Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Lokalplan 1109 Besøgscenter Borgring vedtaget

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Køge Byråd har den 29. august 2023 besluttet at vedtage Lokalplan 1109 – Borgring Oplevelsescenter endeligt.

Tilbage

lokalplaner.koege.dk under fanen GÆLDENDE LOKALPLANER kan du læse lokalplanen.

Lokalplanforslaget

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. to hektar, der ligger nord for Ringstedvej i udkanten af Lellinge ved Sydmotorvejen. Selve Borgringen ligger ca. 500 meter nord for lokalplanområdet, og er således ikke en del af lokalplanen.

Lokalplan 1109 sikrer, at bebyggelsen fremstår harmonisk mod sine omgivelser med hensyn til valg af arkitektur og materialer. Ligeledes skal parkeringsarealet omkranses og tilplantes med træer på en hensigtsmæssig måde, så afgrænsningen mod Ringstedvej fremstår med et grønt plantebælte.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for placering og omfang af oplevelsescentret og koblingen til arealet mellem Borgring og oplevelsescentret.

Høringsperiode

Forslag til lokalplan 1109 har været sendt i høring fra den 25. april 2023 til den 23. maj 2023.

Du kan læse de høringssvar, der er kommet i høringsperioden på lokalplaner.koege.dk under fanen GÆLDENDE LOKALPLANER ved at vælge høringssvar i menuen til venstre, når du er klikket ind på lokalplanens egen side.

Køge Byråd har besluttet at vedtage lokalplanen uden væsentlige ændringer i forhold til forslaget.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er vedtaget endeligt og offentliggjort, træder lokalplanens retsvirkninger jf. planlovens §18 i kraft. Det betyder, at ejendomme, som er omfattet af lokalplanen kun anvendes, udstykkes og bebygges i overensstemmelse med lokalplanen.

Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte efter offentliggørelse af lokalplanen, også selvom det er er i strid med lokalplanen.

Klagevejledning

Køge Kommunes afgørelser om vedtagelse af planer kan påklages efter reglerne i planlovens § 58.

Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det kan f.eks. være, hvis du mener, at en plan ikke er lovligt tilvejebragt og/eller offentliggjort. Der kan ikke klages over skønsspørgsmål. Det kan f.eks. være, hvis du ikke mener, at en plan er hensigtsmæssig, eller hvis du er utilfreds med indholdet i planen.

Din klage skal sendes til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du får adgang til via naevneneshus.dk. Klagen skal indsendes inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af planen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, kan du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune, som videresender din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe en afgørelse for Domstolen skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen jf. planlovens § 62.

Du kan finde yderligere oplysninger om klagereglerne på naevneneshus.dk.

Informationer

Links

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje