Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børnepasning og skoler Skoler, SFO og klubtilbud SSD samarbejde

SSD samarbejde

Bilag 2

SSD-Samarbejde

 • SSD-samarbejdet mellem skole, SFO, Sundhedstjenesten, Tandplejen, Dagtilbud, PPR, Familierådgivningen og andre myndigheder, der løser opgaver inden for udsatte børn og unge, kan anvendes, hvis du og din leder har behov for at drøfte et konkret barns eller en konkret ungs personlige forhold med andre myndigheder for at få afdækket:
  • Om barnet eller den unge har problemer, der kan og bør løses i eget regi eller eventuelt i et samarbejde mellem flere myndigheder, eller
  • Om barnets eller den unges problemer er af en sådan karakter, at der skal ske en underretning til Familierådgivningen efter servicelovens § 153
 • SSD-samarbejdet bør ikke anvendes, hvis f.eks. bekymring om vold mod barnet eller den unge →underretning straks
 • Der kan altid ske sparring med andre myndigheder i anonymiseret form

Hvem indgår i SSD-samarbejdet

 • Skole og skolefritidsordning
 • Sundhedstjenesten, herunder Tandplejen
 • Dagtilbudog fritidshjem
 • Familierådgivningen, PPR og andre myndigheder, der løser opgaver inden for udsatte børn og unge 
  Omfatter også selvejende eller private institutioner eller friskoler, samt ansatte ved privatpraktiserende tandlæger og læger, der løser opgaver for det offentlige
 • Omfatter ikke private, der ikke løser opgaver for det offentlige, f.eks. idrætsforeninger og spejderklubber

Hvornår kan SSD-samarbejdet anvendes

 • Når myndigheden på baggrund af en konkret bekymring for et barns eller en ungs trivsel, udvikling eller sundhed vurderer, at det af hensyn til den tidlige, forebyggende indsats er nødvendigt at udveksle oplysninger med andre myndigheder i SSD-regi, og
 • Når hensynet til barnets tarv taler for, at fagpersonen har behov for at drøfte bekymringen med en eller flere relevante fagpersoner med henblik på
  • At afklare problemets omfang, og
  • At afklare, hvorvidt den konkrete bekymring skal give anledning til et særligt tiltag overfor barnet eller den unge i form af
   • En koordineret tidlig og helhedsorienteret indsats i de generelle tilbud, såsom dagtilbud eller skole, med eventuel inddragelse af f.eks. de forebyggende rådgivere og Sundhedstjenesten, eller
   • Underretning efter servicelovens § 153

Inddragelse af forældremyndighedsindehaver ved SSD-samarbejde

 • Udgangspunkt:
  • Du skal have forsøgt eller have overvejet muligheden for at indhente samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år, før der udveksles de fornødne oplysninger i SSD-samarbejdet
 • Undtagelse:
  • I vurderer, at forældrene, f.eks. pga. angst, problemfornægtelse, misbrug eller interesse i at skjule problemer i hjemmet, ikke kan eller vil forstå jeres behov for at udveksle oplysninger, og
  • I vurderer på baggrund af en konkret bekymring for et barn eller en ungs trivsel, udvikling eller sundhed, at I har behov for at udveksle oplysningeri SSD-samarbejdet for f.eks. at kunne vurdere, om barnets eller den unges problemer kan løses i eget regi eller ved en fælles indsats, eller om det samlede bekymringsbillede er af en sådan karakter, at der skal foretages en underretning.

Hvilke oplysninger kan udveksles

 • Oplysninger om rent private forhold, dvs. bl.a. oplysninger om helbredsmæssige forhold og væsentlige sociale problemer, herunder:
  • Oplysninger om det konkrete barns eller unges personlige og familiemæssige forhold, herunder oplysninger om barnets eller den unges udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold, venskaber og andre relevante forhold
  • Oplysninger om forhold i det konkret barns eller unges hjem, såfremt disse oplysninger er nødvendige i forhold til indsatsen over for barnet eller den unge
 • Der må kun udveksles oplysninger, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge.

Hvem vurderer, om oplysningen skal videregives i SSD-regi

 • En myndighed kan i den konkrete sag afvise at deltage i udveksling af oplysninger
 • Det er den enkelte myndighed, der vurderer, om det konkret er nødvendigt at videregive oplysningerom rent private forhold, og om dette vil skabe unødvendige komplikationer i samarbejdet med forældrene og barnet eller den unge
 • SSD-samarbejdetmå ikke skade barnet eller den unge eller offentlige myndigheders samarbejde med forældrene og barnet eller den unge

Hvor mange møder kan holdes i SSD-regi

 • Udgangspunkt:
  • 1 møde
 • Undtagelse:
  • 1 opfølgende møde i særlige tilfælde, hvis afgørende nyt i barnets eller den unges situationgør det nødvendigt atdrøfte situationen en ekstra gang, inden man i det tværfaglige samarbejde beslutter, omder er behov for at igangsætte en indsats og inddrage forældrene, eller om der skal foretages enunderretning
 • Hvisder senere opstår et nyt problemkompleks vedrørende det samme barn eller unge og derved eventuelt en ny sag, vil der ikke være tale om samme forhold, og der kan derfor ske udveksling af oplysninger i SSD-regi, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje