Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børnepasning og skoler Skoler, SFO og klubtilbud Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning

Om afløsning og aflastning

Et barn med handicap har ofte et stort behov for støtte og hjælp i hverdagen, og som familie har I også brug for tid sammen med f.eks. søskende. Derfor har I som familie mulighed for at søge om afløsning eller aflastning til jeres barn.

Aflastning foregår uden for hjemmet, mens afløsning og pasning i hjemmet foregår i  eget hjem. 

Kriterier

Ved ansøgning om aflastning eller afløsning udarbejder sagsbehandleren en individuel og konkret vurdering af familiens samlede behov på baggrund af en samtale med familien. Herunder giver sagsbehandleren råd og vejledning om, hvilken støtteforanstaltning der passer til den enkelte familie.

Aflastning uden for hjemmet

Aflastning uden for hjemmet er for jer, som har svært ved at nå andre gøremål end varetagelsen af jeres barn grundet barnets funktionsnedsættelse. Det gives også til familier, som grundet barnets funktionsnedsættelse har brug for alenetid til forældre og tid til søskende. Aflastning kan foregå på flere måder:

 1. Netværksaflastning: Barnet eller den unge kan komme i aflastning hos en person i sit netværk, som har lyst og overskud til at tage sig af barnet i afgrænsede perioder. Køge Kommune skal godkende netværkspersonen, som bliver ansat med kontrakt. Netværkspersonen får ikke løn, men får dækket de udgifter, der følger med aflastningsopholdene. Der indhentes børne- og straffeattest.
 2. Aflastningsinstitution: Barnet eller den unge kan i en afgrænset periode komme på en aflastningsinstitution, hvor pædagoger, psykologer og andet fagpersonale kan bidrage til barnets eller den unges udvikling. Barnet bliver knyttet til en fast børnegruppe og passes af en fast personalegruppe.
 3. Aflastningsfamilie: Aflastningsfamilier er familier med lyst og overskud til at passe et barn eller ung i deres hjem. Barnet eller den unge bor hos aflastningsfamilien i weekender – eksempelvis hver anden eller hver tredje weekend - og i nogle tilfælde også en hverdag i ugen og under kortere ferieophold. Det er Familiecenter Køge, der skal godkende og aflønne aflastningsfamilien. Det kan være vanskeligt at finde en aflastningsfamilie, og derfor må man ofte anvende andre aflast-ningsformer. 

Afløsning i hjemmet

Hvis I som forældre selv passer jeres barn med funktionsnedsættelse i hjemmet, kan I få bevilget afløsning, hvis I har behov for at foretage jer andre ting. Fx aktiviteter med jeres andre børn i eller uden for hjemmet. 

I kan derfor blive afløst af en anden person, der passer jeres barn i hjemmet, i et afgrænset antal timer ugentligt. 

Afløsningens indhold kan fx være:

 • Pasning når barnet er sygt (sygdommen skal være forårsaget af barnets handicap) 
 • Pasning eller aktivering af barnet, så forældrene har mulighed for ”voksentid” og tid med familiens andre børn 
 • Overvågning om natten 
 • Ledsagelse af barnet til træning og fritidsaktiviteter m.v. 
 • Lettere oprydning i hjemmet 

Pasning i hjemmet

I har også mulighed for at søge om pasning i hjemmet, hvis der er tale om et rent pasningsproblem, der er opstået som følge af jeres barns handicap, og hvis pasningsbehovet skal dækkes af hensyn til barnet eller af hensyn til forældrenes mulighed for at kunne forlade hjemmet. Pasning i hjemmet ses kun muligt, i de tilfælde hvor aflastning/afløsning ikke kan finde anvendelse.

Det må forventes, at de fleste familier indimellem har behov for privat børnepasning eller får hjælp fra netværk, f.eks. i forbindelse med arbejdstider, hvor der ikke er et offentligt pasningstilbud, forældrenes deltagelse i arbejdsmøder, skolemøder eller egen fritidsaktivitet.

Kontakt Familiecenter Køge, Specialrådgivningen for råd og vejledning om, hvilken type aflastning der vil være relevant for jeres familie.

Fra ansøgning til afgørelse

 1. Kvitteringsbrev: når vi har modtaget jeres ansøgning, får I et kvitteringsbrev.
 2. Søger I første gang: Vil I blive kontaktet telefonisk eller indkaldt til et møde for uddybende oplysninger omkring ansøgningen. Her kan I også få råd og vejledning.
 3. Målgruppevurdering: I kan læse mere om målgruppevurdering i afsnittet om målgruppevurdering.Se side 7. 
 4. Afgørelse: Vi sender et brev til jer, når vi har truffet afgørelse. Vi sender alle breve til ansøgers e-Boks, medmindre man er fritaget for Digital Post

Hvad siger loven?

Er I forældre til et barn med handicap, kan I være berettiget til aflastning/afløsning i eller uden for hjemmet jf. Serviceloven;

Servicelovens paragraf 52, stk. 3, punkt 2:
Såfremt behovet for aflastning opstår på baggrund af barnet eller den unges helt særlige behov for støtte, skal aflastningen bevilges efter servicelovens § 52. Det sker efter forudgående børnefaglig undersøgelse jf. servicelovens § 50. 

Servicelovens § 44 jf. § 84:
Hvis behovet for aflastning er opstået alene på baggrund af barnets eller den unges funktionsnedsættelse, og aflastningen gives af hensyn til den øvrige familie, for eksempelvis at give forældrene tid til eventuelle søskende, skal aflastningen ydes efter servicelovens § 84. Forældrene er ikke arbejdsgivere. Det vil sige, at de ikke selv ansætter og afskediger personale. Kommunen godkender og ansætter personale. Når en kommune skal vurdere behovet for aflastning, skal kommunen først vurdere, om behovet kan dækkes efter servicelovens § 84. Kan behovet for afløsning/aflastning ikke dækkes efter denne bestemmelse, kan kommunen bevilge aflastning som en merudgift forbundet med forsørgelsen, jf. servicelovens § 41. Bemærk i øvrigt, at afløsning efter § 84 gives i hjemmet, mens aflastning gives uden for hjemmet, f.eks. i form af tilbud om dag-, nat- eller døgnophold.

Servicelovens § 41:
Det fremgår af børn og ungevejledningens pkt. 201, at ”hvis en af servicelovens øvrige aflastningsordninger ikke er tilstrækkeligt i det konkrete tilfælde, kan der ydes hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til ansættelse af en hjælper efter servicelovens § 41 til aflastning. Der ydes kun hjælp til dækning af merudgifter efter servicelovens § 41 til aflastning i eget hjem.”

Der kan f.eks. ydes hjælp til voksenbetalt barnepige, hvor udgiften til barnepige er højere, end hvad andre forældre betaler for barnepige. Begrundelsen for en særlig høj udgift til barnepige kan være, at barnet kræver en særlig ansvarlig og kompetent person til at passe sig. Kommunen kan yde merudgiften til denne barnepigeudgift i forhold til, hvad en barnepige ellers koster. Forældrene er arbejdsgivere. Det er forældrene selv der ansætter og afskediger personale og de får en udmålt ydelse hver måned, som de betaler deres hjælpere med. 

Sådan søger I

Hvis jeres barn endnu ikke er tilknyttet Specialrådgivningen i Familiecenter Køge, kan I kontakte os på vores hovednummer eller via vores sikre mail Buf@koege.dk. Hvis jeres barn allerede er tilknyttet Specialrådgivningen, kan I få råd og vejledning om aflastning af jeres faste sagsbehandler.

Målgruppevurdering

 1. Når vi modtager din ansøgning om afløsning/aflastning, foretager vi en systematisk vurdering af, om dit barn er i målgruppen. 
 2. I forbindelse med målgruppevurderingen indhenter vi oftest lægeudtalelser og/eller udtalelser fra dit barns skole/dagtilbud. Vi beder altid om dit samtykke inden vi indhenter udtalelser på dit barn. Når du ansøger via borger.dk bliver du automatisk anmodet om samtykke.
 3. Udtalelserne fra læger/skoler/daginstitution m.fl. hjælper os til at kunne vurdere, hvilken betydning dit barns handicap/udfordringer har i hverdagen og hvor længe, man forventer, dit barn vil have udfordringer/handicap. 
 4. Det er dit barns udfordringer/handicappets betydning og omfang, som afgør, om dit barn er i målgruppen, og ikke diagnosen i sig selv. Derfor sker det også, at børn med samme diagnose, kan blive vurderet forskelligt i en målgruppevurdering. 
 5.  Når vi har de nødvendige udtalelser/oplysninger, vurderer vi sammen med lægekonsulenten, om dit barn er i målgruppen og du vil modtage en skriftlig afgørelse herpå.

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje