Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børnepasning og skoler Skoler, SFO og klubtilbud Forebyggelsesberedskab

Forebyggelsesberedskab

Beredskab

Til forebyggelse af, at børn og unge under 18 år i Køge Kommune udsættes for psykisk og fysisk vold, seksuelle overgreb, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter (Beredskab til forebyggelse af overgreb).

Forord

Børneudvalget og Skoleudvalget i Køge Kommune har i kommunens Sammenhængende Børnepolitik opsat et overordnet mål om, at alle børn og unge i Køge Kommune har et børne- og ungeliv, hvor de får muligheder for trivsel, sundhed, dannelse, læring og udvikling af livsduelighed.

At blive udsat for psykisk og fysisk vold, seksuelle overgreb, negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, ekstremisme eller radikalisering (fremover samlet kaldet overgreb) som barn eller ung kan være væsentlige barrierer for at kunne opnå samme muligheder for trivsel, sundhed, dannelse, læring og udvikling af livsduelighed, som sine jævnaldrende.

Derfor supplerer dette beredskab til forebyggelse af overgreb Køge Kommunes overordnede mål, idet der her opsættes et mål om, at alle børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden overgreb.

En sådan målsætning kræver, at der arbejdes målrettet og strategisk med forebyggelse af overgreb mod børn og unge under 18 år.
Nærværende forebyggelsesberedskab beskriver den tidlige forebyggelse af overgreb mod børn og unge i Køge Kommune, der har til formål at forhindre, at børn og unge udsættes for overgreb. Her sættes fokus på forebyggelse på både det organisatoriske, det faglige og det personlige område – alle tre områder er vigtige hver for sig, men også hinandens indbyrdes forudsætninger. 

Forebyggelsesberedskabet udgør dermed et tillæg til Køge Kommunes beredskab til opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge (Underretningsguiden), der bl.a. beskriver opsporing af børne og unge, der har været udsat for eller er i risiko for at blive udsat for overgreb.

Pernille Sylvest                                 Ali Yahya
Formand for Børneudvalget            Formand for Skoleudvalget

Forebyggelse på det organisatoriske område

Dagtilbud, skoler og andre kommunale tilbud til børn og unge under 18 år i Køge Kommune skal tilrettelægge dagligdagen og tilbuddet således, at forebyggelse af overgreb tænkes ind i enhedens organisering af arbejdet.

Det giver sig bl.a. til udtryk ved, at:

 • Tilbuddets værdigrundlag skal forholde sig til Køge Kommunes mål om, at alle børn og unge skal opleve en tryg barn- og ungdom uden overgreb med henblik på at understøtte det overordnede mål om, at alle børn og unge skal have et børne- og ungeliv, hvor de får muligheder for trivsel, sundhed, dannelse, læring og udvikling af livsduelighed.
 • Værdigrundlaget skal indeholde klare pædagogiske målsætninger og være nedskrevet og tilgængelig for forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere. Værdigrundlaget skal sikre en fælles forståelsesramme i forhold til det forebyggende arbejde og skal afspejle, hvordan enheden arbejder med forebyggelse af overgreb.
 • Ved ansættelsessamtaler kan værdigrundlaget og forebyggelsesberedskabet bruges som udgangspunkt for fx en drøftelse af, hvordan ansøgeren kan se sig selv ind i enhedens forebyggende arbejde.
 • Ved introduktionsforløb for nye medarbejdere skal værdigrundlaget og forebyggelsesberedskabet inddrages, så de nye medarbejdere bliver bekendt hermed og får indsigt i, hvordan værdierne og beredskabet afspejler sig i hverdagens praksis i forhold til forebyggelse.
 • Der skal altid indhentes straffe- og børneattest ved ansættelse af nye medarbejdere, der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.
 • Tilbuddets/skolens ledelse skal være synlig og understøtte det daglige forebyggende arbejde. Herigennem skal sikres vedvarende fokus på tidlig opsporing af familier med risikoadfærd og børn og unge, der viser tegn på mangelfuld sundhed, udvikling og trivsel i sig selv eller som tegn på, at barnet eller den unge kan være udsat for overgreb.
 • Tilbuddets/skolens organisering skal understøtte tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om forebyggelse, herunder inddragelse af den forebyggende rådgiver og brug af ressourceteams og netværksmøder.

Forebyggelse på det faglige område

Dagtilbud, skoler og andre kommunale tilbud til børn og unge under 18 år i Køge Kommune skal via enhedens faglige tilgang til arbejdet med børnene, de unge og deres forældre bidrage til at forebygge overgreb.

Det giver sig bl.a. til udtryk ved, at der er fokus på at skabe et fagligt miljø med følgende fokuspunkter, der retter sig mod 1) børnene og de unge, 2) forældrene og 3) medarbejderne og ledelsen.

 1. I forhold til børnene og de unge skal tilbuddet/skolen bl.a. arbejde ud fra fokuspunkterne:
  1. Selvværd sætter grænser. Et miljø med en fokuseret og fagligt velfunderet indsats hjælper børnene og de unge med at sætte personlige grænser for sig selv det rigtige sted og sige fra. Indsatsen har til formål at styrke barnets eller den unges selvværd, lære dem om deres krop og gøre dem bevidste om deres rettigheder. Det er dog aldrig barnets eller den unges ansvar selv at kunne stå imod at blive udsat for overgreb.
  2. Omsorg skaber fortrolighed. I et miljø, hvor børn og unge føler sig trygge, og hvor hemmeligheder og problemer tages alvorligt og håndteres rigtigt, bliver det nemmere for børnene og de unge at betro sig til de voksne/medarbejderne.
 2. I forhold til forældrene skal tilbuddet/skolen bl.a. arbejde ud fra fokuspunkterne:
  1. Åbenhed og ligeværd styrker fælles fokus på barnet og den unge. Et miljø, hvor medarbejderne og ledelsen åbent og i et ligeværdigt samarbejde og proaktiv dialog inddrager forældrene i spirende bekymringer om barnet, den unge eller familien, styrker et fælles fokus på barnets/den unges sundhed, udvikling og trivsel og nedsætter risikoen for, at barnet eller den unge udsættes for overgreb.
  2. Råd og vejledning styrker forældrekompetencer. Et miljø, hvor medarbejderne og ledelsen har fokus på at give forældrene råd og vejledning i et ligeværdigt samarbejde og proaktiv dialog, bidrager til at styrke forældrenes forældrekompetencer og mindsker risikoen for, at barnet eller den unge bliver udsat for fx psykisk eller fysisk straf som opdragelsesmetode eller negativ social kontrol.
 3. I forhold til medarbejderne og ledelsen skal tilbuddet/skolen bl.a. arbejde ud fra fokuspunkterne:
  1. Normalitetsbegrebet skal plejes. Et fagligt miljø, hvor der holdes et vedvarende/gentagen fokus på at fastholde et normalitetsbegreb ud fra principperne i dansk lovgivning og internationale konventioner, er en forudsætning for, at normalitetsopfattelsen ikke skrider trods udefrakommende påvirkning. Der skal stilles samme krav og forventninger til alle forældre i Køge Kommune – uanset om disse af sociale, kulturelle eller religiøse årsager måtte have en norm, der fx accepterer psykisk eller fysisk vold som opdragelsesmetode eller negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.
  2. Åbenhed forebygger. Et fagligt miljø, hvor det er naturligt dels at have løbende drøftelser om normer, daglige rutiner og omgangsformer, dels at have faglige refleksioner om egen og andres adfærd og handlinger, skærper fokus på forebyggelse af overgreb foretaget af en medarbejder eller leder
  3. Spilleregler skaber klarhed. I et miljø, hvor der er klare spilleregler for omgangstonen mellem børn og voksne, bliver det nemmere at reagere på det unormale og sætte en stopper for det uhensigtsmæssige eller uacceptable samvær.
  4. Viden virker. Et miljø, hvor både ledere og medarbejdere er fagtligt klædt på til at spotte tegn og signaler på overgreb og grooming, og hvor de samtidig ved, hvordan de skal reagere på bekymringer, mistanker og konkret viden om overgreb, skaber tryghed, en naturlig opmærksomhed og en rettidig og korrekt håndtering af situationen.

Det betyder, at tilbuddets/skolens leder skal sikre, at såvel ledere som medarbejdere har en faglig viden om:

 • Hvordan man skaber et fagligt miljø omkring børnene og de unge, der reducerer risiko for, at de bliver udsat for overgreb
 • Hvordan man støtter børn og unge i at få et godt selvværd og sunde grænser
 • Hvordan man generelt kan tale med såvel børn og unge, som forældre om temaerne psykisk, fysisk og seksuelle overgreb, negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, ekstremisme og radikalisering
 • Hvordan man proaktivt kan gå i dialog med såvel det enkelte barn eller den enkelte unge, som med de enkelte forældre om problematiske forhold i hjemmet eller andre steder
 • Hvordan man kan tale med et barn eller en ung, der betror sig om problematiske forhold i hjemmet eller andre steder
 • Børns seksualitet, herunder hvad der er naturlig seksuel adfærd på forskellige alders- og udviklingstrin, og hvad der er bekymrende seksuel adfærd
 • Tegn og reaktioner hos børn og unge, der udsættes for forskellige former for overgreb
 • Tegn og reaktioner hos børn og unge, der af andre årsager end overgreb kan have behov for særlig støtte
 • Grooming af børn, forældre og kolleger/ledelse i forbindelse med overgreb
 • Håndtering af mobning, herunder mobning på sociale medier
 • Inddragelse af forældrene i tilfælde, hvor der er bekymring for et barns eller en ungs sundhed, udvikling eller trivsel, men hvor der ikke er mistanke om overgreb fra forældrenes eller den nære families side
 • Hvordan der handles på en bekymring om, at et barn eller en ung har været udsat for overgreb, herunder reglerne om skærpet personlig underretningsguide og Køge Kommunes Underretningsguide

Forebyggelse på det personlige område

Dagtilbud, skoler og andre tilbud til børn og unge under 18 år i Køge Kommune skal understøtte medarbejdernes og ledernes personlighedsmæssige kompetencer i forhold til at kunne bidrage til at forebygge overgreb mod børn og unge.

Det giver sig bl.a. udtryk ved at:

 • Medarbejderne og lederne har kendskab til egne personlige grænser og barrierer for derved at kunne arbejde med disse og opnå de nødvendige personlighedsmæssige kompetencer
 • Medarbejderne og lederne er i stand til at registrere og rumme de personlige følelser og reaktioner, fx i forbindelse med, at et barn eller en ung betror sig til pågældende om overgreb, med henblik på at forebygge, at pågældende ved sin reaktion uforvarende kommer til at skræmme barnet eller den unge fra fremover at søge og få den nødvendige hjælp
 • At der i medarbejder- og ledergruppen skabes rum for åbenhed om personlige barrierer med henblik på at støtte hinanden til at overvinde disse, så fagligheden kommer forrest.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje