Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Høringer og afgørelser VVM

VVM

Her finder du aktuelle VVM-afgørelser. VVM er en Vurdering af Virkninger på Miljøet. Kommunen skal vurdere om der kan forventes væsentlige påvirkninger på miljøet ved anlægsprojekter. Efter klagefristens udløb kan du finde VVM-afgørelser under "Arkiv - høringer og afgørelser".

VVM

Matrikel nr. 320, Køge Bygrunde
Ansøgt af Scanfield ApS
Projektet er ikke omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten)
Klagefrist til og med 12. august 2022

VVM-screeningsafgørelse vedrørende ændring af jordrensningsanlæg

Scanfield har fremsendt en VVM-ansøgning i forbindelse med ændring af jordrensningsanlæg.

Afgørelsen

Køge Kommune vurderer, at ændringen af anlægget med den pågældende placering ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor er ændringen ikke omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten). 

VVM-screeningsafgrelse (pdf)
VVM-ansøgning.pdf
Oversigtskort.pdf
Kortbilag Scanfield.pdf
miljøgodkendelse.pdf

Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Planafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge eller via email: tmf@koege.dk.

Klagevejledning

Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra denne offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Nævnenes Hus' hjemmeside. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune. Køge Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter beslutter om du kan fritages.

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Matrikel nr. 1a og 1at, Juellund Hgd.
Ansøgt af privat landbrug ved Juellund
Projektet er ikke omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten)
Klagefrist til og med 10. august 2022

VVM-screeningsafgørelse vedrørende to tanke til afgasset biomasse ved Juellund

Privat landbrug har fremsendt en VVM-ansøgning i forbindelse med etablering af to tanke til afgasset biomasse ved Juellund.
13.07.22

Afgørelsen

Køge Kommune vurderer, at tankanlæggene med den pågældende placering ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor er anlæggene ikke omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten). 

VVM-screeningsafgrelse.pdf
VVM-ansøgning - ny tank mod nord.pdf
VVM-ansøgning - ny tank mod syd.pdf
supplerende oplysninger.pdf
Kort over tanke med fredning og natur mv.pdf

Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Planafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge eller via email: tmf@koege.dk.

Klagevejledning

Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra denne offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Nævnenes Hus' hjemmeside. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune. Køge Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter beslutter om du kan fritages.

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Klagefrist til og med den 10. august 2022.

 

Landzonetilladelse til opførelse af to fritliggende gyllebeholdere

Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til to fritliggende gyllebeholder på hver ca. 400m3 på adressen Slimmingevej 30, 4100 Ringsted – matr.nr. 1a og 1at Juellund Hgd., Vollerslev. Landzonetilladelsen gives efter planlovens § 35, stk. 1.

13.07.22


Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om den enkelte tilladelse, ved at henvende dig hos Plan på tlf. 56 67 24 55, eller se sagen hos Plan, Byg og Miljø, Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Se afgørelsen: Slimmingevej 30 Landzonetilladelse til opførelse af to fritliggende gyllebeholdere.pdf

Offentliggjort den 13. juli 2022
Klagefrist til og med den 10. august 2022

 

Matrikel nr. 4a, Ll. Skensved By, Højelse
Ansøgt af Microsoft Danmark
Projektet er ikke omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten)
Klagefrist til og med 4. august 2022

VVM-screeningsafgørelse vedrørende datacenter i Køge Nord

Microsoft Danmark har fremsendt en VVM-ansøgning i forbindelse med et nyt datacenter i Køge Nord.
07.07.22

Afgørelsen

Køge Kommune vurderer, at datacenteret med den pågældende placering ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor er projektet ikke omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten). 

VVM-screeningsafgørelse - Datacenter ved Egedesvej i Køge Nord.pdf
VVM-ansøgning med bilag: CPH03 VVM ansøgning.pdf
Oversigtskort - Datacenter.pdf
Bilag Ledningsanlæg.pdf

Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Planafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge eller via email: tmf@koege.dk.

Klagevejledning

Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra denne offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Nævnenes Hus' hjemmeside.. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune. Køge Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter beslutter om du kan fritages.

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Klagefrist til og med den 4. august 2022.

Matrikel nr. 22c, Højelse By, Højelse
Ansøgt af Vandværket Lyngen
Projektet er ikke omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten)
Klagefrist til og med 3. august 2022

VVM-screeningsafgørelse vedrørende ny vandforsyningsboring

Vandværket Lyngen har fremsendt en VVM-ansøgning i forbindelse med etablering af en ny vandforsyningsboring sammen med en boreansøgning.
06.07.22

Afgørelsen

Køge Kommune vurderer, at boringen med den pågældende placering ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor er boringen ikke omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten). 

VVM-screeningsafgørelse.pdf
VVM-ansøgning.pdf
Boringsansøgning med kortbilag.pdf
Oversigtskort, vandforsyningsboring.pdf
Boretilladelse til Vandværket Lyngen.pdf

Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Planafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge eller via email: tmf@koege.dk.

Klagevejledning

Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra denne offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Nævnenes hus' hjemmeside.  Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune. Køge Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter beslutter om du kan fritages.

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Klagefrist til og med den 3. august 2022.

Matrikler: 315a og 316, Køge Bygrunde
Ansøgt af HJM Recycling Køge A/S
Projektet er ikke omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten)
Klagefrist til og med 22. juli 2022

VVM-afgørelse vedrørende metalskrotoplag i Køge Havn

HJM Recycling Køge A/S har fremsendt en VVM-ansøgning om ændring af oplag til metalskrot i Køge Havn.
24.06.22

Afgørelsen

Køge Kommune vurderer, at anlægget med den pågældende placering ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor er anlægget ikke er omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten).

VVM-screeningsafgørelse.pdf
VVM-ansøgning - Metal.pdf
Oversigtskort.pdf
Situationstegning.pdf
Kloaktegning.pdf
Miljøgodkendelse.pdf


Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Planafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge eller via email: tmf@koege.dk.

Klagevejledning

Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra denne offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Nævnenes Hus' hjemmeside. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune. Køge Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter beslutter om du kan fritages.

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Klagefrist til og med den 22. juli 2022.

Matrikel nr. 2i, 2a, 1a, 1i, 7000b, Ørninge By Borup, 19e, 12al, 7000m, Borup By, Borup
Ansøgt af Køge Kommune
Projektet er ikke omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten)
Klagefrist til og med 8. juni 2022

VVM-screeningsafgørelse vedrørende omfartsvej nordøst om Borup

Køge Kommune har fremsendt en VVM-ansøgning i forbindelse med etablering af en ny omfartsvej nordøst om Borup.

Afgørelsen

Køge Kommune vurderer, at vejprojektet med den pågældende placering ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor er anlægget ikke er omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten). 

VVM-screeningsafgørelse - Omfartsvej nordøst om Borup.pdf
VVM ansøgning med kortbilag.pdf
Dispositionsforslag Omfartsvej Borup.pdf

Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Planafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge eller via email: tmf@koege.dk.

Klagevejledning

Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra denne offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Nævnenes Hus' hjemmeside.. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune. Køge Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter beslutter om du kan fritages.

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Klagefrist til og med den 8. juni 2022.

Matrikel nr. 317, Køge Bygrunde
Ansøgt af Greenport ApS
Projektet er ikke omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten)
Klagefrist til og med 19. april 2022

VVM-afgørelse vedrørende oplagsvirksomhed i Køge Havn

Greenport ApS har fremsendt en VVM-ansøgning sammen med en ansøgning om miljøgodkendelse af et affaldsoplagsanlæg i Køge Havn.
22.03.22

Afgørelsen

Køge Kommune vurderer, at projektet med den pågældende placering ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor er anlægget ikke er omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten). 

VVM-afgørelse - Affaldsoplagsanlæg i Køge Havn.pdf
VVM Ansøgning.pdf
Ansøgning Miljøgodkendelse Greenport.pdf
Oversigtskort.pdf
Situationsplan for virksomhed.pdf

Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til midlertidigt oplag af affald til Greenport, Pacific Kaj 2, 4600 Køge

22.03.22
Køge Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til midlertidigt oplag af affald hos Greenport på Pacific Kaj 2, 4600 Køge.

Download tillægget til miljøgodkendelsen (inklusivt tilslutningstilladelsen): Miljøgodkendelse Greenport ApS Pacific Kaj 2 4600 Køge.pdf

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af den sidste annonceringsdato, senest den 20. april 2022.

Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside. 

Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag til i godkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes hus' hjemmeside.  

Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Planafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge eller via email: tmf@koege.dk.

 

Klagevejledning

Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra denne offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Nævnenes Hus' hjemmeside. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune. Køge Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter beslutter om du kan fritages.

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Klagefrist til og med den 19. april 2022.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside