Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald, klima og natur Naturområder Naturhandleplan 2021

Naturhandleplan 2021

07.11.2023 ETK har skiftet navn til Vej, Park og Byrum.

[Gengivet uden dekorative billeder]

TEKST OG FOTOS: 
Kåre Schultz
Afdeling for Miljø
Køge Kommune 2021 

Naturhandleplan 2021

I januar 2019 vedtog Klima- og Planudvalget (KPU) i Køge Kommune en naturstrategi for 2018-2022. Ved byrådets budgetforhandlinger for 2019 blev det også besluttet at afsætte økonomiske midler til at gennemføre indsatserne i strategien. Den første plan gennemført i 2019.

Indsatserne i denne plan for 2021 bygger videre på projekter begyndt i 2019 og 2020 og introducerer også helt nye projekter.

Der er tale om et vejledende katalog for indsatserne. Der vil sandsynligvis være handlinger, der ikke kan gennemføres, på grund af modstand fra lodsejere eller andet, manglende ressourcer i forvaltningen, ændrede projektforudsætninger o.l. Der kan omvendt dukke muligheder op, som ikke er beskrevet i handleplanen. Derfor er budgettet en bruttoliste for projekter i 2021. De realiserede bliver formentlig lidt færre end angivet i kataloget for projekter i 2021.

Naturhandleplanen er ikke en lovbestemt plan. Den har karakter af et internt prioriteringsværktøj. Derfor har planen ikke været i ekstern høring og kan ikke påklages til administrative klagenævn.  

Det er vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering jf. Lovbek. nr. 448 af 10/05/2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Grundlaget for handleplanen er de 11 mål, som er beskrevet i naturstrategien. Se dem i tabellen herunder.

11 mål for naturarbejdet i Køge

Mål 1: Større biodiversitet 
Mål 2: Bedre tør natur – åse og grusgrave
Mål 3: Bedre fugtig natur – moser og enge
Mål 4: Bedre vandnatur – åer og søer
Mål 5: Ud i naturen
Mål 6: Skov til alt
Mål 7: Frem med kulturarven
Mål 8: Mere information og inddragelse
Mål 9: Naturen ind i byen
Mål 10: Småbiotoper i agerlandet
Mål 11: Mere kommunal natur

Mål 1. Større biodiversitet

Det vil kommunen i 2021: 

 1. Fortsætte kampagnen fra 2019 og 2020 med tilskud til restaurering og nygravning af paddevandhuller. Der kom i 2019 over 36 ansøgninger til kommunens annoncerede pulje for tilskud. Der annonceres igen eller udvælges af de oprindelige ansøgninger med fokus på større potentiale for biodiversitet, hvad angår udformning og placering. DN deltager ved udvælgelse af projekter.  
  Budget: kr. 130.000 
 2. Forvaltningen udarbejder en plejeplan og iværksætter pleje og registrering af markfirben på Glentehøj.  
  Budget: kr. 20.000
 3. Implementerer den kommunale indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Budgettet dækker både tilskud til hegning/græsning af private arealer med bjørneklo, og til myndighedsopgaver. Opgaverne varetages af ETK.
  Budget: kr. 160.000
 4. Rynket Rose bekæmpes på de kommunale arealer i Natura 2000-området ved Ølsemagle Revle nord for marinaen. Mekanisk bekæmpelse og fåregræsning er iværksat i 2020, rydning af byggeaffald i folden foretages inden start af græsningssæson.
  Budget:  kr. 10.000
 5. Strandengen med kernebestanden af Ringplettet Gøgeurt slås og afslået materiale fjernes indtil der kan etableres græsning med kreaturer. Til afgræsning med køer fx som græsningslaug etableres der ny hegning.
  Budget: kr. 120.000
 6. Bekæmpelse af mink langs Køge Å. Privat interessent har fanget mink i fælder 2020. Frivillige og fonde kan inddrages i samlet projekt. Forvaltningens medfinansierer.
  Budget: kr. 20.000

Virker for:

IV. Genoptager naturplejeindsatsen for de ansvarsarter, kommunen allerede kender. 

 1. Ringplettet Gøgeurt – kendte levesteder plejes, og arten opsøges på andre arealer
 2. Springfrø – der afsættes en pulje til restaurering og nygravning af vandhuller.
 3. Markfirben – kendt levested sikres, og spredningsmuligheder undersøges.

V. Sikrer effektiv bekæmpelse af invasive arter ved f.eks. 

 1. Fuld og kontinuert implementering af bjørnekloindsatsplanen. 
 2. Der skal etableres græsning og ryddes Rynket Rose. Arbejder aktivt for inden tidsrammen i den statslige naturplan at opfylde naturhandleplanen for strandengsarealer ved Ølsemagle Revle (Natura 2000). Der kan evt. indgås samarbejde med Naturstyrelsen, der allerede har etableret fåregræsning på de statsejede arealer. Hegning og græsning er en effektiv løsning til at bekæmpe Rynket Rose på en del af kommunens strandnære arealer.

(fra naturstrategi 2018-2022)

Mål 2: Bedre tør natur - klitter, åse og gamle grusgrave

Det vil kommunen i 2021: 

 1. Registrering § 3-beskyttede overdrev langs åsen fortsætter fra 2020. Vil samtidig kunne tælle i kommunens forpligtelse til regelmæssig gennemgang af sine § 3-områder inden 2021, ifølge aftale mellem KL og Miljø- og Fødevareministeriet. Pleje primært ved rydning af invasive vedplanter på overdrevene omkring Badesøen iværksættes.
  Budget: kr. 60.000 
 2. Tilgroede overdrev på åsen ryddes og der etableres ny hegning og græsning evt. som græsningsskov.
  Budget: kr. 150.000  

Handlingen igangsættes i det omfang, Teknik- og Miljøforvaltningen kan afse kapacitet hertil, evt. suppleret med ekstern bistand (ikke indregnet i pkt.

Virker for:

I. Foretager rydning af opvækst på tidligere værdifulde overdrev omkring Badesøen Dyndet. Det er fredede arealer, som kommunen har plejet for år tilbage. Plejen skal følges op årligt for at have effekt.  

IV. Fører tilsyn og registrerer alle § 3-beskyttede overdrev langs åsen for at få overblik over tilstand og plejebehov. Eventuelle overtrædelsessager håndhæves.

(fra naturstrategi 2018-2022)

Mål 3. Bedre fugtig natur – enge og moser

Det vil kommunen i 2021: 

 1. Køge Kommune overtager HOFORs arealer i 2021. I starten af 2021 nedsætte en intern arbejdsgruppe, der skal kortlægge muligheder for naturpleje og rekreativ anvendelse af Ejby Mose inkl. etablering af trampestier, boardwalks og gangbroer i de oversvømmede dele af mosen samt etablering af centralt fugletårn.
  Budget (kun etableringsfase): kr.  1.220.000
 2. Afsøger muligheder for mere græsning eller høslet på naturarealer i Regnemark Mose end allerede etableret i 2019 og 2020. Sørger for reparation af hegn og installationer, hvor det er nødvendigt for ny græsning eller høslet.
  Budget (hegn m.m.): kr. 100.000     
 3. Ny plejeplan for Valore Mose med ny høring gennemføres som opfølgning på den plan, som er udløbet.
  Budget: kr. 0

Handlingerne igangsættes i det omfang, Teknik- og Miljøforvaltningen kan afse kapacitet hertil, evt. suppleret med ekstern bistand (ikke indregnet). 

Virker for:

I. Vedtager plejeplanen for Valore Mose igen for en ny 5-årige periode.

V. Tager initiativ til at få arealer i Regnemark Mose afgræsset igen. Første prioritet er arealer, som kommunen eller det tidligere Roskilde Amt har betalt hegning af. I dialog med ejere afsøges muligheder for at organisere frivillig hjælp i form af græsningslaug eller høslætlaug.

VI. Genoptager arbejdet med en forvaltningsplan for naturpleje og rekreativ anvendelse af Ejby Mose med baggrund i de udkast, der tidligere er udarbejdet (af det Grønne Hus). Se desuden mål 5 vedrørende stier.

VII. Overvejer at overtage/købe HOFOR’s arealer i Ejby Mose med det formål at skabe mere sammenhængende naturarealer og bedre adgangsforhold.

(fra naturstrategi 2018-2022)

Mål 4: Bedre vandnatur – åer og søer

Det vil kommunen i 2021:

 1. Fortsætte undersøgelser af hvilke offentlige vandløbsstrækninger, der kan åbnes de kommende år.  Mulige strækninger er f.eks.: Bjæverskovvandløbet, Præstebækken, Vindegårdsvandløbet, Køge Å, Slimminge Å og Tranemosebæk. De udvalgte strækninger vil kræve kommunal finansiering, når de skal realiseres.
  Budget (direkte omkostninger): kr. 0  
 2. I 2021 er opgaven at åbne en kilometer af Bjæverskovvandløbet syd for det vestlige Bjæverskov. Der arbejdes samtidigt på at etablere en sti langs vandløbet mellem Bjæverskovhallen og Kildebjergs tofter. Budget indeholder anlægsudgifter, opkøb af jordstykke og matrikulering af landmåler.
  Budget (direkte omkostninger): kr. 350.000
 3. Fortsætte kampagnen fra 2019 med tilskud til restaurering og nygravning af paddevandhuller. Indgår også under Mål 1, hvor de afsatte midler er beskrevet.
 4. Restaurering af nye gadekær, der har potentiale som paddevandhuller.  
  Budget (direkte omkostninger): kr. 150.000

Handlingerne igangsættes i det omfang, Teknik- og Miljøforvaltningen kan afse kapacitet hertil, evt. suppleret med ekstern bistand (ikke indregnet). 

Virker for:  

III. (Uddrag) Åbner en rørlagt strækning af Vindegårdsvandløbet med stort gydepotentiale og udløb i Køge Å.

IV. Løbende udvælger og gennemfører et antal vandløbsrestaureringer til forbedring af natur: F.eks. udlægning af groft materiale (gydegrus), reducering af vedligeholdelse, træplantning (skygning) og tiltag mod sandvandring. 

VII. Oprenser eller nyanlægger mindst tre paddevandhuller om året.  

VIII. Oprenser mindst et gadekær om året – gadekær med potentiale som paddevandhul prioriteres. 

-fra naturstrategi 2018-2022

Mål 5. Ud i naturen
Mål 8. Mere information og inddragelse

Det vil kommunen i 2021:

 1. Tilbyde min. 3 offentlige ture med fokus på kommunens natur- og kulturhistoriske værdier. Der kan samarbejdes med f.eks. DN (fx svampetur på Svenstrup), DOF (min. en fugletur i 2021), lekursus på Køge Fælles Jord, godserne, jægerne osv. Der afsættes midler til at honorere turledere.
  Budget (direkte omkostninger): kr. 20.000 
 2. Informationskampagne med skiltning rettet mod publikum på kommunale rekreative arealer i 2019 og 2020 følges i 2021 op med skiltning for at forebygge forstyrrelse af fugle ved Køge Sønderstrand
  Budget (direkte omkostninger): kr. 10.000 
 3. Indvielsesarrangemnet af Ringsted Oplevelsessti og Køge Å sti forsøges gennemført i 2021. Forbindelsen skrevet ind i Køge Å-folder og skiltet ved kommunegrænsen. Fælles indvielse af forbindelsen med Ringsted Kommune.
  Budget (direkte omkostninger): kr. 10.000 
 4. Forny stander og plancher på Revlen for N 2000 Ølsemagle Strand og Staunings Ø sammen med Naturstyrelsen og Solrød Kommune
  Budget: kr. 20.000

Handlingerne igangsættes i det omfang, Teknik- og Miljøforvaltningen kan afse kapacitet hertil, evt. suppleret med ekstern bistand (ikke indregnet med undtagelse af pkt. A). 

Virker for:

VII. Organiserer oplevelsesture, tilpasset forskellige borgergrupper, med fokus på ansvarsarter og de naturprojekter, kommunen har igangsat. Nogle af turene skal være tilgængelige for bevægelseshæmmede. 

VIII. Tager fat på problemstillingen omkring fritløbende hunde, som truer vadefugle ved Køge Sønderstrand. F.eks. kan laves ny skiltning og information. 

(fra forslag til naturstrategi 2018-2022)

Mål 6. Skov til alt

Det vil kommunen i 2021: 

 1. Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2019 forelagt kommunens Naturråd et forslag til en skovpolitik og kortlagt kommunal skov. Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget vedtog i 2020 en intern skovpolitik om, at erstatningsskov for nedlagt fredskov så vidt muligt skal placeres i kommunen, på kommunale arealer, hvor der automatisk er offentlig adgang. Dernæst annonceres efter private lodsejere, hvortil ejeren også giver offentlig adgang. Desuden med størst naturmæssigt potentiale, størst rekreativt potentiale, til beskyttelse af grundvandsresursen, og drevet naturnært. Opkøb af ejendomme til erstatningsskov forudsætter, at der afsættes midler specifikt til dette formål.
  Budget (direkte omkostninger): kr. 0 
 2. Eksisterende kommunale arealer med skov er kortlagt af ETK i 2019. I 2020 førtes denne kortlægning videre til en politik og om nødvendigt en politisk beslutning om drift af kommunale skove som naturnær drift eller efter andre mål for de enkelte arealer. Anlægsafdelingen og ETK er tovholdere.  
  Budget (direkte omkostninger): kr. 0

Handlingerne igangsættes i det omfang, Teknik- og Miljøforvaltningen kan afse kapacitet hertil, evt. suppleret med ekstern bistand (ikke indregnet).

Virker for:

VI. Vedtager en politik om, at erstatningsskov for nedlagt fredskov skal placeres i kommunen. Skoven søges først placeret på kommunal jord (offentlig adgang), dernæst, hvis dette ikke er muligt, hos private ejere.

VII. Kortlægger kommunale skovarealer. Egnede arealer kan udlægges som urørt skov.  

(fra forslag til naturstrategi 2018-2022)

Mål 7. Frem med kulturarven

Det vil kommunen i 2021: 

 1. Konkret udpegning af beskyttede sten- og jorddiger i hele kommunen. Kulturhistorisk udpegning gennemført i 2019 og skal i offentlig høring 2021. Den kan suppleres med mindre, biologisk udpegning i 2021, evt. som konsulentopgave. Staten finansierer 50% af den samlede udgift.
  Budget (direkte omkostninger): kr. 30.000
 2. Naturpleje blev genoptaget på 2 gravhøje i 2019, Rishøj kom med i 2020, og de tre (efter)plejes stadig i 2021. 2-3 nye gravhøje i Køge nord forsøges inddraget i ny pleje i 2021 og gøres offentligt tilgængelige.
  Budget (direkte omkostninger): kr. 60.000
 3. Restaurering af digestrækning i Svenstrup med etablering af lille P-plads gennemført i 2019. Opfølgende pleje gennemført i 2020. Skiltning gøres færdig med angivelse af ny rundtur og indvielsesarrangement i 2021.
  Budget (direkte omkostninger): kr. 30.000

Handlingerne igangsættes i det omfang, Teknik- og Miljøforvaltningen kan afse kapacitet hertil. Ekstern bistand er dog indregnet i prisen for A og C.

Virker for:

I. Afsætter midler til medfinansiering af en ny kortlægning af kommunens beskyttede sten- og jorddiger, da der mangler opdateret viden og fagligt grundlag for at vurdere digernes værdi i f.eks. dispensationssager og lokalplanlægning.

VI. Genoptager naturplejen på 5 gravhøje, som kommunen tidligere har udført naturpleje på (den nordlige del af Køge og Ejby). Plejeplaner foreligger for flere af højene.  

(fra forslag til naturstrategi 2018-2022)

Mål 9. Natur ind i byen 

Det vil kommunen i 2021:

 1. ”Vild drift” af især nye erhvervsområder og hos grundejerforeninger i Køge Nord og omkring Lille Skensved. DN og forvaltningen samarbejder om direkte henvendelser. Der kan gives mulighed for tilskud til omlægning til mere naturvenlig drift fx ved fjernelse af muldjord, frøblandinger osv. Mulighed for at årets ”vildeste” lodsejere kan kåres
  Budget (direkte omkostninger): kr. 30.000

Virker for:

V. Støtter og samarbejder med fællesskaber, der arbejder for mere biodiversitet i byen. Støtten kan bestå i f.eks. udlån af kommunal jord eller af økonomisk støtte til arrangementer og information.  

(fra forslag til naturstrategi 2018-2022)

  Budget jan 2021
A. Vandhuller 130.000
B. Mark-firben 20.000
C. Bjørneklo 160.000
D. Rynket Rose 10.000
E. Ringplettet Gøgeurt 120.000
F. Bekæmpelse af mink 20.000
SUM MÅL 1 460.000
A. Konsulentgennemgang af § 3-overdrev og ple 60.000
B. Naturpleje på overdrev i Regnemarks Bakke 150.000
SUM MÅL 2 210.000
A. Ejby Mose 1.220.000
B. Græsning, Regnemark Mose 100.000
D. Afklaring, plejeplan Valore 0
SUM MÅL 3 1.320.000
A. Forarbejde åbning af vandløb 0
B. Vandløbsrestaureringer 350.000
C. Gadekær 150.000
D. Stenrev 20.000
SUM MÅL 4 520.000
A. Offentlige ture 20.000
B. Info om hunde og ænder 10.000
C. Info om forbindelse Køge-Ringsted 10.000
D. Forny stander og plancher ved revlekiosken 20.000
SUM MÅL 5 OG 8 60.000
A. Politik for erstatningskrav 0
B. Udpege kommunal urørt skov 0
SUM MÅL 6 0
A. Digereg. 30.000
B. Gravhøjspleje 60.000
C. Digeprojekt Svenstrup 30.000
SUM MÅL 7 120.000
A. Kortlægge kommunale biotoper, ikke-beskyttede 0
B. Kortlægge kommunale beskyttede naturtyper, diger og fortidsminder 0
SUM MÅL 9 0
A. Arbejdsgruppe om vild drift af især nye erhvervsområder, grundejerforeninger osv. i Køge Nord og Skensved 30.000
SUM MÅL 11 30.000
Beløb til konsulenthjælp 450.000
SAMLET 3.170.000

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje