Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børnepasning og skoler Skoler, SFO og klubtilbud Bekymringsbarometeret

Bekymringsbarometeret

Bekymringsbarometeret

  Børn i trivsel Børn i faldende trivsel/sarte børn Sårbare børn Udsatte børn Truede børn
Barnets udvikling Barnet udvikler sig almindeligt socialt, emotionelt, fysisk og intellektuelt med de almindelige udsving i trivslen Barnet er udsat for lette, men konstante belastninger, og viser tegn på, at der er noget galtBarnet er udsat for en større, men forbigående belastning og viser tegn på, at noget er galt Barnet viser tegn på dårlig trivsel i form af psykiske, fysiske eller adfærdsmæssige reaktionerBarnet har et fysisk eller psykisk handicap  Barnet er udsat for langvarig, tung belastning og viser tydelige tegn på, at noget er galt. Bekymring for, at barnet er udsat for vold eller andre overgreb, herunder vanrøgt og alvorlig omsorgssvigt Barnet sender dagligt signaler om truet udvikling pga. omsorgssvigtBarnets adfærd og/eller udsagn giver kendskab til eller grund til at antage, at barnet er udsat for vold eller andre overgreb
Eksempler   Barnet er påvirket psykisk og socialt af f.eks. en bestemt hændelse, (forældres skilsmisse, sygdom eller arbejdsløshed) eller af f.eks. mobning Barnet har f.eks. selvskadende el. udadreagerende adfærd, er utrygt, viser tegn på omsorgssvigt eller kontaktforstyrrelser Barnet fungerer meget dårligt.Barnet har svært ved at knytte sig til andre børn/voksne.Begyndende personlighedsmæssig fejludvikling Barnet mistrives alvorligtBarnet har f.eks.psykiske lidelser, misbrug eller kriminel adfærdBarnet har skader på personligheden
Forældre-omsorgen Forældreomsorgen er god.Forældrene søger rådgivning, hvis barnet i en periode ikke trives, f.eks. ved skole eller læge. Forældrene gør, evt. på opfordring, brug af råd og vejledning fra skole, læge mv. Forældreomsorgen er god f.eks. ift. et barn med handicap. Forældreomsorgen er midlertidigt eller konstant reduceret pga. f.eks. misbrug eller aktuel kriseForældrene tager ikke imod vejledning Forældreomsorgen er reduceret i så høj grad, at de ikke magter at håndtere belastningerne i familienEvt. voldi familienForældrene tager ikke imod vejledning Forældreomsorgen mangler og/ellerer stærkt belastet i form af f.eks. personlige, psykiske, socialeellerøkonomiske faktorerEvt. vold i familienForældrene tager ikke imod vejledning
Tidsperspektiv og håndtering af vanskeligheder Kortvarigt.Vanskelighederneklares i det daglige rum. Kortvarigt.Vanskelighederne klares i det daglige rumi almensystemet Længerevarigt.Vanskelighederne kræver bistand fra Familiecenter Køge => UNDERRETNING Langvarigt.Vanskelighederne kræver bistand fra Familiecenter Køge => UNDERRETNING Meget langvarigt.Vanskelighederne løses særlige steder=> UNDERRETNING

Børn i faldende trivsel/sarte børn

Børn med midlertidig risiko for trivselsproblemer og sarte børn. Bekymring løses i almensystemet (f.eks. dagtilbud eller skolei samarbejde med f.eks. PPR)

Vurdering af barnet Vurdering af forældre Vurdering af netværk

F.eks.:

 • Vægtproblemer
 • Uroligt barn
 • Sløvt Barn
 • Sutte- /ammeproblemer
 • Afføringsprblemer
 • Lettere forsinket motorisk udvikling
 • Døgnrytmeproblemer
 • Dispositioner for arvelige sygdomme
 • Hovedpine/mavepine

Begyndende følelsesmæssige problemer, f.eks.:

 • Fingersutning
 • Tics
 • Ændring i kammeratrelationer
 • Midlertidige stave-, læse-og regneproblemer
 • Trækker sig fra kontakt
 • Kommer let i konflikt
 • Ændret adfærd

F.eks:

 • Usikker mor/far (f.eks. træt, meget ung mor, ældre førstegangsfødende, enlig mor uden kræfter)
 • Fremmedsprogede (møde med dansk kultur, institution/skole)
 • Midlertidig krise i hjemmet
 • Periodevis travle/ikke nærværende forældre
 • Periodevis lettere misbrug
 • Forbigående somatisk/psykisk sygdom
 • Vurdering af, om forældrene tager imod råd og vejledning, og om de kan omsætte det til handling også i andre situationer

Privat netværk, f.eks.:

 • Betydningsfulde bedsteforældre
 • Hjælpsomme tanter og onkler
 • Hjælpsomme naboer

Offentligt netværk, f.eks.:

 • En særlig lærer, pædagog eller anden voksen

Sårbare børn/børn med behov af kronisk eller længerevarende karakter

Børn med behov for særlig støtte efter servicelovens kap. 11 pga. egne eller familiens forhold

Vurdering af barnet

Vurdering af forældre Vurdering af netværk

F.eks.:

 • Fejlernæring
 • Præmaturt barn
 • Medfødt handicap/sygdom
 • Sansedefekter
 • Forsinket udvikling
 • Sprogproblemer
 • Motoriske vanskeligheder
 • Overdreven voksensøgende adfærd
 • (Begyndende) mangel på social kompetence
 • Kontaktsvaghed
 • Understimulation
 • Ensomhed/mobning
 • Hyppige boligskift og manglende kontinuitet
 • Trækker sig fra kontakt
 • Kommer let i konflikt
 • Ændret adfærd

F.eks.:

 • Kriser, skilsmisse, alvorlig sygdom, arbejdsløshed, dødsfald mv., der forvaltes problematisk
 • Meget ung eller gammel mor, der har vanskeligt med forældrerollen
 • Lettere alkohol- /medicinproblemer
 • Svagt begavede, svage og/eller umodne forældre
 • Handicap hos forældre/søskende
 • Enlig forsørger med ringe netværk
 • Vedvarende parforholdsproblemer
 • Vurdering af, om forældrene tager imod råd og vejledning, og om de kan omsætte det til handling også i andre situationer

Privat netværk, f.eks.:

 • Bedsteforældre uden overskud
 • Ingen hjælpgivende nabokontakt

Offentligt netværk, f.eks.:

 • Kun sporadisk kontakt med lærer eller pædagog

Udsatte børn

Børn, der er udsat for langvarig og/eller tung belastning, med væsentligt behovfor særlig støtte

 

Vurdering af barnet Vurdering af forældre Vurdering af netværk

F.eks.:

 • Ikke alderssvarende udvikling
 • Adfærdsmæssige vanskeligheder
 • Følelsesmæssige vanskeligheder
 • Små voksne
 • Vanskeligheder ved at forene de to forskellige sociale arenaer, som hjemmet og institution/skole
 • Fysisk mistrivsel
 • Seksualiserende adfærd
 • Udad-eller indadreagerende adfærd
 • Taktile problemer
 • Manglende evne til at lege
 • Tvangspræget opførsel
 • Suicidaltanker
 • Børn med gentagne infektioner
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Rapserier
 • Kriminalitet
 • Krænkelse af seksuel karakter
 • Vanskeligheder ved at regulere følelser

F.eks.:

 • En eller begge forældre har hyppige skift af partner og dermed eventuelle nye stedsøskende, hvor der ikke er stabiliserende muligheder
 • Problemer/fravær af forpligtende omsorgsevne pga. psykisk eller somatisk sygdom (misbrug af alkohol/stoffer/medicin, længerevarende indlæggelse eller svær sygdom)
 • Problemer/fravær af forpligtende omsorgsevne pga. sociale, udviklings-eller miljømæssige betingelser (mangel på empati, mangel på evne til at tilsidesætte egne behov frem for barnets, vold i familien, kroniske familiekonflikter, umodne forældre, svagt begavede forældre
 • Kriminalitet i familien
 • Vurdering af, om forældrene tager imod råd og vejledning, og om de kan omsætte det til handling også i andre situationer

Sparsomt eller ressourcefattigt netværk, der kun delvis er i stand til at kompensere for manglende forældrekompetence

Privat netværk, f.eks.:

 • Bedsteforældre/slægt uden overskud
 • Familie bor langt væk
 • Ingennabokontakt

Offentligt netværk, f.eks.:

 • Der er ikke knyttet kontakt
 • Den knyttede kontakt optræder kontrollerende

Truede børn

Børn, der er udsat for alvorlig mistrivselog truet udvikling, med åbenbar risiko for at lide alvorlig skade

 

Vurdering af barnet Vurdering af forældre Vurdering af netværk

F.eks.:

 • Abstinenser ved fødslen
 • Utilstrækkelig ernæring
 • Vold (fysisk, psykisk og/eller seksuel)
 • Efterlades alene gentagne gange
 • Svær grad af understimulation
 • Adfærdsmæssige vanskeligheder
 • Dårlig social og kulturel integration
 • Negativ jeg-opfattelse
 • Svære adfærdsmæssige vanskeligheder
 • Destruktiv adfærd
 • Uforklarlige brud og/eller andre skader
 • Suicidaltanker/-forsøg
 • Skoleløse børn (børn, der er smidt ud af mange skoler/institutioner)
 • Alvorlige spiseforstyrrelser

F.eks.:

 • Svære psykosociale belastningsfaktorer i familien
 • Mangel på social kompetence (empati, refleksion, fleksibilitet, evne/indstilling til dialog)
 • Mangel på forandringskompetence (evne til fornyelse og evne til at fastholde en vedvarende indsats/hjælp og profitere af den)
 • Autoritært forældreskab (forældres vilje er lov, kan ikke diskuteres, afstraffelse fysisk og psykisk er metode, distancerende)
 • Kroniske familiekonflikter (generationer, den sociale arv)
 • Dårligt eller intet netværk/lille kontaktflade (er familien et lukket system med egen logik, struktur og normer, fravær af omsorgsgiver, f.eks. bedsteforældre, der kan hjælpe)
 • Misbrug (alkohol, stoffer, medicin)
 • Torturramte/traumatiserede flygtninge
 • Svær kriminalitet
 • Vold

Fravær af konstruktivt netværkProblemskabende netværk

Privat netværk, f.eks.:

 • Fravær af bedsteforældre
 • Problemskabende bedsteforældre/søskende
 • Ingen mulighed for at kompensere for manglende forældrekompetence

Offentligt netværk, f.eks.:

 • Offentlige myndigheders kontrol
 • Offentlige myndigheders forsømmelse
 • Negative oplevelser med offentlige myndigheder gennem årene

Hvor kan du læse mere?

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje