Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Høringer og afgørelser Lokalplaner og kommuneplantillæg

Lokalplaner og kommuneplantillæg

Her på siden finder du lokalplaner og kommuneplantillæg, som er i høring lige nu. Efter høringsperioden er udløbet, finder du planerne under "Arkiv - høringer og afgørelser".

Forslag til lokalplan 1077 Boliger på Vamdrupvej
Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 - Boliger på Vamdrupvej
Offentligt bekendtgjort den 1. september 2022
Høringsperiode fra den 1. september til og med den 6. oktober 2022.

 

Høring af forslag til lokalplan 1077 og kommuneplantillæg for boliger på Vamdrupvej

Køge Byråd har den 30. august 2022 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan 1077 for Boliger på Vamdrupvej samt forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring.
01.09.22

Forslag til lokalplan

Planforslagene omfatter ejendommen Vamdrupvej 1, som er ejet af Køge Kommune og i dag huser Køge Vandrehjem. Køge Kommune har solgt ejendommen på knap 1.500 m2 med henblik på at omdanne området til boliger.

I lokalplanområdets sydvestlige hjørne ligger en fredet gravhøj, som har været styrende for disponering af området. Den nye bebyggelse skal derfor placeres hvor den eksisterende bebyggelse er placeret i dag og halvdelen af lokalplanområdet udlægges som et samlet grønt område.
 
Lokalplan 1077 giver mulighed for at der kan opføres etageboliger eller tæt-lave boliger i to etager med en maksimal bebyggelsesprocent på 25. Bebyggelsen skal opføres i flere mindre bygninger som sikres et samlet arkitektoniske udtryk ved et krav om samme tagform og materiale til hele bebyggelsen. Der tages hensyn til klimaet ved krav om, at facader skal fremstå med lette beklædninger i træ eller skærmtegl. Planen sætter krav om bevaring af flere træer, men lægger samtidig op til at gravhøjen kan synliggøres ved en bevidst udtynding af områdets beplantning. Det store grønne areal skal anlægges med respekt for gravhøjen og med et højt naturpræg, som også er til gavn for biodiversiteten. 

Projektet som ønskes realiseret på ejendommen indeholder 36 senioregnede boliger på ca. 100 kvm placeret i enten stueplan eller førstesal. Parkering til boligerne placeres udenfor bebyggelsen og den enkelte bolig får adgang via et internt stisystem. Til bebyggelsen opføres et fælleshus og andre fællesfaciliteter samt et stort rekreativt område.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre lokalplanen. Tillægget udlægger en ny ramme for et område som er sammenfaldende med lokalplanområdet. I denne ramme muliggøres etagebebyggelse i 2 etager, hvor der i den eksisterende ramme kun er mulighed for at opføre 1½ etage. 
Høringsperiode
Forslag til lokalplan 1077 og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021 er i høring fra den 1. september 2022 til den 6. oktober 2022.

Du kan give dit høringssvar til lokalplanforslag eller forslag til kommuneplantillæg via de digitale planer:

Forslag til lokalplan 1077 Boliger på Vamdrupvej
Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 - Boliger på Vamdrupvej

Det er også muligt at sende høringssvar til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge eller til tmf@koege.dk. Husk at anføre egen postadresse ved brug af mail. 

Høringssvar skal være modtaget hos Køge Kommune senest den 6. oktober 2022.

Når den offentlige høring er slut, skal Køge Byråd beslutte, om forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg skal vedtages endeligt. Alle høringssvar, som er indkommet i høringsperioden, samles i en hvidbog, som fremlægges i forbindelse med den endelige vedtagelse. Vær opmærksom på at dit navn og din adresse bliver offentliggjort i hvidbogen.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde den 21. september 2022 kl. 19.00-20.00. Borgermødet afholdes i kantinen på Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge, hvor skilte viser vej. 

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1077 og forslag til kommuneplantillæg nr. 5. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Køge Kommunes afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan jf. miljøvurderingslovens § 48 påklages efter reglerne i planloven. Se klagevejledning nederst.

Retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, træder de midlertidige retsvirkninger jf. planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, som er omfattet af lokalplanforslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne lokalplan. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte efter offentliggørelse af lokalplanforslaget, også selvom det er er i strid med lokalplanforslaget.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelser truffet efter planloven jf. planlovens § 58. Din klage skal sendes til Planklagenævnet gennem Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside.  Klagen skal indsendes inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, kan du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune, som videresender din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg er offentliggjort den 1. september 2022. 

Vedtagelse af lokalplan 1099 - Boliger i Køge Nord, delområde F1 og F2.
Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 - Boliger i Køge Nord.
Offentligt bekendtgjort den 7. juli 2022
Klagefrist til og med den 4. august 2022.

Endelig vedtagelse af lokalplan 1099 - Boliger i Køge Nord

Køge Byråd har den 21. juni 2022 vedtaget lokalplan 1099 - Boliger i Køge Nord, delområde F1 og F2 samt kommuneplantillæg nr. 2.
07.07.22

Lokalplanen

Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 2 hektar og omfatter anden etape af boligudbygningen i byudviklingsområdet Køge Nord. Lokalplan muliggør byggeri i tre boligklynger i overensstemmelse med rammelokalplan 1089 og Masterplan for Køge Nord Skovby.

Lokalplanen giver mulighed for 10 fritliggende huse eller dobbelthuse i den vestlige del af lokalplanområdet. Der planlægges for en udstykning med små grundstørrelser således, at området opnår en høj tæthed tilsvarende tætheden for tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen giver desuden mulighed for 42 almene boliger i den østlige del af lokalplanområdet. Salg af arealerne til almene boliger er sket på baggrund af et skitseprojekt med et stærkt arkitektonisk udtryk, som fastholdes i lokalplanen med udlæg af cirkulære byggefelter og krav til tagformer. 

Kommuneplantillæg

Lokalplanens mulighed for fritliggende huse er ikke i overensstemmelse med den specifikke anvendelse i kommuneplan 2021, tæt-lav boliger. Lokalplanen giver desuden mulighed for bebyggelse med markante tage, som enkelte steder rejser sig op i 9 meters højde, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommuneplan 2021, som muliggør planlægning af boliger i op til 8,5 meters højde. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021.

Ændringer i forhold til forslagene 

Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i forhold til det forslag Byrådet offentliggjorde den 31. marts 2022.
Der er indkommet et høringssvar fra Miljøstyrelsen, som påpeger, at der skal foretages en vurdering af, hvorvidt tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021 kan påvirke bilag IV-arter og Natura 2000-områder, inden tillægget kan vedtages endeligt.

Høringssvaret giver anledning til at tilføje et afsnit om bilag IV-arter og Natura 2000 til Kommuneplantillæg nr. 2. Afsnittet er i overensstemmelse med afsnit om bilag IV-arter og Natura 2000 i Lokalplan 1099.

Læs de vedtagene planer

Køge Kommunes lokalplaner og kommuneplan er blevet digitale.
Du finder dem via følgende links:

Lokalplan 1099 - Boliger i Køge Nord, delområde F1 og F2

Kommuneplantillæg nr. 2 - Boliger i Køge Nord

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens §18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. 
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på Nævnenes Hus. Du logger på klageportalen med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune via klageportalen.
Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Køge Kommune. Hvis Køge Kommune fastholder afgørelsen, sender Køge Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelser for at blive fritaget her.  

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over denne afgørelse har opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Klagefrist via klageportalen til og med den 4. august 2022.

Vedtagelse af lokalplan 1103 (pdf)
Offentligt bekendtgjort den 5. juli 2022
Klagefrist til og med den 2. august 2022.

Vedtagelse af lokalplan 1103 - Den Maritime Halvø

Køge Byråd har den 21. juni 2022 vedtaget lokalplan 1103 – Den Maritime Halvø.
05.07.22

Lokalplanen

Lokalplan 1103 - ”Den Maritime Halvø” skal danne grundlag for etablering af et rekreativt område på Søndre Havn. I området udlægges der rammer for etablering af maritime funktioner, rekreative og offentlige opholdsarealer og byggeri til klubfaciliteter.

Den Maritime Halvø ligger som den østlige afslutning på Søndre Havn i Køge og indgår i byudviklingsprojektet under Køge Kyst. Området disponeres omkring en ny centralt beliggende vej, der sikrer god tilgængelighed og samtidig giver de omkringliggende arealer bedst mulig relation til vandet. En offentlig promenade langs vandet rundt om området indgår heri.

Læs lokalplan 1103 - Den Maritime Halvø" (pdf)

Læs høringsnotat til lokalplan 1103 (pdf)

Ændringer i forhold til forslaget

Den væsentligste ændring i lokalplanen er, at der foreslås anlæggelse af ca. 45 parkeringspladser i parkeringszonen i stedet for de i lokalplanforslaget foreslåede ca. 25 p-pladser samt krav til parkering af tre kajaktrailere indenfor byggezone Ø. 

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens §18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagemuligheder

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på Planklagenævnets hjemmeside. Du logger på klageportalen med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Køge Kommune. Hvis Køge Kommune fastholder afgørelsen, sender Køge Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over denne afgørelse har opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Klagefrist via klageportalen til og med den 2. august 2022.

Vedtagelse af lokalplan 1105 (pdf) og
kommuneplantillæg nr. 4  (link til digital plan) for hotellejligheder og sundhedshuse i Bellingeparken.
Offentligt bekendtgjort den 30. juni 2022
Klagefrist til og med den 28. juli 2022.

Endelig vedtagelse af lokalplan 1105 og kommuneplantillæg nr. 4

Køge Byråd har den 21. juni 2022 vedtaget lokalplan 1105 og kommuneplantillæg nr. 4 for hotel og sundhedshuse i Bellingeparken.
30.06.22

Kort om planerne

Byggeriet af Køge Universitetshospital er i fuld gang, hvilket medfører specialiserede sundhedstilbud tæt på Køge Kommunes borgere. Som led i udviklingen af Universitetshospitalet har Køge Byråd nu vedtaget en lokalplan for hotellejligheder og sundhedshuse i Bellingeparken.

Lokalplanen

Lokalplan 1105 er udarbejdet med henblik på at muliggøre et projekt til opførelse af hotellejligheder, patienthotel og sundhedshuse/kontorerhverv på Lykkebækvej 6-14. Lokalplanen udarbejdes for at give mulighed for øgede bygningsomfang og -højder i forhold til gældende lokalplaner for området.

Hotellejligheder er mindre lejligheder, der anvendes til blandt andre gæsteprofessorer, læger, sygeplejersker og forskere, som har behov for midlertidigt ophold. Sundhedshusene skal i øvrigt indeholde institutioner og kontorer med relation til universitetshospitalet samt evt. et patienthotel.

Området ønskes bebygget med i alt seks erhvervsbygninger, hvoraf tre bygninger allerede er opført. Hele området planlægges, etableres og bebygges i stil med lokalplanområdets eksisterende bebyggelse og anvendelse.

Projektet omfatter tre nye bygninger i varierede etager og maks. 6 etager, og med bygningshøjde på op til 24 meter og bebyggelsesprocent på 90%. Den gældende lokalplan giver mulighed for 2,5 etager og 12,5 meters højde. Derudover omfatter projektet udvidelse og forskønnelse af facader på eksisterende bygning på Lykkebækvej 14. 

Ændringer i forhold til forslagene

Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i forhold til de forslag Byrådet offentliggjorde den 5. april 2022.

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens §18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Klagefrist via Klageportalen til og med den 28. juli 2022.

Vedtagelse af lokalplan 1038 Køge Marina (pdf)
Offentligt bekendtgjort den 27. juni 2022
Klagefrist til og med den 25. juli 2022.

Vedtagelse af lokalplan 1038 Køge Marina

Køge Byråd har den 21. juni 2022 vedtaget lokalplan 1038 for Køge Marina.
27.06.22

Lokalplanen

Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 50 ha land og omfatter Køges lystbådehavn, nyindvundne landområder nord og syd for lystbådehavnen samt det tidligere affaldsdeponi, Tangmoseskoven. 

Lokalplanen muliggør opførelse af et hotel på op til 10.000 m2 samt udvidelse af den eksisterende lystbådehavn med flere servicefunktioner, som sauna, spisesteder og bådeskure. Lokalplanen fastlægger desuden en ny infrastruktur i marinaen.

Sammen med lokalplanen offentliggøres en sammenfattende redegørelse af den miljøvurdering, som blev udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslaget.

Ændringer i forhold til forslaget

I forhold til det forslag byrådet offentliggjorde den 27. januar 2022 er de væsentligste ændringer:

  • Der gives mulighed for at opføre mindre bygninger til havnens drift udenfor lokalplanens byggefelter
  • Muligheden for at omdanne hotel til boliger tages ud
  • Redegørelsen for lokalplanens forhold til fingerplanen præciseres

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens § 18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for Domstolene, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Klagefrist via Klageportalen til og med den 25. juli 2022.

Vedtagelse af lokalplan 1112 - Padelhal ved Ravnsborghallen (pdf)
Offentligt bekendtgjort den 24. juni 2022
Klagefrist til og med den 21. juli 2022.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1112 Padelhal ved Ravnsborghallen

Køge Byråd har den 21. juni 2022 vedtaget Lokalplan 1112 Padelhal ved Ravnsborghallen.
24.06.22

Lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en padelhal ved Ravnsborghallen. Planen udlægger et byggefelt ved Ravnsborghallens indgang, hvor der i dag allerede er etableret fire padelbaner. Herved kan banerne overdækkes og omdannes til en hal. 
Lokalplanområdet er sammenfaldende med lokalplanområdet i Lokalplan 1095 for Daginstitution ved Ravnsborg. Nyt byggeri, som opføres på baggrund af lokalplan 1112, skal opføres indenfor rammerne af lokalplan 1095.  

Ændringer i forhold til forslaget

Der er ikke foretaget ændringer i lokalplanen i forhold til det forslag Byrådet offentliggjorde den 7. april 2022. 

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens § 18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for Domstolene, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Dokumenter

Lokalplan 1112 Padelhal ved Ravnsborghallen (pdf)

Klagefrist via Klageportalen til og med den 21. juli 2022

Endelig vedtagelse af lokalplan 1079 Parkeringsanlæg ved Køge Nord Station (pdf)
Offentligt bekendtgjort den 28. april 2022
Klagefrist til og med den 26. maj 2022.

Vedtagelse af Lokalplan 1079

Køge Byråd har den 29. marts 2022 vedtaget lokalplan 1079 Parkeringsanlæg ved Køge Nord Station.
28.04.22

Lokalplanen

Lokalplanen muliggør etableringen af et parkeringsanlæg med 250 parkeringspladser ved Køge Nord Station på den østlige side og etableres som parkér- og rejsanlæg. Parkeringsanlægget etableres som en forlængelse af de eksisterende parkeringspladser, så parkeringsanlægget i alt rummer 900 parkeringspladser.

Lokalplanen muliggør desuden, at jordvolden mod motorvejen kan forlænges op til Egedesvej. Ovenpå voldens højderyg kan der etableres en støjskærm, således at den samlede højde bliver på i alt 12 meter. Jordvold med supplerende støjskærm etableres med henblik på at reducere støjen fra motorvejen i boligområderne øst for motorvejen og S-togsbanen.

Læs den vedtagne lokalplan 1079 - Parkeringsanlæg ved Køge Nord Station (pdf)

1079 Høringsnotat.pdf

Ændringer i forhold til forslaget 

Der er foretaget enkelte mindre ændringer i forhold til det forslag til lokalplan, som Byrådet offentliggjorde den 2. december 2021. 

Der er i både redegørelse og bestemmelser præciseret, at der er mulighed for beplantning med hjemmehørende, blomstrende planter for at understøtte biodiversiteten i området. Desuden er der indarbejdet bestemmelser om vejbyggelinjer. Vejbyggelinjer er desuden indtegnet på kortbilag 2.

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens § 18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. 

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Klagefrist via Klageportalen til og med den 26. maj 2022.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside