Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Køge Kommune Vores organisation På forkant med fremtiden - fortællingen om Køge Kommune

På forkant med fremtiden - fortællingen om Køge Kommune

Formålet

Formålet med fortællingen "På forkant med fremtiden" er at skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi vil, og hvilke værdier, vi arbejder efter.

Fortællingen rummer:

 • at vi er en kommune i vækst og udvikling
 • at vi skaber løsninger tæt på borgernes hverdag
 • at vi sammen udvikler os og skaber en attraktiv arbejdsplads.


På forkant med fremtiden er den strategiske overligger for de mangfoldige fortællinger, der i dag findes i organisationen samtidig med, at den peger på den retning, vi som organisation ønsker at udvikle os i, for at være på forkant med fremtiden. Det er en samlet fortælling, der rummer vores mangfoldighed i en tid, hvor udviklingen går stærkt og vores roller og rammer er under forandring. 

Fortællingen er den strategiske overligger for den mangfoldighed af fortællinger, vi har i Køge Kommune og rummer derfor de værdimæssige pejlemærker i Det Personalepolitiske Grundlag, måden vi arbejder på med Velfærd på nye måder og vores ambition om at være et regionalt kraftcenter. Ambitionen er, at fortællingen skal være med til at skabe fortællemæssig sammenhæng på tværs af organisationen, samtidig med, at den tager vores interessenter alvorligt og lever op til kriterierne for en god fortælling.

Fortællingen om Køge Kommune

I disse år befinder Køge Kommune sig i en særlig situation. Frem mod 2020 vil Køgeområdet udvikle sig til et regionalt kraftcenter, som tiltrækker flere virksomheder 
og nye borgere med gode vilkår for erhvervslivet, bedre motorveje og hurtigere tog, nye attraktive boligområder, flere uddannelsesinstitutioner og et alsidigt kultur- og 
idrætsliv. Området vil med andre ord ændre karakter erhvervsmæssigt, infrastrukturelt og geografisk. Samtidig er relationen mellem borgere og kommune under forandring. Det skyldes især tre forhold: 

 • Kommunens økonomi under pres. Den offentlige økonomi er generelt under stort pres. Det betyder, at de økonomiske rammer for den offentlige sektor i fremtiden vil være strammere. Der er altså færre penge til velfærd og bl.a. på grund af befolkningsudviklingen, får vi flere borgere, der efterspørger hjælp.
 • Øget reformpres. Der kommer stadig flere krav om standardisering og centralisering af offentlige ydelser, som i sig selv betyder serviceomlægninger. Det er en forudsætning for at møde fremtidens krav, at vi arbejder systematisk med innovation og inddragelse af borgerne i udvikling af ny velfærd.
 • Ændret kommunikationsadfærd. Sociale medier giver lyd til nye stemmer i den demokratiske debat. Udviklingen accelereres i takt med, at mediebilledet er blevet mere fragmenteret og tempoet skruet op. Borgerne er online 24/7 og forventer tilsvarende, at kommunen reagerer straks, går i dialog og hele tiden er tilgængelig.

Køge Kommune vil håndtere udfordringerne ved at være på forkant med fremtiden. 

Køge Kommune har selv skubbet på for at få skabt mest mulig udvikling i og omkring Køge. Det gælder blandt andet byggeriet af Universitetshospital Sjælland i Køge og 
København-Ringsted banen med den nye station i Køge Nord. Og det gælder den nye bystrand og boliger i Køge Kystområdet, Køge Nord og udviklingen af uddannelsesbyen Campus Køge. 

Nu skal vi have omsat udviklingen til størst mulig gavn for vores egne borgere. 

Udviklingen er vigtig, fordi den er med til at skabe flere arbejdspladser og investeringer. Det er en forudsætning for, at vi også fremover kan være en attraktiv kommune med ordentlig børnepasning, ældrepleje, skoler og kultur- og idrætstilbud. Samtidig er udviklingen også en forudsætning for, at vi sammen med borgerne kan fortsætte den fremsynede byudvikling, der i disse år sætter Køge på danmarkskortet.

Når Køge Kommune vil være på forkant med fremtiden, handler det om at tage ansvar for vores udvikling og velfærd - både på den korte og på den lange bane. På den korte bane skal Køge Kommune være på forkant med fremtiden ved at forholde sig til det økonomiske pres, kommunerne er under i disse år på grund af strammere økonomiske rammevilkår, flygtninge og en stigende gennemsnitsalder. Det betyder, at vi er presset til at spare på visse områder, at tænke nyt og forsøge at gøre tingene smartere, og at vi skal være aktive facilitatorer i forhold til borgerne, så borgere og pårørende kan gøre mere selv. Ellers sættes økonomien over styr og undergraver fremtidens velfærd. På den lange bane skal Køge Kommune være på forkant 
med fremtiden ved at holde fast i de langsigtede udviklingsprojekter, der skal skabe grundlaget for fremtidens velfærd og Køge Kommunes position. 

Køge Kommune er på vej til at blive et kraftcenter på Sjælland. Den udvikling skal vi holde fast i.

Fortællingen bygger på tre strategiske fokusområder:

 • Udvikling & ansvar: Vores velfærd kan ikke bygges op omkring svindende bevillinger fra staten. I stedet skal vi tiltrække nye borgere og erhvervsliv og på den måde understøtte vores velfærd på den lange bane. Udviklingen spiller positivt ind på kommunens økonomi. Alligevel byder fremtiden for alle kommuner på færre økonomiske midler til velfærd, færre hænder til at løse opgaverne, flere borgere på overførselsindkomst og højere forventninger til, hvad kommunen kan løse for den enkelte. Derfor er der brug for at ændre tilgangen til at være borger i det fællesskab en kommune er, hvor alle skal løfte i flok og skabe ny velfærd sammen.
 • Nærhed & indflydelse: For at kunne håndtere fremtidens udfordringer, bliver vi langt mere afhængige af vores evne til at involvere, kommunikere, motivere og skabe løsningerne sammen med borgerne. Derfor skal vi arbejde målrettet på at få borgernes holdninger til prioriteringen af de økonomiske ressourcer frem og inddrage dem systematisk i udviklingen af Velfærd på nye måder. Kommunens rolle er derfor i højere grad at guide borgerne til selvhjælp, fx med digitale selvbetjeningsløsninger. Borgerne er omvendt online hele tiden og forventer, at kommunen altid er tilgængelig. Det betyder, at den borgernære service i dag både er digital og lokal. Vi skal udnytte mulighederne i nye kommunikationsformer til at skabe øget nærhed, bedre dialog og til at gøre det nemt at kommunikere med kommunen.
 • Arbejdsplads i udvikling: Køge Kommune favner en bred vifte af fagligheder, der hver dag arbejder for borgerne i kommunen. Forudsætningen for, at vi kan udvikle fremtidens velfærd, inddrage borgerne i byudviklingen og fortsat have en kommune med god børnepasning, ordentlig ældrepleje, gode skoler og ordentlige veje er, at vi også i fremtiden kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere på kommunens mange arbejdspladser. Det kræver, at vi trives og hele tiden udvikler os, skaber sammenhæng og samarbejder på tværs. Vi styrker samarbejdet på tværs af organisationen og samarbejdet med borgerne. Ved at arbejde systematisk med borgernes indflydelse på fremtidens velfærd er vi også med til at udvikle organisationen.

Udvikling & Ansvar

Udviklingen spiller positivt ind på kommunens økonomi. Alligevel byder fremtiden for alle kommuner på færre penge til velfærd, færre hænder til at løse opgaverne, flere borgere på overførselsindkomst og højere forventninger til, hvad kommunen kan løse for den enkelte. Derfor er der brug for at ændre tilgangen til at være borger i det fællesskab en kommune er, hvor alle skal løfte i flok. 

Vores velfærd kan ikke bygges op omkring svindende bevillinger fra staten. I stedet skal vi tiltrække nye borgere, investeringer fra ind- og udland og flere virksomheder, 
der på den måde kan understøtte vores velfærd på den lange bane. Tusinder af nye arbejdspladser, bedre tog- og vejforbindelser, nye byrum og stærke uddannelsestilbud. Køge er Sjællands hurtigst voksende og største sammenhængende erhvervs- og transportområde nær tre motorveje med direkte forbindelse til det europæiske motorvejsnet, jernbanenettet og vandvejen via havnen. Den velfungerende infrastruktur har stor betydning for den erhvervsmæssige udvikling i Køge, hovedstadsområdet og Øresundsregionen som helhed.

I den nye bydel Køge Kyst mødes Køges gamle, historiske bykerne og vandet. Køge Kyst rummer et aktivt kulturliv og omfatter boliger, biograf, butikker og erhverv omkring Køges nye bystrand og havneområde. I den anden ende af kommunen vil den grønne pendlerbydel Køge Nord vokse op i fremtiden. En moderne, bæredygtig stationsby kun 20 minutter fra København med Nordens største Parkér og Rejs-anlæg, ny station og ny bane mellem København og Ringsted, grønne og mangfoldige boformer. Samtidig kommer der nye erhvervsområder med kontorbyggeri og en stor erhvervsby for innovative virksomheder tæt på Køge Campus, som vil samle både ungdoms- og videregående uddannelser, forskning, erhverv og studieliv på ét sted. Den nye uddannelsesby ligger både tæt på erhvervslivet og det nye Universitetshospital Sjælland, der i løbet af de kommende år vil bringe tusinder af nye arbejdspladser og internationale topforskere til Køge Kommune.

Udviklingsprojekterne forandrer kommunens geografi, mens digitale løsninger bliver en integreret del af den kommunale hverdag og kommunikation med borgerne. 

Borgerne er bedre hjulpet, når skiltet ved parkeringspladsen kan fortælle, om der er ledige pladser, eller når lyskurven selv kan måle, om den skal lyse grønt lidt længere, for at få trafikken til at glide. De mange store infrastrukturprojekter bringer os tættere på København, giver erhvervslivet bedre muligheder og betyder flere arbejdspladser. Men frem til 2020 byder de også på støj, bøvl og trafikale problemer, der præger borgernes hverdag. Samtidig står kommunen i en vanskelig økonomisk situation med et udefrakommende pres på vores budgetter, der betyder, at borgerne på visse områder må vænne sig til et ændret serviceniveau. Staten gør indhug i de økonomiske bevillinger, anlægsloftet udfordrer vores anlæg til service, og den demografiske udvikling betyder flere borgere, der efterspørger hjælp. Vi står derfor over for nogle hårde økonomiske prioriteringer, som uvægerligt vil ramme serviceområderne. 

Der er færre penge og færre hænder i kommunen, og derfor skal borgerne fremover gøre mere selv. Samtidig skal vi sikre, at vi også i fremtiden er en vækstkommune, og at de økonomiske rammer ikke er et benspænd for den udvikling, der er en forudsætning for, at vi også fremover kan sikre et ordentligt velfærdsniveau. Ved at tænke langsigtet er vi på forkant med fremtiden.

Nærhed & Indflydelse

Borgerne skal have indflydelse på udviklingen af ny velfærd. Relationen mellem kommune og borgere er under radikal forandring. Borgerne er online hele tiden og forventer, at kommunen altid er tilgængelig. Det betyder, at den borgernære service i dag både er digital og lokal. Vi skal udnytte mulighederne i nye kommunikationsformer til at skabe øget nærhed, bedre dialog og til at gøre det nemt at kommunikere med kommunen. Samtidig skal vi arbejde med at få borgernes holdninger frem og inddrage dem systematisk i udviklingen af ny velfærd.

Digitalisering og nye løsninger er helt centrale, når det handler om at lette det økonomiske pres på velfærden. Øget brug af geodata, quick surveys og borgerpaneler skal øge vores evne til at arbejde systematisk med innovation, vores kendskab til borgernes holdninger og mulighed for at inddrage dem i beslutninger, der vedrører deres hverdag. Samtidig skal det styrke vores evne til at kommunikere dér, hvor folk er og øge brugervenligheden i de digitale services. 

Borgerne skal opleve, at de er godt hjulpet i hverdagen, og de skal vide, hvor de kan henvende sig. Ligesom de skal kende til sammenhængen mellem byggebøvl, nye måder at gøre tingene på og positiv udvikling.

På den måde er gravearbejderne og udviklingsprojekterne en anledning til at møde borgerne – personligt, skriftligt og digitalt.

Køge Kommune vil fjerne både de fysiske og de mentale skranker i mødet med borgerne. Folk kommunikerer i høj grad med kommunen hjemmefra, uanset hvor i kommunen, de bor. Nye medievaner betyder, at borgerne er online hele tiden og forventer hurtig reaktion fra kommunen, også udenfor normal arbejdstid. Borgerne skal have nem adgang til service og data og forventer digitale løsninger, der er intuitive, relevante og brugervenlige. Samtidig skal vi være tilgængelige de steder på nettet, hvor borgeren færdes og føler sig trygge. På den måde mindsker vi afstanden til borgerne og styrker sammenhængskraften i kommunen. Borgere og virksomheder skal møde en lydhør og hjælpsom kommune i den digitale dialog. Det skal være 
nemt at komme i kontakt med os og få hjælp til det, man ikke selv kan finde ud af i den digitale verden.

Fremover skal borgerne i højere grad inddrages i deres egne sager. De skal have indflydelse på deres egen livssituation og gøres mindre afhængige af hjælp fra kommunen. Vi er på forkant med fremtiden med digitalisering, velfærdsteknologi og mobile løsninger, som styrker oplevelsen af nærhed og indflydelse på eget liv.

Arbejdsplads i udvikling

Køge Kommune favner en bred vifte af fagligheder, som hver dag arbejder for borgerne i kommunen. Forudsætningen for, at vi kan udvikle fremtidens velfærd, inddrage borgerne i byudviklingen og fortsat have en kommune med god børnepasning, ordentlig ældrepleje, gode skoler og ordentlige veje er, at vi også i fremtiden kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere på kommunens mange arbejdspladser. Det forudsætter, at vi hele tiden udvikler os, skaber sammenhæng og samarbejder på tværs.

Vi styrker samarbejdet på tværs af organisationen og samarbejdet med borgerne. Ved at arbejde systematisk med borgernes indflydelse på fremtidens velfærd er vi også med til at udvikle organisationen. Det er en forudsætning for, at vi kan levere resultater og en professionel service af høj kvalitet, ligesom det styrker os i kampen om fremtidens medarbejdere, at vi kan byde på udviklende karriereforløb med meningsfulde arbejdsopgaver. 

I det daglige arbejde er vi alle med til at støtte op om udviklingen i kommunen, om udviklingen af velfærden og udviklingen af hinanden. Derfor er det altid udviklende og meningsfuldt at 
arbejde i Køge Kommune.

Vi har et stærkt og levende personalepolitisk grundlag udviklet af medarbejderne og understøttet af ledelsen. Det er vi forpligtet af, så vi sikrer et godt og attraktivt arbejdsmiljø, som vi kan være stolte af. Det personalepolitiske grundlag er udgangspunktet for, hvordan vi omgås hinanden, og hvad vi som medarbejdere og ledere kan forvente af Køge Kommune, og omvendt, hvad vores arbejdsplads kan forvente af os. Derfor er det fundamentet for os alle sammen, når vi træder ind af døren i Køge Kommune. 

De økonomiske rammevilkår betyder, at forventningerne til, hvad vi kan nå, og navnlig, hvad vi kan opnå, øges og vil gøre det i de kommende år. Vi skal altså skabe flere resultater med mindre tid og for færre midler. Det betyder, at vi skal være mere effektive, at vi skal samarbejde på tværs, så vi er med til at skabe mest mulig synergi. Men det betyder også, at vores relation til borgerne er under forandring. Det er vores opgave at guide borgerne, så de selv kan finde den rette hjælp, den rigtige løsning eller den nødvendige information til at komme videre. Derfor har vi også alle ansvar for kommunikationen i Køge Kommune, så vi alle sammen er med til at skabe sammenhæng, forståelse og dialog.

Vi er en arbejdsplads, hvor man ikke bare kan udvikle sig personligt og fagligt, men hvor det forventes, at man gør det. Ved at kunne rekruttere dygtige medarbejdere og forblive fagligt fremme i skoene, nysgerrige og åbne, er vi forkant med fremtiden.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside