Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børnepasning og skoler Pasningsmuligheder for 0-6 årige Tilsyn i dagtilbud, dagpleje og private pasningsordninger

Tilsyn i dagtilbud, dagpleje og private pasningsordninger

Der føres løbende tilsyn med alle dagtilbud, dagplejere og private pasningsordninger i Køge Kommune.

Ifølge Dagtilbudsloven skal Kommunalbestyrelsen sikre, at der føres tilsyn med kommunens egne og private dagtilbud. I Køge Kommune er opgaven med at udføre det pædagogiske tilsyn delegeret til Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Det pædagogiske tilsyn for kommunale, selvejende, pulje- og private institutioner gennemføres af en pædaogogisk konsulent fra Dagtilbudsafdelingen. Tilsyn i dagplejen og private pasningsordninger gennemføres af dagplejelederne.

Retningslinjer for det pædagogiske tilsyn i dagtilbud, dagplejen og private pasningsordninger

I Køge Kommune gennemføres det pædagogiske tilsyn både løbende via de pædagogiske konsulenters samarbejde med dagtilbuddene og i form af kommunens tilsynsmodel. Tilsynsmodelen er todelt og fokuserer på: 1) myndighedsopgaven, det vil sige om lovgivningen overholdes og 2) fortsat udvikling af den pædagogiske kvalitet, som resulterer i en af følgende vurderinger:

1.    Tilsynet giver ikke anledning til yderligere opfølgning.
2.    Tilsynet giver anledning til skærpet tilsyn.
3.    Tilsynet giver anledning til skærpet tilsyn med udarbejdelse af handleplan.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen træffer beslutning om skærpet tilsyn eller skærpet tilsyn med handleplan, hvis det almindelige tilsyn giver anledning til særlig opmærksomhed eller bekymring. Det kan for eksempel være, når en leder har været sygemeldt i længere tid, eller der er højt sygefravær blandt medarbejderne. Hvis der er noget, der giver anledning til bemærkninger, indgår forvaltningen i et tæt samarbejde med dagtilbuddet om at få løst de forhold, der giver anledning til bemærkninger. Er der tale om skærpet tilsyn eller skærpet tilsyn med handleplan, vil det blive understøttet af oplysninger om planer for tiltag og en tidshorisont for, hvornår ændringerne senest skal være gennemført.

Hvert andet år gennemføres ordinært tilsyn i form af et uanmeldt observationsbesøg og en efterfølgende tilsynssamtale. De år, hvor der ikke er ordinært tilsyn, gennemføres forenklet tilsyn med anmeldte observationer og efterfølgende ledersparring. Ud over anmeldte og uanmeldte observationer benyttes data fra et spørgeskema til lederen med bl.a. sygefravær statistikker, oplysninger om beredskabsplan og børnesikkerhedsplan mm.

Ved hvert ordinært tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport som offentliggøres på kommunens hjemmeside og på dagtilbuddets hjemmeside. Hvis et forenklede tilsyn giver anledning til bekymring, iværksættes et skærpet tilsyn eller et skærpet tilsyn med handleplan og der udarbejdes en retvisende tilsynsrapport.

Det er et lovkrav, at der sikres uvildighed i tilsynet. I Køge Kommune vægtes uvildighed i kraft af tilsynskonsulenternes faglighed og en systematisk og ensartet tilsynsmetode.  Dette sikrer, at den tilsynsførende vurderer kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer i de enkelte dagtilbud på en ensartet og på forhånd defineret, fast besluttet måde. Et yderligere greb i uvildigheden er tilsynskonsulenternes mulighed for at bytte tilsyn i dagtilbuddene.

Tilsyn med dagplejere

For at opretholde kvaliteten og sikkerheden gennemføres der 6 årlige tilsyn/udviklingsbesøg i alle dagplejehjem i Køge Kommune. Det svarer til et besøg ca. hver 8. uge. Det er dagplejelederne, der udfører tilsynene. 

Antal tilsyn årligt i den kommunale dagpleje: 
Tilsynene kører i et 2-årigt rul, med 3 tilsyn i lige år og 4 tilsyn i ulige år. 
Der er flg. typer af tilsyn:
    2 pædagogiske tilsyn med fokus på bl.a. læringsmiljø, samspil, børnenes trivsel og udvikling, bestemt valgt emne mm. 
    1 uanmeldt tilsyn med fokus på stemninger, leg, samspil og børneperspektiv 
    1 sikkerheds- og hygiejnetilsyn hvert andet år med fokus på sikkerheden og hygiejnen i dagplejehjemmet.  

Det uanmeldte tilsyn og sikkerhedstilsynet udføres af en anden leder i dagplejelederteamet, for at sikrer uvildighed. 

Øvrige besøg i den kommunale dagpleje: 
Udover tilsynene, modtager de kommunale dagplejere 3 udviklingsbesøg i lige år og 2 udviklingsbesøg i ulige år. Her er der fokus på børnenes trivsel og udvikling, samt sparring på hverdagen, pædagogisk udvikling, fokus på et tema mm.

Tilsyn med legestuer

I legestuerne føres der løbene pædagogiske besøg, her kan dagplejelederen have forskellige dagsordner for besøgene, f.eks. fællesskaber, børneperspektiv, leg, dagplejernes samspil, sparring, facilitering, organisering, sikkerhed og meget andet. 
Ved det pædagogiske besøg kan dagplejelederen både være aktivt deltagende i legestuedagen, samt være observatør.

Herudover føres der 1 årligt pædagogisk tilsyn med særligt fokus på: de pædagogiske læringsmiljøer, struktur og samspil i legestuen.

Du kan læse mere om tilsyn i dagplejen på hjemmesiden: Tilsyn | Køge dagpleje (aula.dk)

Pædagogisk tilsyn med den samlede dagpleje

Hvert 2. år kommer en pædagogisk konsulent fra dagtilbudsafdelingen ud på et uanmeldt tilsyn i alle legestuerne. Tilsynet tager udgangspunkt i et fælles tema for hele dagplejen og danner baggrund for det tilsynsnotat, der skal offentliggøres for den samlede dagpleje hvert 2. år på kommunes hjemmeside.  
Derudover kan der forekomme mere uformelle besøg og sparringssamtaler efter behov, med den pædagogiske konsulent.

For kontrollere kvaliteten og sikkerheden i de private pasningsordninger føres der tilsyn i et 2 årigt rul som ser således ud: 

Lige år: 1 pædagogisk tilsyn forår + 1 pædagogisk tilsyn efterår + 1 uanmeldt tilsyn  

Ulige år: 1. pædagogisk tilsyn forår + 1 pædagogisk tilsyn efterår + 1 sikkerheds- og hygiejnetilsyn + 1 uanmeldt tilsyn 

Det er dagplejelederne, der udfører tilsynene. Efter hvert tilsyn udarbejdes et notat, som sendes til den private børnepasser i e-Boks med opfordring til at offentliggøre det. 
Sikkerhedstilsynet gennemføres efter et bestemt skema, som tager udgangspunkt i børnesikkerhed i hjemmet.

 

 

Se tilsynsrapporter fra kommunens dagtilbud og institutioner

Nedenfor finder du de pædagogiske tilsynsrapporter for samtlige kommunale dagtilbud og dagpleje, kommunens indsatsgruppepladser og §32 samt tilsynsrapporter for selvejende, pulje- og private institutioner.
En tilsynsrapport er offentlig tilgængelig på hjemmesiden, indtil den afløses af den næste rapport. Tidligere tilsynsrapporter vil fortsat være omfattet af aktindsigt og kan udleveres ved henvendelse til Børne- og Uddannelsesforvaltningen på buf@koege.dk


Tilsynsrapportens opbygning (læsevejledning)

Tilsynsrapporten er bygget op med en forside, som primært er henvendt til forældre. Her står kort info om det lovpligtige tilsyn, hvilket dagtilbud det handler om, hvornår tilsynet har fundet sted, konklusion på tilsynet og hvilke fremadrettede fokusområder, som dagtilbuddet vil arbejde med det kommende år. Herefter følger selve rapporten, som fortæller mere om tilsynet og den pædagogiske praksis i dagtilbuddet. 

OBS. Hvis du oplever tekniske problemer med download af en tilsynsrapport, kan kontakte forvaltningen på buf@koege.dk, som herefter vil fremsende den ønskede tilsynsrapport.

Tilsynsrapporter 

Alkereden Tilsynsrapport-2022-2023-Alkereden.pdf
Asgård Børnehus Asg-rd-tilsynsrapport-2023.pdf
Basen Tilsynsrapport-Basen-2023-2024.pdf
Blåbærhuset Tilsynsrapport-2022-2023-Bl-b-rhuset.pdf
Den Grønne Planet Tilsynsrapport-2023-Den-Gr-nne-Planet.pdf
Dueslaget Tilsynsrapport Dueslaget 2022-2023.pdf
Firkløveret Tilsynsrapport Firkløveret 2022-2023.pdf
Fogedgården Tilsynsrapport-2022-2023-Fogedg-rden.pdf
Frændehus Tilsynsrapport-2023-Fr-ndehus.pdf
Fuglevænget Tilsynsrapport 2022-2023, Fuglevænget.pdf
Gemsevejen Tilsynsrapport-2023-Gemsevejens-B-rnehus.pdf
Guldminen Tilsynsrapport Guldminen 2023.pdf
Gørslev Børnehus Tilsynsrapport-Gørslev-børnehus-2024.pdf
Holmebækkens Børnehus Tilsynsrapport-2024--Holmebækkens-Børnehus.pdf
HopLa Tilsynsrapport Hop-La 2023.pdf
Idrætsbørnehaven Tilsynsrapport 2023, Idrætsbørnehaven.pdf
Køge Børneasyl Tilsynsrapport-2023---K-ge-B-rneasyl.pdf
Labyrinten Tilsynsrapport-2024--Labyrinten.pdf
Lyngens Børnehave Tilsynsrapport 2023 - Lyngens Børnehave .pdf
Moseengen Tilsynsrapport-Moseengen-2023-2024.pdf
Mælkebøtten Tilsynsrapport 2022-2023 - Mælkebøtten.pdf
Møllehøj  Tilsynsrapport Møllehøj 2022-2023.pdf
HopLa Tilsynsrapport Hop-La 2023.pdf
Perlen Tilsynsrapport Perlen 2023.pdf
Regnbuen Tilsynsrapport-2023-2024--Regnbuen.pdf
Rishøjens børnehus Tilsynsrapport-2023-2024-Rishøjen.pdf
Sct. Georgs Gårdens Børnehave Tilsynsrapport-2022-2023-Sct.-Georgs-G-rdens-B-rnehave.pdf
Skovsneglen Tilsynsrapport-2022-2023-Skovsneglen.pdf
Solsikken Tilsynsrapport-2023-Solsikken.pdf
Solstrålen Tilsynsrapport 2023, Solstrålen.pdf
Spiren Tilsynsrapport Spiren 2022-2023.pdf
Svalen Tilsynsrapport 2022-2023, Svalen.pdf
Torpgården Tilsynsrapport-2023-Torpg-rdens-B-rnehus.pdf
Troldehøjen Tilsynsrapport-2022-2023-Troldeh-jen.pdf
Tumlehuset Tilsynsrapport-Tumlehuset-2022-2023.pdf
Valhalla Tilsynsrapport-2024--Valhalla.pdf
Valmuen Tilsynsrapport---Valmuen-2023(1).pdf
Ved Skoven Tilsynsrapport---Ved-skoven-2023(1).pdf
Vemmedrup Tilsynsrapport Vemmedrup 2022-2023.pdf
Væksthuset Tilsynsrapport-V-ksthuset-2022-2023.pdf
Ærtebjerghave Børnecenter Tilsynsrapport-2023-rtebjerghave-B-rnecenter.pdf
Ølsemagle Børnegård Tilsynsrapport-lsemagle-b-rneg-rd---2023.pdf
   
Indsatsgrupper og §32 tilbud Tilsynsrapport-2023--Indsatsgrupper-og-§32.pdf
   
Den samlede dagpleje Tilsynsrapport Dagplejens legestuer 2023.pdf

 

 

Dagtilbudslederne formidler og drøfter tilsynsrapporterne med medarbejderne og sikrer, at der arbejdes med fokuspunkter og udvikling.   
Lederne sikrer også formidling og drøftelse af rapporten med forældrene i kontaktudvalg og bestyrelser. 


Områdelederne formidler og drøfter områdets tilsynsrapporter med områdebestyrelsen mindst 1 gang årligt.


En gang om året afrapporteres de udførte pædagogiske tilsyn til Børneudvalget.

 

Dagtilbud og Skoler

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje