Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Høringer og afgørelser Veje

Veje

Her på siden finder du vejmyndighedssager der er i høring - som f.eks. omklassificering og nedlæggelse af veje, samt vejsyn.

06-09-2022

Påtænkt afgørelse - Bækgårdsvej 60-62, 4140 Borup, Nedlæggelse af vejareal

Køge Kommune påtænker som vejmyndighed at træffe nedenstående afgørelse, med henblik på at nedlægge en del af den offentlige vej, Bækgårdsvej, 4140 Borup, for at overdrage arealet til ejeren af Bækgårdsvej 60-62.
Høringssvar skal modtages senest den 1. november 2022.

Påtænkt afgørelse

Teknik- og Miljøforvaltningen træffer hermed afgørelse jf. Lov om offentlige veje §15 om nedlægning af offentligt vejareal som en del af Bækgårdsvej, 4140 Borup.
Da vejarealet, ikke påtænkes opretholdt som privat (fælles)vej, skal vejmyndigheden efter vejlovens §124 stk. 7, give en frist på mindst 8 uger til at fremsætte krav om, at vejen bør opretholdes som privat vej eller privat fællesvej, jf. § 124, stk. 2, fordi den er eneste adgangsvej til en ejendom eller i øvrigt er af vigtighed for en ejendom.

Der er frist til og med den 1. november 2022 til at fremsætte indsigelse over for Køge Kommune om, at vejarealet bør opretholdes. Et evt. krav herom bedes indeholde en begrundelse for kravet med henblik på Køge Kommunes stillingtagen til, om kravet skal imødekommes.
Indsigelse sendes til Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge eller på mail til vejmyndighed@koege.dk.

Baggrund

Nedlæggelsen af det offentlige vejareal tager afsæt i en henvendelse fra ejeren af Bækgårdsvej 60-62, som ønsker at inddrage arealet til parkering.
Arealet der agtes nedlagt udgør 102 m2 og er en del af vendepladsen for stikvejen til ejendommene Bækgårdsvej 60-68.
Arealet er vist på vedhæftede kortbilag.
Forvaltningen vurderer, at arealet kan udgå som færdselsareal, idet der fortsat kan opretholdes en vendeplads med de nødvendige dimensioner.
Sagen har været fremlagt for Teknik- og Ejendomsudvalget d. 11.08.2022, hvorved at Teknik- og Miljøforvaltningen har fået delegeret beslutningskompetence jf. delegationsplanen forudsat, at der ikke kommer væsentlige høringssvar.

Der indhentes LER-oplysninger og alle registrerede ledningsejere modtager nærværende afgørelse med henblik på at få deres ledning(er) sikret ved en ledningsdeklaration jf. Vejlovens §127 stk.3.

Efter fristens udløb vil vejmyndigheden træffe endelig beslutning i sagen.

Oversigtskort over påtænkte vejnedlæggelse.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside