Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børnepasning og skoler Skoler, SFO og klubtilbud Bilag til Styrelsesvedtægt

Bilag til Styrelsesvedtægt

Bilag til styrelsesvedtægt for Køge Kommunes skolevæsen 2023


Kapitel 1: Skolestrukturen og skolernes omfang

Skoler og klassetrin
Specialskoler/-afdelinger
Inddeling i skoledistrikter
Kommende distriktsjusteringer

Kapitel 2: Indskrivning og optagelse af elever samt valg af skole

Indskrivning til børnehaveklasse
Valg af skole – frit skolevalg
Procedure vedr. valg af anden skole i forbindelse med skolestart
Procedure ved efterfølgende valg af anden skole end distriktsskolen, herunder en skole uden for Køge Kommune

Kapitel 3: Undervisningens ordning og skoleledelse

Tildeling af ressourcer til undervisningen
Skolens ledelse

Kapitel 4: Specialundervisning og specialpædagogisk bistand

Specialundervisning
Specialklasser/specialskoler

Kapitel 5: Skolefritidsordninger (SFO) og ungdoms-klubtilbud

Generelle bestemmelser vedr. SFO
Åbningstider/lukkedage
Indmeldelse
Pris
Klubtilbud

Kapitel 6: Pædagogiske foranstaltninger og tilbud

Skole, Familierådgivning og Politi (SSP)
Undervisning af tosprogede elever
Dansk som andetsprog
Nytilflyttede ikke-dansktalende elever
Erhvervsklasser

Kapitel 7: 10. klasse

Almindelig 10. klasse
EUD 10

Kapitel 8: Andre forhold

Konfirmationsforberedelse
Svømning
Uddannelsesvejledning i skolen
Erhvervspraktik og præsentationskurser
Individuelle uddannelsesparathedstilbud efter 7. klassetrin
Lejrskoler og ekskursioner
Skolernes lokaler
Læseplaner og beskrivelser
Ferieplan
Pædagogiske læringscentre
Overenskomster indgået med andre kommuner/Region Sjælland

_________________________________________________

Kapitel 1: Skolestrukturen og skolernes omfang

Skoler og klassetrin
Køge Kommune har 14 folkeskoler og et fælles 10. klassetilbud. Til hver skole (undtagen 10. Klasse Campus Køge) er tilknyttet en skolefritidsordning (SFO). Derud over er der etableret en juniorklub med målgruppen 4-7 klasse.

Alkestrupskolen 0.-6. klasse (eleverne fortsætter på Herfølge Skole)
Asgård Skole 0. – 9. klasse
Borup Skole 0. – 9. klasse
Ejby Skole 0. – 9. klasse
Ellemarkskolen 0. – 9. klasse, sportsklasser 7.-9.klasse
Hastrupskolen 0. – 9. klasse, 1-2 læseklasser og 3 modtageklasser
Herfølge Skole 0. – 9. klasse 
Holmebækskolen 0. – 9. klasse, specialklasser som dækker 7. – 10. klassetrin.
Højelse Skole 0. – 9. klasse. 
Kirstinedalsskolen 0. – 9. klasse, specialklasser på 0. til 3. klassetrin.
Sct. Nicolai Skole 0. – 9. klasse
Skovboskolen 0. – 9. klasse, specialklasse(r) som dækker 4. -6. klassetrin.
Søndre Skole 0. – 9. klasse 
Vemmedrupskolen 0. – 9. klasse
10. Klasse Campus Køge 10. klasse, eud10

Specialskoler/-afdelinger 

Ellebækskolen 
Selvstændig specialskole for elever med særlige behov. Undervisningen tilrettelægges som vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand målrettet elever, som befinder sig i vanskeligheder indenfor autismespektret. En del elever kan samtidig have andre udviklingsforstyrrelser og fysiske handicap.
Tre af skolens udskolingsklasser har fysisk til huse på Hastrupskolen.

Holmehus specialskole
Specialskole som tilbyder en særlig tilrettelagt undervisning for børn og unge i emotionelle og sociale/familiemæssige vanskeligheder. Skolen har delvis lokalefællesskab med Holmebækskolen.

Inddeling i skoledistrikter
Til hver folkeskole knytter sig et skoledistrikt. Kort over skoledistrikter findes bagerst i dette bilag. Specialskolerne optager elever fra alle folkeskolerne. Folkeskolernes distrikter er fastlagt således: 
ALKESTRUPSKOLEN: Sædder sogn og den del af Turebyholm sogn, der ligger i Køge Kommune.
ASGÅRD SKOLE: Området afgrænset af: Ølby by - Syrenvej - Smedevænget (inkl.) - Nylandsvej (inkl. Vestsiden til Smedevænget/ulige numre) - Lille Lyngvej (inkl. vestsiden) - Lyngvej - Værftsvej - nord for Ellebæk - Københavnsvej (inkl. vestsiden/ulige numre) - Stadionområdet/Nørremarkens Plejehjem (inkl.)- Mod sydvest er grænsen Ølbyvej
BORUP SKOLE: Borup, Kimmerslev og Nr. Dalby sogne. 
EJBY SKOLE: Ejby sogn nord for motorvejen.
ELLEMARKSKOLEN: Området afgrænset af: Området syd for Køge Å - Ringvej - Vordingborgvej (inkl. vestsiden/lige numre)- Klemmenstrupvej (inkl. nordsiden/lige numre)- Sandholmgård nord - Vasebækvej (inkl. Vasebækgård) - Søsvinget (inkl. lige numre og ulige numre indtil nr. 69 (inkl.) samt områderne Lellinge Østermark og Krageskovbakken beliggende øst for motorvejen.
HASTRUPSKOLEN: Området afgrænset af: Vordingborgvej - Lidemarksvej – Klemmenstrupvej (inkl. sydsiden/ulige numre)- Sandholmgård syd - Åshøj by - Åshøjvej til Langagergård (inkl.) - Søsvinget (inkl. ulige numre fra nr. 71 (inkl.)).
HERFØLGE SKOLE: Området afgrænses af: Herfølge (nord for Møllebækvej)- Søllerup - Svansbjerg – Vedskølle, samt Svanemarken, Svaneengen og Svanelunden syd for Møllebækvej.
HOLMEBÆKSKOLEN: Herfølge (syd for Møllebækvej), undtagen Svanemarken, Svaneengen og Svanelunden.
HØJELSE SKOLE: Højelse - Ll. Skensved - Assendrup - Vilkestrup - St. Salby - Ll. Salby.
KIRSTINEDALSSKOLEN: Området afgrænses af: Ølsemagle - Ølsemagle Strand – Lyngvej (inkl. nordsiden)- Lille Lyngvej (inkl. østsiden) - Klematisvej (inkl.) - Kirstinedalsvej (inkl.) - Nylandsvej (inkl. Østsiden fra Smedevænget /lige numre).
SCT. NICOLAI SKOLE: Området afgrænset af: Nord for Køge Å - Motorvej E55 - Motorvej E20 – Ølbyvej. Området ved Zoffmannsvej - Havrevej - Flindts Vænge - Frihedsvej - er med byrådet beslutning af 28. September 2021 overført til Asgård Skoles distrikt. Mod Søndre Skoles distrikt er grænsen flyttet til østsiden af Strandpromenaden og nordsiden Søndre Molevej.
SØNDRE SKOLE: Området afgrænset af: Køge Å - Ringvej - Vordingborgvej (inkl. øst/ulige numre) til Gl. Hastrupvej - Gl. Hastrup – Egøje. Ved Køge Kyst går grænsen mod Sct. Nicolai Skoles distrikt ved østsiden af Strandpromenaden og nordsiden Søndre Molevej.
VEMMEDRUPSKOLEN: Samtlige ejendomme i Bjæverskov sogn, som ligger syd for motorvejen og øst for Vindegårdsvej, inkl. følgende ejendomme i yderkanter: Ringstedsvej nr. 452 – 466 C og 465 – 479. Vindegårdsvej nr. 2 og 1 – 13 samt Ejbyvej nr. 108 – 111. Hele Lellinge (vest for motorvejen).

Distrikterne danner grundlag for indskrivningen. Større distriktsændringer kan besluttes af Byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. 
Mindre justeringer af distrikterne i forbindelse med indskrivningen til børnehaveklasse kan besluttes af Skoleudvalget. Sådanne justeringer kan foretages for at sikre en hensigtsmæssig klassedannelse. Justeringerne sker efter høring i de involverede skolebestyrelser.

Kommende distriktsjusteringer
På sigt stiger elevtallet på Kirstinedalsskolen i en grad, så en justering af distriktet mod Asgård Skole kan blive nødvendigt.

_________________________________________________________

Kapitel 2: Indskrivning og optagelse af elever samt valg af skole

Indskrivning til børnehaveklasse
Alle børn, der bor i en skoles distrikt, har ved indskrivning til børnehaveklasse ret til at blive optaget som elever på denne skole. 
Indskrivningen til børnehaveklasse foregår digitalt ved brug af KMD-skoleindskrivning . Indskrivning afvikles normalt i november måned. Samtidig kan der foretages indskrivning af børn til SFO. Indskrivning i SFO foretages altid digitalt. Indskrivning til andre klassetrin og uden for den generelle indskrivningsperiode sker ved henvendelse til de enkelte skoler.

Valg af skole – frit skolevalg
Forældre har efter folkeskoleloven krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, som den enkelte kommune har fastsat derom. Det samme gælder, hvis forældrene ønsker, at barnet skifter skole under skoleforløbet, herunder tilbage til den oprindelige distriktsskole.
Køge Kommunes rammer for det frie skolevalg indebærer, at elever fra andre skoledistrikter/andre kommuner kan optages, såfremt det gennemsnitlige elevtal på det aktuelle klassetrin ikke derved kommer til at overstige 24, dog 22 for Søndre Skole og Sct. Nicolai Skole.

Fra 2023 er grænsen 22 for 0. årgang.

Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, sker optagelsen efter nedenstående retningslinjer:

1. Søskendekriteriet: Børn fra familier, der allerede har børn gående på den ønskede skole, optages først. 
2. Afstandskriteriet: Børn med adresse tættere på skolen optages før børn med adresse længere væk. 
3. Sociale hensyn: I særlige tilfælde kan sociale hensyn hvad angår såvel den enkelte elev som skolens elevsammensætning under ét indgå i vurderingen.

Hvis der ikke er plads på den ønskede skole, har forældrene mulighed for at ansøge om en dispensation. Ansøgningen behandles af Børne- og Uddannelsesforvaltningen efter indhentning af udtalelse fra de berørte skoler.

Procedure vedr. valg af anden skole i forbindelse med skolestart
Forældrene skal fremsætte ønsket i forbindelse med den digitale indskrivning. Den efterfølgende administration af ønsket, herunder tilbagemeldingen til forældrene om, hvorvidt der er plads på ønskede skole, foretages af distriktsskolen i samarbejde med Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Procedure ved efterfølgende valg af anden skole end distriktsskolen, herunder en skole uden for Køge Kommune
Forældrene skal selv rette henvendelse til den skole, hvor de ønsker barnet indskrevet mhp. at afklare, om det er muligt at få barnet optaget på denne skole. Ved skoleskift inden for kommunen orienterer den af forældrene valgte skole efterfølgende den afgivende skole. Såfremt barnet ønskes optaget på en skole i en anden kommune, skal forældrene sikre, at modtagende skole meddeler skoleskift til afgivende skole.
OBS! Ved skolevalg uden for skoledistriktet tilbydes ikke kommunal befordring til og fra skole. Samtidig bortfalder retten jf. folkeskoleloven til indskrivning på distriktsskolen, såfremt man på et senere tidspunkt skulle fortryde det frie skolevalg.

_____________________________________________________________

Kapitel 3: Undervisningens ordning og skoleledelse

Tildeling af ressourcer til undervisningen
Tildelingen af ressourcer udarbejdes på baggrund af bestemmelserne i Lov om folkeskolen samt de af Byrådet vedtagne budgetter.

Elevtallet pr. 5. september danner baggrund for budgettildelingen i det efterfølgende kalenderår
Inden for disse rammer – og under henvisning til Køge Kommunes regler om mål- og rammestyring – godkender skolebestyrelsen efter indstilling fra skolens ledelse den konkrete fordeling af skolens budget.
Det bemærkes, at budget til lederløn er undtaget rammetildelingen. Skolen kan således ikke disponere med resurser til ledelse ud over det tildelte budget.

Skolens ledelse
Ledelsen på den enkelte skole, herunder fordelingen indenfor de forskellige ledelsesmæssige fagområder og fordelingen heraf på årsværk, sammensættes af den enkelte skoleleder på baggrund af den årlige budgetmæssige tildeling af ledelsestid til skolen.

_____________________________________________________________

Kapitel 4: Specialundervisning og specialpædagogisk bistand 

Specialundervisning
Specialundervisning gives til elever, hvis udvikling kræver særlig støtte, jf. folkeskolelovens § 3, stk. 2 samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014, om folkeskolens specialpædagogisk bistand. Endvidere gives specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegang jf. Lov om folkeskolen, § 4 samt Bekendtgørelse nr. 999 af 15. september 2014 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.
Vi ekskluderer ikke
Specialundervisningen i Køge Kommune baserer sig på værdierne i UNESCOs Salamancaerklæring, som Danmark tiltrådte i 1994, og hvori det bl.a. hedder:
•    Alle børn, der har særlige behov, skal have adgang til de almindelige skoler.
•    Uddannelsessystemet og uddannelsesforløb skal indrettes, så de tager hensyn til forskellige behov.
•    Skoler og uddannelser er det mest effektive middel til at bekæmpe diskrimination og skabe fællesskaber.
I tråd med Salamancaerklæringen har Køge Kommune som mål at tilbyde en inkluderende og rummelig folkeskole, hvor målsætningen er, at flest mulige elever inkluderes i undervisningen i den kommunale skole. 
Skolens ledelse skal derfor understøtte medarbejderne i bestræbelserne på at skabe en inkluderende undervisning, der rummer udfordringer og opgaver, der tilgodeser behov hos elever med meget forskellige forudsætninger. Det sker bl.a. ved at benytte bestemmelserne i lov om folkeskolen, § 25a om holddannelse inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.

Specialklasser/specialskoler
Elever, hvis udvikling kræver en støtte, der ikke i tilstrækkeligt omfang kan tilgodeses inden for rammerne af den almindelige undervisning, herunder ved hjælp af inkluderende tiltag, kan henvises til optagelse i en specialklasse eller på en specialskole, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014.
Oprettelse af en specialklasse skal ske med målsætning om den størst mulige pædagogiske sammenhæng med undervisningen i skolens øvrige klasser på trinet. Dette skal sikre, at specialklassen fungerer som en pædagogisk relevant udmøntning af inklusionen i folkeskolen.

____________________________________________________________________


Kapitel 5: Skolefritidsordninger (SFO) og ungdoms-klubtilbud

Generelle bestemmelser vedr. SFO
Ved alle skoler i Køge Kommune er der oprettet skolefritidsordninger (SFO) jf. folkeskolelovens § 3, stk. 7. 
Skolefritidsordningernes virksomhed er reguleret af Folkeskolelovens § 1, Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets regler om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelserne. I Køge Kommune er beslutning vedr. indholdet af mål- og indholdsbeskrivelserne delegeret til den enkelte skolebestyrelse.

Aktiviteter i SFO tager sigte på at udvikle børnenes fritidsliv og almene dannelse. Det er hensigten, at der skal være et tæt samarbejde mellem skole og SFO for at sikre helhed og sammenhæng i børnenes dag. Blandt andet ved at inddrage pædagoger i undervisningen i indskolingen. 

SFOerne opdeles i SFO 0.-1, SFO 2.-3. og SFO 4.-7. og Juniorklub for elever fra 4. klasse.

SFOen ligger så vidt muligt enten på skolen eller i nærhed af skolen. 
SFO 0.-1. og SFO 2.-3. er et tilbud, hvor børnenes fremmøde hver dag kontrolleres af pædagogerne. Det betyder, at der er kontrol med, at børnene er i SFOen, indtil de bliver hentet, eller indtil det er aftalt mellem SFOen og forældrene, at de evt. selv skal gå hjem.

SFO 4.-7. er et tilbud, hvor børnenes fremmøde er baseret på en aftale mellem børn og forældre. SFO 4.-7. registrerer børnenes fremmøde. 
Juniorklub er et fritidstilbud med begrænset åbningstid.
Åbningstiden placeres efter principper fastlagt af skolebestyrelsen

Der er pladsgaranti for alle skolebørn fra distriktsskolens SFO. Børn, der går på anden skole end distriktsskolen, kan optages på denne skoles SFO, hvis der er plads. De børn, der skal begynde i børnehaveklasse, og som i den forbindelse også er tilmeldt SFO, overflyttes normalt fra børnehaven til SFO den 1. april samme år, som de begynder i børnehaveklassen.

Åbningstider/lukkedage
SFOens åbningstid placeres før og efter undervisningstiden.
De præcise åbningstider for den enkelte SFO bestemmes lokalt af skolebestyrelsen inden for de af Byrådet udstukne rammer. Åbningstiderne fastlægges til gavn for børnene, forældrenes mulighed for planlægning og med henblik på bedst udnyttelse af ressourcerne. 

Alle SFO’er holder lukket på helligdage. Byrådet beslutter derudover principperne for lukkedage. 

I den 3. og 4. uge af elevernes sommerferie og i uge 42 er der fem SFOer, der holder åbent, mens de øvrige SFOer holder lukket. 
Tilmelding til deltagelse i SFO-tilbuddet i de nævnte uger sker i barnets egen SFO. 

(Undtaget fra disse bestemmelser er SFO på Ellebækskolen samt Holmehus Specialskole, som er åben i alle elevferier.) 

Indmeldelse
Tilmelding til SFO kan ske på et vilkårligt tidspunkt ved henvendelse til skolen. 
Hvis indskrivningen sker i forbindelse med tilmelding til børnehaveklassen, skal indmeldelsen ske elektronisk ved afkrydsning i www.indskrivning.dk

Udmeldelse 
Udmeldelse af SFO og Juniorklub skal ske elektronisk på minpladsanvisning.dk
Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned.

Pris
Takster for forældrebetalingen fremgår af takstbladet, som offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside. 

Ungdomsklubtilbud
Klubtilbud relaterer sig til Lov om Folkeskolen, Dagstilbudsloven, Ungdomsskoleloven samt Lov om Social service.

Formålet for ungdomsklubtilbud er at 
•    fremme venskaber, netværk og fællesskaber blandt børn og unge
•    tydeliggøre værdier, samspilsregler og traditioner, så de bliver kendte og respekteret af alle. 
•    arbejde for, at børn og unge undgår fællesskaber, der bygger på tvang, undertrykkelse og kriminelle handlinger. 

I Køge Kommune findes der 13 ungdomsklubber under Skoleudvalget: 
•    Alkestrup Skoles Ungdomsklub
•    Asgård Skoles Ungdomsklub 
•    Borup Skoles Ungdomsklub 
•    Ejby Skoles Ungdomsklub 
•    Ellebækskolens Ungdomsklub (special)
•    Ellemarkskolens Ungdomsklub
•    Hastrupskolens Ungdomsklub 
•    Herfølge Skoles Ungdomsklub 
•    Højelse Skoles Ungdomsklub 
•    Holmebækskolens Ungdomsklub 
•    Kirstinedalsskolens Ungdomsklub 
•    Skovboskolens Ungdomsklub
•    Søndre Skoles Ungdomsklub 
•    Vemmedrupskolens Ungdomsklub 

Ungdomsklubberne har åbent to til fire gange om ugen á tre timer i 48 uger årligt. Skolebestyrelsen for de enkelte klubber fastlægger selv de præcise åbningstider. 

Unge kan blive medlemmer af klubber fra 7. klassetrin til de fylder 18 år. Det er gratis at være medlem af en ungdomsklub. 

Ungdomsklubben registrerer de unges fremmøde. 

________________________________________________________________

Kapitel 6: Pædagogiske foranstaltninger og tilbud 

Skole, Familierådgivning og Politi (SSP)
SSP er et lokalt tværgående samarbejde mellem folkeskolerne, Familiecenter Køge og politiet.

Der er SSP-medarbejdere på alle kommunens skoler. Formålet er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge og medvirke til et positivt børne- og ungdomsmiljø i Køge Kommune. 

Skolelederen afsætter den nødvendige tid til SSP-arbejdet.

De enkelte skoler er tilknyttet forebyggende rådgivere fra Familiecenter Køge.

Undervisning af tosprogede elever
Modersmålsundervisning
Jf. lov om folkeskolen, § 5, stk. 6 samt bekendtgørelse nr. 689 af 20/06/2014 tilbyder Køge Kommune modersmålsundervisning af børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Samarbejdsområde samt fra Færøerne og Grønland.

Køge Kommune tilbyder undervisning i polsk på Hastrupskolen. Ved andre sprog henvises til nærmeste tilbud i andre kommuner.

Dansk som andetsprog
Undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børn gives som fastlagt i lov om folkeskolen, § 5, stk. 6 samt bekendtgørelse nr. 690 af 20/06/2014. 

Der tildeles særlige resurser til varetagelse af denne opgave til skoler mere end 10% tosprogede elever.

Nytilflyttede ikke-dansktalende elever
I henhold til Folkeskolelovens § 5, stk. 7 samt bekendtgørelse nr. 1053 af 29. juni 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog oprettes på Hastrupskolen og Højelse Skole modtagelsesklasser med henblik på at varetage den første undervisning for nytilflyttede elever, der ikke tidligere har gået i dansk skole.
Her undervises eleverne og familien introduceres til det danske skolesystem. Eleverne udsluses successivt til distriktsskolen, når det skønnes, at de sprogligt set er i stand til det.

Erhvervsklasser
Erhvervsklasserne består af to klasser på hhv. 8. og 9. årgang med ca. 12 elever i hver klasse. 

Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolelovens § 33, hvorefter en elev efter afslutning af 7. klasse kan opfylde undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb kombineret med erhvervs-mæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse.

Eleverne bliver undervist i dansk, matematik og engelsk kombineret med erhvervspraktik. 

Tildeling af pladser sker ved indstilling fra afgivende skole til Asgård Skole.
Tilbuddet drives af Asgård Skole i samarbejde med UUV. 

______________________________________________________________________

Kapitel 7: 10. klasse

Almindelig 10. klasse
10. klasse er primært et tilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Køge Kommune har ét fælles 10. klasse tilbud, 10. Klasse Campus Køge (10 KCK), som optager elever fra alle kommunens folkeskoler samt fra øvrige skoler både i og uden for kommunen, såfremt der er plads i klasserne.

Alle elever deltager i et to ugers obligatorisk brobygningsforløb på to forskellige ungdomsuddannelser. 

Derudover deltager eleverne i op til fire ugers brobygningsforløb, der planlægges som fælles undervisningsforløb mellem 10 KCK og ungdomsuddannelserne på Campus Køge.

I samarbejde med UUV kan der tilrettelægges særlige undervisningsforløb for enkelte elever med ulønnet praktik og yderligere brobygning jf. folkeskolelovens § 19 e.

EUD 10
EUD 10 er primært målrettet elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil, jf. lov om erhvervsuddannelser, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

Forløbet er kombineret af 28 ugers 10. klasseundervisning og 12 ugers brobygning på erhvervsskolerne på Campus Køge: SOSU, EUCSJ, Køge Handelsskole samt relevante erhvervsskoler uden for Campus Køge.
EUD 10 tilbuddet er etableret i samarbejde med Greve og Stevns Kommuner.

_____________________________________________________________________

Kapitel 8: Andre forhold 

Konfirmationsforberedelse
Skolelederen kan efter høring af skolebestyrelsen reducere den understøttende undervisning af hensyn til konfirmationsforberedelsen (se delegationsplanen).

Tiden til konfirmationsforberedelsen fastsættes gennem forhandling mellem ledelsen/bestyrelsen på den enkelte skole og den lokale præst. Konfirmationsforberedelsen skal finde sted inden for rammerne af, hvad der svarer til normal skoletid, svarende til tidsrummet mellem kl. ca. 8 og 16.

Konfirmationsforberedelsen gennemføres på enten 7. eller 8. klassetrin. Dette aftales mellem skolens ledelse og bestyrelse og den lokale præst.

Såfremt der ikke opnås enighed om placeringen, er der aftalt en tilbagefaldsregel mellem forvaltningen og provstiet.

Der undervises ikke i kristendomskundskab på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen er placeret. Tiden til konfirmationsforberedelse indgår ikke i opgørelsen af den samlede undervisningstid.

Svømning
Mindst en af idrætstimerne på 4. og 5. klassetrin skal anvendes til svømning. Herudover kan den enkelte skole tilrettelægge svømmeundervisning og andre praktisk/fysiske fag og forløb for grupper af elever, hvor skolen vurderer, at det kan have betydning for indlæringen.

Uddannelsesvejledning i skolen 
Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV) står for vejledning til elever i Køge Kommunes grundskoler. UUV er en del af Ungecentrum, der består af medarbejdere fra Familieafdelingen (+ 14 år), Ungecenteret (Jobcenteret 18 – 30 år) og Vejledningsindsatsen (UUV – Ungdommens UddannelsesVejledning 7. klasse til 30 år).

Erhvervspraktik og præsentationskurser
Der gennemføres 1 uges introduktionskursus til ungdomsuddannelserne i 8. klasse med besøg på to forskellige ungdomsuddannelser af 2 dages varighed og med 1 dags opsamling og evaluering med klasselæreren. Besøget introduceres af UUV vejlederen mens klasselæreren forestår det praktiske omkring elevernes valg af uddannelsesretning. Introkurserne koordineres af UUV vejlederen

Der gennemføres 1 uges erhvervspraktik for eleverne i 9. Klasse. Erhvervspraktikken introduceres af UUV vejlederen, eleverne finder selv praktikpladser i samarbejde med klasselæreren. Erhvervspraktikken formidles og koordineres af UUV vejlederen.

Skolernes deltagelse i introuge, erhvervspraktik og brobygningsforløb koordineres og aftales mellem skole og UUV vejleder.
Undervisning i det obligatoriske emne; Uddannelse og Job varetages i samarbejde med UUV og har som formål, at eleverne ”skal opnå generelt samfundskendskab og en større forståelse for arbejdsmarkedet. Derudover skal emnet være med til at udfordre elevernes uddannelsesvalg, så de i højere grad end i dag overvejer alle uddannelsesmuligheder”.

Individuelle uddannelsesparathedstilbud efter 7. klassetrin
I forbindelse med forberedelse af elevernes valg af ungdomsuddannelse og gennemførsel af samme, kan UUV vejlederen i samarbejde med skolen iværksætte individuelle erhvervspraktikforløb, frivillig brobygning eller forløb jf. folkeskolelovens § 9 stk. 4 og § 33. stk. 3, 4 og 5.

Lejrskoler
Skolebestyrelsen planlægger således, at samtlige elever får mindst et lejrskoleophold i skoleforløbet. Skolen beslutter selv, hvornår lejrskoler lægges. Skolebestyrelsen tager på grundlag af indstilling fra skolelederen beslutning om plan for lejrskoler og ekskursioner. 
Skolebestyrelsen udarbejder endvidere principper for evt. koloniophold i SFOen.

Skolernes lokaler 
Den enkelte skole har de lokaler til rådighed, som er nødvendige for skolens drift. Skolens leder og skolebestyrelse kan kun med Teknik- og Ejendomsudvalgets samtykke foretage bygningsmæssige ændringer, der forhindrer anvendelsen til almindelige undervisningsformål. 

Teknik- og Ejendomsudvalget træffer beslutning om renovering og genopretning af skoler og institutioner.

Læseplaner og beskrivelser
På baggrund af de af Undervisningsministeriet udsendte trin- og slutmål for de enkelte fag udarbejder skolelederen et forslag til læseplaner og beskrivelser af udviklingen af undervisningen frem mod trin- og slutmål. Forslagene forelægges for skolebestyrelsen.

Ferieplan
Der er en fælles ferieplan i Køge Kommunes skolevæsen. Den fælles ferieplan udarbejdes af forvaltningen for en toårig periode på baggrund af gældende ”Vejledning om placering af ferier og fridage i folkeskolen” samt de af Byrådet vedtagne lukkedage i SFO’erne. Ferieplanen skal udarbejdes således, at den omfatter 200 skoledage, og at efterårsferien falder i uge 42, mens vinterferien holdes i uge 8. 
Ferieplanen sendes til høring i skolebestyrelserne, således at ferieplanen på baggrund af høringssvarene kan godkendes Skoleudvalget for så vidt angår placeringen af skoleferier og Byrådet for så vidt angår placeringen af første skoledag efter sommerferien.

Pædagogiske læringscentre
Der findes Pædagogiske læringscentre (PLC) på samtlige skoler, jf. lov om folkeskolen, § 19 samt bekendtgørelse nr. 687 af 20/06/2014.

PLCerne skal fremme elevernes læring og trivsel ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater.

Det er i lovgivningen endvidere fastsat, at PLCerne skal medvirke til at:
understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen,
formidle kulturtilbud til børn og unge,
sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen og
understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner

Overenskomster indgået med andre kommuner/Region Sjælland 
Der er indgået overenskomst med Stevns Kommune om varetagelse af 10. klassetilbuddet for kommunens elever.

Der er indgået overenskomst med Greve og Stevns Kommuner om oprettelse af et fælles EUD 10 tilbud på 10. Klasse Campus Køge.

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje