spildevand

KLAR FORSYNING
www.klarforsyning.dk
klar@klarforsyning.dk
Tlf.: 56 65 22 22

Vandforsyning

Skensved Vand
www.skensvedvand.dk
skensvedvand@webspeed.dk

Varmeforsyning

VEKS
www.veks.dk
veks@veks.dk
Tlf.: 23 22 39 76

Elforsyning

Cerius
www.cerius.dk
info@cerius.dk
Tlf.: 70 29 20 24

Gasforsyning

Evida
www.evida.dk
evida@evida.dk
Tlf. 77 89 90 00

Fiberforsyning

TDC 
www.tdc.dk
Tlf.: 70 70 90 90

Fibia
www.fibia.dk
Tlf.: 70 29 24 44

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside