Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald, klima og natur Naturområder Natura 2000-handleplan 2016–2021 for Køge Å, nr. 148.

Natura 2000-handleplan 2016–2021 for Køge Å, nr. 148.

Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016–2021 for Køge Å, nr. 148. 
Udgiver: Køge Kommune 
År: 2016 
Forsidefoto: Tykbladet Ærenpris. Fotograf: Kåre Schultz. 

Må citeres med kildeangivelse.

Resumé 

Handleplanen for Køge Å beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2021.

Natura 2000-området har et areal på 59 ha. Det er 100 % privat ejet, da hverken Staten og Køge Kommune ikke ejer nogen arealer i området, og gennemførelsen af handleplanen hviler dermed på de frivillige aftaler der kan opnås mellem kommunen og de private ejere. Køge Å begynder 15 km vest for Køge og har udløb gennem byen til havnen. Åen følger en smal øst-vest-gående tunneldal med åse. Området udgøres hovedsagelig af Køge Å, men indeholder også en del af de lave enge, der ligger ned til åen. Åen løber gennem et meget varieret landskab - fra intensivt dyrket landbrugsland, over lave fugtige enge og større skove - for til sidst at løbe gennem Køge by.  

Området er primært udpeget for at beskytte selve vandløbet som levested for planter og dyr, herunder fisken pigsmerling. Pigsmerling er fundet flere steder i Køge Å og vurderes at være forholdsvis talrig. Natura 2000-planens målsætninger og indsatsprogram er væsentlige elementer i beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af områdets naturværdier. Det fulde overblik over naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget findes på bilag 1.

Datagrundlaget er indsamlet i årene 2010-2012, dvs. i starten af 1. handleplanperiode.

Indsatsen i denne planperiode er rettet mod en sammenbinding af spredte naturtypeforekomster, rydning og pleje af arealer samt bekæmpelse af invasive arter. Pleje af flere arealer samt pleje af større sammen-hængende arealer skal resultere i at naturtyperne opnår en ’gunstig bevaringsstatus’. For uddybende forklaring af begreber, se bilag 2.

Indsatsen udføres af lodsejerne i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler, som faciliteres af handleplanmyndigheden. Der findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem NaturErhvervstyrelsen. 

Oversigt over habitatområde Køge Å

Oversigtskort over habitatområdet, Køge Å, habitatområde nr. 148.  

Baggrund 

Naturstyrelsen har udarbejdet Natura 2000-planer for de 252 udpegede beskyttelsesområder, som indgår i den danske del af det europæiske Natura 2000-netværk. Planerne beskriver målene for det enkelte beskyttelsesområde og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden 2016–2021. Natura 2000-planerne kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside [Red. linket er opdateret i forhold til originaldokumentet].

Ud fra Natura 2000-planen for Køge Å har Køge kommune udarbejdet denne kommunale handleplan, som skal medvirke til at gennemføre Natura 2000-planerne for området. Denne handleplan er udarbejdet af Køge kommune på grundlag af Natura 2000-plan Køge Å, nr. 148. 

Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område på land og kystnære områder. Planlægningen for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer varetages dog af Naturstyrelsen og gennemføres hvert 12. år. Skovhandleplaner 2010-21 gælder således fortsat. Kommunerne og Naturstyrelsen er hver især ansvarlige for, at handleplanerne gennemføres inden udgangen af år 2021. 

Den lovgivningsmæssige baggrund for handleplanerne findes i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 med senere ændringer), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 1603 af 15. december 2014) og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 76 af 21. januar 2014).  

Den kommunale handleplan skal ifølge lovgivningen indeholde: 

 • En prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i planperioden på baggrund af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag 
 • De forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 2000-planen, herunder en plan for interessentinddragelse. 
 • En oversigt over fordelingen af indsatsten mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevareministeriet og offentlige lodsejere. 
 • En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den forudgående periode er gennemført. 

Handleplanen skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen. 

De kommunale handleplaner skal i samspil med vandplanlægningen realisere Natura 2000-planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, som er direkte afhængige af et vandøkosystem. Natura 2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen, og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner. 

Natura 2000-planen har fokus på arealrelaterede indsatser og rummer ikke indsatskrav vedrørende vandkvalitet, som sikres gennem vandplanlægningen, ligesom der heller ikke stilles konkrete krav til reduktion af kvælstofdeposition, som ligeledes reguleres ad anden vej, ikke mindst gennem husdyrgodkendelsesloven. 

Den kommunale Natura 2000-handleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015). Køge Kommune har derfor foretaget en screening af planen under hensyn til påvirkningen af kriterierne i lovens bilag 2. På baggrund af denne screening er det kommunens vurdering at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af planen. Denne vurdering har været sendt i høring ved de berørte myndigheder.  

Det overordnede mål for Natura 2000-området er, at:  

 • Genoprette åen til gunstig bevaringsstatus.  
 • Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder.  

Konkrete målsætninger for naturtyper og arter  

Naturtyper og arter skal på sigt opnå en gunstig bevaringsstatus.  

 • For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til natur/skovtilstandsklasse I eller II er målsætningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang.  
 • For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til natur/skovtilstandsklasse III-V er målsætningen, at udviklingen i deres natur/skovtilstand er i fremgang, således at der på sigt opnås natur/skovtilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.  
 • Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene tillader det.  
 • For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af naturtyperne stabiliseres eller øges. 
 • For arter uden tilstandsvurderingssystem og for deres levesteder er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne for de udpegede arter stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder for arterne.  

Miljøvurdering 

Den kommunale Natura 2000-handleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). For samtlige statslige Natura 2000-planer er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Handleplanerne har et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i de miljøvurderede Natura 2000-planer. Da handleplanen ikke sætter nye rammer for fremtidige anlægstilladelser eller yderligere vil kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt, er det kommunens vurdering, at der ikke er behov for en fornyet miljøvurdering. 

Redegørelse for gennemførsel af seneste handleplan 

De kommunale handleplaner for første planperiode har været gældende siden udgangen af 2012. Kommunen har i den mellemliggende perioden arbejdet for at gennemføre den indsats, der blev beskrevet i Natura 2000-handleplanen for planperioden 2010-2015. 

Nedenstående tabeller viser en oversigt over de realiserede, påbegyndte og planlagte projekter inden for Natura 2000-området. 

Tabel 1. Følgende projekter er finansieret via kommunernes egne midler eller DUT-midler: 

Køge Kommune Indsats Køge Kommune  Andre kommuner  Stiftelser og Fonde Privatejet Off. vej mm.
Bekæmpelse af invasive arter  0 ha 4,3 ha  48,3 ha 6,5 ha 0,4 ha

Køge Vand udpumper iltet vand til sommervandføringen ved Skovhus Vænge ved Vestmorotorvejn og til sikring af Pigsmerlings levesteder 

1 sted         
Køge kommune opstuver vinternedbør i Kimmerslev Sø til sommervandføringen og til sikring af Pigsmerlings levesteder 1 sted        

Tabel 2. Følgende projekter er finansieret gennem landdistriktsmidler og er faciliteret af kommunerne: 

Der er ikke finansieret projekter med landdistriktsmidler i første planperiode. 

Tabel 3. Der er iværksat følgende Life-projekter: 

Der er ikke iværksat Life-projekter inden for Natura 2000-området. 

Behov for indsatser 

Natura 2000-planen for Køge Å nr. 148 beskriver de konkrete mål for indsatsen. På baggrund af dette har kommunen vurderet, at der er behov for nedenstående konkrete forvaltningstiltag. Hvor igangsatte indsatser fra handleplanen for planperioden 2010-2015 ikke er gennemført i sin helhed, indgår den udestående indsats i opgørelsen over behovet for konkrete forvaltningstiltag. 
Vandløbsplejen, i form af reduceret grødeskæring og oprensning, vil ikke ændres uden en forudgående og konkret vurdering af hhv. vandføringsevne, kontrolopmåling samt vandløbets tilstand. 

Tabel 4. Behov for forvaltningstiltag for naturtyperne* 

Forventede forvaltningstiltag og metoder Skøn over behov:
Igangværende indsats Ny indsats Samlet behov for indsats
Lysåbne naturtyper*  Bekæmpelse af invasive arter Fx Kæmpe-bjørneklo og japansk pileurt  Hele habitat- området, men ikke kortlagt Hele habitat- området, men ikke kortlagt Hele habitat- området, men ikke kortlagt
Pleje- og MVJ-aftaler, som påvirker de lysåbne naturtyper i ca. 34 ha af habitatområdet mht. sikring af områdets naturtyper og deres sammenbinding   Ikke kortlagt  Ikke kortlagt  Ikke kortlagt 
Skovnaturtyper uden fredskovspligt*  Skovnaturtypebevarende drift og pleje  0 0,25  0,25
Skovnaturtyper med fredskovspligt**  Skovnaturtypebevarende drift og pleje 0 1,6  1,6

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner.
** Indsatsen videreføres fra sidste planperiode da de vedtagende skovhandleplaner gælder i 12 år, dvs. perioden 2010-2021. 

Tabel 5. Behov for forvaltningstiltag for arter (Pigsmerling 1149) udover indsatser for naturtyper* 

Forventede forvaltningstiltag og metoder Skøn over behov:
Igangværende indsats Ny indsats Samlet  behov for indsats 
Nedsat grødeskæring  Ca.4 km Op til ca 10 km  Op til ca 15 km 
Nedsat vandløbsvedligeholdelse 0 km Op til ca 15 km  Op til ca 15 km 

 * Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. 

Indsatser fordelt på aktør 

I Natura 2000-planen indsatsprogram er der retningslinjer, hvor der er behov for en nærmere afklaring af, hvem der følger op på retningslinjerne, Det drejer sig om følgende retningslinjer: 

 • Myndighederne tager i deres administration af lovgivningen og deres forvaltning udgangspunkt i målsætningen for det enkelte Natura 2000-område og sikrer dermed en grundlæggende beskyttelse af udpegningsgrundlaget.  
 • Der arbejdes for at sikre egnede levesteder for områdets arter.  
 • For skovnaturtyper skal sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje. I særlige tilfælde kan permanent ophør af drift (urørt skov) være nødvendig for at opfylde direktivforpligtelsen.  
 • Indsatser gennemført i 1. planperiode vedligeholdes, f.eks. ved genrydning af arealer, hvor der tidligere har været gennemført en Natura 2000-indsats.  

Tabel 6 angiver den aftalte opgavefordeling mellem handleplanmyndighederne i Natura 2000-området. 

Tabel 6. Fordeling af opgaver mellem handleplanmyndigheder 

Indsats Handlemyndighed Total
Køge Kommune Natursty-relsen
Ny habitatnatur  Elle- og askeskov (91E0) I dag 0,25 ha. Muligheder for sikring, udvidelse og sammenbinding afdækkes med NST og lodsejere.   I dag 1,53 ha fordelt på 2 forekomster.  Det vurderes, at udvidelses-mulighederne for naturtypen er begrænsede, op til i alt max. 5 ha.
Næringsrig sø (3150),  
Å-mudderbanke (3270) 
Vandløb (3260)
Urtebræmme (6430)
Ikke kortlagt, muligheder afdækkes med lodsejere i forhold til støtteordninger og vandløbsvedligeholdelse.   Hvis muligt
Udvidelse af levesteder for arter Nedsat grødeskæring Op til ca 10 km   Op til ca 10 km
Nedsat vandløbsvedligeholdelse Op til ca 15 km    Op til ca 15 km

Prioritering af den forventede indsats 

Natura 2000-planerne 2016-2021 har fokus på: 

 • Sikring af naturpleje 
 • færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015 
 • sammenhæng i naturen 
 • levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter. 

Prioriteringen af den forventede forvaltningsindsats i planperioden skal ske på bagrund af opgørelsen af behovet for konkrete forvaltningstiltag (se tabel 4 og 5). Den nedenstående prioritering vil således afspejle den forventede tidsfølge af indsatsen i forbindelse med de konkrete forvaltningstiltag.  

Ad 1.  

 • Der er pleje- og MVJ-ordninger på store arealer omkring habitatområdet. Der afholdes møder med lodsejere i anden planperiode om muligheder for forlængelse eller ændring af miljøvenlige aftaler. 

Ad 2.  

 • Skovnaturtypebevarende drift og pleje for skovnaturtyper (Elle- og askeskov 91E0) fortsættes i anden planperiode. 
 • Der er pleje- og MVJ-ordninger på store arealer omkring habitatområdet jf. tabel 4, og som fortsætter i anden planperiode. 

Ad 3.  

 • Det afdækkes med NST og lodsejere, om eksisterende skovnaturtype (Elle- og askeskov 91E0) kan sikres og udvides.  
 • Miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse til sikring og sammenbinding af naturtyperne gennemgås af myndigheden og diskuteres med lodsejere i det omfang det er muligt. 

Ad 4. 

 • Bjørneklobekæmpelsen forventes fortsat i hele habitatområdet.  

Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse 

Det er Køge Kommunes hensigt at planlægge og udføre projekterne som vist i tabel 7, og i den forbindelse tager kommunen en række initiativer for at inddrage lodsejere og andre interessenter i projekterne.  

Tabel 7 viser kommunens plan for interessentinddragelse, men der kan ske ændringer hvis det ønskes af lodsejerne, eller hvis andre forhold taler for det.  

Tabel 7. Forventet plan for interessentinddragelse 

Projektnavn Initiativ Tidsplan  Kommune
Lodsejerorientering  Brev til berørte lodsejere om interesse for indsatser i planen.  Indenfor den endelige plans første kalenderår (2017).  Køge
Lodsejermøde Møder med enkelte eller grupper af lodsejere om arealtyper, indsatser og tilskudsmuligheder. Efter lodsorientering. Fra omkring ultimo 2017 til 2021.  Køge

Orientering af Agenda 21-udvalget 

Kommunen deltager ca. 2 gange årligt.  Hele planperioden inkl. høringsperioden.  Køge

Projekterne gennemføres ved frivillige aftaler, og derfor er det i mange tilfælde ikke på nuværende tidspunkt muligt at beskrive hvornår projekterne fysik bliver udført. Kommunen vil i hvert enkelt tilfælde sørge for, at relevante interessenter bliver inddraget. 

Bilag 1: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag 

Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område 148/Habitatområde H131.  

Tabel 8A. Naturtyper på udpegningsgrundlaget 1* 

Naturtype nr. Naturtype navn  Handleplanmyndighed  I alt*
Køge Kommune ha km 
3150 Næringsrig sø ikke kortlagt     
3270 Å-mudderbanke ikke kortlagt    
3260  Vandløb  ikke kortlagt     
6430 Urtebræmme ikke kortlagt    0,6229 
91E0 Elle- og askeskov   0,25 ha  
I alt*     0,25 ha 0,6229

 * Omfatter ikke offentlige arealer hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egen drifts og plejeplan. 

Tabel 8B. Arter på udpegningsgrundlaget 1* 

Art nr.  Artsnavnn  Handleplanmyndighed
Køge Kommune
1149 Pigsmerling Ikke kortlagt

* Omfatter ikke offentlige arealer hvor ejeren gennemføre Natura 2000-planen i egen drifts og plejeplan. 

Der er foretaget en kortlægning og tilstandsvurdering af følgende naturtyper i Natura 2000-området: 

Tabel 9. Naturtilstand/skovtilstand af kortlagte naturtyper* 

Naturtype nr.  Naturtype navn  Naturtilstand  I alt* 
I II III IV Ingen tilstand ha km
3150  Næringsrig sø          Ikke kortlagt     
3270  Å-mudderbanke         Ikke kortlagt     

3260 

Vandløb         Ikke kortlagt     

6430 

 Urtebræmme          Ikke kortlagt     
91E0 Elle- og askeskov   0,25 ha        0,25 ha   
I alt*             0,25 ha   

 * Omfatter ikke offentlige arealer hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egen drifts og plejeplan.  

Bilag 2: Forklaring af Natura 2000-begreber m.m. 

Begreb Forklaring 
Natura 2000

Natura 2000 er et netværk af områder i EU med særligt værdifuld natur. Natura 2000 er en samlebetegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. I Danmark tales om internationale naturbeskyttelsesområder, som også rummer Ramsarområder, og består af et eller flere af disse særligt udpegede områder. Natura 2000-områderne kan ses i Danmarks Miljøportal. Der er mere information om Natura 2000 på Naturstyrelsens hjemmeside.

Udpegningsgrundlag Udpegningsgrundlaget er en fællesbetegnelse for de arter og naturtyper, som findes indenfor et internationalt beskyttelsesområde og som er omfattet af listerne i habitatdirektivet eller fuglebeskyttelsesdirektivet, som forudsætter udpegning af beskyttelsesområder. Du kan finde udpegningsgrundlag her: Udpegningsgrundlag.
Naturtyper Naturtyperne er defineret nærmere i ”Habitatbeskrivelser, årgang 2010”. Endvidere er alle danske naturtyper beskrevet på Naturstyrelsens hjemmeside.
Lysåbne terrestriske naturtyper  I Danmark er der 35 lysåbne terrestriske naturtyper: 1210 (Enårig vegetation på strandvolde), 1220 (Flerårig vegetation på stenede strande), 1230 (Klinter eller klipper ved kysten), 1310 (Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter), 1320 (Vadegræssamfund), 1330 (Strandenge), 1340 (Indlands-strandenge), 2110 (Begyndende klitdannelser), 2120 (Hvide klitter og vandremiler), 2130 (Stabile kystklitter med urtevegetation), 2140 (Stabile kalkfattige klitter med Empetrum nigrum), 2160 (Kystklitter med havtorn), 2170 (Kystklitter med gråris), 2190 (Fugtige klitlavninger), 2250 (Kystklitter med enebær), 2310 (Indlandsklitter med lyng og visse), 2320 (Indlandsklitter med lyng og revling), 2330 (Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene), 4010 (Våde dværgbusksamfund med klokkelyng), 4030 (Tørre dværgbusksamfund (heder)), 5130 (Enebærkrat på heder, overdrev eller skrænter), 6120 (Tørketålende græsvegetation på kalkrig jordbund), 6210 (Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund), 6230 (Artsrige overdrev), 6410 (Tidvis våde enge), 6430 (Bræmmer med høje urter), 7110 (Aktive højmoser), 7120 (Nedbrudte højmoser), 7150 (Lavninger på tørv med Rhynchosporion), 7210 (Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe), 7220 (Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand), 7230 (Rigkær), 7140 (Overgangstyper af moser og hængesæk), 8220 (Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter), 8230 (Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter med pionerplantesamfund).
Sø- og vandløbsnaturtyper I Danmark er der 7 sø- og vandløbsnaturtyper: 3110 (Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller), 3130 (Ret næringsfattige søer og vandhuller), 3140 (Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger), 3150 (Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter), 3160 (Brunvandede søer og vandhuller), 3260 (Vandløb med vandplanter), 3270 (Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter).
Skovnaturtyper I Danmark er der 10 skovnaturtyper: 2180 (Skovklit), 9110 (Bøg på mor), 9120 (Bøg på mor med kristtorn), 9130 (Bøg på muld), 9150 (Bøg på kalk), 9160 (Ege-blandskov), 9170 (Vinteregeskov), 9190 (Stilkege-krat), 91D0 (Skovbevokset tørvemose), 91E0 (Elle- og askeskov).
Kortlægning Under forarbejdet til Natura 2000-planerne er en række naturtyper kortlagt ved en fysisk gennemgang af habitat-områderne.
Naturtyperne er afgrænset og identificeret, og der er registreret oplysninger om struktur og artsindhold på arealerne.
De kortlagte områder kan f.eks. findes på PRIOR.
Tilstandsklasse

Tilstandsklassen er udtryk for naturkvaliteten af den enkelte kortlagte naturtype. Tilstandsklassen er beregnet på baggrund af strukturindikatorer og artsdata, som er indsamlet ved kortlægningen. Ud fra strukturindikatorerne beregnes et strukturindeks, og tilsvarende beregnes et artsindeks ud fra de indsamlede artsdata. Hver især fortæller de to indeks noget om de aktuelle livsvilkår og den seneste historie på arealet. Tilstanden er en sammenvejning af de to indeks. 

Der er 5 tilstandsklasser: 

 1. Høj tilstand 
 2. God tilstand 
 3. Moderat tilstand
 4. Ringe tilstand 
 5. Dårlig tilstand 

De to øverste klasser I og II opfylder Habitatdirektivets krav til gunstig bevaringsstatus under forudsætning af, at der foreligger en prognose der siger, at arealet også i fremtiden vil kunne opretholde den høje eller gode tilstand. Tilstandsklasse (inkl. struktur- og artstilstand) for en kortlagt naturtype kan ses på SagsGIS

Gunstig bevaringsstatus

En naturtypes bevaringsstatus er gunstig, når:

 • arealet med naturtypen i det naturlige udbredelsesområde er stabilt eller øges 
 • den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for naturtypens opretholdelse, er til stede og vil være det fremover. 
 • bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for naturtypen, er gunstig. 

En arts bevaringsstatus anses for gunstig, når:

 • bestandsudviklingen viser, at arten på lang sigt vil opretholde sig selv
 • artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang eller vil blive mindsket 
 • der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare artens bestande
Natura 2000-plan Natura 2000-planen fortæller, hvordan man skal behandle hvert af de 246 Natura 2000-områder, så man stopper tilbagegangen for naturtyper og arter i det enkelte område. Natura 2000-planen indeholder en basisanalyse af områdets aktuelle naturtilstand og trusler, mål for naturtilstanden og et indsatsprogram. Natura 2000-plan kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside.
Natura 2000-handleplan Natura 2000-planen udmøntes i handleplaner. En kommune skal således udarbejde en handleplan for, hvordan Natura 2000-planen vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land og kystnære områder. Kommunen skal efterfølgende sikre, at handleplanen gennemføres. På tilsvarende måde har Naturstyrelsen ansvaret for at udarbejde og gennemføre handleplaner for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer.
Offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner Offentlige lodsejere har mulighed for selv at udarbejde drifts- og plejeplan som opfølgning på en Natura 2000-plan. I Natura 2000-handleplanen skal der være resuméer af de offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner.
Invasive arter Invasive arter dækker over plante- og dyrearter, der af mennesket er blevet flyttet fra en del af verden til en anden og her påvirker hjemmehørende arter negativt. Et almindeligt brugt eksempel er kæmpe-bjørneklo, som er ført til Danmark fra Kaukasus og nu giver problemer i eksempelvis moser, hvor den udkonkurrerer hjemmehørende plantearter.

  

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje