Skip til hoved indholdet

Høring

Høring af forslag til Lokalplan 1069 - Boliger på Vallø Saftfabrik og Mejeri

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Køge Byråd har den 31. oktober 2023 besluttet at sende forslag til Lokalplan 1069 for boliger på Vedskølle Saftfabrik og Mejeri i offentlig høring.

Tilbage

Lokalplanen er digital

På lokalplaner.koege.dk under fanen LOKALPLANFORSLAG kan du læse forslaget til Lokalplan 1069 og skrive et høringssvar, hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget.

Lokalplanforslag 1069

Lokalplan 1069 omfatter de to erhvervsområder i Vedskølle Landsby, Vedskølle Mejeri og Vedskølle Saftfabrik. Formålet med lokalplanen er at hindre nye produktionsvirksomheder i landsbyen med tilhørende belastning med tung trafik, og at sikre en hensigtsmæssig byomdannelse til boligformål. 

Vedskølle Saftfabrik er beliggende i den sydøstlige del af Vedskølle landsby. Ejendommen har tidligere huset en saftfabrik, men anvendes i dag til lager og logistikvirksomhed. Det er et ønske både fra ejeren af virksomheden, beboerne i området og Køge Kommune at omdanne denne virksomhed til boligformål. 

Vedskølle Mejeri ligger i den centrale del af Vedskølle Landsby. Det gamle Mejeri er en karakteristisk og fin, gammel bygning i røde mursten og er en vigtig del af landsbyens kulturhistorie. Ejeren af Vedskølle Mejeri og Køge Kommune ønsker på sigt at omdanne ejendommen til boliger. 

Med lokalplanen ændres begge erhvervsområder fra erhverv til boliger. Mejeriet får derudover en mulighed for liberalt erhverv samt offentlige formål i form af institution og kultur af lokal karakter. For erhvervsområdet på Vedskølle Saftfabrik udarbejdes byggeretsgivende bestemmelser, mens erhvervsområdet på Vedskølle Mejeri kun bliver en rammelokalplan med en ændret anvendelse til boligformål samt bevarende bestemmelser. Baggrunden herfor er Fingerplanens bestemmelser om meget begrænset byvækst i landzonelandsbyer i det øvrige hovedstadsområde. Vedskølle Mejeri skal således fremadrettet administreres efter Planlovens landzonebestemmelser, der giver mulighed for at omdanne eksisterende bygninger til boligformål. På sigt skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for Vedskølle Mejeri.

Denne lokalplan har således til formål at ændre anvendelsen fra erhvervsformål til boligformål for både Vedskølle Mejeri og Vedskølle Saftfabrik. Lokalplanen muliggør opførsel af 35 boliger på Vedskølle Saftfabrik i form af åben lav og tæt lav bebyggelse. Lokalplanen skal sikre, at den nye bebyggelse understøtter landsbyens særlige karakter. De nye boliger på Vedskølle Saftfabrik skal bygges på befæstede areal i den nordlige del af lokalplanområdet. Lokalplanens kuperede grønne område mod syd bevares som grønt, rekreativt område med mulighed for regnvandshåndtering. Lokalplanen sikrer stiadgang og kig fra Vedskøllevej ud i det åbne land mod syd. 

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 1069 er i høring fra den 9. november til den 21. december 2023.

Du kan give dit høringssvar til lokalplanforslaget på lokalplaner.koege.dk under fanen LOKALPLANFORSLAG ved at trykke på knappen Skriv høringssvar, når du er klikket ind på lokalplanforslagets egen side.

Det er også muligt at sende høringssvar til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.

Høringssvar skal være modtaget hos Køge Kommune senest den 21. december 2023.

Når den offentlige høring er slut, skal Køge Byråd beslutte, om lokalplanforslaget skal vedtages endeligt. Alle høringssvar, som er indkommet i høringsperioden samles i en hvidbog, som fremlægges i forbindelse med den endelige vedtagelse. Vær opmærksom på at dit navn og din adresse bliver offentliggjort i hvidbogen. 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde onsdag den 15. november 2023 klokken 17-18 på BrugsStedet i Vedskølle. På borgermødet bliver der mulighed for at høre om lokalplanforslaget, stille spørgsmål og komme med bemærkninger. Alle er velkomne!

Miljøvurdering

Køge Kommunes afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan jf. miljøvurderingslovens § 48 påklages efter reglerne i planloven. Se klagevejledning nederst.

Retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, træder de midlertidige retsvirkninger jf. planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, som er omfattet af lokalplanforslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne lokalplan. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte efter offentliggørelse af lokalplanforslaget, også selvom det er er i strid med lokalplanforslaget.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelser truffet efter planloven jf. planlovens § 58. Din klage skal sendes til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du får adgang til via naevneneshus.dk. Klagen skal indsendes inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, kan du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune, som videresender din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe en afgørelse for Domstolen skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen jf. planlovens § 62.

Informationer

Links

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje