Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald, klima og natur Naturområder Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø

Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø

Reglerne er fra januar 2011 og senest ajourført oktober 2022.

Disse ”Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø” er godkendt i:

 • Kulturudvalget den 1. november 2010,
 • Økonomiudvalget den 23. november 2010,
 • Køge Byråd den 23. november 2010.

 

Køge Kommune lejer brugsretten til Kimmerslev Sø og fiskeretten til Dalby Sø af Svenstrup Gods. Med lejen af søen har Kommunen fået mulighed for at tilbyde foreninger, skoler og institutioner adgang til at etablere undervisning og fritidsaktiviteter på søen.

Dette regelsæt har til formål at:

 • Sikre foreningernes, skolernes, institutionernes og borgernes brug af det rekreative område Kimmerslev Sø og Dalby Sø og samtidig
 • Beskytte natur, miljø og dyrelivet i og omkring søerne.

Hvem må bruge søerne

Tilladelse til at sejle med joller, kano, kajak og fiske i Kimmerslev Sø og Dalby Sø kan efter ansøgning til Teknik- og Miljøforvaltningen gives til:

 • Godkendte folkeoplysende foreninger i Køge Kommune,
 • Skoler, Naturskoler og institutioner beliggende i Køge Kommune,
 • Lodsejere med direkte adgang til søen,
 • Private kan på samme vilkår som foreninger leje en bådeplads med fiskeret for et år ad gangen, såfremt der er ledige pladser ved bådebroen. Foreninger har fortrinsret,
 • Private kan købe dag- og årskort til fiskeri fra bred.

Den nordlige del af Kimmerslev Sø er reserveret til vandaktiviteter for børn. Der er offentlig adgang til badestedet.

Både og joller i søen

Teknik- og Miljøforvaltningen fastsætter i samråd med brugerne af søen antallet af både, som skønnes foreneligt med hensynet til fiskemængde og søens natur.

Teknik- og Miljøforvaltning skal give tilladelse til alle både og joller, der vil benytte søerne.

Bådehold/oplag ved søen

Det er primært foreninger der kan søge om at leje en plads ved bådebroen i Kimmerslev Sø og Dalby Sø. Ansøgning skal være Teknik- og Miljøforvaltningen i hænde senest den 31. januar,
for den følgende sæson.

Såfremt foreningerne ikke benytter alle bådepladserne kan private søge om at leje en plads.

Som bådejer skal man sørge for at:

 • Båden holdes ved lige, er tømt for vand, er aflåst og fortøjet, så den ikke skader andre både eller bådebroen,
 • Båden er mærket tydeligt med ejers navn og telefonnummer,
 • Båden tages op af vandet i perioden 1/12-15/3.

Ved slusevej er anlagt en mindre jolleplads med bukke og grøn presenning til oplag af 10 mindre sejljoller, samt slæbested og bro. Køge Kommune står for drift og vedligehold heraf.

Øvrigt bådeoplag ved søens bred er ikke tilladt.
Det tillades dog lodsejere med grunde direkte ned til søen, at have en båd liggende på egen bred.

Sejlads

Køge Kommune ønsker at fremme foreningslivets brug af Kimmerslev Sø.

Sejlads skal alene foregå med årer eller sejl.
Robåde skal ligge ved bådebroen ved Kimmerslev Kirke eller ved bådebroen i Dalby Sø. Sejljoller og robåde søsættes/optages ved slæbestedet/jollebroen ved Slusevej. Kanoer og kajakker søsættes/optages fra flydebroen i søens nordvestlige side eller fra jollebroen ved Slusevej.

Holdsejlads kan alene foregå i forud godkendte sejltider. Ved holdsejlads med instruktion af en gruppe sejlere, kan tillades brug af følgebåd med lydsvag påhængsmotor.

Tilladelse til brug af el-motor kan efter ansøgning gives, såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen skønner det miljømæssigt forsvarligt.
Anden sejlads med motor er ikke tilladt.

Al sejlads skal respektere søens fugleliv og fauna – herunder rørbevoksninger ligesom oversejling af udlagte ruser skal undgås.
Sejladsen skal foregå uden ulempe for andre sejlere og efter de almindelige regler for sikkerhed og færdsel på vandet.
Ved holdsejlads efter mærker, skal mærkerne tages op efter brug.
Sejlads må ikke foregå i søens nordlige ende (badestedet), som er forbeholdt vandaktiviteter for børn (se kort nederst på siden).

Fiskeri

Køge Kommune ønsker at fremme børn og unges muligheder for at fiske i søerne. Det er derfor gratis for børn og unge under 18 år at fiske i søerne.

 • Fiskeri i Kimmerslev Sø og Dalby Sø kan ske fra enten båd eller bred. Fiskeri i søen er kun tilladt hvis man:Har statens obligatoriske lystfiskertegn (gælder personer mellem 18 og 65 år) og
 • Har indløst fiskekort til stang – enten dagkort eller årskort (gælder for personer over 18 år) eller
 • Er medlem af én af de foreninger, der har betalt leje for broplads med fiskeret eller
 • Er lodsejer med direkte adgang til søen og har betalt for fiskeret på søen eller
 • Er privatperson som har betalt leje for broplads med fiskeret.

Regler for fiskeri

 • Ingen fangst må sælges videre,
 • Der må ikke udsættes levende fisk i søerne fra andre fiskevande, ligesom det er forbudt at fange og overflytte levende fisk fra søerne til udsætning i andre vande,
 • Der opfordres til genudsætning af fangede fisk,
 • Udlægning af ålekroge er ikke tilladt,
 • Al fiskeri fra bred og båd skal respektere rørbevoksning og fugleliv. I særlige tilfælde kan Teknik- og Miljøforvaltningen vurdere om der skal ske indskrænkning af sejlads på søen, af hensyn til natur og dyreliv,
 • Der må ikke fiskes i søens nordlige ende (badestedet), som er forbeholdt vandaktiviteter for børn (se kort),
 • Gældende regler for fredningstider og mindstemål skal overholdes,
 • Gældende regler fra Fiskeridirektoratet skal overholdes.

Regler for rusefiskeri

 • Ruser må ikke udlægges inden for en radius på 50 meter fra åudløb/afløb,
 • Der skal holdes en afstand til andre åleruser på mindst 25 meter,
 • Alle ruser skal være forsynet med navn og telefonnummer i begge ender af rusen,
 • Udlagte ruser skal tømmes jævnligt og mindst hver 3. dag,
 • Tages rusen op skal markeringen også fjernes. Ingen har fortrinsret til et bestemt område,
 • Der må ikke udlægges ruser i søens nordlige ende (badestedet), som er forbeholdt vandaktiviteter for børn (se kort),
 • Gældende regler for fredningstider og mindstemål skal overholdes,
 • Gældende regler fra Fiskeridirektoratet skal overholdes.

Salg af dagkort/årskort

Som privatperson kan man fiske i Kimmerslev Sø og/eller Dalby Sø, hvis man køber et fiskekort. Der kan købes dagkort eller årskort. Udover gyldigt fiskekort til søen skal man også have
købt statens fisketegn.
Det er gratis for børn og unge under 18 år at fiske i søerne.

Teknik- og Miljøforvaltningen står for salg af fiskekort.
Dag- og årskort kan købes på Borup Bibliotek indenfor åbningstiden.

Salgssted for dag- og årskort oplyses ved skiltning ved søen, samt på Køge Kommunes hjemmeside.

Priser for broplads, fiskeret og fiskekort

Der opkræves gebyrer for bropladser med fiskeret iht. takstblad.
Priser på fiskekort – dag- og årskort - fremgår ligeledes af takstblad.

Enkeltdagsarrangementer

Kimmerslev Sø kan lånes til enkeltdagsarrangementer af foreninger, skoler og institutioner hjemhørende i Køge Kommune.
Ansøgning sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen normalt 1 måned før brugen af søen ønskes.
Navn og adresse på kontaktperson og ansvarlig overfor Kommunen, en beskrivelse af arrangementet, samt tidspunkt for arrangementet skal oplyses i ansøgningen.
Herefter gives en administrativ tilladelse på nogle specifikke vilkår.
Ved ansøgninger om særlige større arrangementer, som vurderes at være til gene for dyr og miljø, videresendes ansøgningen til Kulturudvalget. Der må forventes op til 3 måneders sagsbehandlingstid.

Brugerråd

Køge Kommune ønsker at anvendelsen af søerne foregår i tæt samarbejde med foreningslivet og øvrige brugere af søerne og området omkring dem.

Brugerrådets opgave er at drøfte emner med fælles interesse vedrørende:

 • Søens vand og natur,
 • Bådehold, sejlads, vedligehold af bådebroer,
 • Fiskeri, udsætning af fiskeyngel,
 • Renholdelse ved broerne – på land og i vandet.

Eventuelle uregelmæssigheder meddeles Teknik- og Miljøforvaltningen.

Oversigtskort over søerne

Oversigtskort der viser placering af faciliteter ved søerne, som fx Hjertesti, badested, redningskranse og bådebroer

 

--ooOoo--

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje