Skip til hoved indholdet

Høring

Forslag til Lokalplan 1117 - Boliger, Køge Fælles Jord og tillæg 11 til kommuneplan 2021

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Køge Byråd har den 29. august 2023 besluttet at sende forslag til Lokalplan 1117 for boliger på Køge Fælles Jord og tillæg 11 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring.

Tilbage

Lokalplanen er digital

På lokalplaner.koege.dk under fanen LOKALPLANFORSLAG kan du læse forslaget til Lokalplan 1117 og skrive et høringssvar, hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget og/eller til forslaget til kommuneplantillæg 11.

kommuneplan.koege.dk under fanen TILLÆG kan du se forslag til kommuneplantillæg 11.

Lokalplanforslaget

Lokalplanområdet er en del af det nye byudviklingsområde Ravnsborg Enge. Helhedsplanen for Ravnsborg Enge blev endelig vedtaget oktober 2022, og denne lokalplan er således første etape af en realisering af Ravnsborg Enge.

Lokalplanområdet på 2,3 hektar er ejet af Køge Kommune, og udlejet til Køge Fælles Jord. Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Køge i Ravnsborg-området. Området ligger på grænsen mellem by og land, men tæt på skole, institutioner og idrætsfaciliteter.

Lokalplanen overfører området til byzone, og indenfor et byggefelt i områdets sydøstlige del giver lokalplanen mulighed for en eksperimenterende boligbebyggelse i form af 16 tiny houses og et fælleshus, der også fungerer som et klimahus med udstillinger og undervisning i bæredygtig levevis. Lokalplanen fastholder størstedelen af området til eksisterende anvendelser i form af de aktiviteter, der drives af foreningen Køge Fælles Jord.

Lokalplanen giver frie rammer for valg af facadematerialer med det formål at opnå kreative arkitektoniske udtryk og mangfoldighed samt bæredygtige materialevalg.

Lokalplanen stiller krav om, at der anlægges 11 P-pladser til Køge Fælles Jord og Klimahuset samt 0,5 P-pladser pr. bolig, hvilket er mindre end den normale parkeringsnorm i Køge Kommune. Bæredygtighed, minimering af udgifter samt nærhed til byen og dermed offentlig transport er vigtige prioriteter for beboerne. Derfor vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at 0,5 P-plads pr. bolig er tilstrækkeligt. Dog udlægges et ekstra areal til arealreservation til parkering, som kan tages i brug, såfremt behovet opstår.

Tillæg nr. 11 i Kommuneplan 2021

Lokalplanen er omfattet af rammeområde 4B19 i Kommuneplan 2021. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der er udarbejdet tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021 i forbindelse med lokalplanen. Formålet med kommuneplantillægget er at øge den tilladte bebyggelseshøjde fra 4,5 m. til 5,5 m.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 1117 og tillæg 11 til Kommuneplan 2021 er i høring fra den 31.08.2023 til den 28.09.2023.

Du kan give dit høringssvar til lokalplanforslag og/eller forslag til kommuneplantillæg på lokalplaner.koege.dk under fanen LOKALPLANFORSLAG ved at trykke på knappen Skriv høringssvar, når du er klikket ind på lokalplanforslagets egen side.

Det er også muligt at sende høringssvar til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.

Høringssvar skal være modtaget hos Køge Kommune senest den 28.09.2023.

Når den offentlige høring er slut, skal Køge Byråd beslutte, om forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg skal vedtages endeligt. Alle høringssvar, som er indkommet i høringsperioden samles i en hvidbog, som fremlægges i forbindelse med den endelige vedtagelse. Vær opmærksom på at dit navn og din adresse bliver offentliggjort i hvidbogen. 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde tirsdag den 5. september 2023 klokken 18:30-19:30 på Køge Fælles Jord, Egøjevej 114C, Køge. På borgermødet bliver der mulighed for at høre om forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg, stille spørgsmål og komme med bemærkninger.

Alle er velkomne! Tilmelding bedes ske til rikke.s.andersen@koege.dk

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening efter Miljøvurderingslovens § 10 med det formål at afklare, om planen forudsætter en miljøvurdering efter lovens § 8. Køge Kommune vurderer, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, da lokalplanen alene fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan, og da den ikke vil muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Køge Kommunes afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan jf. miljøvurderingslovens § 48 påklages efter reglerne i planloven. Se klagevejledning nederst.

Retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, træder de midlertidige retsvirkninger jf. planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, som er omfattet af lokalplanforslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne lokalplan. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte efter offentliggørelse af lokalplanforslaget, også selvom det er er i strid med lokalplanforslaget.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelser truffet efter planloven jf. planlovens § 58. Din klage skal sendes til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du får adgang til via naevneneshus.dk. Klagen skal indsendes inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, kan du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune, som videresender din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe en afgørelse for Domstolen skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen jf. planlovens § 62.

Informationer

Links

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje