Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Høringer og afgørelser Miljø

Miljø

Herunder finder du afgørelser om miljø

Miljøgodkendelse af Microsoft 3366 Danmark ApS, Egedesvej 17, 4600 Køge.

Køge Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse til Microsoft 3366 Danmark ApS omhandlende godkendelse af nødstrømsanlæg indeholdende 13 nødstrømsgeneratorer hver med indfyret effekt under 15 MW.

Downloade miljøgodkendelsen og ansøgningen om miljøgodkendelse til aktiviteten. (HUSK 2 FILER)

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af den sidste annonceringsdato, senest den 4. oktober 2022. 

Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. 

Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag til i godkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus' hjemmeside.

Revurdering af miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af jordrensningsanlæg Scanfield ApS, Junckersvej 10, 4600 Køge

Køge Kommune har revurderet Scanfield ApS’ miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af jordrensningsanlæg. Virksomhedens adresse er Junckersvej 10, 4600 Køge.

Scanfield ApS er omfattet af BAT-konklusionerne til Affaldsbehandling.

Se revurderingen: Revurdering af miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til jordrensnings-anlæg Scanfield ApS Junckersvej 10 4600 Køge.pdf.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af den sidste annonceringsdato, senest den 11. august 2022.

Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag til i godkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus' hjemmeside.

 

Meldgaard Miljø A/S ansøger om nyt Slaggehåndteringsanlæg

Meldgaard Miljø A/S har ansøgt Køge Kommune om miljøgodkendelse af et nyt slaggehåndteringsanlæg på Køge Havn, Junckersvej 4, 4600 Køge. Virksomheden bliver en IED-virksomhed og skal miljøgodkendes efter listepunkt 5.3b(iii) samt K206 i Bekendtgørelse om Godkendelse af listevirksomhed. 
Fristen for at se og kommentere ansøgningsmaterialet og anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse er mandag den 8. august 2022 kl. 12.00.

Tilladelse til etablering af midlertidige arbejdspladser på Østbanen efter § 19 i MBL til Lokaltog

Lokaltog skal i forbindelse med sporrenoveringen på Østbanen have nogle midlertidige arbejdspladser til omlastning og kortvarig opbevaring af bagharp.
Læs Tilladelse til at etablere midlertidige arbejdspladser på Østbanen efter § 19 i MBL til Lokaltog


Køge Kommune har meddelt tilladelse til at Banedanmarks sporfornyelsesprojekt på Roskilde-Ringsted banen, kan aflede byggegrubevand i perioden april – oktober 2022.

Tilladelsen er givet på nærmere anførte vilkår, blandt andet krav om vandanalyser og krav til maksimal vandmængde. 
Læs Tilslutningstilladelse for byggegrubevand fra projektet sporfornyelse Roskilde

 

Køge Kommune har meddelt tilladelse til, at NIRAS kan foretage renpumpninger og 1- times prøvepumpninger i 12 boringer ifm. projektet Køge Dige.

Niras forventer, at de totale vandmængder for hele strækningen begrænser sig til ca. 120 m3, fordelt med 10 m3 fra hver boring. Vandet vil blive udledt til terræn eller recipient og enkelte steder til kloak. På udvalgte strækninger renses vandet inden udpumpning.
Arbejdsstrækningen er langs Københavnsvej, Værftsvej, Køge Marina, Køge Havn og Strandvejen mod Stevns.
Arbejdet forventes opstartet i februar 2022.
Læs Køge Dige tilladelse til udledning af grundvand fra prøvepumpninger langs dige.

Kildebjergs Agre – Afgørelse om tilladelse til tilslutning til offentlig kloak

Køge Kommune meddeler tilladelse på ansøgning om tilslutning for nyere rækkehusbebyggelse i Kildebjergs Agre. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i 4 uger, senest den 18. august 2022. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Læs Afgørelse om afslag på tilladelse til tilslutning til offentlig kloak.

Midlertidigt oplag på del af SH5 med uforurenet jord fra SH4-Nord, Søndre Havn, 4600 Køge

Tilladelse efter § 19 i jordforureningsloven  til et midlertidigt oplag af uforurenet sand på del af fremtidige byggefelter på Søndre Havn. Klagevejledningen fremgår af teksten i tilladelsen.

Læs afgørelsen: Midlertidigt oplag på del af SH5 med uforurenet jord fra SH4Nord Sndre Havn 4600 Kge.

Læs bilag til afgørelsen der består af 2 jordforureningsattester fra adresserne
Strandkvanen 13, 4600 Køge: 2000252-20u.pdf
Andelsvej 4, 4600 Køge: 2000252-20aa.pdf

Tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven for midlertidig oplag på to områder på det fremtidige byggefelt SH5

Køge Kommune meddeler tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven for midlertidig oplag på to områder på det fremtidige byggefelt SH5. Det midlertidige oplag udgøres af uforurenet jord/sand fra byggefelt SH4-Nord i Søndre Havn.

Tilladelsen kan påklages senest 4 uger efter offentliggørelsen, senest den 18. oktober 2022.

Se tilladelsen: Tilladelse efter Miljbeskyttelseslovens 19. Midlertidigt oplag p del af SH5 med uforurenet jord fra SH4-Nord Sndre Havn Kge.pdf

Revurdering af miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af jordrensningsanlæg Scanfield ApS, Junckersvej 10, 4600 Køge

Køge Kommune har revurderet Scanfield ApS’ miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af jordrensningsanlæg. Virksomhedens adresse er Junckersvej 10, 4600 Køge.

Scanfield ApS er omfattet af BAT-konklusionerne til Affaldsbehandling (se revurderingen).

Download Revurdering af miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til jordrensnings-anlæg Scanfield ApS Junckersvej 10 4600 Køge.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af den sidste annonceringsdato, senest den 11. august 2022.

Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.  
Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag til i godkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’s hjemmeside Nævnenes hus' hjemmeside.

Der er ingen afgørelser under dette punkt i øjeblikket. 

Kontrolprogram for Fruedal Vandværk og Kontrolprogram for Køge Vandværk

Køge Kommune har truffet afgørelse om kontrolprogram for Fruedal og Køge Vandværk. Kontrolprogrammet gælder fra den 18. oktober 2022 til den 18. oktober 2027. 

Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der må antages at have en individuel , væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er senest den 15. november 2022.

Læs Kontrolprogram for Fruedal Vandværk 2022-2027.pdf

Læs Kontrolprogram for Køge Vandværk 2022-2027.pdf 

Godkendelse af krydsning af Skensved Å med råvandsledning

Køge Kommune og Solrød Kommune ønsker at tillade krydsning af Skensved Å med en råvandsledning ved Kobækvej.

Godkendelsen har klagefrist i 4 uger fra tirsdag den 4. oktober 2022 til tirsdag den 1. november 2022.

Se godkendelsen om Tilladelse til krydsning af Skensved Å med ø160 mm råvandsledning ved st. 520.pdf

Godkendelse af krydsning af Sølvbækken Å med Fibernet

Køge Kommune ønsker at tillade krydsning af Sølvbækken nord for Ringstedvej med Fibernet.

Godkendelsen har klagefrist i 4 uger fra tirsdag den 4. oktober 2022 til tirsdag den 1. november 2022.

Se godkendelsen om Sølvbækken - Krydsning med fibernet - godkendelse jf Vlb.pdf

Afgørelse om plejeplan for Valore Mose

Køge Kommune har udarbejdet en ny plejeplan for Valore Mose. Plejeplanen er udført for at sikre de unikke naturværdier i området.
Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsens dato, altså senest den 30 September. Klagevejledning findes på klagevejledning Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Se plejeplanen: Endelig plejeplan 20220809 7352692_2_0.pdf

 

Reduktion af åbeskyttelseslinjen

I medhør af naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 1 har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 5-11 – Vedskølle.
Se Afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinje for lokalplan 5-11.pdf

 

Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet har truffet afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for Køge Marina og Tangmoseskoven (hele eller dele af matr.nr. 3d, 11tø, 11ua, 11ub, 11uc, 11ud, 11ue, 11uf, 11uh, 11uu, 11uv, 11uæ, 11uø, 11vi, 11vu, 11vx, 11xo, 11xp, 11xq, 11xr, 72 og 71, Køge Markjorder).
Læs Afgørelse på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Der er ingen afgørelser under dette punkt i øjeblikket.

Der er ingen afgørelser under dette punkt i øjeblikket.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside