Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børnepasning og skoler Skoler, SFO og klubtilbud Gode Skoler - Køges fremtid

Gode Skoler - Køges fremtid

Forord

Kære forældre og samarbejdspartnere. Kære lærere og pædagoger. 

Alle børn og unge skal have en god ballast til at fungere i det 21. århundrede. Skolens personale og forældrene opdrager og uddanner børn og unge til livssituationer og jobs, som ingen i dag vil kunne forudsige. Derfor skal børn og unge i dag både opnå en høj faglig viden og konkrete færdigheder. De skal rustes til fremtidens uforudsigelighed ved at lære dybere og mere generelle kompetencer. Det kaldes dybdelæring.

Dybdelæring sætter fokus på elevernes varige forståelse af koncepter, metoder og forbindelser i fag og imellem fag. I dybdelæring lægges mindre vægt på paratviden og mere vægt på, at eleverne arbejder kvalitativt, problemløsende og kommunikerende i et livslangt læringsforløb.

Eleverne skal i alle sammenhænge opleve livsmod og livsduelighed. Der skal være systematik i læring og udvikling af deres personlige, sociale og faglige kompetencer. Derfor er det visionen, at eleverne skal kunne mestre de udfordringer, de møder. De skal også udvikle deres evner til at indgå i læringsfællesskaber med andre elever. 

Undervisningen skal være spændende og varieret. Den skal være engagerende og tiltrækkende. Eleverne skal være inddraget i planlægning og gennemførelse af undervisningen. Alle skal konkret opleve at have reelle muligheder for at kunne deltage i både de faglige og sociale fællesskaber. De skal helt enkelt opleve sig selv i en faglig udvikling. Der skal også være en spændende fritid med høj pædagogisk kvalitet. Eleverne skal i skolen og i SFO’en opleve at blive mødt med passende udfordringer, der skaber udvikling. Det skal ske uanset elevens udgangspunkt.

Skolen skal være kendetegnet af en demokratisk kultur, der både respekterer fællesskabet og den enkelte. Elever er forskellige, og det skal skolen tage højde for. Eleverne skal lære at samarbejde, tage fælles beslutninger og lære af hinanden. De skal opnå en demokratisk dannelse og blive livsduelige voksne. De skal være i stand til at mestre komplekse og mangfoldige livsvilkår i et globaliseret samfund. Skolen skal etablere en ramme, hvor hver enkelt elev oplever mulighed for at deltage i – og bidrage til – klassens arbejde. Også kaldet deltagelsesmuligheder.

Deltagelsesmuligheder betyder, at eleverne både fagligt og socialt ved, at der er reelle muligheder for at kunne deltage. Når der er deltagelsesmuligheder for alle, er kimen til det inkluderende fællesskab til stede, så eleverne oplever, at de har en aktiv betydning for andre, og at de er en værdifuld del af fællesskabet.

Lærere og pædagoger tager ansvar for skolernes faglige og udviklingsmæssige kvalitet gennem deres fagligheder og professionel dømmekraft. Det sker i samarbejde med ledelsen og med hinanden. Dette kræver råderum og ansvarlighed hos den enkelte og fællesskabet. Samarbejdet skal præges af en kvalificeret dialog om kerneopgaven med elevernes udbytte i fokus. Det kræver også kompetenceudvikling og faglige refleksioner blandt de professionelle.

Forældre er en vigtig ressource for skolen. Der skal være et tæt samarbejde – både om den enkelte elev og forældregruppens fælles ansvar for klassens kultur og trivsel. 

Køges skoler skal øge chancelighed og mindske betydningen af den enkeltes sociale og økonomiske baggrund. Skolerne skal differentiere de professionelle krav og læringsudfordringer, såvel som indsatser i hverdagen for at skabe mange forskellige deltagelsesmuligheder, så alle børn og unge bliver udfordret optimalt i inkluderende læringsfællesskaber. 

Læringsfællesskaber betyder, at elever og ansatte kan samarbejde, vidensdele, indgå i samarbejde med andre elever, modtage og give feedback samt arbejde ud fra faglige ambitioner, klare mål og dialogiske metoder. 

Denne vision tager udgangspunkt i Folkeskoleloven og i Køge Kommunes Børne- og Ungepolitik. Visionen er en udbygning og en præcisering af dem.

Køge Kommune skal give mulighed for at understøtte og udnytte det kæmpe potentiale, børn og unge udgør for kommunen, ved at skabe rige udfoldelsesmuligheder og ambitiøse faglige miljøer. Dette vil styrke børns og unges udvikling og dannelse. Ved at møde med engagement og høje forventninger, giver vi børnene den bedst mulige start på livet samt mulighed for at udvikle deres potentiale optimalt. 

Det forventes, at visionens fokusområder danner grundlag for skolernes fremtidige, lokale udvikling og pædagogiske tiltag.

Med venlig hilsen
Mads Andersen, Skoleudvalgsformand 
og Marie Stærke, Borgmester

Køges vision for folkeskolerne hviler på formåls-paragraffen i Folkeskoleloven:

Folkeskolens formålsparagraf

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Folkeskolerne i Køge Kommune er i dag kendetegnet ved

Fremtidens kompetencer og dannelse 

Mestringskompetence betyder, at eleverne – sammen og hver for sig – kan tackle udfordringer gennem anvendelse af mangfoldige faglige løsningsstrategier. At eleverne har faglig lyst til læring, gå-på-mod, positiv selvfølelse og er nysgerrige.

 • Skolerne arbejder med dybdelæring. Læring, der giver eleverne kompetencer, der kan omsættes til nye situationer og problematikker. 
 • Skolelederne i Køge har med nogle af verdens førende forskere fået et solidt kompetenceløft og dialog om skolens satsninger og elevernes mestringskompetence. 
 • Skolerne anvender datainformeret skoleledelse. Elevundersøgelser, de fagprofessionelles vurderinger og andre data kvalificerer de faglige diskussioner, satsninger og opfølgning. 
 • Køge Kommune har opgraderet de ansattes faglighed med kompetenceudvikling i matematik, naturfag, brobygning og pædagogik i børnehaveklassen. Flere skoler slår sig sammen om faglige dage med specifik kompetenceudvikling på tværs.

Engagement og autentiske problematikker 

 • Skolerne arbejder med entreprenørskab og samarbejde med erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner. Skolerne arbejder med åben skole og lokal inddragelse af erhvervsliv og det lokale sports- og foreningsliv.
 • Køge Iværksættermesse er en årlig innovationskonkurrence for alle Køge Kommunes skolers 7. årgange og deres lærere. 
 • Alle skoler arbejder efter Folkeskolelovens formål og anvisninger, men gør det på lidt forskellig måde. Nogle skoler har direkte udmeldt en profil eller et område, som de har fokus på samtidig med, at de opfylder lovens generelle krav. 
 • SFO’erne har en central rolle i skolens samlede tilbud. Megen udvikling og læring sker og understøttes gennem børnenes frie og eksperimenterende leg. Legen har en værdi i sig selv, da den bidrager til udvikling af relationer, motorik og kreativitet. Den har også en værdi i samspil med skoledelen, hvor skolens faglige og relationelle rammer tilføres andre perspektiver i fritiden. Samarbejdet mellem lærernes og pædagogernes faglighed er lærerig og værdifuld for begge parter. 

Elevinddragelse i skolerne og i kommunen 

 • Skolerne arbejder på forskellige måder med elevernes inddragelse i hverdagen. Eleverne bliver mere engagerede, og de lærer mere, når de er inddraget i undervisningen, Engagement og inddragelse er de vigtigste faktorer for etablering og styrkelse af et godt miljø i skolerne og klasserne. 
 • Inddragelse understøtter også elevernes trivsel. Når dette lykkes, bliver trivsel og faglighed ikke modsætninger. Det bliver hinandens forudsætning. 
 • Fælleselevrådet holder årlige møder med borgmesteren og Skoleudvalget. 
 • Køge er en af Danske Skoleelevers ”Elevvenlige kommuner”. 

Kerneopgaven og professionel kapital 

 • Alle skoler arbejder grundigt med skolernes professionelle kapital. Dette har styrket samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse og har styrket fokus på kerneopgaven.
 • Alle skoler har gennemført en undersøgelse blandt alle lærere og pædagoger i skolerne om oplevelse af undervisningen og skoledagen. 
 • Samarbejdet mellem lærere/pædagoger er også i fokus.
 • Skolernes trio-grupperne (tillids-repræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder) har prioriteret indsatser og løbende fulgt op på, hvad der kan styrke arbejdsglæde og kvalitet. 

Naturfag 

 • Køge Kommune satser på de naturvidenskabelige fag. Naturvidenskaben giver forståelse og handlemuligheder i forhold til mange af de centrale udfordringer, der er i et moderne samfund og i en global fremtid. Det kræver en naturfaglig viden at finde løsninger på håndtering af sygdomme, klimaudfordringer og andre miljøspørgsmål. Og det kræver en naturfaglig dannelse at kunne deltage i samfundsdebatten på dette område. 
 • Køge deltog i det A.P. Møllerstøttede projekt NaturligVis, der sætter blus på naturfagene. En fordobling af natur- og teknologi lærere med den rette uddannelse.
 • Der er nu naturfagsvejledere med diplomuddannelse på alle skoler. Der er også etableret tværfagligt samarbejde mellem naturfagslærerne på skolerne. 

Brobygning

 • Alle skoler og dagtilbud har løbende kontakt. Her afklarer de og forbedrer kendskabet til hinandens arbejde med børnene. Dermed forbedrer de løbende overgangen. 
 • Børnehaveklassen og SFO’en er børnenes første kontakt med skolehverdagen. Børnene skal hjælpes til at aflæse den nye sociale ramme, de befinder sig i. Og de skal kunne indgå i den og være en del af fællesskabet. Derfor har forvaltningen satset systematisk på at styrke personalets kompetencer på disse områder. 
 • Udskoling og ungdomsuddannelser:
  • Autentiske undervisningsforløb om erhvervslivet styrkes i skolens ældste klasser. Der etableres kontakt til virksomheder, der er interesserede i at indgå et samarbejde med en folkeskole.
  • Alle folkeskoler får styret deres kendskab til ungdomsuddannelser og de mulige karrierer for unge gennem kompetenceløft tilrettelagt af Campus Køge.

Køge Kommunes Folkeskoler

Alkestrupskolen

Hoved, krop og hjerte

Skolens profil

En lille folkeskole fra 0.- til 6.klasse i et trygt og nært miljø. Fagligheden og fællesskabet er i centrum. I samarbejde med forældrene understøttes og udvikles kompetencerne hos barnet i såvel skoletid som fritidsliv, så barnet bliver i stand til at mestre livet og tage ansvar.

Det betyder

På Alkestrupskolen samarbejder personale på SFO og skole med forældrene om at gøre børnene selvhjulpne, blive fagligt vidende og tage ansvar for både sig selv og fællesskabet ud fra følgende overordnede visioner og mål:

 • Skolen er forberedelsen til barnets videre tilværelse (skolen for livet)
 • Skolen har en værdi i sig selv (livet i skolen)
 • Hvert enkelt barn har værdi i sig selv 
 • Hvert enkelt barn har værdi i fællesskabet.

I skolehverdagen kan det ses

Gennem samværet i hverdagen mellem børn og voksne samt yngre og ældre elever lærer eleverne at agere i flere forskellige slags fællesskaber. Personalets anerkendende tilgang til børnene fremmer børnenes lyst til at afprøve forskellige handlemuligheder i det trygge nærmiljø. Faglig læring sker bedst i det tillidsfulde miljø. Overordnet opleves det i hverdagen:

 • Gode relationer mellem børn og voksne – alle børn og voksne kender hinanden.
 • Helhedsorienteret indsats med samarbejde forældre/klasselærer/ pædagoger til gavn for trivsel, læring og udvikling hos det enkelte barn samt børnefællesskaber i SFO og skole.
 • Mange traditioner i fællesskabet, der giver samvær på tværs af klasser og aldre. F.eks. en årlig trivselsdag, som SFO står for, og morgensang to gange ugentligt, hvor forældrene inviteres med i skolen og klasserne på skift er ”værter” og vælger sange. 
 • Dagligt læsebånd og forløb, hvor ældre elever læser med yngre elever, eller læser op med dem i dialogisk læsning.
 • Faglige dage, hvor eleverne fordyber sig i fag og emner alene eller sammen med andre. 
 • Aktive pauser i stort udemiljø, hvor legepatruljer og ældre elever hjælper yngre elever.
 • Udvidet samarbejde med landsbymiljøet i Tureby, hvor f.eks. seniorer fast læser med eleverne i 0.kl., og der er åbent hus på skolen for hele byen.
 • Udvidet brobygning med børnehaven omkring skolestart og Herfølge skole i 5.- og 6.klasse.
 • Små- og store-venner for 0.klasse og 6.klasse, så der altid er en ældre elev, der kan hjælpe, hvis noget er svært.

For elevernes fremtid får det betydning

Fagligt og socialt robuste børn, der kan gå videre til teenageårene med godt selvværd og stor faglighed i bagagen. Et godt afsæt giver den bedste landing. 

Info om skolen

Tlf.nr. 56 67 29 20

Byvej 31-33, 4682 Tureby

alkestrupskolen.aula.dk/

107 elever

Asgård Skole

En skole, der med udgangspunkt i et elevgrundlag med stor diversitet – udvikler livsduelige elever

Skolens profil

Skolen er kendetegnet ved et stærkt fællesskab og samarbejde på tværs af klasser og årgange.

Skolebestyrelse, medarbejdere og elever er i gang med at udvikle en profil med særligt fokus på science, innovation og bevægelse

Asgård er en ny skole med moderne bygninger og et stort udeareal. De unikke rammer er et godt grundlag for vores aktiviteter. 

Det betyder

 • At alle elever efter 9. klasse har opnået de faglige og sociale kompetencer, der er nødvendige for, at de kan blive optaget på en ungdomsuddannelse.
 • At vi har mange aktiviteter på tværs af klasser og årgange.
 • At vi udbyder mange forskellige science-forløb, og at science er omdrejningspunkt for projektarbejde på alle årgange. 
 • At innovativ metode er indbygget i alle fag og i SFO. 
 • At vi har en bevægelseskanon. 

I skolehverdagen kan det ses

 • I frikvarterne leger de ældre elever med de yngre elever og hjælper dem, når der er udfordringer.
 • Alle klasser mødes til fælles samlinger 
 • 6. årgang laver hvert år en større teaterforestilling for hele skolen. Valgfaget drama og musik har forestillinger for de andre elever.
 • Fordybelsesugen i uge 39 er i naturvidenskabens tegn, hvor alle elever deltager i projekter og forløb i og uden for skolen.
 • Vi arbejder innovativt i flere af valgfagene.
 • Innovation indgår i projektopgaver på årgangene og særligt i projektopgaven på 9. årgang.
 • 7. årgang deltager i kommunens iværksættermesse og konkurrerer om at deltage i læringsmessen i Bellacenteret.
 • Alle klasser har hver dag brainbreakes og bevægelsesaktiviteter. 
 • Klasserne deltager i små og store idrætsstævner 
 • Eleverne er aktive og bruger skolens udefaciliteter i både skole- og SFO-tiden.

For elevernes fremtid får det betydning

 • Eleverne er fagligt og socialt rustet til at kunne imødegå fremtidens krav og forventninger.
 • Science og innovation bliver centrale for fremtidens arbejdspladser, og uddannelse og dannelse i disse områder er værdifuldt for eleverne.
 • Bevægelse er nødvendig for elevernes trivsel og sundhed, og understøtter deres faglige og sociale udvikling.

Info om skolen

Tlf.nr. 56 67 27 00

asgaard-skole.aula.dk

Norsvej 2, 4600 Køge

556 elever

Borup Skole 

BORUP SKOLE – BYENS SKOLE. 
En skolehverdag af højeste kvalitet. Faglighed og trivsel med et drys af musik, kreativitet og traditioner.

Skolens profil

På Borup Skole ønsker vi at skabe den bedste skole for byens børn og borgere. Tryghed for børnene og tillid fra forældrene skaber vi ved at sikre, at hverdagen forløber på en god og ordentlig måde. Det grundlæggende på Borup Skole er derfor den gode, spændende og varierede undervisning i alle skolens fag.   

Vores høje forventninger til faglighed og læring hviler på et fundament af god trivsel og oplevelsen af en god stemning. Vi har et særligt fokus på små og store fællesskaber som rammen for læring og udvikling.

Faglighed, læring og god trivsel er således fundamentet på Borup Skole. Herudover består hverdagen af en række særlige oplevelser. Musik, billedkunst og kreative aktiviteter suppleres af spændende initiativer indenfor naturfag, ny teknologi, grønne ambitioner, idræt mv. Du kan opleve morgensang, kor, skolefester med skolekomedier, spændende  projektuger  og  meget  andet.

Særligt ønsker vi at fremhæve en fantastisk SFO, som i hverdagen har et nært og tæt samarbejde med skolen. Det største fokus peger imod at skabe en skolehverdag i rolige og velordnede rammer, som giver gode muligheder for at skabe den bedste undervisning og et godt læringsmiljø. 

Det betyder

På Borup Skole arbejder vi hele tiden med at udvikle undervisningen og rammerne omkring den. Vi er dog meget opmærksomme på, at forandringer kan have stor betydning for børn og voksne. Derfor forsøger vi at træde varsomt. 

Vi er optaget af IT, digitalisering og innovation som nødvendige kompetenceområder, men tillader os at have en rolig og afbalanceret tilgang til udviklingen. 

I skolehverdagen kan det ses

En skolehverdag på Borup Skole opleves genkendelig for de fleste. Vi har fælles frikvarterer, klokken ringer, lektioner begynder osv.  

Selvom Borup Skole er en stor skole, vil man opleve, at der en særlig ro – på den gode måde – samt at børnene finder tryghed i deres egne børnefællesskaber i klasserne.  

For elevernes fremtid får det betydning

Eleverne klarer sig godt på Borup Skole. Vi tror på, at et godt og trygt skoleliv i grundskolen er den bedste forudsætning for at klare sig godt i et fremtidigt liv- og arbejdsliv, som er under stadig forandring.

Info om skolen

Tlf. nr. 57 56 16 00

borupskole.aula.dk/ 

Hovedgaden 39, 4140 Borup

650 elever

Ellemarkskolen

Dybdelæring i inkluderende fællesskaber – vi er ambitiøse 

Skolens profil

Ellemarkskolen arbejder med dybdelæring, som fundament for at sætte fremtidens kompetencer i spil hos eleverne. Hos os vil du opleve respekt for forskellighed og højt til loftet.

Ellemarkskolen har et udgangspunkt, hvor undervisning og fritid (skole og SFO) er ligeværdige kerneydelser i forhold til vores fælles kerneopgave.

Det betyder

Vi er en faglig, fokuseret skole, fordi vi tror på at i den gode didaktik og den velovervejede pædagogiske rammesætning, gives de bedste muligheder for elevernes faglige og sociale progression. 

På Ellemarkskolen er vi optaget af forpligtende og givende lærings- og børnefællesskaber.

Vi prioriterer vejledere, der sammen med lærere og pædagoger sætter retning for elevers deltagelsesmuligheder og faglige mål vi har for undervisningen. Vi arbejder overordnet ud fra et fælles udgangspunkt som illustreres gennem vores fokuscirkel, fremtidens kompetencer og skolens værdier.

I skolehverdagen kan det ses

Alle elever har livsduelighed på skemaet. To-lærer ordning på det naturfaglige område. Et styrket fokus på vores afdelingsopdelte teamorganisering, der understøtter elevernes kendskab til de professionelle. 

Der bliver arbejdet systematisk og synligt med forbyggende, forgribende og indgribende trivselsindsatser jf. skolens trivselsplan. 

Udskolingseleverne møder projektarbejde og innovativ undervisning, som en naturlig del af deres udskolingsforløb. 

Vores forpligtende skole/hjem samarbejde tager sit udgangspunkt i vores engagerede skolebestyrelse. Skolebestyrelsen arbejder netop nu med principper for kontaktforældre. Her er omdrejningspunktet, at vi ser forældre som en resurse for den enkelte og fællesskabet.

Elevrådet er styrket, så vi sikrer os elevperspektivet i relevante skoletiltag.

For elevernes fremtid får det betydning

Ellemarkskolen har et stærkt fagligt fokus, hvor fremtidens kompetencer, dannelse og livsduelighed indgår som grundelementer for det professionelle lærings- og børnesyn. Det er grundlaget for, at eleverne på Ellemarkskolen bliver så dygtige, som de kan ud fra deres individuelle potentialer. 

Vi sigter mod at sende vores afgangselever videre med en grundlæggende fremtidsorienteret ballast, så de er medskaber af eget liv og er en aktiv del af det demokratiske fællesskab.

Info om skolen

Tlf.nr. 56 67 68 40

ellemarkskolen.aula.dk/

Gymnasievej 10, 4600 Køge

461 elever

Ejby Skole

Ejby Skole – Vores skole! 
Velkommen i vores inkluderende fællesskab, hvor vi sammen skaber den gode skole.

Skolens profil

Ejby Skole er det naturlige skolevalg for alle elever i skolens område. 

Vi er en åben, anerkendende og nysgerrig skole, der løbende udvikler nye ideer og er indstillet på at lære nyt. Vi har et fællesskab, som arbejder inkluderende. Vi arbejder med høj faglighed samt fokus på musiske og kreative aktiviteter.

Det betyder

På Ejby Skole viser vi gensidig respekt og omsorg – vi ser forskellighed som en styrke og anerkender den enkeltes forudsætninger for læring. 

Alle indgår i et forpligtende og inkluderende fællesskab, hvor den enkeltes udviklingsmuligheder styrkes. Alle tager ansvar for en skole i udvikling, hvor nytænkning, læring og evaluering er en naturlig vej til at opnå viden.

I skolehverdagen kan det ses

Eleverne tager ansvar for hinanden. De arbejder både selvstændigt og kollaborativt – i klassen eller i skolens mange fællesområder. Der arbejdes med faglig fordybelse og trivsel på tværs af klassetrin og alder. Der opleves en god og respektfuld tone mellem alle børn og voksne.

De store elever tager ansvar for at guide de mindre elever – både i fælles undervisningsforløb og pauserne, hvor legepatruljer og konfliktmæglere yder en aktiv indsats. 

Morgensang og mange andre musik- og bevægelsesaktiviteter er en del af hverdagen. 

Ejby Skoles SFO er et alsidigt og rummeligt pædagogisk læringsmiljø, med fokus på udvikling af børnenes relationer. SFO’en tilbyder en blanding af voksenstyrede aktiviteter og understøttet fri leg.

Der er rum til både kreative idéer og fysisk udfoldelse i fællesskabet, og Klub og SFO arbejder på tværs f.eks. ved tilberedning af eftermiddagsmad.

Børnene i SFOen oplever at være en del af et konstruktivt og rummeligt fællesskab, hvor de får mulighed for at udvikle deres kreative og sociale færdigheder, med pædagogisk vejledning.

For elevernes fremtid får det betydning

 • At eleverne kan indgå i et forpligtende samarbejde på fællesskabets præmisser
 • at eleverne har den nødvendige almene og digitale dannelse 
 • at elevernes innovative og kreative kompetencer er udviklet 
 • at eleverne kan deltage ansvarligt og kompetent i et forpligtende fællesskab, og de kan tage aktivt del i et demokratisk samfund.

Info om skolen

Tlf.nr. 56 67 63 01

ejby-skole.aula.dk/ 

Skovvang 6, 4623 Ll. Skensved

363 elever

Ellebækskolen

Livsduelighed + faglighed = nøglen til egen dør
Skolens vision: Sigt efter stjernerne

Skolens profil

Ellebækskolen er Køge Kommunes specialtilbud til elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Den efterlever folkeskolelovens formålsparagraf, Salamacaerklæringen og handicapkonventionen.

Skolen bygger på Karlstad modellens filosofi. 

Skolens vigtigste samarbejdspartnere er forældrene. Vi indgår i et forpligtende pædagogisk fællesskab om barnet udvikling og læring.

På Ellebækskolen er der høje ambitioner på alle elevers vegne. Fra start til slut er målet folkeskolens afgangsprøve. Eleverne undervises på deres klassetrin, da alle elever har ret til at spejle sig i erfaringslevealder.

Der undervises i den fulde fagrække. Timerne læses af 2-3 liniefagsuddannede fagpersonaler samtidigt, da der i klasserne er forskellige faglige udgangspunkter. Socialfag og understøttende undervisning varetages af pædagoger.

Det betyder

Ellebækskolen udbyder specialistuddannelse til hele personalegruppen. Personalet modtager samtidigt almen efteruddannelse. De har en høj grad af faglighed og er nysgerrig på nye veje til børns læring og udvikling.

Eleverne oplever at være inkluderet i et forpligtende fællesskab – og at de går i skole. 

Forældrene oplever, at de afleverer deres børn til et tilbud som er ambitiøst, har en høj grad af faglighed – og som vil noget med eleverne.

I skolehverdagen kan det ses

Undervisningen foregår med understøttelse af tegn-til-tale, visuelle skemaer, audiotive forstærkere samt fysiske – og pædagogiske hjælpemidler.

Forældrene er en aktiv del at skolens hverdag. Der sættes mål i fællesskab på sprognetværksmøder. 

Ellebækskolen er åbent fra kl. 6-17 alle dage. Skole og SFO samarbejder tæt om en helhedsindsats. 

Elevpauserne foregår som strukturerede aktiviteter med lige så høj grad af voksendækning som den almene undervisning. 

For elevernes fremtid får det betydning

Vi sigter mod, at vores elever bliver livsduelige, deltager i et aktivt forpligtende ungdomsliv, får en ungdomsuddannelse – samt bliver ligeværdige og kompetente samfundsborgere

Info om skolen

Tlf.nr. 56 67 22 50 

ellebaekskolen-koege.aula.dk 

Lundegårdsvej 2, Gørslev 

4100 Ringsted

96 elever

Hastrupskolen

Hastrupskolen er en velfungerende folkeskole, hvor der er høje ambitioner og forventninger til elevernes faglige og sociale udvikling.

Skolens profil

Vi ser forskellighed som en resurse, og glæder os dagligt over at opleve, hvordan vores elever lærer, trives og udvikler sig individuelt og i samspil med andre.

Vi vægter høj kvalitet i vores fritidsdel, hvor elevernes sociale dannelse kan modnes. 97% af alle eleverne er tilmeldt Hastrupskolens SFO.

Det betyder

Vi arbejder forebyggende med vores ”Trivselsplan”, som sikrer systematisk arbejde med elevernes trivsel, hvor fastlagte interventioner gennem skoleforløbet sikrer et trygt og udviklende læringsmiljø for alle. Den indeholder desuden øvrige handlemuligheder i forhold til de sociale indsatser i klasserne for både medarbejderne og forældrene. Vi arbejder indgribende med vores strategi mod mobning. Planerne revideres løbende.

Eleverne tilbringer tid sammen, når skolen slutter omkring mange forskellige aktiviteter, som hele tiden understøtter og videreudvikler deres sociale færdigheder. Vores fritidsdel understøtter elevernes trivsel i og uden for skolen, hvilket også betyder at forældrene anses som vigtige medspillere.

I skolehverdagen kan det ses

Ved et meget lavt konfliktniveau. Der er gode relationer mellem børnene, også på tværs af årgange. Vores elever har et højt udviklet sprog omkring konflikthåndtering, hvilket de ifølge vores trivselsplan bliver undervist i og anvender i deres dagligdag, når der opstår konflikter. De tager ansvar for løsninger og er omsorgsfulde overfor hinanden. Hastrupskolen er et rart sted at være, og der er en god stemning blandt både elever og personale.

I vores fritidstilbud er der høj kvalitet og mange forskellige aktiviteter ugentligt. Der samarbejdes også med lokale foreninger og virksomheder, for at motivere og engagere elevernes deltages omkring en varieret og indholdsrig skoledag. 

Der er en god forældreopbakning i forhold til skolen og SFO/klub. Vi oplever et samarbejde præget af god dialog, gensidig forståelse og fælles ansvar for elevernes trivsel og læring.

For elevernes fremtid får det betydning

Vores elever har veludviklede kompetencer til at indgå i mange forskellige fællesskaber, hvilket gør dem rustede til at tage en videre uddannelse og på den lange bane komme i arbejde og bidrage til at deltage i vores samfund.

Elevernes alsidige oplevelser i flere forskellige sociale sammenhænge gør dem livsduelige og i stand til at tage de rigtige beslutninger i forhold til deres eget liv.

Info om skolen

Tlf.nr. 56 67 29 70

hastrupskolen.aula.dk/ 

Langelandsvej 70, 4600 Køge

503 elever 

Herfølge Skole

Børn og unge på Herfølge Skole har en meningsfuld skoledag. 
De mestrer det de lærer, og har lyst til at lære mere – alene og sammen med andre.

Skolens profil

Vores bærende læringsstrategi er LEAPS (Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science).

 LEAPS skaber meningsfuld og vedkommende undervisning for eleverne med henblik på at styrke deres faglige engagement, evne til at tænke problemløsende og samarbejde gennem strukturerede, tværfaglige forløb.

Vi er LEAPS-skole fordi skoledagen skal være meningsfuld. Eleverne skal være engagerede, og kunne anvende viden i praksis på tværs af fagene og opleve at mestre, det de lærer. Den projektbaserede undervisning inddrager og motiverer eleverne og giver dem lyst til at lære mere. 

Trivsel og fællesskab styrkes, når viden tilegnes, og anvendes sammen med andre. Vi vil skabe en skoledag, hvor elever udfolder deres potentiale, og bliver klar til livet

I SFO har vi fokus på livsduelighed, der betyder at børn og unge skal have det godt med sig selv = selvværd. Børn og unge skal tro på sig selv = vove-mod. Børn og unge skal have det godt med andre børn/unge og voksne = empati. Relationel tilgang til at styrke selvværd. Børn og unge skal føle sig set, hørt, forstået af medarbejderne hver dag. 

Det betyder

At eleverne har en struktureret skoledag, hvor der skabes sammenhæng mellem fagene. Eleverne er i fokus, inddrages aktivt, og er medskabere af egen læring. De oplever, at fejl er noget, man lærer af. De har en nysgerrig og undersøgende tilgang og lærer at mestre faglige, sociale og personlige kompetencer.

I skolehverdagen kan det ses

At eleverne gennemfører 4-6 LEAPS-forløb på et skoleår og har et skema, som passer til det faglige indhold for perioden. De udstiller og fremviser processer og produkter. Undervejs gennemfører de elevstyrede udviklingssamtaler. 

At forældrene indbydes til enkelte fremvisninger og deltager i elevstyrede udviklingssamtaler.

For elevernes fremtid får det betydning

Projektbaseret læring understøtter elevernes mulighed for at opnå kompetencer, der giver dem et solidt fundament at stå på: god faglig ballast, samarbejdsevner, undersøgende tilgang til problemstillinger, kreativitet, evne til at fordybe sig, refleksion, give og modtage feedback, fremvise egne læringsresultater og læringsproces, forståelse for fagenes sammenhæng og anvendelse af det faglige i praksis.

Info om skolen

Tlf.nr. 56 67 29 40

herfoelge.aula.dk

Scheelsvej 2, 4681 Herfølge

410 elever

Holmebækskolen

På Holmebækskolen skaber vi trygge rammer og et stærkt fællesskab. Vi ser og møder alle børn, og vi giver mulighed for, at hvert eneste barn kan udvikle sig personligt, fagligt og socialt i et forpligtigende fællesskab. 

Skolens profil

Holmebækskolen er en folkeskole, beliggende i skønne grønne omgivelser i det sydlige Herfølge. Skolen har 1-2 klasser på 0.-9. årgang samt 3 specialklasser.  

Skolen modtager elever fra skoledistriktet, men mange familier fra andre områder og kommuner tilvælger også skolen. Vi har gode, både indendørs- og udendørs undervisningsfaciliteter, og vores elevgrundlag afspejler den mangfoldighed og det samfund, som eleverne møder efter folkeskolen.  

Det betyder

Vi ønsker at være en skole, hvor der er plads til alle, men ikke til alt. Det forpligtigende fællesskab er en stor del af skolens hverdag og virke, og skoleårets mange aktiviteter og traditioner underbygger fællesskabet og er med til at skabe tryghed og glæde.   

Hvert enkelt barn er unikt, og vores opgave som skole er at understøtte og udvikle barnets individuelle egenskaber, men vi ønsker også at lære barnet at være en del af en sammenhæng, hvor respekt, tolerance og ansvarlighed for medmennesket er centrale begreber. 

I skolehverdagen kan det ses

Vi tilbyder en undervisning, hvor vi støtter de elever, der har det fagligt svært, men vi tilbyder også ekstra udfordringer til de elever, der har et fagligt overskud.  

I SFO, juniorklub og ungdomsklub lægger vi vægt på det forpligtende fællesskab i form af voksenstyrede aktiviteter samt plads til at børnene kan udfolde sig i det frie, ikke voksenstyrede rum. 

Vi vægter det gode forældresamarbejde, den ærlige og respektfulde dialog og det forebyggende arbejde.

Vi arbejder med at børnene og de unge udvikler sig til livsduelige mennesker, der skal fungere både individuelt og i et fællesskab.

For elevernes fremtid får det betydning

På Holmebækskolen har vi ambitioner på alle elevers vegne, og en af skolens store styrker er, at vi netop formår at løfte alle elever fagligt, socialt og personligt. 

Vi ser eleverne som aktive medspillere i lære- og dannelsesprocessen.  Når eleverne inddrages, oplever vi et større engagement og en øget motivation. 

Info om skolen

Tlf.nr. 56 67 67 80

holmebaekskolen.aula.dk

Pokebanken 9 4600 Køge 

310 elever

Holmehus

Læring og trivsel

Skolens profil

Holmehus er en specialskole for børn og unge med emotionelle vanskeligheder med klasser fra 0 – 10. klasse. Skolen er en heldagsskole og har åbent fra 6.00 – 17.00 året rundt (helligdage undtaget). Trivsel og læring går hånd i hånd og er hinandens forudsætninger. Vi er meget optaget af, at alle børn føler sig en del af et fællesskab.

Det betyder

Vi har klassestørrelser på max 10 elever og har tolærerordning (lærer/pædagog) i alle timer. Vi har en tydelig og tryghedsskabende struktur, der understøtter den enkeltes mulighed for at lære optimalt. Vi er meget optaget af at danne hele mennesker, der kan trives og begå sig i sociale og faglige sammenhænge.

I skolehverdagen kan det ses

 • Der er meget få voksne tilknyttet hver klasse
 • Vi bruger visuel støtte som Boardmarker og Time-Timer
 • Hverdagen er forudsigelig og tydeligt beskrevet
 • Klasseindretningen er vigtig og tilpasset den enkelte og fællesskabet
 • Der er mulighed for flere pauser i løbet af en dag
 • Vi arbejder meget med de sociale kompetencer
 • Vi har fuld fagrække og fokus på, at alle skal blive så fagligt dygtige som de kan
 • 9. skoleår afsluttes med mulighed for eksamen i alle fag og gode forudsætninger for at fortsætte i ungdomsuddannelse

Vi arbejder ud fra en systemisk og narrativ tilgang, der bygger på idéen om at børns udviklingsmuligheder og selvopfattelse er forbundet med de historier, de selv bærer rundt på samt oplever i deres omgivelser. At børn er en del af de systemer, som de færdes i, og at deres adfærd, følelser og tanker således er påvirkede af, hvordan de øvrige komponenter i systemet agerer. For at forstå og hjælpe et barn socialt og fagligt, må vi derfor også forholde os til de systemer, de er en del af.

Arbejdet med relationer er vigtigt for os, da vi ved, at det er via den gode relation vi kan få kendskab til barnets behov, tanker og følelser, samt få mulighed for at arbejde sammen med børnene og støtte og fremme deres udvikling. Gennem en udvidet kontakt til hjemmet og et tæt og tillidsfuldt forældresamarbejde støttes barnet udvikling og hverdag. 

”Et godt sted at være er et godt sted at lære.”

For elevernes fremtid får det betydning

Faglige og sociale børn og unge, der er modstandsdygtige og livsduelige, hvilket ruster dem til at klare sig videre i en ungdomsuddannelse.

Info om skolen

Skoleleder Ove Døj
tlf.nr. 40 35 46 57 

Pogebanken 7, 4681 Herfølge

35-40 elever

Højelse Skole

Højelse Skole skaber livsduelige, selvstændigt tænkende, unge mennesker 

Skolens profil

På Højelse Skole arbejdes med 21. århundredes kompetencer som fundamentet i undervisningen. Grundpillerne er innovation, samarbejde, problemløsning og kritisk tænkning.  

Højelse Skole er en lokal skole med et stærkt forældreengagement, hvor eleverne drager omsorg for hinanden til gavn for fællesskabet. 

Vi har et internationalt udsyn og samarbejder med elever i andre lande. 

SFO og skole arbejder tæt sammen om aktiviteter og inklusion for at skabe en tryg hverdag for eleverne.  

Det betyder

At vi som skole skaber livsduelige, selvstændigt tænkende, unge mennesker, som er kompetente til at navigere i en foranderlig fremtid. 

At vi er en skole med et fagligt fokus, og vi tror på, at den gode dynamiske læringsproces og en fælles pædagogisk/didaktisk rammesætning giver de bedst mulige forudsætninger for elevernes faglige og sociale progression.

I skolehverdagen kan det ses

 • Hvert år opføres musicalen ”Bogstavmusikanterne”. Alle skolens elever bidrager til to koncerter. 
 • At førskolebørn fra børnehaven besøger skolen hver uge.
 • Læseindsats i indskolingen. 
 • Madlejr i 6. klasse i partnerskab med Arla, samt hyttetur i 5. klasse. 
 • Lejrskole i Island i 8. klasse med privat indkvartering og genbesøg fra Island. 
 • Samarbejde med naturvidenskabelige institutioner både ved gæstelærere på skolen og besøg hos dem. 
 • Alle skolens klasser har venskabsklasser, hvor der samarbejdes på tværs af klassetrin.  
 • Legepatrulje, elever fra 6. årgang leger med de mindre elever i flere frikvarter om ugen. 
 • Deltagelse i diverse brobygningsaktiviteter i virksomheder og på erhvervsuddannelsescentre bl.a. Skills Stafet og introkurser.  
 • SFO’en har temauger og aktiviteter med fysiske rollespil og digitaliserede spil. 
 • Stillezone for børn med behov for en stille stund 

For elevernes fremtid får det betydning 

Vi stræber efter at skabe hele mennesker, som i alle henseender kan navigere i det 21. århundrede på et højt fagligt niveau. 

Vi vil ruste vores elever, så de bedst muligt kan træffe de rigtige valg i et personligt og samfundsmæssigt perspektiv.

Info om skolen

Tlf.nr. 56 67 27 60

hoejelseskole.aula.dk/

Baunebjergvej 1c, 4623 Ll. Skensved

276 elever 

Kirstinedalsskolen

Kirstinedalsskolen – her passer vi på hinanden

Skolens profil

Kirstinedalsskolen er en skole, som vægter faglighed og trivsel højt. Skolen har fire samværsregler, der er grundlæggende for vores skole:

 • Alle børn har ret til undervisning
 • Børn & voksne taler ordentligt til hinanden
 • Børnene retter sig efter de voksnes anvisninger
 • Vi passer på børnene, på skolen og på skolens ting

Det betyder

Vi har elevmæglere og uddanner konfliktmæglere blandt eleverne, ligesom vi også arbejder med venskabsklasser på tværs af faserne. 

Fagligheden bliver vægtet højt, og vi arbejder med holddeling både på 1.-3. årgang i læsning, på 4. og 5. årgang i matematik og på 9. årgang i engelsk, dansk, matematik og fysik/kemi. 

I både skole og SFO arbejder vores ressourcecenter med fokus på trivsel for alle elever. SFO’en har stort fokus på bevægelse og idræt.

Vi har et PLC, som arbejder med de nyeste teknologier, hvor eleverne kan komme ud og arbejde både i pauserne eller i timerne. PLC er indrettet som et arbejdende værksted, hvor der er 3D-printere, green screen, droner, robotter, Lego, Education og MicroBits. Kirstinedalsskolen arbejder målrettet med Teknologiforståelse og det 21. århundredets kompetencer. 

I skolehverdagen kan det ses

Vores ambition er, at eleverne på Kirstinedalsskolen kender hinanden og er med til at gøre skolen til et trygt sted at være, både for børn og voksne. Med udgangspunkt i vores samværsregler, bliver eleverne en del af en hverdag, hvor deres handlinger har konsekvenser, og hvor vi arbejder benhårdt for at skabe en skole, der afspejler at alle deltager i et forpligtigende fællesskab. 

På alle årgange arbejder eleverne problemløsende med udgangspunkt i tankerne om det 21. århundredes kompetencer. Det bliver understøttet i 3 faguger, hvor vi bryder skemaet op og arbejder på tværs af klasser og årgange. 

I både skole og SFO arbejder vi med mangfoldigheder inkluderet i aktiviteter og fællesskaber. Forældrene motiveres til et tæt samarbejde, og de skal føles sig som en del af skole og SFO.

For elevernes fremtid får det betydning

Eleverne på Kirstinedalsskolen bliver så dygtige som de kan. Eleverne får nogle grundlæggende dannelsesperspektiver og værdier med sig, til at kunne indgå i sociale sammenhænge og inkluderende fællesskaber.

Info om skolen

Tlf.nr. 56 67 68 69 

kirstine.aula.dk/

Skolevej 1, 4600 Køge

541 elever

Sct. Nicolai Skole

Sct. Nicolai Skole - Et godt sted at lære - Et godt sted at være

Skolens profil

På Sct. Nicolai Skole samarbejder vi om at udvikle høj faglighed og demokratisk dannelse med læring i centrum.

Det gælder elever såvel som personale, ledelse og forældre – og en åben og tillidsfuld dialog vægtes højt.

Vores værdier er Faglighed, Engagement og Åbenhed.

Alle elever har Demokratid på skemaet hver uge, som er elevernes egen tid til at drøfte klassens aktiviteter og trivsel. Eleverne deltager i planlægningen af Demokratid.

Det betyder

Faglighed betyder, at ”alle børn skal blive så dygtige, som de kan”. 

Engagement betyder, at man tager stilling og ansvar og bidrager til at ting lykkes på fællesskabets betingelser. Vi samarbejder om at fremme proaktivitet hos os selv og hinanden. 

Åbenhed betyder, at vi udvikler evner og kompetencer i at åbne os for fællesskabet; det nære, det lokale og det globale. 

I skolehverdagen kan det ses

 • Fokus på naturfaglige kompetencer og almendannelse gennem ugentlig science-dag på 8. og 9. årg. 
 • Internationalt samarbejde gennem Nordplus og Erasmus+, herunder udvekslingsforløb med islandske skoleklasser på 8. årgang.
 • Musik- og teatertraditionen: Musical på 6. årg., musikperformance og skolens kor på tværs af klasser og årgange.
 • Personalet samarbejder i teams og planlægger undervisningen og SFO-aktiviteter i fællesskab.
 • Et engageret vejlederteam, der samarbejder med den enkelte lærer direkte i klassen gennem coteachingaktiviteter.

For elevernes fremtid får det betydning

Eleverne fra Sct. Nicolai Skole siger efter endt skolegang: 

”Jeg ved, hvem jeg er.” 

”Jeg agerer ind i et fællesskab og bidrager med mine mange forskellige kompetencer i mit videre uddannelsesliv – uanset hvor vejen fører hen.”

”Med i bagagen har jeg en bred faglig ballast og ved, hvad det vil sige at være borger i et demokratisk samfund.”

Info om skolen

Tlf.nr. 56 67 29 00

sct-nicolai.aula.dk

H.C. Andersens gade 4, 4600 Køge

482 elever

Heldagsskolen i Slimminge

Alle har potentiale – Alle kan udvikle sig. 

Skolens profil

Slimminge tilbyder undervisnings- og fritidsaktiviteter samt transport til og fra skole for sårbare børn og unge 0.-10. kl. 

Eleverne undervises på små hold, hvor det er muligt at tilpasse læringsforløbene individuelt, og give eleverne en høj grad af voksenkontakt i processen. De føres til folkeskolens afgangsprøver og indgår i et tæt samarbejde med relevante ressourcepersoner omkring elevernes fortsatte uddannelsesforløb.

Alle familier modtager familiebehandling under deres barns forløb. Behandlingen foregår med udgangspunkt i barnet, og sikrer udvikling, helhed og sammenhæng i indsatserne.

Det betyder

På Slimminge foregår indsatsen omkring vores børn og familier i et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger, familieterapeuter, socialrådgiver og PPR-psykolog.

Personalet er i vedblivende uddannelses- og udviklingsprocesser, for at kunne tilbyde børn og forældre med ofte meget forskelligartede problemstillinger den bedste, evidensbaserede udviklingsindsats, som kan sikre effektfuld og blivende udvikling hos børn og familier.

I skolehverdagen kan det ses

Undervisning på Slimminge foregår bl.a. med udgangspunkt i True-North-læringssystem. Eleverne sikres kognitiv udvikling ved hjælp af bl.a. Feuer-stein-metoden.

Vi tilbyder Cool-Kids-forløb for et stigende antal børn med angstproblematikker. Vi har en veludbygget værktøjskasse og stort know how i arbejdet med børn med udfordringer indenfor autisme, adhd og tilknytningsforstyrrelser. Dette ses i hverdagens organisering og struktur, der er kendetegnet ved en høj grad af glæde og positivisme, genkendelighed, ro og rum for fordybelse.

Alle elever og forældre/plejefamilier effektmåler på Slimminges indsats.

For elevernes fremtid får det betydning

Fordi børn og familier mødes med værktøjer, der tilgodeser deres specifikke behov, erfarer de, at de på trods af ofte massive og komplekse udfordringer kan komme i udvikling og trivsel. De lærer at alle er noget værd, at alles stemme bliver hørt, og at alle kan bidrage positivt til fællesskabet, uanset udgangspunkt.

Gennemsnitlig varighed af forløb: 2 år og 4 måneder.

Slimminge og Hastrupskolen samarbejder omkring udvikling af effektfuld tilbageslusning af skolebehandlingselever til folkeskolen.

Info om skolen

Tlf.nr. 88 70 13 20

slimminge.aula.dk 

Slimmingevej 94, 4100 Ringsted

45 elever

Skovboskolen

Vi  skaber  rammerne  for,  at  den  enkelte  elev  kan  blive  et  livsdueligt  menneske,  der  har  mulighed for at være den bedste udgave af sig selv – sammen med andre og alene.

Skolens profil

Skovboskolen  er  en  værdibaseret  skole  med  et  fælles    pædagogisk    læringsdesign    og    positivt    elevmindset i både skolen og SFO’en. 

Vi er inspireret af metoder fra True North læringssystem, der på grundlag af effektive undervisningsmetoder forbedrer og udvikler eleverne fagligt, personligt og socialt samtidig med, at de styrkes i deres personlige lederskab og evne til at tage styring i forhold til egen udvikling. Det kalder vi ”at være den bedste udgave af sig selv”.

Alle på skolen arbejder med personlige og faglige mål og bidrager med ordentlighed til gavn for fællesskabet.

Det betyder

Med fokus på udvikling i både skole og SFO er undervisningen og SFO-tiden varieret, lærerig, sjov og involverer alle på en aktiv, konstruktiv og kreativ måde. 

I klasserne, i skolens grupperum og i SFO’en er indretningen tilpasset, så det kan understøtte vores måde at arbejde med eleverne på.

Undervisningen sammensættes ud fra True North læringssystemet og guider i forhold til valg af hjælpemidler, der sikrer en tydelig rammesætning og styrker en stærk relation til eleverne. Vores undervisningsmiljø afspejler tryghed og trivsel, så alle har mulighed for at være den bedste udgave af sig selv.

Vi forventer, at alle elever er en del af og forpligtiger sig på fællesskabet. Eleverne skal således alle udvikle sig og deltage i det samme undervisningsmiljø – blot på forskellige måder.

I skolehverdagen kan det ses

Undervisningen bygger på at eleverne lærer ved at se, høre og bevæge sig. De oplever derfor en varieret undervisning, herunder breakers med bevægelse, lege, små-konkurrencer, dialogøvelser, pair shares og andre strukturer for samarbejde i løbet af undervisningen.

Elevernes læring forgår både i klasserum, udendørs, i mindre grupper og ikke mindst samlet som en hel årgang. Vi har en tydelig klasserumsledelse og organisering af undervisningen gennem dagsordener, faste samarbejdspartnere, arbejdspladser og grupper.

For elevernes fremtid får det betydning

Vi giver eleverne både god mulighed for at lære at navigere mellem kammerater, i sociale fællesskaber og ikke mindst en solid, faglig ballast. Det kvalificerer eleverne til at tage meningsfulde valg af ungdomsuddannelse og ruster dem til at være en aktiv del af det fremtidige samfund.

Info om skolen

Tlf.nr. 56 67 02 40

https://skovboskolen.aula.dk

Halvejen 2, 4632 Bjæverskov

473 elever

Søndre Skole

Her går faglighed, udvikling og trivsel hånd i hånd.

Skolens profil

Søndre Skole er en tosporet skole med SFO og klub. Vi vægter fællesskabet og kendskabet til hinanden højt. Vi har et ”tæt” skolemiljø, hvor de fleste voksne og børn kender hinanden. Vi har venskabsklasser, hvor store og små elever er sammen i både faglige og sociale sammenhænge. 

Hos os er gode traditioner værd at bevare. Derfor holder vi fast i tilbagevendende begivenheder, som er kendte af elever, forældre og personale. 

På Søndre Skole er vi udviklingsorienterede og har fokus på kvaliteten af elevernes hverdag og på fortsat udvikling af god undervisning. Vi har høje forventninger til elever, forældre og personale. Vi forventer engagement, samarbejde og en anerkendende omgangsform og -tone, hvor alle udviser respekt for hinandens forskelligheder. 

Det betyder

Søndre Skole er et sted, hvor elever hver dag bliver udfordret og derved får de bedste betingelser for at tilegne sig faglige, sociale og personlige kompetencer. 

Vi arbejder målrettet didaktisk og pædagogisk med at skabe inkluderende fællesskaber og derved deltagelsesmuligheder for alle elever. Vores dialog og samvær er præget af anerkendelse, respekt og hjælpsomhed. 

Der er et tæt samarbejde mellem skole og hjem, hvor vi sammen skaber trygge rammer for eleverne i alle faser af skolelivet. 

I skolehverdagen kan det ses

Undervisningen er kendetegnet ved en varieret skoledag, hvor eleverne møder høj faglighed i de enkelte fag og i tværfaglige emner, hvor der er mulighed for fordybelse, kreativitet og samarbejde på tværs af klasser og alderstrin. 

Vi arbejder forebyggende med klassetrivsel på alle klassetrin og har mange trivselsskabende aktiviteter i både SFO og klub. Eleverne oplever medbestemmelse i hverdagen og i elevrådet, hvor de er med til at præge skolens liv og indhold. 

I brobygningen mellem børnehaver og skole/SFO er det vigtigt for os at skabe den bedst mulige overgang for børn og forældre, hvorfor vi har mange aktiviteter og besøgsdage inden 1. april. 

For elevernes fremtid får det betydning

Eleverne forlader skolen som livsduelige, ansvarlige og demokratiske medborgere med interesse for fortsat læring. Som elev skal man tænke tilbage på sin skoletid på Søndre Skole som en tid, hvor man både flyttede sig fagligt og socialt, hvor man knyttede gode venskaber – og hvor man følte sig værdsat og som en vigtig del af fællesskabet. 

Info om skolen

Tlf.nr. 56 67 28 70

soendre.aula.dk

Rasmussensvej 23, 4600 Køge

437 elever

10. klasse Campus Køge 10KCK

På 10KCK handler det ikke kun om den karakter, du får. Her handler det om dén karakter, du har. 

Skolens profil

10. klasse Campus Køge er Køge og Stevns Kommuners 10. klasses tilbud.
I alt vi gør med eleverne i 10. klasse tror vi på, at vi kan hjælpe dem med at flytte sig – både fagligt og i den måde de tænker om sig selv. Måden, vi udfordrer dem på, er ved dagligt at ”skubbe” til eleverne – op ad læringstrappen – og samtidig at arbejde med deres Mindset: hvad de tænker, føler og gør. 

10. klasse Campus Køge er et sted, hvor eleverne har mulighed for at tænke sig om. Oplever, at de ikke er alene og får en frisk start. Hvor de kan ”puste ud” og finde troen på deres faglighed og meningen med det hele. Gøre sig klar til næste skridt.

Som skole løfter vi en langt større opgave end at bistå eleverne med engelsk grammatik eller brøkregler. Det handler om at træne i at tænke positivt, føle sig værdsat og tage initiativ; og således give eleverne en rygsæk for livet. Det er livsduelighed, der batter.

Det betyder

Mange unge føler sig ikke 100% klar til at gå videre på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse. Vi kan se hos os, at uanset om de unge vælger at gå på gymnasiet, handelsskolen, SOSU eller på EUC bagefter, så har vi nogle tilbud, der gør, at de føler sig klar til at gennemføre, når de starter på en ungdomsuddannelse.

Hvert skoleår løfter 10.klasse Campus Køge alle klassers karaktergennemsnit med 2-3 karakterpoint i alle fag. Trivslen hos eleverne er også i top, og flere elever end nogensinde går videre på en ungdomsuddannelse. 

I skolehverdagen kan det ses

Lærerne engagerer sig i eleverne og er meget dedikerede i at guide de unge til at tage de valg, der får dem videre. Vi har hele tiden fokus på, at eleverne skal flytte sig både fagligt og personligt. Hos os får eleverne et venligt, omsorgsfuldt og vedholdende skub i den rigtige retning. Det er vigtigt, at de unge forstår, at 10. klasse ikke er et langt frikvarter. Men at de skal bruge det ekstra år til at tænke sig om, udvikle sig og tage de næste skridt.” 

For elevernes fremtid får det betydning

10. klassecentret ligger på Campus Køge. Og lige præcis den placering gør, at de unge oplever, at de får gode muligheder for at blive afklarede om, hvad de vil. 10KCK samarbejder tæt med de andre uddannelser. Det giver nogle helt unikke muligheder for at præsentere eleverne for de muligheder, som de har for at uddanne sig videre. 

Info om skolen

Tlf.nr. kontor: 20 54 70 20 

Skoleleder Ole Boye tlf.nr. 51 31 52 69

10klassekoege.dk

Campusbuen 25, 4600 Køge

150 elever

Vemmedrupskolen

En skole hvor vi udvikler elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer

Skolens profil

Vemmedrupskolen er en skole placeret i centrum af Vemmedrup. Skolen er 1½ – sporet med ca. 270 elever og har tilknyttet SFO, Juniorklub samt Ungdomsklub. 

Skolen og SFO/Klubberne har et tæt samarbejde. Vi lægger vægt på det fællesskabende, og på den nærhed det lille miljø kan befordre.

For Vemmedrupskolen handler det ikke kun om at udvikle stærke faglige kundskaber, men også om at udvikle de tre sæt af kompetencer, der gør os livsduelige: de personlige, de sociale og de faglige kompetencer. Med stærke kompetencer inden for disse tre områder tror vi på, at de unge mennesker får et livsdueligt fundament samt en viden og indsigt, der giver dem både lyst og evner til at påvirke og forme deres fremtid. 

Det betyder

Derfor er det i vores praksis af stor betydning, at læringsmiljøet er godt, frugtbart og giver lyst og grobund for godt samarbejde mellem medarbejderne og dermed mellem fagene og mellem undervisningsdelen og fritidsdelen. Det er vigtigt, at skolen er åben for eksterne samarbejdspartnere i lokalt og nationalt og ikke mindst er det vigtigt, at eleverne gennem arbejdsformer, opgavetyper og læringsmiljøet mærker værdien af forskellighed og fællesskab!

I skolehverdagen kan det ses

 • Eleverne opnår færdigheder og kompetencer, som udvikles individuelt eller i fællesskab med andre, og som kan bruges på tværs af fagene. Der veksles imellem varierende undervisningsformer. Eleverne tilskyndes til at være nysgerrige, opsøge ny viden, styrke deres individuelle evner og derved opnå et godt selvværd.
 • Eleverne omgås hinanden med respekt og tolerance. Der arbejdes bevidst med at styrke elevens evner til at indgå i og selvstændigt skabe gode og tætte sociale relationer. Skolens fornuftige klassekvotient skaber gode rammer for nærvær og sammenhold, der styrker fællesskabet og den enkelte elevs trivsel. Her bliver alle set og hørt.
 • Det pædagogiske personale vægter det daglige nærvær og tætte samarbejde omkring den enkelte elev og den enkelte klasse. Det trygge læringsmiljø giver eleverne mod til at turde fejle og eksperimentere. Der bliver lagt vægt på kreativitet i en atmosfære, hvor det er spændende og vedkommende at lære.

For elevernes fremtid får det betydning

Vemmedrupskolen skaber hele mennesker og giver eleverne faglige og sociale færdigheder og kompetencer, som samtidig styrker deres samarbejdsevne og ikke mindst lysten til at søge ny viden. 

Info om skolen

Tlf.nr. 56 67 62 62

vemmedrupskolen.aula.dk

Vindegårdsvej 1, 4632 Bjæverskov

268 elever

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje