Skip til hoved indholdet

Høring

Høring af forslag til lokalplan 1098 Værket ved Regnemark, miljøkonsekvensrapport og udkast til udledningstilladelser

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Køge Byråd har den 29. august 2023 besluttet at sende forslag til lokalplan 1098 Værket ved Regnemark og tilhørende miljøkonsekvensrapport i offentlig høring. I tilknytning til miljøkonsekvensrapporten forbindelse offentliggøres fire udkast til udledningstilladelser i tilknytning til det nye vandværk og en dispensation fra indsatsbekendtgørelsen fra Miljøstyrelsen

Tilbage

Lokalplanen er digital

lokalplaner.koege.dk under fanen LOKALPLANFORSLAG kan du læse forslaget til lokalplan 1098, miljøkonsekvensrapport med videre og skrive et høringssvar, hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, miljøkonsekvensrapporten, udkast til VVM-tilladelse med videre.

Lokalplanforslaget

Lokalplanens område er på ca. 36 ha og ligger mellem Regnemark, Lille Dalby og Bjæverskov. HOFOR A/S (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) ejer og anvender størstedelen af området til vandværk og tilhørende tekniske anlæg. De øvrige matrikler er private boliger i lokalplanområdet, der omsluttes af HOFOR’s matrikel og vandværksaktiviteter.

Lokalplan 1098 skal muliggøre nybygningen af vandværket ved Regnemark med centralt blødgøringsanlæg og nye driftsbygninger, som erstatning for det eksisterende vandværk. Det nye vandværk etableres desuden med UV-behandling af drikkevandet. Det eksisterende vandværk nedrives, når nyt vandværk er taget i drift.

Værket producerer ca. 20 % af HOFOR’s drikkevand og er af central betydning for forsyningssikkerheden i HOFOR’s forsyningsområder samt de tilstødende forsyningsområder, der aftager vand eller baserer sin forsyningssikkerhed på leverancer fra HOFOR. Nybygning af vandværket medfører et behov for en vandværksbygning på op til 18.500 m2 og med en maksimal bygningshøjde op til 18,5 meter, samt sekundære driftsbygninger på ca. 750 m2.

Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til tekniske anlæg til offentlige formål i form af vandværk, og at ny vandværksbebyggelse kan opføres med en bygningshøjde op til 18,5 meter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bygningens udformning, materialevalg og placering af ny bebyggelse af hensyn til de beskyttede naturtyper, landskab og eksisterende offentlige stiforløb i området. Lokalplanområdet omfatter desuden nogle eksisterende tæt-lav-boligbebyggelser i området.

Høringsperiode

Forslag til lokalplan 1098 og miljøkonsekvensrapport med bilag er i høring fra den 14. september 2023 til den 9. november 2023.

Du kan give dit høringssvar til lokalplanforslag, miljøkonsekvensrapporten med bilag og udkast til udledningstilladelser på lokalplaner.koege.dk under fanen LOKALPLANFORSLAG ved at trykke på knappen Skriv høringssvar, når du er klikket ind på lokalplanforslagets egen side.

Det er også muligt at sende høringssvar til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.

Høringssvar skal være modtaget hos Køge Kommune senest den 9. november 2023.

Når den offentlige høring er slut, skal Køge Byråd beslutte, om lokalplanforslaget, miljøkonsekvensrapporten med videre skal vedtages endeligt. Alle høringssvar, som er indkommet i høringsperioden samles i en hvidbog, som fremlægges i forbindelse med den endelige vedtagelse. Vær opmærksom på at dit navn og din adresse bliver offentliggjort i hvidbogen. 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde den 25. oktober 2023 klokken 18-20. Nærmere information om sted annonceres på Køge Kommunes hjemmeside: www.koege.dk. På borgermødet bliver der mulighed for at høre om lokalplanforslaget og miljøkonsekvensrapporten samt at stille spørgsmål og komme med bemærkninger.

Alle er velkomne! Tilmelding bedes ske til troels.wissing@koege.dk

Miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport (VVM)

Lokalplan 1098 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). HOFOR har vurderet, at det ikke på forhånd ikke kan udelukkes, at det nye vandværk vil kunne få væsentlige virkninger på miljøet. Derfor har HOFOR anmodet om at projektet skal undergå en miljøvurdering (VVM-vurdering). HOFOR har i denne forbindelse udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for det nye vandværk. Da der er et tidsmæssigt sammenfald mellem projektet og lokalplanen er miljøvurderingen samtidig en miljøvurdering af lokalplanen.

Miljøkonsekvensrapporten omfatter følgende emner:

·       Jordhåndtering
·       Grundvand
·       Overfladevand
·       Natura 2000
·       Natur
·       Bilag IV-arter
·       Støj og vibrationer
·       Landskab og visuelle forhold
·       Friluftsliv og rekreative interesser

Miljøkonsekvensrapporten og tilhørende bilag samt udkast til VVM-tilladelse (§ 25) med videre ligger som bilag til forslaget til lokalplan 1098 på lokalplaner.koege.dk under fanen LOKALPLANFORSLAG.

Som supplerende materiale i tilknytning til miljøkonsekvensrapporten er desuden vedlagt fire udkast til udledningstilladelser til det nye vandværk ved Regnemark. Desuden er der vedlagt en afgørelse fra Miljøstyrelsen om merudledning af kvælstofholdigt vand fra det nye vandværk til Køge Bugt.

Retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, træder de midlertidige retsvirkninger jf. planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, som er omfattet af lokalplanforslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne lokalplan. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte efter offentliggørelse af lokalplanforslaget, også selvom det er er i strid med lokalplanforslaget.

Informationer

Links

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje