Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børnepasning og skoler Pasningsmuligheder for 0-6 årige Godkendelseskriterier For Private Institutioner 0-6 år 2020

Godkendelseskriterier For Private Institutioner 0-6 år 2020

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efterdagtilbudsloven kap. 3 § 19 stk. 5

Alle private leverandører, som ønsker at oprette en privatinstitution, skal sende en ansøgning pr. mail til: buf@koege.dk. I ansøgningen skal den private leverandør dokumentere, hvordan institutionen vil leve op til nedennævnte krav.  

Hvis den private leverandør af institutionen godkendes, yder Køge Kommune et drifts-og bygningstilskud  samt administrationsbidrag.  Den private leverandør fastsætter selv  størrelsen på forældrebetalingen.

Ansøgning

Depositum

Ved ansøgningen om godkendelse af oprettelse af enprivatinstitutionskal ansøgeren stille et depositum på 30.000 kr., som tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse om etablering af institutionen. 

Driftsgaranti

En godkendt leverandør af en privatinstitution skal stille økonomisk  sikkerhed på anfordring svarende til en halv månedsdrift af institutionen, der reguleres den 1. januar hvert år med pris-og lønudviklingen. Da driftstilskuddet i Køge Kommune betales forud svarende til én måneds drifts-, bygnings-og administrationstilskud, skal der stilles en driftsgaranti på 1½ måneds driftsgaranti.

Den stillede garanti skal modsvare institutionensstørrelse set i relation til børneantal og børnealder. Beløbet beregnes og fastsættes af Køge Kommune. 

Vedtægter

Der skal udarbejdes vedtægter for den private institution, som skal vedlægges ansøgningen om godkendelse som privat leverandør. Vedtægterne skal bl.a. indeholde optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, ansvarsfordeling mellem bestyrelse  og daglig leder, åbningstid, antal pladser/børn, dagtilbuddets formål samt  anvendelse af et eventuelt overskud. Der skal udpeges en ansvarlig leder for den private institution. 

Endelig godkendelse  af dagtilbuddeter betinget  af virksomhedsregistreringsbevis fra  Erhvervs-og Selskabsstyrelsen (CVR-nr.), samt ibrugtagningstilladelse.  

De fysiske rammer 

Det er en betingelse for udbetaling af tilskuddet, at denprivate institutiontil enhver tid har en gyldig ibrugtagningstilladelse til de lokaler, hvori pasningen foregår,svarende til det maksimaleantal børn, der må væreindmeldt i institutionen.  Privatinstitutionen har selv ansvar for at indhente godkendelsefra alle relevante myndigheder.

Lokalerne skal primært være indrettet til børns daglige brug. Der skal minimum være et frit gulvareal på 3 m2 pr. vuggestuebarn og 2 m2 pr. børnehavebarn. 

Der ydes ikke tilskud til dagplejelignende pasningsordninger, dvs. pasning af et mindre antal børn i hjemlige omgivelser. 

Der stilles krav om, at institutionen råder over et udendørsareal/en legeplads, der modsvarer antallet af  børn, eventuelt  suppleret  med  mulighed  for  brug  af  andre udendørsarealerpå daglig  basis. En ekstern,  certificeret  virksomhed  skal  godkende  legepladsen  og  efterfølgende  foretage  legepladsinspektion mindst hvert andet år.

For yderligere beskrivelse af godkendelseskriterierne for de fysiske rammer, se: 

 • Gældende Bygningsreglement  
 • Brandmyndighedernes krav (Brandloven)
 • ”Vejledning om Hygiejne i Daginstitutioner –om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø”, Sundhedsstyrelsen. 

De pædagogiske rammer 

Formålet med dagtilbud og pædagogiske læreplaner 

Den   private   leverandør   skal   leve   op   til   formålsbestemmelserneog   bestemmelsen   om den pædagogiske læreplan mv., jf. dagtilbudsloven, kap. 2 § 7.   

I 2020 omfatter det arbejdet med den pædagogiske læreplan og desuden også Køge Kommunes egen dagtilbudsstrategi. Det er et krav, at den private leverandør løbende og til enhver tid arbejder efter gældende lovgivning,  politikker  og  strategier  mv.,som  måtte  komme  fra  både  nationalt  og  lokalt plan. 

Den  pædagogiske  læreplan  udgør  rammen  for  institutionens  arbejde  med  børns  trivsel,  læring, udvikling og dannelsegennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende,og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Institutionenskal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Institutionen skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.  

Institutionen skal udforme   et   pædagogisk   grundlag,   som   danner   udgangspunkt   for   de   6 læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem de pædagogiske læringsmiljøer og børnenes læring. Der skal etablerespædagogiske livs-og læringsmiljøer for børn gennem hele dagen,og de fastsatte   pædagogiske   mål   for   aldersgruppen   0-5   åroperationaliseres,  så   det   pædagogiske læringsmiljø afspejler de aktuelle børns behov og forudsætninger i dagtilbuddet.

Det skal beskrives, hvordan det pædagogiske læringsmiljøunderstøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed,  gåpåmod,  selvværd  og  bevægelse  indenfor  og  på  tværs  af  de  6 læreplanstemaer. Temaerne er: 

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskaber

Af beskrivelsen skal det også fremgå, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner,så de oplever, atde er en betydningsfuld del af forskellige fællesskaber. Endvidere skal  der  redegøres  for,  hvordaninstitutionen vil samarbejde  med  forældre  om  børnenes  læring,og hvordan  institutionen inddrager  lokalsamfundet  i  arbejdet  medlæringsmiljøer  samt, hvordan institutionen i barnets sidste år i institution(hvis det er en børnehave)tilrettelægger et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen. 

Arbejdet med børnenes fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø skal integreres i det pædagogiske arbejde med skabelse af pædagogiske læringsmiljøer.  

Det er lederen af den private institution, der er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan. Det er ligeledes lederen, der er ansvarlig for,at læreplanen evalueres mindst hvert andet  år.  Lederen  har  ansvar  for  at  inddrage  forældrebestyrelsen  i  udarbejdelsen,  evalueringen  og opfølgningenpåden pædagogiske læreplan.

Inspiration  og  vejledning  til  udarbejdelsen  af  en  pædagogisk  læreplan  kan  findes  på  Undervisningsministeriets hjemmeside: www.emu.dk

Institutionen skal være åben for alle børnefamilier uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Det pædagogiske arbejde i institutionen skal fremme tolerance og medmenneskelighed. Der skal tales dansk i institutionen, og institutionen skal understøtte danske værdinormer.

Kommunens dagtilbudsstrategi

Arbejdet i alle dagtilbud i Køge Kommune skal tage udgangspunkt i kommunens dagtilbudsstrategi. Den private leverandør er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende lovgivninger, politiske beslutninger og kommunens politiker på området. 

I Køge Kommune er der udviklet otte pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud: 

 1. Professionelt og tydeligt lederskab
 2. Reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis
 3. Gode fysiske rammer og organisering af livs-og læringsmiljøer 
 4. Evalueringskultur med fokus på læring
 5. Partnerskab med forældrene
 6. Social mobilitet
 7. Sammenhænge i alle overgange og samarbejde på tværs
 8. Digitalisering

Formålet med disse pejlemærker er, at hver enkelt institution forholder sig til, hvordan man lokalt vil formulere  og  praktisere  pædagogikken.  Pejlemærkerne  beskriver  en  fælles  retning  for  den  mangfoldighed af pædagogikker, metoder og strategier, der eksisterer og udvikles i institutionerne i Køge Kommune. 

Tilsyn

Det pædagogiske tilsyn skal sikre, at privatinstitutionen lever op til dagtilbudslovens formålsparagraf, § 1. 

Retningslinjer  og  bestemmelser  om  private  leverandører  findes  i vejledningen  om  dagtilbud.  Der gøres opmærksom på, at den private institution selv er ansvarlig for at søge information herom samt at efterleve dagtilbudslovens bestemmelser. 

Inden  institutionen  åbner,  inviterer  Dagtilbudsafdelingen  v. en pædagogisk  konsulent  til et møde, hvor krav og udviklingsområder i forhold til det pædagogiske arbejde i institutionen drøftes. Tilsynet vil herefter en gang årligteller efter behov gennemføre tilsyn i institutionen.

Tilsynet forholder sig blandt andet til: 

 • Privatinstitutionens overordnede pædagogiske profil 
 • Den pædagogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag og opfølgning på fokuspunkter med handleplaner og evaluering 
 • Den pædagogiske linje i dagligdagen –omden daglige praksis er i overensstemmelse med mål fra den pædagogiske læreplan 
 • Privatinstitutionens indsats i forhold tilbørns sproglige-og motoriske udvikling
 • Privatinstitutionens tilgang til børn og deres udviklingspotentialer 
 • Dialogen i forældresamarbejdet 
 • Personalesituationen, herunder vagtplaner 

På hvert tilsynsbesøg sammenlignes forvaltningens børnelister med institutionens interne lister for at sikre, at alle børn, der ydes tilskud til, er registreret.  

Personalesammensætning 

Den ansvarlige for privatinstitutionen har ansvar for, at personalesammensætningen sikrer, at institutionen kan overholde målene i dagtilbudsloven, samt Køge Kommunes kvalitetskrav og tilgodese børnenes behov. Der skal være forsvarlighed i pasningsordningen. Gruppestørrelsen skal være sådan, at personalet kan opfylde børnenes behov for sikkerhed og tilsyn. 

Der  skal  indhentes  udvidet  straffeattest  samt  børneattest  på  alle  ansatte i  institutionen,  inden et ansættelsesforhold kan indgås. 

Der  stilles  krav  om,  at  privatinstitutionens  leder  skal  have  samme  uddannelsesmæssige  grundkvalifikationer som ledere i de kommunale og selvejende dagtilbud i Køge Kommune. Dette indebærer, at den private institutions leder som minimum skal have en pædagogisk grunduddannelse.

En  privat  leverandør  skal  som  minimum  opfylde  samme  krav  som  de  kommunale  og  selvejende dagtilbud i Køge Kommune vedrørende personalenormering.

Institutionen er forpligtet til at have en hjemmeside, en telefon, en computer med internetopkobling, der til enhver tid lever op til gældende standarder –herunder at kunne leve op til persondataforordningen.

Lederen i en privat institution skal deltage i informationsmøder,som arrangeres af Køge Kommune i  forbindelse  med  orientering  om  nye  politiske  mål,  indsatsområder,  procedurer mv. ,herunder Lederforum en gang ikvartalet.

Den til enhver tid dagligt fungerende lederog bestyrelsener forpligtet til at samarbejde med Køge Kommune.

Praktikanter

En  privat  institution skal være  åben for modtagelse af lønnede praktikanter  fra professionshøjskolerne.

Løn-og ansættelsesvilkår

Personalet i en privatinstitution er ikke dækket af den kommunale overenskomst.

Vikarer

Institutionen skal sørge for vikardækning ved ferie og sygdom. 

Børn med særlige behov 

Privatinstitutioner skal være åbne for børn, der kræver en særlig indsats,og de skal samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag over for disse børn.  Det  er  kommunen,  som  træffer  beslutning  om  behovet  for  særlig  støtte  efter  en  konkret vurdering. Den private leverandør har både samarbejds-og initiativpligt.  

Køge Kommune bevilliger og finansierer udgiften til indsatsen. Kommunen følger op på indsatsen og påser, at den private institution modtager ressourcer til at løfte opgaven i forhold til et barn med særligtbehov. Som tilsynsmyndighed skal kommunen sikre, at afgørelsen vedrørende særlig indsats til barnet effektueres.

Køge  Kommune  kan  beslutte  at  flytte  et  barn,  hvis  kommunen  vurderer,  at  barnet  ikke  trives  i institutionen.

Økonomi 

Økonomisk hæderlighed 

Den private leverandør skal opfylde grundlæggende krav om økonomisk og faglig hæderlighed, dvs. at den private leverandør fxskal overholde sine forpligtelser i forhold til betaling af skat osv. og at anvende tilskuddene fra Køge Kommune til formålet.  

Tilskud  

Tilskuddene fastsættes årligt af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Kommunen yder et tilskud til privatinstitutionen pr. barn, der er optaget i institutionen. Tilskuddet består af 3 dele; driftstilskud, bygningstilskud og administrationsbidrag og udbetales månedsvis forud og forfalder til betaling den sidste bankdag i måneden. Den private institution skal indberette antallet af børn til Køge Kommune senest den 20. i hver måned. 

 • Driftstilskuddetpr. barn svarer til de gennemsnitlige, budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn  i  et  alderssvarende  dagtilbud  i  kommunen  (eksklusive  støttepædagogudgifter),  jf. dagtilbudsloven, § 36. 
 • Bygningstilskuddetpr. barn svarer til det gennemsnitlige bygningstilskud pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende daginstitutioner i kommunen, jf. dagtilbudsloven, § 37. 
 • Administrationsbidragetpr.  barn  svarer  til  det  gennemsnitlige  administrationsbidrag  pr. barn, kommunen yder til selvejende institutioner. Administrationsbidraget bortfalder, hvis privatinstitutionen ikke ønsker selv at varetage administrationen, jf. dagtilbudsloven, § 38. 

Et eventuelt overskud kan trækkes ud som overskud til driftsherren. Dette overskud skal anvendes til lovlige formål. Kommunen hæfter ikke for et eventuelt underskud hos en privatinstitution. 

Åbningstid 

For at opnå fuldt tilskud skal institutionen have en åbningstid på minimum 52 timer ugentlig og holde åbentpå  alle  hverdage.  Ved  kortere  åbningstid  bliver  tilskuddet  tilsvarende  reduceret.  Privatinstitutionen  er  forpligtet  til  på  forhånd  at  give  både  kommunen  og  forældrene  information  om lukkedage det pågældende år. Kommunen har mulighed for at ændre tilskuddet i forhold til det antal dage, institutionen holder lukket.

Lukkedage

Institutionen kan holde lukket Grundlovsdag og den 24. december. Eventuelle lukkedage herudoverskal  fremgå  af  aftalenmellem  den  private  leverandør  og  Køge  Kommune.  Eventuelle  lukkedage fritager  ikke  institutionen  for pasningsforpligtelseni  forhold  til  de  indmeldte  børn,  der  har  et pasningsbehov på disse dage.Der skal kunne stilles alternativ pasning til rådighedden eller de dage. En eventuel brug af lukkedage og tilrettelæggelsen af den alternative pasning skal ske under hensyn til dagtilbudslovens formålsbestemmelse.

Optagelse

Institutionen  træffer  selv  afgørelse  om  optagelse  af  børn  i  institutionen.  Reglerne  for  optagelse  af børn skal fremgå af institutionens vedtægter, som skal være offentligt tilgængelige, fx via dagtilbuddets hjemmeside. Optagelseskriterier må ikke være i strid med almindelige retsgrundsætninger, og institutionen skal være åben for alle børn uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Institutionen skal også være åben for børn, der kræver en særlig indsats. 

Privatinstitutionen skal føre venteliste over børn, der ønskes optaget i privatinstitutionen. Ventelisten skal være åben for alle og tilgængelig for kommunen, så kommunen på anmodning kan få indsigt i ventelisten. Institutionen kan kun afvise børn, hvis der ikke er ledig kapacitet. Hvis privatinstitutionen afviser et barn, skal det indberettes til kommunen med en begrundelse for afvisningen. 

Privatinstitutionen  skal  meddele  Pladsanvisningen,  hvilke  børn  der  bliver  optaget  i  og  udmeldt  af institutionen. Én gang om måneden skal der fremsendes lister over alle indmeldte børn. Listerne skal sendes med sikker post til Pladsanvisningen. Angiv i emnefeltet hvilken institution der sendes fra. Der skal logges på med institutionens virksomheds NemID eller lederens NemID. 

Forældreindflydelse 

Forældrene skal sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende institutioner.

Forældrebestyrelser skal som minimum have indflydelse på principperne for institutionens arbejde, principperne   for   anvendelse   af   budgetramme   samt   indstillingsret   til   institutionsbestyrelsen   i forbindelse med ansættelse af fast personale i daginstitutionen.  

Desuden skal forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelse, evaluering og opfølgning af den pædagogiske  læreplan  og  i  arbejdet  med  at  skabe  god  sammenhæng  i  overgang  fra hjem  til  dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til skole jf. dagtilbudsloven, § 15.

Forældrebestyrelsen skal hvert andet år beslutte,om privatinstitutionen skal tilbyde et dagligt måltid mad til børnene. 

Underretningspligt om væsentlige ændringer i den private leverandørs forhold

Hvis er sker væsentlige ændringer i den private institutions ledelse, drift, administration, bygninger, børnesammensætning, personalesammensætning, vedtægtsændringer mv. skalKøge Kommune straks underrettes.

Øvrige bestemmelser 

Den private leverandør skal til enhver tid leve op til de gældende godkendelseskriterier,som er vedtaget  af  Køge  Kommune. For  private  leverandører  oprettet  efter  1.  juli  2018  betyder  det,  at privatinstitutioner  har  seks  måneder  til  at  tilpasse  driftensvarende  til  kommunens  nye  eller opdaterede  godkendelseskriterier. Private  leverandører  oprettet  før  1.  juli  2018  kan  arbejde  videre efter de principper,som deer godkendt efter.

Den private leverandør skal til enhver tid leve op til den gældende lovgivning på området, herunder samtlige lovbestemmelser, der retter sig mod dagtilbud, samt til de til enhver tid i Køge Kommune gældende mål med og rammer for børns ophold i dagtilbud. Herunder de politisk vedtagne beslutninger på dagtilbudsområdet.   

Hergælder blandt andet:

 • Køge Kommunes almene politikker og målsætninger
 • Køge Kommunes Børn og Unge-politik
 • Den Sammenhængende Børnepolitik
 • Dagtilbudsstrategien
 • Køge Kommunes Handicappolitik
 • Køge Kommunes retningslinjer for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan
 • Køge Kommunes retningslinjer for sprogstimulering

De kommunale målsætninger og politikker mv. kan ses på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk eller kan rekvireres ved henvendelse til Børne-og Uddannelsesforvaltningen i kom-munenbuf@koege.dk.

Køge  Kommunes  godkendelse  til  at  drive  privatinstitutionen  kan  ikke  videregives  til  anden  fysisk eller juridisk person.  

Privatinstitutioner er underlagt de samme regler for tavsheds-og underretningspligt som de kommunale og selvejende daginstitutioner, retssikkerhedsloven, § 43, og serviceloven, kap. 27. 

Privatinstitutioner skal leve op til reglerne for APV, (lov om arbejdsmiljø).  

Institutionen er  ansvarlig  for  at  tegne  alle  lovpligtige  og  andre  relevante  forsikringerog  sikre,at dækning  af  dissetilenhver  tid opfylder gældende  lovkrav  på  området,såsom bygnings-og brandforsikring og indboforsikring. Desuden anbefales en bestyrelsesansvarsforsikring.

Institutionen skal være røgfri. 

Privatinstitutionen skal overholde alle gældende bestemmelser vedrørende hygiejne, sikkerhed m.v. og følge de overordnede politikker for områderne kost, motion og hygiejne. 

For yderligere beskrivelse af godkendelseskriterierne, se: ”Vejledning om Hygiejne i Daginstitutioner –om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø”,Sundhedsstyrelsen. 

Hvis  Køge  Kommune  efter  godkendelsen  af  institutionen  vurderer,  at  den  private  leverandør  misligholder  eller  ikke  længere  lever  op  til  de  nævnte  krav  og  forpligtelser, kan Byrådet  beslutte  atstandse  udbetalingen  af  tilskuddet med  kort  eller  intetvarsel. Køge  Kommune  kan  rejse  krav  om erstatning.

Kommunens afgørelse om godkendelseaf private leverandører kan ikke indbringes til anden administrativ myndighed. Klage over fastsættelse af kommunens kravkan rettes til: 

Ankestyrelsen
7998 Statsservice
Mail: ast@ast.dk
Telefon: 33 41 12 00

Initiativtageren  erklærer,  at  han/hun  har  læst  og  accepteret  Køge  Kommunes  krav  til  private  leverandører på dagtilbudsområdet som grundlag for institutionens oprettelse og drift.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje