Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børnepasning og skoler Skoler, SFO og klubtilbud Tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste

Om tabt arbejdsfortjeneste 

Tabt arbejdsfortjeneste er en økonomisk ydelse, der skal kompensere for løntab, hvis du, som følge af dit barns nedsatte funktionsevne eller lidelse, ikke kan arbejde i samme omfang som hidtil.

Tabt arbejdsfortjeneste kan bevilges i forbindelse med forskellige situationer, hvor du som forælder er nødt til at holde ekstraordinært fri fra dit arbejde grundet dit barns nedsatte funktionsevne eller lidelse. 

Får du tilsagn om at få dækket tabt arbejdsfortjeneste, dækkes du fra og med ansøgningstidspunktet, forudsat at du har haft et indtægts­tab. Du kan ikke få tabt arbejdsfor­tjeneste for de perioder, hvor du har holdt ferie med løn eller modtaget feriepenge. 

Hvad siger loven?

For at du kan søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste, skal dit barn være under 18 år og have en varig nedsat fysisk eller psykisk funkti­onsevne eller en indgribende lidelse.

Servicelovens § 42 beskriver de lovmæssige rammer for dækning af tabt arbejdsfortjeneste:

”Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfor­tjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.”

Som borger i Køge Kommune er det Familiecenter Køge, Specialråd­givningen, der behandler ansøg­ninger om og yder dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med dit barns funktionsnedsættelse.

Økonomi

Hjælpen til dækning af tabt arbejds­fortjeneste kan ydes op til 37 timer om ugen og fastsættes på baggrund af din tidligere bruttoindtægt, dog kan du maksimalt kompenseres for 31.936 kr. om måneden (2020). 

Du kan søge om tabt arbejdsfor­tjeneste, selvom du p.t. er uden for beskæftigelse.

Hjælpen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste kan ydes op til 37 timer om ugen og fastsættes på baggrund af din tidligere bruttoindtægt

Fra ansøgning til afgørelse

 1. Kvitteringsbrev:  Når vi har modtaget din ansøgning, får du et kvitteringsbrev.
 2. Søger du første gang: Vil du blive kontaktet telefonisk eller indkaldt til et møde for uddybende oplysninger omkring ansøgningen. Her kan du også få råd og vejledning.
 3. Flere oplysninger: Hvis vi mangler oplysninger for at kunne behandle din ansøgning, bliver du kontaktet af en sagsbehandler.
 4. Dokumentation:  Når du søger om tabt arbejds­fortjeneste via borger.dk bliver du automatisk bedt om at angive den nødvendige dokumentation. Søger du pr. post finder du tjekliste over dokumentation i folderen her. Vi har brug for dokumentationen for at kunne behandle din ansøgning.
 5. Målgruppevurdering:  Du kan læse mere om målgruppevurdering i afsnittet om målgruppevurdering.
 6. Afgørelse:  Vi sender et brev til dig, når vi har truffet afgørelse. Vi sender alle breve til din e­Boks, medmindre du er fritaget for Digital Post.
 7. Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste: Hvis du får bevilget tabt arbejdsfortjeneste, er du dækket fra ansøgningstidspunktet. Udbetaling sker til din NemKonto.
 8. Opfølgning:  Alle sager om tabt arbejdsfortjeneste følges op minimum én gang om året. Vi skriver et brev til dig, når vi igangsætter opfølgningen af din sag. Du vil herefter blive indkaldt til en samtale eller kontaktet telefonisk af en sagsbehandler.

Målgruppevurdering

 1. Når vi modtager din ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste, foretager vi en systematisk vurdering af, om dit barn er i målgruppen. 
 2. I forbindelse med målgruppevurderingen indhenter vi oftest lægeudtalelser og/eller udtalelser fra dit barns skole/dagtilbud. Vi beder altid om dit samtykke inden vi indhenter udtalelser på dit barn. Når du ansøger via borger.dk bliver du automatisk anmodet om samtykke.
 3. Udtalelserne fra læger/skoler/daginstitution m.fl. hjælper os til at kunne vurdere, hvilken betydning dit barns handicap/udfordringer har i hverdagen og hvor længe, man forventer, dit barn vil have udfordringer/handicap. 
 4. Det er dit barns udfordringer/handicappets betydning og omfang, som afgør, om dit barn er i målgruppen, og ikke diagnosen i sig selv. Derfor sker det også, at børn med samme diagnose, kan blive vurderet forskelligt i en målgruppevurdering. 
 5.  Når vi har de nødvendige udtalelser/oplysninger, vurderer vi sammen med lægekonsulenten, om dit barn er i målgruppen og du vil modtage en skriftlig afgørelse herpå.

Sådan søger du

Du søger om tabt arbejdsfortjeneste via den digitale selvbetjeningsløs­ning borger.dk. Du kan søge direkte på borger.dk eller via Køge Kommu­nes hjemmeside koege.dk. 

Har du ikke mulighed for at ansøge digitalt, kan ansøgningsskema med relevante oplysninger og dokumen­tation sendes pr. post. Ansøgnings­skemaet udleveres ved henvendelse til Familiecenter Køge, Specialråd­givningen. 

Tjekliste

Dokumentation, som vedlægges, hvis ansøgningen sendes pr. post:

 • Dine seneste tre lønsedler. Hvis du er ledig, vedlægger du de seneste tre lønsedler fra, da du var i beskæftigelse.
 • Pensionsoplysninger. Herunder navn og adresse på dit pensions­selskab. hvor meget arbejdsgiver indbetaler til pension samt et femcifret pensionskassenummer, som pensionsselskabet kan oplyse om.
 • Oplysninger fra sygehus, læge, speciallæge eller andre om dit barns funktionsnedsættelse/lidelse 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Relevante oplysninger og dokumentation

I mange tilfælde kan du finde de oplysninger, du skal bruge til din ansøgning, i din e­Boks, på www.borger.dk eller på sundhed.dk, hvis der er tale om sundhedsoplysninger.

Skal du have hjælp til borger.dk, kan du ringe til deres kontaktcenter på 18 81.

Skal du have hjælp til sundhed.dk, kan du ringe til 35 29 83 10.

Skal du have hjælp til e­Boks, kan du ringe til deres brugersupport på 38 17 11 60.

Kontakt:

Køge Kommune
Familiecenter Køge, Specialrådgivningen
Torvet 1
4600 Køge

Tlf.: 5667 2681
Mail: buf@koege.dk (sikker mail)

Telefon- og åbningstider

Telefonisk træffetid hver dag fra kl. 9.00 - 10.00

Mandag kl. 9.00­-14.00
Tirsdag kl. 9.00­-14.00
Onsdag kl. 9.00­-14.00
Torsdag kl. 12.00­-18.00
Fredag kl. 9.00­-13.00

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje