Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børnepasning og skoler Pasningsmuligheder for 0-6 årige Private Pasningstilbud

Private Pasningstilbud

Pasning af eget barn

Forældre kan søge om økonomisk tilskud til pasning af egne børn i eget hjem i en periode på minimum otte uger og maksimalt et år.

Du kan få tilskud, hvis du:

 • Ikke har anden indkomst, mens du får tilskud, herunder dagpenge, SU med videre.
 • Har boet i Danmark de sidste 7 ud af 8 år. Er du dansk statsborger eller EU/EØS-borger, kan der være undtagelser fra dette krav.
 • Har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer (dokumentationskrav gælder ikke borgere fra EU/EØS).
 • Passer dit barn i minimum 8 uger og maksimum 1 år. Du kan højst søge tilskud til 3 børn per husstand
 • Har forældremyndighed (også for adoptivforældre), har samme bopæl og opholder dig sammen med dit barn i Køge Kommune

Ansøgning til pasning af eget barn

Du kan søge tilskud til pasning af eget barn fra barnet er 26 uger gammelt og frem til skolestart. Tilskuddet gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år og forældre kan dele perioden mellem sig. 

Sådan ansøger du:

 1. Ansøgning: Send en ansøgning til Køge Kommune via selvbetjeningsløsningen Ansøgning om tilskud til pasning af eget barn på borger.dk. Du skal bruge MitID.
 2. Opskrivning: Opskriv dit barn til pasning via selvbetjeningsløsningen minpladsanvisning.dk.
 3. Godkendelsesbesøg: Når du har ansøgt, bliver du kontaktet af en dagplejeleder, som aftaler et godkendelsesbesøg hjemme hos dig. Her taler vi om dit barns trivsel og udvikling, hverdagen med mere. 
 4. Afgørelse: Efter besøget udarbejder dagplejelederen en status over de emner, der har været drøftet. Du modtager et bevillingsskema i din e-boks og vi orienterer dig, om ordningen kan godkendes, og hvornår vi eventuelt udbetaler tilskud. Vær opmærksom på, at der kan gå op til fire uger, fra ansøgningen er modtaget i kommunen, til der er truffet en afgørelse.

Vær opmærksom på, at du skal søge om tilskuddet mindst 4 uger før, du ønsker tilskudsperioden skal begynde. Søger du tilskud for mere end 4 måneder, vil du modtage yderligere 1-2 besøg, hvor der er fokus på dit barns trivsel og udvikling. 

Privat pasningsordning (privat børnepasser)

Du kan som forælder søge om økonomisk tilskud til at få passet dit barn privat, fra barnet er 26 uger gammelt og frem til skolestart. Der er to forskellige aftaletyper: 1) du kan ansætte en privat børnepasser eller 2) du kan indgå en aftale med en selvstændig erhvervsdrivende børnepasser

Ansøgning til privat pasning

Sådan ansøger du:

 1. Ansøgning: Send en ansøgning til Køge Kommune via selvbetjeningsløsningen Ansøgning om tilskud til privat børnepasning på borger.dk. Du skal bruge MitID.
 2. Opskrivning: Opskriv dit barn til pasning via selvbetjeningsløsningen minpladsanvisning.dk.
 3. Godkendelse af aftale og pasningssted: Indsend aftalen mellem dig og den private børnepasser til Køge Kommune. Den kan enten sendes sammen med ansøgningen eller eftersendes. Aftalen skal indeholde oplysninger om forældre, barn og privat passer samt oplysninger om praktiske forhold i dagligdagen, forventet pasningsperiode, løn, aftaler om ferie, ved sygdom og tilladelser til foto, kørsel med mere. Køge kommune skal samtidig se og godkende pasningsstedet, inden du kan få tilskud. Det gælder både, hvis du ansætter en privat børnepasser eller indgår aftale med en selvstændig erhvervsdrivende børnepasser. Hvis barnet har brug for særlig støtte, kan kommunen ikke godkende aftalen. 
 4. Afgørelse: Du modtager et godkendelsesskema i din e-boks og vi orienterer dig, om ordningen kan godkendes, og hvornår vi eventuelt udbetaler tilskud. Vær opmærksom på, at der kan gå op til fire uger, fra ansøgningen er modtaget i kommunen, til der er truffet en afgørelse.

Tilskud

Køge kommune giver tilskud til 75% af udgiften til privat børnepasning. Tilskudsbeløbet må ikke overstige det maksimale tilskud, som fastsættes hvert år af kommunalbestyrelsen. Tilskuddet overføres hver måned til den 1. (forudbetalt) til din NemKonto. Er startdatoen senere end den 1. i en måned, udbetales tilskuddet den dag, hvor den private pasning begynder. 
Hvis man har flere børn i privat pasning, kan man få søskendetilskud. Du skal hver måned kunne dokumentere, at du har udbetalt løn til den private børnepasser, ellers er du ikke berettiget tilskuddet. Bemærk, at der ikke gives økonomisk fripladstilskud til privat pasning og at tilskuddet ikke kan anvendes til forældrenes egen pasning af barnet. 

Vær opmærksom på, at du er forpligtet til at orientere kommunen, hvis du ønsker at stoppe ordningen før tid, eller der er sket ændringer i aftalen om den private pasning. Hvis der sker ændringer i prisen for den private børnepasning, skal du indsende en ny ansøgning med de nye oplysninger. Denne ansøgning skal indsendes 1 måned, før prisændringen træder i kraft. 

Tilsyn og krav til børnepasseren

Den private børnepasser skal overholede følgende krav:

 • Børnepasseren skal være mindst 18 år.
 • Børnepasseren skal betale skat af lønnen
 • Børnepasseren må ikke være au-pair.
 • Børnepasseren skal have tilstrækkelige danskkundskaber, svarende til 9. klasses prøve i dansk med den mindste karakter 2 eller tilsvarende.
 • Hovedsproget i den private pasningsordning skal være dansk
 • Pasningen skal tilrettelægges, så børnene sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.

Køge Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med den private pasningsordning. Når forældre selv ansætter en børnepasser, er der to årlige tilsyn og eventuelt ved behov. Hos selvstændige børnepassere føres 4 årlige tilsyn.

Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud består af to dele:

 1.  En deltidsplads i en pasningsordning 
 2.  Fleksibel pasning uden for pasningsordningens åbningstider. 

Ordningen kan kun benyttes af enlige forældre eller forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddets normale åbningstid. Den fleksible pasning skal mindst udgøre 10 timer om ugen i gennemsnit set over en fire ugers periode. Samlet set må tiden i pasningsordningen og i den fleksible pasning ikke overstige en fuldtidsplads. Hvis barnet er indmeldt i et 30 timers sprogstimuleringstilbud, er det ikke muligt at benytte et kombinationstilbud. Husk at aftale med pasningsordningen, hvornår barnet kommer i den periode kombinationstilbuddet gælder. 

Du skal indsende dokumentation til pladsanvisningen for arbejdstider uden for normal åbningstid (for eksempel en vagtplan eller en arbejdsgivererklæring). Ordningen kan først godkendes, når gyldig dokumentation for arbejdstiderne er modtaget, og pasningsstedet og børnepasser er godkendt efter et godkendelsesbesøg. Den fleksible pasning skal leve op til de samme krav, som skal opfyldes ved privat pasning. Hvis dit barn har brug for særlig støtte i den fleksible pasning, kan kommunen ikke godkende aftalen. Vær opmærksom på, at der kan komme uanmeldt tilsynsbesøg med den fleksible pasning, hvis der er bekymring for om pasning lever op til kravene, eller om barnet trives.

Når du ansøger om fleksibel pasning, skal dit barn være indmeldt i en pasningsordning. Fleksibel pasning skal gælde i minimum fire uger og skal opsiges med fire ugers varsel. Du skal ansøge om ordningen mindst en måned før, den skal træde i kraft.

Køge Kommune yder et tilskud på 75% af udgiften til fleksibel pasning, dog fratrækkes udgiften til drift af pladsen i dagtilbuddet først. Der gives ikke økonomisk friplads til den fleksible del af pasningen. For beregning af mulig tilskudsstørrelse kan pladsanvisningen kontaktes. Du skal ikke betale skat af tilskuddet. Tilskuddet overføres hver måned til den 1. (forudbetalt) til din NemKonto. Hver måned skal du dokumentere, at der er udbetalt løn til den fleksible passer. Sker der ændringer i aftalen, skal kommunen straks orienteres om dette. Tilskuddet kan ikke anvendes til, at du som forældre selv passer barnet.

Privat institution

Du kan benytte en privat institution i stedet for en kommunal pasningsordning. I Køge kommune er der 2 private institutioner. Du kan finde deres adresser og kontaktinformationer på siden Overblik over pasningsmuligheder

De private institutioner administrerer deres egen venteliste. Derfor skal du kontakte den private institution for at skrive dit barn på deres venteliste. Den enkelte institution fastsætter selv prisen og opkræver betaling for pladsen direkte af dig. Der er mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud og du får automatisk søskenderabat, hvis du har flere der er indmeldt i pasningsordningen. 

Køge Kommune giver et økonomisk tilskud per barn til institutionen og fører pædagogisk tilsyn med institutionen. 

Opret en privat institution 

Vil du oprette en privat institution, er der en række godkendelseskriterier for private institutioner. Kriterierne svarer til de krav, der bliver stillet til kommunale og selvejende pasningstilbud i kommunen. Dagplejen er ikke omfattet. Der er ikke loft over forældrebetaling, da denne fastsættes af det private pasningstilbud.
Du kan læse mere her om oprettelse af private institutioner på siden  Godkendelseskriterier For Private Institutioner 0-6 år 2020

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du spørgsmål til pasning af eget barn eller privat pasning, kan du kontakte den kommunale dagpleje ved dagplejeleder Gitte Vahl-Madsen på tlf. 28 79 22 91 eller Majken Bruun på tlf. 29 60 89 03 

Ved spørgsmål til de private institutioner skal du kontakte den enkelte institution direkte. Find kontaktoplysninger på siden: Overblik over pasningsmuligheder

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje