Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børnepasning og skoler Skoler, SFO og klubtilbud Underretning

Underretning

En underretning handler om omsorg

I denne pjece kan du læse hvad der sker, når Køge Kommune modtager en underretning på grund af bekymring for et barn.

Kære Forælder
Du modtager denne folder, fordi nogen er bekymret for dit barns trivsel. Bekymringen kan være kommet fra en lærer, en pædagog eller andre som kender dit barn. Det kan også være, at du selv har kontaktet Familiecenter Køge med din bekymring. 
I folderen her kan du læse om hvad der sker, når der bliver sendt en underretning med bekymring for dit barn og hvordan jeres sag bliver behandlet i Familiecenter Køge.

Hvad er en underretning

En underretning er en beskrivelse af en bekymring for et barns trivsel og udvikling og kan være afsendt fra en fagperson, en privat borger eller dig som forælder.

Som offentlig ansat, og når man arbejder med børn eller unge, har man en skærpet underretningspligt. Den skærpede underretningspligt betyder, at man har pligt til at sende en underretning, når man er bekymret for et barn eller ung og har grund til at antage, at der kan være behov for støtte.

En underretning afsendt af en pædagog, lærer eller lignende, vil i de fleste tilfælde blive gennemgået med dig som forælder, inden den bliver sendt til Familiecenter Køge.

Hvad sker der, når Familiecenter Køge modtager en underretning om dit barn

Når underretningen modtages i Familie center Køge, bliver den vurderet inden for 24 timer – også selvom det er weekend eller helligdag.

Underretningen modtages og vurderes i Familiecenter Køges Tværgående Enhed, som vurderer om underretningen skal videre til en sagsbehandler med det samme eller om der skal afklares yderligere i forbindelse med underretningen.

I de fleste tilfælde holder sagsbehandleren en samtale med barnet, for at kunne vurdere underretningen. Når sagsbehandleren skal tale med barnet, bliver barnet altid tilbudt en tryghedsperson/bisidder.

Barnets forældremyndighedsindehaver vil som hovedregel blive bedt om at give samtykke til samtalen. I særlige tilfælde kan samtalen dog ske uden forældrenes samtykke og viden, hvis Familiecenter Køge vurderer, at det er bedst for barnet. Hvis bekymringen handler om, at der er sket vold eller overgreb fra forældrenes side, skal samtalen efter loven ske, inden forældrene orienteres om underretningen og samtalen.

Inddragelse af dig som forælder

Dit barns sagsbehandler vil i samarbejde med dig finde ud af og tage stilling til, om der er behov for særlig støtte til dit barn og/eller jeres familie. Det foregår ved, at sagsbehandleren til en start vil invitere dig til et møde hvor I sammen vil gennemgå underretningen, og sagsbehandleren vil notere dine kommentarer til underretningen og din oplevelse af dit barns trivsel.

Hvis underretningen kommer fra dit barns dagtilbud eller skole, vil sagsbehandleren ved mødet bede dig om at give samtykke til, at dagtilbuddet eller skolen deltager i mødet om underretningen sammen med dig, da det kan være vigtigt at der laves en fælles plan for hvordan dit barn kan hjælpes til at komme i trivsel. 

Du kan til alle møder med familiecenteret vælge at tage en person med som bisidder, som efter mødet vil kunne hjælpe dig med at huske hvad der er blevet sagt og aftalt.

Hvis dit barn er fyldt 15 år, er han/hun part i egen sag og vil derfor altid blive partshørt, og få gennemgået underretningen samt have mulighed for at komme med sine bemærkninger til sagen på lige fod med dig som forælder.

Inden mødet slutter, aftales det med sagsbehandleren hvad næste skridt er.

Efter mødet.

Når mødet er afholdt vil sagsbehandleren vurdere om:

 • Sagen skal afklares yderligere, f.eks. ved at der skal afholdes yderligere samtaler eller indhentes udtalelser fra f.eks. barnets læge, dagtilbud eller skole.
 • Sagen skal lukkes, fordi sagsbehandleren vurderer, at dit barn er i trivsel eller kan komme det med hjælp fra skole eller andre i  almenområdet, f.eks.  forebyggende  rådgiver.
 • I skal visiteres til et kortere rådgivningsforløb.
 • Der skal træffes afgørelse om børnefaglig undersøgelse hvor vi sammen med dig som forælder og med inddragelse af dit barn, undersøger jeres families og barnets forhold med henblik på at vurdere, om I kan have behov for særlig støtte fra Familiecenter Køge.

Hvis I har spørgsmål

Hvis du eller dit barn har spørgsmål til underretningen eller ønsker at vide mere om det videre forløb, kan I kontakte Den Tværgående Enhed på telefon 56 67 26 81. Hvis I allerede inden underretningen har tilknyttet en sagsbehandler, skal I kontakte jeres sagsbehandler.

Uddrag fra serviceloven

Formål og område § 1

§ 1 Formålet med serviceloven er:

 • at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer
 • at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og
 • at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formålet med hjælpen er:

 • at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Hjælpen efter denne lov:

 • bygger på den enkeltes ansvar for sig selv, og sin familie, og på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov of forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelser efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

Fagpersoners underretningspligt § 153

Som offentlig ansat, og når man arbejder med børn eller unge, har man en skærpet underretningspligt. Den skærpede underretningspligt betyder, at man har pligt til at sende en underretning, når man er bekymret for et barn, ung eller et ufødt barn og har grund til at antage, at der kan være behov for støtte. Underretningspligten går forud for tavshedspligten.

Borgerens underretningspligt § 154

Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

Særlig støtte § 46

I § 46 er formålet med kommunens støtte beskrevet. Kommunens støtte skal sikre, at alle børn og unge, der har et særligt behov, kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv, som andre børn og unge. Kommunen har pligt til at sikre at støtten er helhedsorienteret, og at den sættes ind så tidligt som muligt, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller det nære miljø. Støtten skal derudover bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages i overensstemmelse med barnets alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal, så vidt det er muligt, løses i samarbejde med familien og dennes medvirken.

Børnefaglig undersøgelse § 50

De fleste typer støtte kræver, at Familiecenter Køge laver en børnefaglig undersøgelse. Dette bliver også kaldt en § 50-undersøgelse. Den børnefaglige undersøgelse skal afdække, hvilke ressourcer og behov dit barn og din familie har, og om Familiecenter Køge skal tilbyde jer støtte. Den børnefaglige undersøgelse gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Hvis I ikke vil give samtykke til indhentning af information, kan Familiecenter Køge i flere tilfælde indhente oplysninger uden jeres samtykke.

Kontakt

Køge Kommune
Familiecenter Køge
Torvet 1
4600 Køge

Tlf.: 56 67 26 81
Mail: buf@koege.dk (skal sendes som sikker mail via din e-boks)

Telefon- og åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 14.00
Tirsdag kl. 9.00 - 14.00
Onsdag kl. 9.00 - 14.00
Torsdag kl. 12.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 13.00

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje