Skip til hoved indholdet

Høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 - Boliger på Østervang i Gørslev

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Køge Byråd har den 28. oktober 2023 besluttet at sende forslag til tillæg nr. 8 til Køge Kommuneplan 2021 – Boliger på Østervang i Gørslev i offentlig høring.

Tilbage

Forslag til kommuneplantillæg

Med kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021 overføres ejendommen matr.nr. 12e Gørslev By, Gørslev til kommuneplanramme 13BE26 med henblik på efterfølgende lokalplanlægning af ejendommen.

Kommuneplanrammen omfatter i dag både Gørslev landsby og Østervangbebyggelsen, der begge ligger i byzone. Imellem de to områder er et stykke landbrugsjord i landzonen. Det er dette område, som kommuneplantillægget skal give mulighed for at lokalplanlægge til byzone.

Landsbyforeningen Gørslev og Omegn ønsker at udbygge Gørslev mod øst med 6-10 boliger langs nordsiden af vejen Østervang. Ønsket er fremsat sammen med ejer af matr.nr. 12e Gørslev, der er en ejendom på 7.600 m². Projektet omfatter parcelhuse/rækkehuse langs vejen Østervang, som vil forbinde landsbyen Gørslev med udstykningen Østervang. Der er fremsendt forslag til udformning af bebyggelsen.

Høringsperiode

Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021 er i høring fra den 7. november 2023 til den 2. januar 2024.

Du kan give dit høringssvar til forslaget til kommuneplantillæg på kommuneplan.koege.dk under fanen TILLÆG ved at trykke på knappen Skriv høringssvar, når du er klikket ind på forslaget til kommuneplantillæggets egen side.

Det er også muligt at sende høringssvar til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.

Høringssvar skal være modtaget hos Køge Kommune senest den 2. januar 2024.

Når den offentlige høring er slut, beslutter Køge Byråd, om forslaget til kommuneplantillæg skal vedtages endeligt. Alle høringssvar, som er indkommet i høringsperioden samles i en hvidbog, som fremlægges i forbindelse med den endelige vedtagelse. Vær opmærksom på at dit navn og din adresse bliver offentliggjort i hvidbogen. 

Miljøvurdering

Køge Kommunes afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan, jf. miljøvurderingslovens § 48, påklages efter reglerne i planloven. Se klagevejledning nederst.

Retsvirkninger

Byrådet skal virke for gennemførelsen af kommuneplanens retningslinjer. Det betyder, at byrådet ikke kan give tilladelse til at ændre anvendelse eller til at bygge imod de rammer, som er fastlagt i planen. Det sikrer på den ene side, at borgerne kan være sikre på, at der ikke sker pludselige ændringer for deres ejendom, og på den anden side, at kommunen ikke skifter retning for den fysiske planlægning uden en forudgående debat og borgerinddragelse og evt. kommuneplantillæg.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelser truffet efter planloven jf. planlovens § 58. Din klage skal sendes til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du får adgang til via naevneneshus.dk. Klagen skal indsendes inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, kan du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune, som videresender din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe en afgørelse for Domstolen skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen, jf. planlovens § 62.

Informationer

Links

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje