Skip til hoved indholdet

Høring

Forslag til Lokalplan 1108 Køge Idrætspark

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Køge Byråd har den 31. oktober 2023 besluttet at sende forslag til lokalplan 1108 – Køge Idrætspark og tillæg 1 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring.

Tilbage

Der har tidligere i år været udsendt et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Køge Idrætspark. Byrådet besluttede d. 20. juni 2023 at aflyse planforslagene i den daværende form. Det skyldtes et ønske om muligheden for at kunne opføre boliger i form af ungdoms-/sportscollegeboliger og/eller blandede bolig- og erhvervsformål i de to etager ovenpå den vestlige sidebygning med omklædningsrum og lounge. Derfor er der udarbejdet nye planforslag.

På lokalplaner.koege.dk under fanen LOKALPLANFORSLAG kan du læse forslaget til lokalplan 1108 og skrive et høringssvar, hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget og til forslaget til kommuneplantillæg 1.

På kommuneplan.koege.dk under fanen TILLÆG kan du se forslag til kommuneplantillæg 1.

Lokalplanforslaget

Lokalplanen er en del af en proces for modernisering af Køge Idrætspark, som Køge Kommune har været i gang med i de seneste år. Det er med henblik på at styrke udbuddet af idræts- og fritidsfaciliteter for borgerne i Køge Kommune og for at sikre rammerne for afholdelse af større sports- og eventbegivenheder.

Lokalplanen giver mulighed for at anvende området omkring Køge Stadion til henholdsvis centerformål, herunder rekreative formål, som sports- og idrætsformål, liberalt erhverv og serviceerhverv, detailhandel, boligformål samt til offentlige og kulturelle formål. 

Køge Stadion kan med lokalplanen bygges færdigt med sidebygninger til erhvervsformål mod nord og øst og yderligere siddepladstribuner, så tilskuerkapaciteten lever op til gældende superligakrav. Desuden lægges der op til, at der kan etableres boliger i form af ungdoms- og sportscollegeboliger og/eller erhverv i to yderligere etager til erhvervsformål ovenpå den vestlige sidebygning, hvor der i dag er omklædningsrum.

Der udlægges et areal til yderligere 300 parkeringspladser mod Ølbyvej. Med strategien skal der endvidere sikres en sikker trafikafvikling for cyklister og gående ved og omkring stadion.

Lokalplanområdet omfatter et ca. 23 ha stort område nord for Køge Bymidte omkring Køge Stadion og idrætsanlæg. Området er mod nord afgrænset af Stensbjergvej, mod øst af Ringvejen og mod syd af Ringstedstien og Ølbyvej. Mod vest ligger henholdsvis boligområdet Nørremarken og Nørremarkens Plejehjem.

Høringsperiode

Forslag til lokalplan 1108 og tillæg 1 til Kommuneplan 2021 er i høring fra den 16. november 2023 til den 14. december 2023. 

Du kan give dit høringssvar til lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg på lokalplaner.koege.dk under fanen LOKALPLANFORSLAG ved at trykke på knappen Skriv høringssvar, når du er klikket ind på lokalplanforslagets egen side.

Det er også muligt at sende høringssvar til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.

Høringssvar skal være modtaget hos Køge Kommune senest den 14. december 2023.

Når den offentlige høring er slut, skal Køge Byråd beslutte, om forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg skal vedtages endeligt. Alle høringssvar, som er indkommet i høringsperioden samles i en hvidbog, som fremlægges i forbindelse med den endelige vedtagelse. Vær opmærksom på at dit navn og din adresse bliver offentliggjort i hvidbogen.  

Borgermøde

Der afholdes borgermøde den 23. november 2023 klokken 17 – 18:30 på Køge Venue, Ved Stadion 4 i Køge. På borgermødet bliver der mulighed for at høre om forslagene til lokalplan og kommune-plantillæg, stille spørgsmål og komme med bemærkninger. 

Alle er velkomne! Tilmelding bedes ske til troels.wissing@koege.dk

Miljøvurdering

Lokalplan 1108 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Der er derfor foretaget en miljøscreening efter lovens § 10 med det formål at afklare, hvorvidt planerne forudsætter en miljøvurdering efter lovens § 8. 

På baggrund af screeningen vurderer Køge Kommune, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, idet der er tale om en moderat ændring af gældende planlægning for et mindre område på lokalt plan.

Køge Kommunes afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan jf. miljøvurderingslovens § 48 påklages efter reglerne i planloven. Se klagevejledning nederst.

Retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, træder de midlertidige retsvirkninger jf. planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, som er omfattet af lokalplanforslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne lokalplan. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte efter offentliggørelse af lokalplanforslaget, også selvom det er er i strid med lokalplanforslaget.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelser truffet efter planloven jf. planlovens § 58. Din klage skal sendes til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du får adgang til via naevneneshus.dk. Klagen skal indsendes inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, kan du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune, som videresender din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe en afgørelse for Domstolen skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen jf. planlovens § 62.

Informationer

Links

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje