Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald, klima og natur Naturområder Natura 2000-handleplan 2016–21 Ølsemagle Strand og Staunings Ø

Natura 2000-handleplan 2016–21 Ølsemagle Strand og Staunings Ø

Natura 2000-handleplan 2016–21 
2. planperiode 
Ølsemagle Strand og Staunings Ø 
Natura 2000-område nr. 147 
Habitatområde H130 

Titel: Natura 2000-handleplan 2016–2021 for Ølsemagle Strand og Staunings Ø, nr. 147. 
Udgiver: Køge Kommune og Solrød Kommune 
År: 2016 
Forsidefoto: Afgræsning. Fotograf: Malene Savange Ringgaard  

Må citeres med kildeangivelse. 

Resumé 

Handleplanen for Ølsemagle Strand og Staunings Ø beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2021.  

Målet er at bevare og fremme de naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats for naturtyperne ”strandeng”, ”tør hede”, ”grå/grøn klit” og ”forklit”. Arealerne med forklit og størstedelen af grå/grøn klit tilhører Naturstyrelsen og indgår i deres drifts- og plejeplan. De arealer vil derfor ikke vil blive behandlet i denne plan. 

Datagrundlaget er indsamlet i årene 2010-2012, dvs. i starten af 1. handleplanperiode. I løbet af 1 plan-periode er der etableret afgræsning på nogle arealer og den bedre tilstand på disse konkrete arealer er derfor ikke registreret. Det vil betyde, at der enkelte steder vil være uoverensstemmelse mellem data i denne rapport og den reelle tilstand af naturtyperne.  

Indsatsen i denne planperiode er rettet mod en sammenbinding af spredte naturtypeforekomster, rydning og pleje af arealer samt bekæmpelse af invasive arter. Pleje af flere arealer samt pleje af større sammenhængende arealer skal resultere i at naturtyperne opnår en ’gunstig bevaringsstatus’. 

Indsatsen udføres af lodsejerne i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler, som faciliteres af handleplanmyndigheden. Der findes en række tilskudsordninger, som kan søges gennem NaturErhvervstyrelsen. 

Natura 2000 Ølsemagle Strand Oversigtskort over habitatområdet

Oversigtskort over habitatområdet, Ølsemagle Strand og Staunings Ø, habitatområde nr. 147.  
Grøn linje markerer habitatområdets afgrænsning. Orange linje markerer kommunegrænsen mellem Køge og Solrød Kommuner. 

Baggrund 

Naturstyrelsen har udarbejdet Natura 2000-planer for de 252 udpegede beskyttelsesområder, som indgår i den danske del af det europæiske Natura 2000-netværk. Planerne beskriver målene for det enkelte beskyttelsesområde og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden 2016–2021. Natura 2000-planerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside [Red. linket er opdateret i forhold til originaldokumentet]. 

Ud fra Natura 2000-planen for Ølsemagle Strand og Staunings Ø har Køge og Solrød Kommuner udarbejdet denne kommunale handleplan, som skal medvirke til at gennemføre Natura 2000-planerne for området.  
Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område på land og kystnære områder. Kommunerne og Naturstyrelsen er hver især ansvarlige for, at handleplanerne gennemføres inden udgangen af år 2021. 

Offentlige lodsejere, som ejer arealer i et Natura 2000-område, kan vælge at gennemføre Natura 2000-planen direkte i egne drifts- og plejeplaner. Naturstyrelsen er ejer og administrerer arealerne på Ølsemagle Revle og Staunings Ø. Naturstyrelsen har udarbejde drifts- og plejeplanerne for disse arealer, link findes i bilag 2 og 3. Kort over arealfordelingen af Natura 2000-området mellem de kommunale handleplanmyndigheder og Naturstyrelsen ses på bilag 4 kort 1. 

Den lovgivningsmæssige baggrund for handleplanerne findes i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016). 

Den kommunale handleplan skal ifølge lovgivningen indeholde: 

 • En prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i planperioden på baggrund af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag 
 • De forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 2000-planen, herunder en plan for interessentinddragelse. 
 • En oversigt over fordelingen af indsatsten mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevareministeriet og offentlige lodsejere. 
 • En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den forudgående periode er gennemført. 

Handleplanen skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen. 

De kommunale handleplaner skal i samspil med vandplanlægningen realisere Natura 2000-planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, som er direkte afhængige af et vandøkosystem. Natura 2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen, og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner. 

Den kommunale Natura 2000-handleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015). For samtlige statslige Natura 2000-planer er der foretaget en strategisk miljøvurdering.  

På baggrund af klimaforandringer og den øgede risiko for oversvømmelse i både Køge og Solrød Kommuner, er begge kommuner blevet pålagt af Staten at lave en risikostyringsplan for det pågældende område. Det ikke besluttet hvilken løsningsmodel de to kommuner vælger og det vides ikke hvornår beslutningen træffes eller hvornår løsningen skal implementeres.  

Den kommunale Natura 2000-handleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015). Køge og Solrød Kommune har derfor foretaget en screening af planen under hensyn til påvirkningen af kriterierne i lovens bilag 2. På baggrund af denne screening er det kommunernes vurdering at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af planen. Denne vurdering har været sendt i høring ved de berørte myndigheder.  

Redegørelse for gennemførsel af seneste handleplan 

De kommunale handleplaner for første planperiode har været gældende siden udgangen af 2012. Kommunen har i den mellemliggende periode arbejdet for at gennemføre den indsats, der blev beskrevet i Natura 2000-handleplanen for planperioden 2010-2015.  
Naturstyrelsen har gennemført alle plejeplanens mål, for 1. planperiode, dvs. 4 indsatser fordelt på i alt 46ha. Får afgræsser nu områder der er tilgroet med rynket rose, og området er i en proces hvor det bliver mere og mere publikumsvenligt. 
Nedenstående tabeller viser en oversigt over de realiserede, påbegyndte og planlagte projekter inden for Natura 2000-området. 

Tabel 1. Følgende projekter er finansieret via kommunernes egne midler eller DUT-midler: 

Køge Kommune Indsats Kommunalt ejet  Privatejet
Afgræsning 0,7 ha realiseret 10,3 ha realiseret 
Solrød Kommune Rydning af strandeng, tagrør  Delvis slåning, 4 ha realiseret   
Pleje af surt overdrev 0,4 ha realiseret  

Tabel 2. Følgende projekter er finansieret gennem landdistriktsmidler og er faciliteret af kommunerne: 

Køge Kommune Indsats Kommunalt ejet Privatejet 
Hegning 0,7 ha realiseret 10,3 ha realiseret 
Rydning  0,7 ha realiseret  10,3 ha realiseret
Solrød Kommune Pleje af græs- og naturarealer  4 ha ansøgt  4 ha oplyst om ordningen 
Hegning 4 ha realiseret (yderlige1ha forsøgt)  4 ha oplyst om ordningen

Andre tiltag

Ud over de ovennævnte indsatser har kommunen søgt at gennemføre Natura 2000-handleplanen gennem følgende tiltag: 

Solrød Kommune 

Solrød Kommune har i første planperiode arbejdet for et sammenhængende græsningsprojekt på strandengene på indersiden af lagunen ved Staunings Ø. Pilotprojektet tog udgangspunkt i to kommunalt ejede matrikler ved Lyngagervej. For at skabe et større sammenhængende græsningsområde ønskede kommunen at inddrage tre nærliggende privatejede matrikler og to yderligt liggende kommunale matrikler. Der blev i den forbindelse afholdt møde med de berørte lodsejere samt et borgermøde for alle borgere bosiddende i området. Ejerne af to af de privatejede matrikler ønskede ikke at lade deres arealer indgå i afgræsning. Pga. beliggenheden af de enkelte matrikler betød det, at projektet i første omgang er blevet begrænset til de to kommunalt ejede matrikler ved Lyngagervej.  

Køge Kommune 

I Køge Kommune var der før 1. handleplan pleje i form af høslet eller afgræsning på i alt 17ha, se tabel 3. Der er i løbet af 1. handleplan etableret ny afgræsning på 11 ha. Der er dermed ekstensiv drift på 28ha ved udgangen af 1. handleplanperiode. Der er i Køge Kommune 68 ha naturarealer i Natura 2000-området, som alle har behov for at blive plejet for, at kunne opnå en gunstig bevaringsstatus. Samlet set efterlader det 40ha med behov for pleje. 

Igangværende pleje før 1. H.P.  17 ha 
Ny pleje under 1. H.P.  11 ha 
Igangværende pleje efter 1. H.P.  17+11 = 28 ha 
Køge Kommune er myndighed for  68 ha 
Mulighed for ny pleje i 2. H.P.  68-28 ha = 40 ha 
Forventet ny pleje i 2. H.P.  10 - 30ha

Tabel 3. Overblik over arealer, plejeindsatser og plejebehov i Køge kommune. Handleplanperiode er forkortet H.P. 

Der er opsat et nyt fugletårn i den sydlige del af Natura 2000-området. 

Vurdering af naturtypernes tilstand 

Den nuværende naturtilstand er opgjort i 2010-2012 og naturtilstanden af området kan ses på bilag 4 kort 2.  Naturtilstanden er beskrevet som følger i Natura 2000 basisanalysen for 2016-21: 

I området findes strandeng (1330) af varierende kvalitet - fra god-ringe naturtilstand. En stor del har problemer med tilgroning i middelhøje og høje urter og der er stedvise problemer med vedplanter og invasive arter. På kortlægningstidspunktet manglede størstedelen af de uplejede strandengsarealer en passende drift.  

Tør hede (4030) har moderat naturtilstand som følge af problemer med tilgroning og manglende drift.  

Surt overdrev (6230) har moderat naturtilstand. Arealet slås 3 gange om året. På selve overdrevet er der kun mindre problemer med tilgroning. Samlet set resulterer det i et højt strukturindeks. Den moderate naturtilstand skyldes et lavt artsindeks.  

Grå/grøn klit (2130) har moderat-ringe naturtilstand på grund af tilgroning med vedplanter og invasive arter. 

Områderne med forklit (2110) som tilhører Naturstyrelsen, har god naturtilstand, på trods af en mindre tilstedeværelse af invasive arter. Den gode tilstand skyldes primært naturlig dynamik og højt artsindeks.  

Behov for indsatser 

Natura 2000-planen for Ølsemagle Strand og Staunings Ø, nr. 147, beskriver de konkrete mål for indsatsen. Indsatsprogrammet og sammendrag af den statslige Natura 2000-plan kan ses i bilag 2, mens naturtyper på udpegningsgrundlaget fremgår af bilag 3. På baggrund af dette har kommunen vurderet, at der er behov for nedenstående konkrete forvaltningstiltag. Hvor handleplanen for planperioden 2010-2015 ikke er gennemført i sin helhed, indgår den udestående indsats i opgørelsen over behovet for konkrete forvaltningstiltag. 

Tabel 4A. Behov for forvaltningstiltag for naturtyperne i Solrød Kommune* 

Forventede forvaltningsmæssige tiltag og metoder i Solrød*  Skøn over behov:  Ny indsats i denne planperiode 
Igangværende indsats Ny indsats Samlet behov for indsats
Strandeng,
24 ha ialt
Rydning af uønsket opvækst herunder invasive arter 4 ha   20 ha  24 ha 

Op til 5 ha 

 

Hegning  4 ha   20 ha  24 ha  Op til 5 ha 
Græsning  4 ha   20 ha  24 ha  Op til 5 ha 
Surt overdrev,
0,4 ha ialt 
Rydning af invasive arter (Gyvel og rynket rose)   0,1  0,1   
Høslæt  0,4 ha    0,4 ha  
Tør hede, 
0,3 ha ialt
Rydning af uønsket opvækst   0,3 ha 0,3 ha 0,3 ha

 * Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 1. 
 
Tabel 4B. Behov for forvaltningstiltag for naturtyperne i Køge Kommune* 

Forventede forvaltningsmæssige tiltag og metoder i Køge* Skøn over behov: Ny indsats i denne planperiode
Igangværende indsats Ny indsats Samlet behov for indsats
Strandeng,
67 ha i alt
Høslæt ~3 ha   ~3 ha  
Rydning (rynket rose, træer, buske og tagrør ) 10 ha 5 - 10 ha Op til 20 ha Op til 10 ha
Hegning 28 ha 36 ha    64 ha  Op til 30 ha 
Græsning 28 ha 36 ha 64 ha Op til 30 ha

Grå/grøn klit
1 ha i alt

Rydning af rynket rose   1 ha 1 ha Op til 1 ha
Hegning   1 ha 1 ha Op til 1 ha
Græsning   1 ha 1 ha Op til 1 ha

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 1. 
 

Definition af begreber 

Igangværende indsatser

Dækker lysåbne naturtyper, der i hele planperioden 2009-15 er omfattet af plejeaftale. I særlige tilfælde kan der være behov for en supplerende indsats, fx rydning af vedplanter og ændret hydrologi 

Behov for ny indsats 

Generelt skal indsatser sikres i områder med både gunstig og ugunstig bevaringsstatus. Plejeaftaler - herunder de særlige tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet – som udløber i planperioden 2009-2015, skal derfor søges fornyet. Arealer uden plejeaftaler skal søges indgået efter de behov, som basisanalysen anviser med hensyn til hydrologi, rydning af vedplanter og græsning/høslæt. 

Indsatser fordelt på aktør 

I Natura 2000-planens indsatsprogram er der givet nogle retningslinjer for hele Natura 2000-området, hvorfor der er behov for en nærmere afklaring af, hvem der følger op på disse. Det drejer sig om følgende retningslinjer: 

Generelle retningslinjer  

 • Myndighederne tager i deres administration af lovgivningen og deres forvaltning udgangspunkt i målsætningen for det enkelte Natura 2000-område og sikrer dermed en grundlæggende beskyttelse af udpegningsgrundlaget.  
 • Der arbejdes for at sikre de lysåbne terrestriske naturtyper en hensigtsmæssig drift og pleje. 
 • Der arbejdes på at opnå størst mulig naturmæssig robusthed og sammenhæng i områdets natur ved at sikre større driftsenheder af lysåbne naturtyper.  
 • Indsatser gennemført i 1. planperiode vedligeholdes, f.eks. ved genrydning af arealer, hvor der tidligere har været gennemført en Natura 2000-indsats.  

Områdespecifikke retningslinjer  

 • Der iværksættes en bekæmpelse af invasive arter på naturtyperne strandeng (1330) og grå/grøn klit (2130) med fokus på arealer med en forekomst på over 10 %.  

Det kan både være handleplanmyndighederne og offentlige lodsejere, der skal følge op på disse retningslinjer. Derfor angiver tabel 5 den aftalte opgavefordeling mellem handleplanmyndighederne og de offentlige lodsejere i Natura 2000-området. 

Tabel 5 omfatter både private og offentlige arealer (inklusiv de offentlige arealer, hvor lodsejeren selv udarbejdet drifts- og plejeplan). 

Tabel 5. Fordeling af opgaver mellem handleplanmyndighed og offentlige lodsejere 

Indsats * Handleplanmyndighed Offentlig lodsejer Total
Kommune Køge Kommune Solrød Naturstyrelsen
Rydning (Træer, buske, og tagrør ) Strandeng ≤ 9 ha ≤5 ha   Op til 14 ha
Tør hede   ≤0,3 ha   Op til 0,3 ha
Grå/Grøn klit  ≤1 ≤0,2 ha   Op til 1,2 ha
Bekæmpelse af invasive arter Strandeng  0 - 3 ha ≤1 ha 1,8 ha Op til 5,8 ha
Forklit     0,8 ha  Op til 0,8 ha
Grå/Grøn klit ≤1 ha   1,5 ha  Op til 2,5 ha 
Ekstensiv drift og pleje, inkl. at skabe sammenhæng Strandeng ≤ 36 ha ≤5 ha 11,7 ha Op til 52,7 ha
Forklit     5,4 ha Op til 5,4 ha
Tør hede   ≤0,3ha   Op til 0,3 ha
Grå/grøn klit ≤1 ha ≤0,2 ha  10,1 ha  Op til 11,3 ha 

*Bilag 4 kort 1 viser den overordnede arealfordeling mellem handleplanmyndighederne og den offentlige lodsejer.  

Prioritering af den forventede indsats 

Natura 2000-planerne 2016-2021 har fokus på: 

 • Sikring af naturpleje 
 • færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015 
 • sammenhæng i naturen 
 • levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter. 

Prioriteringen af den forventede forvaltningsindsats i planperioden skal ske på baggrund af opgørelsen af behovet for konkrete forvaltningstiltag (se tabel 4 og 5). Den nedenstående prioritering vil således afspejle den forventede tidsfølge af indsatsen i forbindelse med de konkrete forvaltningstiltag.  
 
Ad 1.  
I 2.planperiode vil kommunerne som handplanmyndighed særligt fokusere på at lave opsøgende og faciliterende arbejde med fokus på naturpleje. Således at naturtilstanden af de store arealer med strandengsvegetation (1330) samt de mindre arealer, tør hede (4030) og grå/grøn klit (2130), kan udvikle en god eller høj naturtilstand. Kommunerne vil via borgermøder og konktakt til lodsejere, arbejde for at der vil ske rydning, hegning og afgræsning på de dele af arealerne som endnu ikke har opnået en gunstig bevaringsstatus.  
 
Ad 2. 
Solrød Kommune: Afgræsning af de to kommunalt ejede matrikler for enden af Lyngagervej forsættes. Der foretages en evaluering af projektet efter 3 år.  
Køge Kommune: For 10 ha af det afgræssede areal gælder græsningskontrakten til og med 2016. kommunen vil arbejde på at øge græsningstrykket i en periode samt forlænge kontrakten længst muligt. 
 
Ad 3.  
Ølsemagle Strand og Staunings Ø, er et stort naturområde, kun afbrudt af enkelte stier som giver adgang til Ølsemagle Revle. Plejeindsatser som rydning, høslet og afgræsning ligger spredt i hele området. Kommunerne vil i denne planperiode gøre en indsats for at skabe større og mere sammenhængende arealer med drift, ved at bistå lodsejere med hjælp og vejledning, således at afgræsning kan etableres og forbinde de arealer der allerede plejes. Dette vil skabe en større robusthed for naturtyperne og naturtilstanden vil øges. 
 
Ad  4. 
Ølsemagle Strand og Staunings Ø er alene udpeget på grundlag af naturtyperne og derfor er der ikke nogen særlige arter som der gøres en indsat for i denne planperiode. Indsatserne overfor naturtyperne vil dog være til stor gavn for en bred skare af fugle, såsom rødben, vibe, dobbeltbekkasin, skeand, flere arter af svømmeænder samt gæs og svaner. 
 
Der findes rynket rose og kæmpe-bjørneklo i området som er invasive arter. Der vil fra handleplanmyndighedens side være fokus på at få ryddet og bekæmpet disse i planperioden. 

Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse 

Det er Køge og Solrød Kommuners hensigt at få ryddet, hegnet og afgræsset flest mulige arealer som har behov for en indsats. 
Kommunen vil inddrage interessenter og lodsejere i gennemførelsen af indsatserne. Planen for inddragelsen er udspecificeret i tabel 6. Det skal foregå under frivillige aftaler med lodsejere. I den forbindelse tager kommunerne en række initiativer for at inddrage lodsejere og andre interessenter i projekterne.  
 
Tabel 6 viser kommunernes plan for interessentinddragelse, men der kan ske ændringer hvis det ønskes af lodsejerne, eller hvis andre forhold taler for det.  
 
Tabel 6. Forventet plan for interessentinddragelse 

Projektnavn Initiativ  Tidsplan  Kommune 
Lodsejermøde Kommunen afholder lodsejermøde  Indenfor de 8 ugers høring, 2016  Køge 
Orientering af Agenda 21-udvalget Kommunen deltager ca. 2 gange årligt Hele planperioden inkl. høringsperioden  Køge 
Nye afgræsnings-projekter, strandeng  Lodsejermøde for nye projektområder  Snarest efter planens endelige vedtagelse, og senest i november 2017  Køge 

Nyt afgræsningsprojekt Grå/grøn klit 

Større sammenhængende areal afgræsses i samarbejde med Naturstyrelsen Afgræsning påbegyndes senest i 2018  Køge 
Nye afgræsningsprojekter strandeng  Lodsejermøder og borgermøder for nye projektområder  2017-2018  Solrød 
Orientering af Grønt Råd Rådet holder 4 møder årligt  I høringsperioden samt i hele planperioden  Solrød

Projekterne gennemføres ved frivillige aftaler, og derfor er det i mange tilfælde ikke på nuværende tidspunkt muligt at beskrive hvornår projekterne fysisk bliver udført. Kommunen vil i hvert enkelt tilfælde sørge for, at relevante interessenter bliver inddraget. 

Bilag 1: Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner 

Link til plejeplan: 

http://naturstyrelsen.dk/media/204616/147-oelsemagle-strand-og-staunings-oe.pdf 

Bilag 2: Indsatsprogram og sammendrag af den statslige Natura 2000-plan 

Link til plan: 

http://svana.dk/media/189378/147_n2000plan_2016-21.pdf 

Bilag 3: Naturtyper på udpegningsgrundlag 

Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 147 bestående af habitatområde H130. 

Tabel 7. Naturtyper på udpegningsgrundlaget 1 

Naturtype nr.  Naturtype navn  Handleplanmyndighed  I alt* 
Køge Kommune, ha   Solrød Kommune, ha  NST ha 
1330  Strandeng  67   24  22,5  113,5 
2110  Forklit     9,9  9,9
2130 Grå/grøn klit 0,2  26,2  27,4 
4030  Tør hede    0,3    0,3 
6230  Surt overdrev    0,4    0,4 
I alt*    68  ̴ 25  58,6  ̴152 

Der er foretaget en kortlægning og tilstandsvurdering af følgende naturtyper i Natura 2000-området: 

Tabel 8. Naturtilstand af kortlagte naturtyper* 

Naturtype nr.  Naturtype navn  Naturtilstand  I alt* 
I II III IV Ingen tilstand ha 
1330  Strandeng    25 ha  40 ha  26 ha    91 
2130  Grå/grøn klit        1,2 ha    1,2 
4030  Tør hede      0,3 ha      0,3 
6230 Surt overdrev      0,4 ha      0,4
I alt*     25 ha 40,7 ha  27,2 ha    ~93 

* Omfatter ikke offentlige arealer hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egen drifts og plejeplan.  

Bilag 4: Kortbilag  

Kort 1, Arealfordelingen mellem kommunale handleplanmyndigheder og offentlige lodsejere. 

Natura 2000 Ølsemagle Strand Kort 2 Tilstandsvurdering af naturtyperne

Kort 2 Tilstandvurdering af naturtyperne, data fra 2010-2012 

Natura 2000 Ølsemagle Strand Tilstandsklasser

Bilag 5: Forklaring af Natura 2000-begreber m.m. 

Begreb Forklaring 
Natura 2000 Natura 2000 er et netværk af områder i EU med særligt værdifuld natur. Natura 2000 er en samlebetegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. I Danmark tales om internationale naturbeskyttelsesområder, som også rummer Ramsarområder, og består af et eller flere af disse særligt udpegede områder. Natura 2000-områderne kan ses i Danmarks Miljøportal. Der er mere information om Natura 2000 på Naturstyrelsens hjemmeside
Udpegningsgrundlag Udpegningsgrundlaget er en fællesbetegnelse for de arter og naturtyper, som findes indenfor et internationalt beskyttelsesområde og som er omfattet af listerne i habitatdirektivet eller fuglebeskyttelsesdirektivet, som forudsætter udpegning af beskyttelsesområder. Du kan finde udpegningsgrundlag her: Udpegningsgrundlag.
Naturtyper Naturtyperne er defineret nærmere i ”Habitatbeskrivelser, årgang 2010”. Endvidere er alle danske naturtyper beskrevet på Naturstyrelsens hjemmeside.
Lysåbne terrestriske naturtyper I Danmark er der 35 lysåbne terrestriske naturtyper: 1210 (Enårig vegetation på strandvolde), 1220 (Flerårig vegetation på stenede strande), 1230 (Klinter eller klipper ved kysten), 1310 (Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter), 1320 (Vadegræssamfund), 1330 (Strandenge), 1340 (Indlands-strandenge), 2110 (Begyndende klitdannelser), 2120 (Hvide klitter og vandremiler), 2130 (Stabile kystklitter med urtevegetation), 2140 (Stabile kalkfattige klitter med Empetrum nigrum), 2160 (Kystklitter med havtorn), 2170 (Kystklitter med gråris), 2190 (Fugtige klitlavninger), 2250 (Kystklitter med enebær), 2310 (Indlandsklitter med lyng og visse), 2320 (Indlandsklitter med lyng og revling), 2330 (Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene), 4010 (Våde dværgbusksamfund med klokkelyng), 4030 (Tørre dværgbusksamfund (heder)), 5130 (Enebærkrat på heder, overdrev eller skrænter), 6120 (Tørketålende græsvegetation på kalkrig jordbund), 6210 (Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund), 6230 (Artsrige overdrev), 6410 (Tidvis våde enge), 6430 (Bræmmer med høje urter), 7110 (Aktive højmoser), 7120 (Nedbrudte højmoser), 7150 (Lavninger på tørv med Rhynchosporion), 7210 (Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe), 7220 (Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand), 7230 (Rigkær), 7140 (Overgangstyper af moser og hængesæk), 8220 (Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter), 8230 (Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter med pionerplantesamfund).
Sø- og vandløbsnaturtyper I Danmark er der 7 sø- og vandløbsnaturtyper: 3110 (Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller), 3130 (Ret næringsfattige søer og vandhuller), 3140 (Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger), 3150 (Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter), 3160 (Brunvandede søer og vandhuller), 3260 (Vandløb med vandplanter), 3270 (Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter).
Skovnaturtyper I Danmark er der 10 skovnaturtyper: 2180 (Skovklit), 9110 (Bøg på mor), 9120 (Bøg på mor med kristtorn), 9130 (Bøg på muld), 9150 (Bøg på kalk), 9160 (Ege-blandskov), 9170 (Vinteregeskov), 9190 (Stilkege-krat), 91D0 (Skovbevokset tørvemose), 91E0 (Elle- og askeskov).
Kortlægning Under forarbejdet til Natura 2000-planerne er en række naturtyper kortlagt ved en fysisk gennemgang af habitat-områderne. Naturtyperne er afgrænset og identificeret, og der er registreret oplysninger om struktur og artsindhold på arealerne. De kortlagte områder kan f.eks. findes på PRIOR.
Tilstandsklasse

Tilstandsklassen er udtryk for naturkvaliteten af den enkelte kortlagte naturtype. Tilstandsklassen er beregnet på baggrund af strukturindikatorer og artsdata, som er indsamlet ved kortlægningen. Ud fra strukturindikatorerne beregnes et strukturindeks, og tilsvarende beregnes et artsindeks ud fra de indsamlede artsdata. Hver især fortæller de to indeks noget om de aktuelle livsvilkår og den seneste historie på arealet. Tilstanden er en sammenvejning af de to indeks.

Der er 5 tilstandsklasser: 

 1. Høj tilstand 
 2. God tilstand 
 3. Moderat tilstand 
 4. Ringe tilstand 
 5. Dårlig tilstand 

De to øverste klasser I og II opfylder Habitatdirektivets krav til gunstig bevaringsstatus under forudsætning af, at der foreligger en prognose der siger, at arealet også i fremtiden vil kunne opretholde den høje eller gode tilstand. Tilstandsklasse (inkl. struktur- og artstilstand) for en kortlagt naturtype kan ses på SagsGIS

Gunstig bevaringsstatus

En naturtypes bevaringsstatus er gunstig, når: 

 • arealet med naturtypen i det naturlige udbredelsesområde er stabilt eller øges 
 • den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for naturtypens opretholdelse, er til stede og vil være det fremover. 
 • bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for naturtypen, er gunstig. 

En arts bevaringsstatus anses for gunstig, når: 

 • bestandsudviklingen viser, at arten på lang sigt vil opretholde sig selv 
 • artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang eller vil blive mindsket 
 • der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare artens bestande
Natura 2000-plan Natura 2000-planen fortæller, hvordan man skal behandle hvert af de 246 Natura 2000-områder, så man stopper tilbagegangen for naturtyper og arter i det enkelte område. Natura 2000-planen indeholder en basisanalyse af områdets aktuelle naturtilstand og trusler, mål for naturtilstanden og et indsatsprogram. Natura 2000-plan kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Natura 2000-handleplan Natura 2000-planen udmøntes i handleplaner. En kommune skal således udarbejde en handleplan for, hvordan Natura 2000-planen vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land og kystnære områder. Kommunen skal efterfølgende sikre, at handleplanen gennemføres. På tilsvarende måde har Naturstyrelsen ansvaret for at udarbejde og gennemføre handleplaner for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer.
Offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner Offentlige lodsejere har mulighed for selv at udarbejde drifts- og plejeplan som opfølgning på en Natura 2000-plan. I Natura 2000-handleplanen skal der være resuméer af de offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner.
Invasive arter  Invasive arter dækker over plante- og dyrearter, der af mennesket er blevet flyttet fra en del af verden til en anden og her påvirker hjemmehørende arter negativt. Et almindeligt brugt eksempel er kæmpe-bjørneklo, som er ført til Danmark fra Kaukasus og nu giver problemer i eksempelvis moser, hvor den udkonkurrerer hjemmehørende plantearter.
Skovnaturtypebevarende drift og pleje

I Natura 2000-tilskudsordning for skov er den skovnaturtypebevarende drift og pleje defineret på følgende måde: 

Alle arealer omfattes af en basissikring med følgende indhold: 

 • Vedvarende skovdække 
 • Ved skovdrift skal de karakteristiske træarter for skovnaturtypen fremmes 
 • Ved foryngelse skal der anvendes en naturvenlig foryngelse 
 • Ingen gødskning, kalkning eller kemisk bekæmpelse 
 • Uforstyrret jordbund på mindst 2/3 af arealet 
 • Ingen øget afvanding 
 • Bevaring af eksisterende dødt ved og træer med hulheder 
 • Plejeret til handleplan-myndigheden til bekæmpelse af arter, der optræder invasivt 

Som minimum skal alle arealer i tilstandsklasse 1 omfattes af en supplerende sikring med én eller flere af følgende tiltag: 

 • Bevaring af store træer til død og henfald 
 • Bekæmpelse af invasive arter 
 • Etablering af naturlige vandstandsforhold 

Forberedelse til skovgræsning

Urørt skov

I Natura 2000-tilskudsordning for skov omfatter udlæg til urørt skov følgende restriktioner: 

 • Ingen skovdrift 
 • Ingen fjernelse af levende eller døde træer 
 • Ingen gødskning, kalkning eller kemisk bekæmpelse 
 • Ingen forstyrrelse af jordbunden 
 • Ingen oprensning eller nygravning af grøfter 

Plejeret til handleplan-myndigheden til bekæmpelse af arter, der optræder invasivt

  

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje