Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald, klima og natur Naturområder Vedligeholdelse af private vandløb

Vedligeholdelse af private vandløb

23. august 2019

Køge Kommunes Miljøafdeling

Hvilke vandløb skal private vedligeholde?

Det er private vandløb, som ikke er offentlige i Vandløbslovens forstand og det omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande, som modtager vand fra andre lodsejere eller som afleder vand til andre lodsejere.

Hvem vedligeholder de private vandløb?

Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne / lodsejerne.
Det betyder, at hver enkelt bredejer er ansvarlig for at vedligeholde alle private vandløb på egen ejendom - det vil sige både at udføre og at betale for arbejdet med vedligeholdelse. Det gælder både åbne og rørlagte vandløb. Også dem, man måske ikke kender til.
Udskiftning af enkelte rør eller udskiftning af længere strækninger med nye rør i samme beliggenhed (sted) og koter (dybde i jorden) og med samme diameter på rørene, betragtes som reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen.
Udskiftning af rør til en anden beliggenhed og/eller en anden diameter, er at betragte som regulering, der først skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Hvordan skal et privat vandløb vedligeholdes?

Åbne og rørlagte vandløb:

Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse (form) eller vandføringsevne ikke ændres.

Åbne vandløb:

Grødevæksten i vandløbene kan begrænses ved grødeskæring.
Der kan også blive tale om oprensning, hvis der er løse aflejringer af sand og mudder.
Der er også mulighed for at plante skyggegivende træer på vandløbets bredder for at begrænse grødevæksten ved at beskygge vandløbets planter.
Afskåret grøde skal optages, så den ikke er til skade for vandløbet eller det vandområde, vandløbet udmunder i. Man lægger grøden så langt op på brinken at den ikke driver med ved høj vandstand. Skader kan være både forrådnelse af ophobet grøde og tilstopning af vandløbet med drivende grøde.
Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg, skal fjernes, så det ikke føres videre til skade for vandløbet eller for det vandområde, vandløbet løber ud i. 

Rørlagte vandløb:

Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledningen beskadiges eller tilstoppes af træernes rødder.
Tilslutning til rørlagte vandløb kræver normalt en tilladelse til medbenyttelse fra
vandløbsmyndigheden. Her kan der blive tale om, at den nye medbenytter skal betale til rørledningens fremtidige vedligeholdelse.

Hvorfor indeholder loven regler for vedligeholdelse af de private vandløb?

En af vandløbslovens funktioner er at løse konflikter mellem grundejere om vandløbenes brug og vedligeholdelse. Konflikterne bunder ofte i spørgsmål om, hvorvidt der er sket ændringer i vandføringen.

Vandløbsloven indeholder derfor udførlige beskrivelser af:

  • Vedligeholdelse af alle vandløb uanset deres klassifikation
  • Den enkelte bredejers pligter og rettigheder.

Vandløbsloven indeholder desuden udførlige bestemmelser om, at ændringer af vandløbene skal godkendes af vandløbsmyndigheden, samt om hvordan sådanne godkendelser skal udføres. Der er således:

  • Pligt til at udføre vedligeholdelse.
  • Pligt til ikke at ændre forholdene uden tilladelse.

Kan der blive tale om erstatningsansvar?

Mangelfuld vedligeholdelse kan medføre erstatningspligt for skader på opstrøms liggende ejendomme mv.
Skader skal kunne henføres til den manglende/dårlige vedligeholdelse af vandløbene.
Krav om erstatning kan rejses ved civilt søgsmål eller ved Taksationsmyndigheden.
Den, der søger erstatning, indbringer sagen.

Skal berørte parter give oplysninger?

Den enkelte lodsejer skal give alle oplysninger, som er nødvendige for Kommunens vurdering af aktuelle sager, herunder dokumentation for, at/om pligten til at vedligeholde egne vandløb er overholdt. Derfor kan det være fornuftigt at føre en liste eller logbog over den vedligeholdelse, man har udført og evt. også om, hvorfor man ikke har fundet det nødvendigt at udføre vedligeholdelse.
Denne pligt er beskrevet i vandløbslovens § 58.
Loven har fastsat bestemmelser om straf for den, der ikke vil give de nødvendige oplysninger.
Straffen, som omfatter anmeldelse til politiet og bøde, er beskrevet i vandløbslovens § 85 stk.1.

Hvor finder jeg vandløbsloven ?

Bekendtgørelse af lov om vandløb kan findes på biblioteket eller på www.retsinformation.dk. Se den senest gældende version af: Vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019).

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje