Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Kloak, spildevand og regnvand Regn- og Spildevandsplan 2021-2026 Bilag 9 Praksis for håndtering af regnvand

Regn- og Spildevandsplan 2021-2026 Bilag 9 Praksis for håndtering af regnvand

20. januar. 2021

Udarbejdet af: 
Køge Kommune 

1.1 Praksis for håndtering af overfladevand 

Køge Kommunes indstilling er grundlæggende, at hvis regnvand er uforurenet, bør det så vidt det er teknisk muligt, nedsives i oplandene eller i nærområdet.  

Er nedsivning ikke muligt, foretages afledning af regnvand i separate regnvandssystemer til egnede recipienter. Ved udledning til recipienter skal der etableres bassin på afløbet, jf. retningslinierne i Vandplanerne. 

Køge Kommune har besluttet, at der fastlægges retningsgivende retningslinier for arealudnyttelsen i kloakoplandene, i form af maksimale afløbskoefficienter for de forskellige bebyggelsesarter. Retningslinierne er som følger: 

Bebyggelsesarter Afløbskoefficienter
Parcelhuse 0,25
Tæt-lav bebyggelse 0,35
Etageboliger 0,45
Blandet bolig og erhverv 0,40
Erhverv 0,50
City område 0,60
Offentlige formål 0,35
Grønne områder og idrætsanlæg 0,05-0,15
Vejarealer - befæstet del 0,90
Landsbyer - ældre dele 0,20

Afledningsret 

Skemaet angiver de retningsgivende maksimale afløbskoefficienter for de forskellige bebyggelsesarter, svarende til den afledningsret, grundejeren har. Hvis den angivne afløbskoefficient overskrides, skal grundejeren selv foranstalte anlæg til opmagasinering og udligning af sit regnvandsafløb på egen grund. 

For beregning af afledningsretten, se Bilag 8, Administrationspraksis regn- og spildevand i Køge Kommune. 

Det skal bemærkes, at disse værdier ikke må anvendes til dimensionering af kloakker, men kun anvendes til at beregne afledningsretten til Køge Afløbs spildevandsledninger. 

Grundejere må som udgangspunkt ikke forårsage oversvømmelser for nedstrøms ejendomme ved at aflede mere regnvand pr. sekund, end regnvandskloakken kan aflede. Afledningsretten defineres ud fra grundens afløbskoefficient/befæstelsesgrad, hvor meget må de enkelte ejendomme bebygge og befæste af grundarealet og aflede uforsinket til regnvandskloakken ud fra en valgt regnintensitet i 10 minutter ganget med sikkerhedstillæg i form af klimatillæg og usikkerhedsfaktorer, se Bilag 8. 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje