Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald, klima og natur Naturområder Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

07.11.2023 ETK har skiftet navn til Vej, Park og Byrum.

Gældende fra 1. marts 2019

Plan for høring og vedtagelse

27.09.2018         Forslag til plan godkendt i Klima- og Planudvalget
25.10.2018 – 20.12.2018    Høringsperiode
07.02.2019    Endelig vedtagelse i KPU
01.03.2019    Indsatsplanen træder i kraft

Kontakt:
Køge Kommune            
Vej, Park og Byrum     
Høgevej 9
4600 Køge                
vejparkogbyrum@koege.dk 
5667 6385

 

Baggrund

Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er et invasivt landskabsukrudt, der breder sig og udkonkurrerer andre planter. Samtidig er saften fra kæmpe-bjørneklo giftig og kan fremkalde voldsom kløe, langvarigt udslæt, sår og ar.
Derfor er planten uønsket i den danske natur.
    
Køge Kommune har haft indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo fra marts 2010 til 2017. Disse planer har gradvist udvidet indsatsområdet fra i starten kun at dække området omkring Dyndet, Valore Mose og Køge Å, til fra 2014 at dække hele kommunen, såvel private som offentligt ejede arealer. 

Køge Kommune har i foråret 2018 besluttet at der skal udarbejdes en ny indsatsplan, der i lighed med de tidligere planer, har hele kommunen som indsatsområde.

Lovhjemmel
Bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017 (bilag 1) fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri giver kommunen mulighed for at pålægge ejerne af arealer med kæmpe-bjørneklo at bekæmpe planten. 

 

Indsatsplanen


Ifølge bekendtgørelsen om bjørneklobekæmpelse, skal en plan indeholde:

1) Indsatsområde
2) Bekæmpelsesfrist og håndhævelse
3) Bekæmpelsesmetoder

1) Indsatsområde

Hele Køge Kommune udpeges med denne plan som indsatsområde for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo fra 1. marts 2019. Indsatsområdet gælder alle arealer, uanset ejerforhold.

2) Bekæmpelsesfrist og håndhævelse

Bekæmpelse skal være iværksat senest den 1. juni. Bekæmpelsen skal medføre at planterne dør.

Uanset valg af bekæmpelses-metode og bekæmpelses-tidspunkt, må der ikke på noget tidspunkt, forekomme planter med blomsterskærme eller frø. 

Hvis bekæmpelsesfristen er overskredet og der ikke er synlige tiltag til bekæmpelse på arealet, kontaktes lodsejeren skriftligt med et varsel om påbud, og opfordring til at iværksætte bekæmpelse. Fem hverdage efter varsel besigtiges arealet. Hvis bekæmpelse ikke er iværksat får lodsejer derefter skriftligt påbud.

14 dage efter skriftligt påbud besigtiges stedet igen, og ved fortsat manglende bekæmpelse kan kommunen, uden yderligere varsel, iværksætte bekæmpelse for ejers regning. 

Kommunens opkrævning for bekæmpelse sker inden for rammerne af bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.

Kommunen foretager kontrol for at sikre overholdelsen af indsatsplanen og påbud. Kommunen har, mod behørig legitimation, adgang til alle arealer omfattet af indsatsplanen, med henblik på kontrol eller bekæmpelse. 

3) Bekæmpelsesmetoder

Generelt anbefales det at begynde bekæmpelsen om foråret, hvor planterne er små og lette at håndtere. Når planterne er små, er risikoen for at få skader af plantesaften lille. 

Skemaet herunder giver et overblik over anbefalede metoder. Søg gerne mere information på koege.dk. 

Hvis sprøjtning vælges, skal det være i overensstemmelse med dansk lovgivning og Miljøstyrelsens anvisninger for brug af herbicider, herunder afstandskrav til vandløb, søer og vådområder.

Sprøjtning må ikke anvendes i fredede områder, hvor sprøjteforbud er nævnt i fredningsbestemmelserne, og ikke i områder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Kapning af blomsterskærmene (skærmkapning) giver øget risiko for kontakt med plantens giftige saft. Derfor er det særlig vigtigt at beskytte huden, hvis denne metode anvendes.

 

Manuelle metoder: Rodstikning, slåning, skærmkapning og sprøjtning

Maskinelle metoder: Jordbehandling, slåning, sprøjtning

Ændret drift af areal: Genopdyrkning, græsning

 

Herunder følger anbefalinger til bekæmpelsesmetoder. Anbefalingerne er baseret på så forskellige ting som effektivitet, tidsforbrug, arbejdsmiljø og metoders virkning på natur og miljø. Derfor er anbefalingerne kun vejledende. 

 

Enkelte planter og små bevoksninger: 

Vandløbskant, 2m-bræmmer, levende hegn, skov mm.:

Anbefales: Rodstikning. 

Anbefales ikke: jordbehandling, sprøjtning (maskinel), genopdyrkning

Enge og naturarealer:

Anbefales: Rodstikning, græsning

Anbefales ikke: Skærmkapning, sprøjtning (manuel), jordbehandling, sprøjtning (maskinel), genopdyrkning

Landbrugsarealer

Anbefales: Rodstikning, sprøjtning (manuel), jordbehandling, sprøjtning (maskinel), genopdyrkning

Anbefales ikke: Skærmkapning

 

Store bevoksninger (hundreder af planter)

Vandløbskant, 2m-bræmmer, levende hegn, skov mm.:

Anbefales: andre metoder end nedenstående kan buges, men anbefales ikke. 

Anbefales ikke: Skærmkapning, jordbehandling, sprøjtning (maskinel), genopdyrkning

Enge og naturarealer:

Anbefales: Græsning

Anbefales ikke: Slåning (manuel), skærmkapning, sprøjtning (manuel), jordbehandling, sprøjtning (maskinel), genopdyrkning

Landbrugsarealer: 

Anbefales: Sprøjtning (manuel), jordbehandling, sprøjtning (maskinel), genopdyrkning, græsning

Anbefales ikke: Rodstikning, slåning (manuel), skærmkapning

 

Kommunale arealer

Teknik- og Miljø forvaltningen/ ETK har siden 2010 bekæmpet kæmpe-bjørneklo på den del af de kommunalt ejede arealer, hvor ETK står for drift og vedligehold. 

Teknik- og Miljø forvaltningen/ ETK registrerer og overvåger forekomsterne på kommunens arealer. Alle kendte forekomster bekæmpes, og nye forekomster registreres løbende og bekæmpes.

I de offentlige vandløb er det ejeren af den ejendom, der grænser op til vandløbet, der har ansvaret for at bekæmpe bjørneklo; både på vandløbsbrinken og i selve vandløbet.

Bjørneklo-pulje

Køge Kommune vil gerne medvirke til at græsning med dyr anvendes mere, til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Derfor afsættes en årlig pulje på kr. 40.000, som kan søges af private til at få klargjort arealer med bjørneklo til græsning. Puljemidlerne kan bruges til fremføring af vand, rydning af opvækst, hegn mm. 

Planens gyldighed

Indsatsplanen gælder fra 01.03.2019 og indtil Køge Kommune tager beslutning om planens revision eller ophævelse. 

Klagevejledning

Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening samt Friluftsrådet kan, ved deres hovedorganisationer, klage over indsatsplanens indhold eller et kommunalt påbud om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Klagen stiles til Miljøstyrelsen og sendes til Køge Kommune senest 4 uger efter offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan eller modtagelsen af et kommunalt påbud.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje