Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Råd og nævn Vedtægt for Udsatterådet 2022-2025

Vedtægt for Udsatterådet 2022-2025

§1 Formål

Udsatterådet rådgiver Byråd og fagudvalg i politiske spørgsmål på udsatteområdet og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker, der lever i udsathed.

Udsatterådet skal høres og rådgive omkring beslutninger indenfor udsatteområdet på tværs af alle sektorer i kommunen.

Udsatterådet skal medvirke til at skabe de bedste vilkår for borgere, der lever i udsathed.

Udsatterådet kan tage spørgsmål af generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til politiske og administrative initiativer.

§2 Opgaver

Udsatterådets opgave er at rådgive Byrådet og fagudvalg om sager, der vedrører udsatteområdet og at sætte fokus på udsatteområdet.

Udsatterådet er et lokalt talerør og skal sikre dialogen med udsatte borgere, der lever med forskellige former for udsathed, og herigennem sætte fokus på udsatte borgeres vilkår og sikre relevante synspunkter til brug for Udsatterådets arbejde.

Udsatterådet kan ikke behandle enkeltsager eller klagesager.

Udsatterådet er høringsorgan i forhold til de kommunale indsatser vedrørende:

 • Hjemløshed
 • Ledighed
 • Misbrug
 • Sindslidelse
 • Ensomhed
 • Erfaringer med vold i nære relationer
 • Kriminalitet
 • Fattigdom
 • Andre områder, der vedrører socialt udsatte borgere

Udsatterådets brugerrepræsentanter udgør Køge Kommunes høringspart og kan formulere høringssvar og deltage i dialog- og høringsmøder. Medlemmer af Udsatterådet er underlagt forvaltningslovens regler om tavshedspligt og reglerne om indhentelse af og videregivelse af oplysninger.

§3 Udsatterådets sammensætning

Udsatterådet består af 12 medlemmer. Socialudvalget godkender sammensætning af medlemmer til Udsatterådet og udpeger en politisk repræsentant til Udsatterådet.

Forvaltningen udarbejder et forslag til foreninger og indsatser, der kan indstille ni af udsatterådets brugerrepræsentanter. Herudover annonceres der i lokalpressen og på hjemmesiden efter to medlemmer til udsatterådet med særlig viden og indsigt indenfor udsatteområdet.

Alle medlemmerne indstilles på baggrund af erfaringer fra et eller flere af områderne nævnt i § 2 og Udsatterådet afgiver høringssvar forud for Socialudvalgets udpegning.

Udsatterådet sammensættes så der er minimum ni brugerrepræsentanter, en politisk udpeget og to med særlig viden og indsigt indenfor udsatteområdet.

På møderne deltager endvidere Socialchefen i Køge Kommune og Udsatterådet kan anmode om at få belyst særlige problemstillinger på udsatteområdet fx ved deltagelse af andre fagpersoner eller ledere fra Køge Kommune.

Velfærdsforvaltningen varetager sekretariatsbetjeningen af Udsatterådet.

Rådsmedlemmerne bor i eller er lokalt forankret i Køge Kommune.

§4 Konstituering

Udsatterådet konstituerer sig ved det første møde med formand og næstformand.

Udsatterådet virker i en 4-årig periode svarende til Byrådets valgperiode. Udsatterådet fungerer indtil udpegning af nye medlemmer har fundet sted.

§5 Møder

Udsatterådet holder 4 ordinære møder om året.

Der er herudover mulighed for to ekstraordinære møder med deltagelse af socialchef og sekretær. Indkaldelse kan ske på formandens, to medlemmers eller Byrådets/fagudvalgs initiativ.

Socialudvalget holder møde med Udsatterådet en gang om året.

Udsatterådet deltager i budgetdialogmøder med relevant fagudvalg i forbindelse med den årlige budgetproces.

Udsatterådet er beslutningsdygtigt når mindst seks medlemmer er til stede, heraf skal den ene være enten formand eller næstformand.

Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

§6 Økonomi

Byrådet afsætter et beløb til Udsatterådets arbejde. Udsatterådets aktiviteter skal holdes indenfor det udmeldte budget.

§7 Ændringer af vedtægt

Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelsen i Socialudvalget.

Vedtægten tages op til revision, senest i 1. kvartal 2026, eller hvis lovgivning nødvendiggør det.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Socialudvalget efter høring i Udsatterådet.

Godkendt i Socialudvalget på møde den 4. april 2022

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje