Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børnepasning og skoler Skoler, SFO og klubtilbud Underretningsguide

Underretningsguide

Hvad skal du gøre når du får kendskab til eller grund til at antage at et barn eller en ung udsættes for overgreb eller af andre grunde har behov for særlig støtte 

Forord  

Køge Kommune ønsker at styrke den tidlige, forebyggende indsats over for børn og unge, så vi handler relevant og rettidigt på børns og unges problemer, inden de vokser sig store.  

Samtidig ønsker Køge Kommune at skærpe fokus på at forhindre, at børn og unge i Køge Kommune i eller udenfor hjemmet bliver udsat for vold eller seksuelle overgreb eller i øvrigt lever under forhold, som udgør en trussel mod deres trivsel, udvikling og sundhed.  

Formålet med denne underretningsguide er at give et hurtigt og overskueligt overblik over, hvad du som medarbejder eller leder i Køge Kommune eller i en virksomhed, der udfører opgaver for Køge Kommune, skal gøre, hvis du bliver bekymret for et barns eller en ungs trivsel, udvikling eller sundhed. Underretningsguiden er dynamisk og revideres løbende.  

Køge Kommune anerkender børnenes forældre som forældre, der vil deres børn det bedste, men kan få brug for hjælp til det. Udgangspunktet for alt arbejde på børne- og ungeområdet er, at det så vidt muligt sker i et samarbejde med forældrene, dog således at barnets tarv går forud for alt.  

Yderligere vejledning kan fås ved den forebyggende rådgiver, der er tilknyttet barnets dagtilbud eller skole, eller ved Den Tværgående Enhed (DTE) i Familiecenter Køge, der kan kontaktes på tlf. nr. 56 67 26 81.  

Venlig hilsen  
Thomas Kielgast  
Formand for Børneudvalget 

Hvad gør du, når du bliver bekymret  

Hvornår er der grund til bekymring 

Den professionelle tvivl  

 • At være i tvivl om, hvorvidt et barn trives, eller om barnet eller forældrene udviser bekymrende adfærd, er ikke alene naturligt, men også professionelt.  

   

 • Vi skal have fokus væk fra de fem klassiske dynamikker (benægtelse, normalisering, bagatellisering, hjælpeløshed og dramatisering)  

   

 • I stedet skal vi fokusere på den professionelle tvivl, den tværfaglige sparring og den professionelle handling  

   

 • Husk, at underretningspligten er en personlig pligt  

Hvornår er der grund til bekymring  

 • Underretningspligten gælder ikke alene i situationer, hvor du har en bekymring for, at barnet eller den unge kan være udsat for vold, seksuelle overgreb, vanrøgt og lignende meget alvorlige forhold  

   

 • Du har også pligt til at underrette, hvis barnet eller den unge i øvrigt lever under forhold, der bringer barnets eller den unges sundhed, udvikling og trivsel i fare eller på andre måder er utilfredsstillende  

Hvad kan indikere, at der er grund til bekymring  

 • Forhold hos barnet eller den unge, f.eks.: 
  • Psykiske tegn, f.eks. selvmordstanker 
  • Fysiske tegn, f.eks. mangelfuld hygiejne, forkert påklædning ift. årstid, blå mærker 
  • Adfærdsmæssige tegn, f.eks. seksualiserende, indad- eller udadreagerende adfærd  
  • Andre tegn, f.eks. sprogvanskeligheder 
 • Forhold hos forældrene, f.eks.: 
  • Begrænsninger i forældrenes omsorgsevne 
  • Misbrugsproblemer af lettere eller større omfang 
  • Samlivsproblemer, kriser, alvorlig sygdom mv.  

Hvor finder jeg hjælp til at kvalificere min bekymring og tvivl  

 • Du kan finde inspiration til kvalificering af bekymring og tvivl på Køge Kommunes hjemmeside https://www.koege.dk/borger/Familie-boern-og-unge/Er-du-bekymret-for-et-barn-eller-en-ung.aspx 
 • Du kan anvende Bekymringsbarometret (se bilag 1) 
 • Du kan drøfte dine observationer med dine kolleger, din leder og den forebyggende rådgiver, der er tilknyttet barnets dagtilbud eller skole  
 • Du kan benytte SSD-samarbejdet (se bilag 2)  
 • Du kan kontakte Den Tværgående Enhed (DTE) i Familiecenter Køge på tlf.nr.: 
  56 67 26 81 

Bekymringsskema 

Nedenstående skema giver et overblik over:  

 1. Hvordan du skal handle, hvis du er bekymret for, om et barn eller en ung mistrives, men (endnu) ikke har afdækket din bekymring, samt  
 2. Hvordan du skal handle, når du har kvalificeret din bekymring for barnet eller den unge.  

Bekymring

Er du bekymret for et barn eller en ung, skal du – eventuelt i samarbejde med leder, kolleger og den forebyggende rådgiver:  

 • Beskrive  
 • Reflektere over og analysere, gerne tværfagligt  
 • Vurdere, hvor sagen befinder sig på bekymringsskalaen nedenfor  
  Skal ikke underettes Skal ikke underrettes UNDERETNINGSPLIGT UNDERETNINGSPLIGT
OBSERVATION   Fx fysiske tegn  Fx bekymrende adfærd ved barnet eller familien   Fx bekymrende adfærd ved barnet eller familien eller meget skolefravær    Fx bekymrende adfærd eller fysiske tegn  
VURDERING Fx hvis blå mærker har naturlig forklaring, OG barnets adfærd i øvrigt er upåfaldende   Fx hvis det vurderes, at barnets bekymrende adfærd skyldes uhensigtsmæssige opdragelsesmetoder (ikke vold), OG forældrene er lydhøre for hjælp fra fx. skole   Fx hvis det vurderes, at forældrene ikke er lydhøre for hjælp, ELLER der i øvrigt er kendskab til eller grund til at antage, at der er behov for særlig støtte   Fx hvis barnet fortæller om eller har fysiske tegn på, at det har været eller er udsat for overgreb, eller der er et mønster i barnets forhold, der kan tyde på overgreb  
KVALIFICERING   Ingen
 • Inddrag forebyggende rådgiver til risikovurdering  
 • Inddrag evt. SSD   
 • Inddrag forebyggende rådgiver til risikovurdering  
 • Inddrag evt. SSD   
Inddrag forebyggende rådgiver, hvis det ikke forhaler sagen  
KONKLUSION Bekymringen er grundløs   Bekymring er af karakter, som kan og bør løses i eget regi   Grund til at antage eller kendskab til behov for særlig støtte, herunder ifm. skolefravær   Grund til at antage eller kendskab til vold/overgreb  
HANDLING   Ingen Drøft bekymring og løsninger med forældre 
 • Drøft bekymring med forældre, og involver dem så vidt muligt i underretningen  
 • Send hurtigst muligt underretning til Familiecenter Køge (hvis akut behov straks)  

 • Sagen må IKKE drøftes med forældre, hvis mistanke retter sig mod disse 
 • Send straks underretning til Familiecenter Køge (hvis akut behov ring straks)  

Inddragelse af forældre og den unge

 • Udgangspunkt:  
  • Forældrene og den unge over 15 år skal inddrages før underretning: 
   • Som minimum via en orientering om, at der vil blive udarbejdet en underretning, hvor forældrene og den unge har mulighed for at tilføje deres bemærkninger til underretningen 
   • Meget gerne inddragelse i form af et samarbejde med forældrene og den unge om at lave underretningen 
 • Undtagelser: 
  • Forældrene skal ikke søges inddraget før underretning: 
   • Hvis barnet har akut brug for hjælp, eller 
   • Hvis det er til skade eller fare for barnet, at forældrene inddrages 
  • Forældrene må ikke inddrages før underretning: 
   • Hvis der er mistanke om vold eller overgreb fra forældrenes side

Bekymrende adfærd, som kan og bør løses i eget regi

 • Der er ikke underretningspligt, hvis barnets eller den unges vanskeligheder har en karakter, som servicelovens bestemmelser om særlig støtte ikke tager sigte på at løse.  
  Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er tale om forhold, der alene kan begrunde en særlig socialpædagogisk indsats efter folkeskolelovens regler, f.eks. mobning
 • I skal ikke først have forsøgt at løse problemerne i eget regi, hvis problemet ligger uden for jeres almindelige område, og I har kendskab til eller grund til at antage, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte, f.eks. hvis mobningen har medført, at barnet eller den unge udviser eller er i fare for at udvikle selvskadende adfærd.  
 • I skal altid underrette om mistanke om eller kendskab til fysisk eller psykisk vold eller seksuelle overgreb, selvom I vurderer, at forholdet kan og bør løses i eget regi  
 • Jo tidligere, der sættes ind for at hjælpe et barn eller en ung, des bedre.
 • Undersøgelser viser, at de fleste forældre er positive over for initiativer fra dagtilbud, skoler og andre i forhold til sammen at hjælpe et barn eller en ung, der har vanskeligheder.  
 • Hvis f.eks. et barns bekymrende adfærd viser sig at være affødt af uhensigtsmæssige opdragelsesmetoder OG forældrene er lydhøre overfor hjælp fra f.eks. børnehaven, kan en fokuseret indsats i børnehaven være indgangsvinklen til at løse barnets problemer.  
 • I skal altid lave en underretning til Familiecenter Køge, hvis der er tale om vold –  også f.eks. lettere fysisk vold eller psykisk vold som opdragelsesmetode, som I vurderer, at I med fordel kan arbejde med i eget regi.  
 • Den forebyggende rådgiver skal inddrages i forhold til bl.a. at foretage en risikovurdering   
 • SSD-samarbejdet (tværfagligt samarbejde mellem Skole og Skolefritidsordning, Sundhedstjenesten, Tandplejen, Dagtilbud, Familierådgivning og PPR med flere) kan med fordel inddrages til drøftelse af muligheder for løsning af barnets eller den unges problemer i eget regi eller tværfagligt → Se bilag 2 om SSD-samarbejdet.  
 • Der kan altid ske sparring med andre myndigheder i anonymiseret form.  

Behov for særlig støtte 

Underretningspligt 

 • Du har en personlig pligt til hurtigst muligt – ved massiv mistrivsel straks – at lave en underretning til Familiecenter Køge, hvis du under udøvelsen af offentlig tjeneste eller hverv får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte  
 • I skal ikke først have forsøgt at afhjælpe problemet i eget regi   

Hvad betyder at få ”kendskab til eller grund til at antage”  

 • Din antagelse om, at barnet eller den unges trivsel, udvikling eller sundhed er truet på en sådan måde, at barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte:  
  • Skal være sagligt begrundet i barnets eller den unges forhold, men  
  • Du behøver ikke at have en sikker formodning eller at kunne dokumentere det   

Hvornår vurderes det, at barnet eller den unge ”kan have behov for særlig støtte”  

 • Situationer, hvor barnet eller den unge f.eks.: 
  • Viser tegn på at være i mistrivsel, f.eks. i form af en nedstemt sindsstemning eller udadreagerende adfærd  
  • Har vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser, f.eks. ved at begå sig socialt,  
  • Lever under forhold, der bringer barnets eller den unges sundhed og udvikling i fare 
  • Lever under forhold, der på andre måder er utilfredsstillende  
  • Har behov for støtte på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
  • Udsættes for vanrøgt, omsorgssvigt eller nedværdigende behandling, eller 
  • Har forældre, der viser tegn på at have vanskeligt ved at klare forældrerollen uden kortere- eller længerevarende støtte
 • Underretningspligten indtræder, uanset hvad der er årsagen til behovet for støtte, og ikke først når der er tale om omsorgssvigt, overgreb og lignende meget alvorlige situationer
 • Underretter skal ikke vurdere, om barnet eller den unge rent faktisk kan få støtte
 • Er der tale om vanskeligheder, som reglerne i serviceloven tager sigte på at løse, f.eks. selvskadende adfærd, er der underretningspligt – også hvor underretter fortsat kan og skal benytte hjælpemuligheder i eget regi (f.eks. bekæmpe den mobning, der har udløst den selvskadende adfærd) og skal gå i dialog med forældrene 
 • Der er ikke underretningspligt i situationer, hvor barnets eller den unges vanskeligheder har en karakter, som servicelovens regler ikke tager sigte på at løse, og som kan og bør løses med en særlig socialpædagogisk indsats efter folkeskolelovens regler

Beredskabsplan 

Nedenstående skema beskriver, hvem der har ansvaret for hvad:  

Medarbejder i dagpleje, daginstitution, skole, institution, plejefamilie, tandpleje, sundhedstjeneste mv.  

 1. Inddrager eller som minimum orienterer nærmeste leder om sagen  
 2. (Skole/dagtilbud) Inddrager – forudsat det ikke forsinker sagen – den forebyggende rådgiver i sagen, som foretager en risikovurdering i sagen og kvalificerer underretningen 
 3. Inddrager – medmindre det er til skade eller fare for barnet, eller barnet har akut brug for hjælp – forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år, i sagen med henblik på så vidt muligt at udarbejde underretningen i samarbejde med denne/disse 
 4. Udfylder underretningsskema med tydelig skelnen mellem observationer og vurderinger, gerne med datoangivelse og citater 
 5. Sender hurtigst muligt – ved massiv mistrivsel straks – en underretning til Den Tværgående Enhed i Familiecenter Køge på underretningsskema: 

  1. Sendt via Køge Kommunes hjemmeside https://www.koege.dk/borger/Familie-boern-og-unge/Er-du-bekymret-for-et-barn-eller-en-ung.aspx  se ”Selvbetjening - Underret som fagperson”, eller 

  2. Sendt pr. sikker e-mail til underretninger@koege.dk  

  3. Eventuelt først telefonisk underretning på tlf.nr. 56 67 26 81 

 6. Ved behov for akut indgriben, så barnet f.eks. ikke udleveres til forældre fra børnehaven:  

  1. Indenfor almindelig åbningstid: 

  2.  Kontakter Familiecenter Køge på tlf.nr.: 56 67 26 81 

  3. Udenfor almindelig åbningstid:

   Kontakter politiet på tlf.nr.: 114, som efter behov kan videreformidle kontakt til Den Sociale Døgnvagt 

Leder i dagtilbud, skole, institution, tandpleje, sundhedstjeneste mv.  

 1. Tilføjer sine eventuelle kommentarer i underretningsskemaet eller sender sine eventuelle kommentarer til Familiecenter Køge 

   

 2. Laver en plan for håndtering af sagen internt i dagtilbuddet, skolen mv. i forhold til barnet/den unge, forældre/plejeforældre og medarbejdere  

   

 3. Bistår til, at barnet, hvis det ønsker det, får en bisidder/tryghedsperson med ved børnesamtale 

Familiecenter Køge  

 1. Afklarer, om der er søskende i hjemmet, som sagen også vækker bekymring for  

   

 2. Vurderer indenfor 24 timer – ved massiv mistrivsel straks – om barnets sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger overfor barnet 

   

 3. Beslutter, om der skal afholdes børnesamtale, og om samtalen skal foregå med eller uden forældremyndighedsindehavers samtykke og tilstedeværelse 

   

 4. Beslutter, om der skal indhentes yderligere oplysninger fra underretter eller andre  

   

 5. Beslutter, om sagen er af en sådan karakter, at den kan og skal afvente disse oplysninger, eller om sagen er af en sådan karakter, at den skal behandles på det foreliggende grundlag  

   

 6. Udarbejder efter behov en plan for social indsats/undersøgelse i forhold til barnet/den unge og familien  

   

 7. Inddrager efter behov Personaleafdelingen, hvis der er tale om et barn eller en ung, der er anbragt i plejefamilie  

Fysisk/psykisk vold og seksuelle overgreb 

Underretningspligt 

Du har en personlig pligt til straks at lave en underretning til Familiecenter Køge, hvis du under udøvelsen af offentlig tjeneste eller offentligt hverv får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år er eller har været udsat for vold eller andre overgreb.  

Hvad betyder at få ”kendskab til eller grund til at antage”  

 • Din antagelse om, at barnet eller den unge er eller har været udsat for vold eller andre overgreb: 

   

   

  • Skal være sagligt begrundet i barnets eller den unges forhold, men 

    

  • Behøver ikke at være en sikker formodning 

Hvordan defineres ”vold eller andre overgreb”  

 • Psykisk vold:  
  Følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om straf, indespærring, vanrøgt og ydmygende, nedværdigende behandling, at være vidne til overgreb mod andre, f.eks. forældre eller søskende 
 • Fysisk vold:
  Korporlig afstraffelse, slag, spark, andre former for fysiske overgreb foretaget med eller uden redskaber. Omskæring af piger er også fysisk vold og strafbart. Fysisk vold involverer ofte også psykisk vold
 • Seksuel vold:  
  Seksuelle aktiviteter, som barnet ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til og derfor ikke kan give tilladelse til og/eller seksuelle aktiviteter, som overskrider samfundets sociale eller retlige normer. Straffelovens § § 210 og 213 og kapitel 24-26. Seksuel vold involverer ofte også psykisk og fysisk vold foruden det seksuelle overgreb
 • Såvel vold og andre overgreb, som begås af børn, unge eller voksne, som barnet kender, som vold og andre overgreb, som begås af personer, som barnet eller den unge ikke kender 
 • Såvel vold og andre overgreb, som finder sted i hjemmet eller på institution, som vold og andre overgreb, som finder sted på tilfældige steder 
 • Se mere i bilag: Socialstyrelsens udgivelse om ”Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold”  

Vold og andre overgreb 

Rollefordeling 

Sager, hvor der er kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har været udsat for psykisk, fysisk eller seksuel vold er kendetegnet ved et stort antal aktører, der skal varetage forskellige opgaver og tilgodese forskellige hensyn, der til tider kan virke indbyrdes modstridende.  

Volds- og overgrebssager kræver derfor en særlig høj grad af koordination og planlægning. 

Er der tale om mistanke om vold eller seksuelle overgreb begået af en medarbejder på en dag- eller døgninstitution eller en skole, kommer også Personaleafdelingen og medarbejderens eventuelle fagforening ind som aktører.  

Er der tale om mistanke om vold eller seksuelle overgreb begået mod eller af et barn eller en ung med en anden opholdskommune, end Køge Kommune, har dagtilbuddet eller skolen pligt til straks at underrette barnets eller den unges opholdskommune om sagen, samt til at indgå i et koordinerende samarbejde med denne kommune.  

At sagen er anmeldt til politiet, fritager ikke Familiecenter Køge, institutionen, skolen m.v. fra et ansvar for at yde støtte efter servicelovens regler og i institutionens eller skolens eget regi til både den (måske) krænkede og den (måske) krænkende, uanset hvad politiets sag måtte ende med.  

Beredskabsplan - Mistænkte er en eller begge forældre/plejeforældre/andre medlemmer af husstanden  

Når mistænkte er en eller begge forældre/plejeforældre/andre medlemmer af husstanden:  

 • Må sagen IKKE drøftes med forældrene/plejeforældrene/andre medlemmer af husstanden  

   

 • Skal der være særlig fokus på beskyttelse af barnet  

Når mistænkte er en eller begge plejeforældre til et anbragt barn:   

 • Skal sagen håndteres som en kombination mellem 
  • Kap. 4.3.1 – mistænkte er en eller begge forældre/plejeforældre/andre medlemmer af husstanden (i forhold til beskyttelse af barnet,  
   og sagen må ikke drøftes med plejeforældrene) og 
  • Kap. 4.3.3 – mistænkte er en medarbejder (i forhold til iagttagelse af personaleretlige regler og eventuel inddragelse af Socialtilsyn Øst)   

Nedenstående skema beskriver, hvem, der har ansvaret for hvad:  

Medarbejder i dagpleje, daginstitution, skole, institution, plejefamilie, tandpleje, sundhedstjeneste mv.  

 1. Spørger – hvis der er tale om mistanke om vold eller overgreb på baggrund af et udsagn fra barnet – forsigtigt barnet lidt ind til, hvad der er sket for at sikre, at der ikke er tale om en misforståelse.  
  NB: Barnet må ikke udspørges, da det kan modarbejde politiets arbejde 
 2. Inddrager eller som minimum orienterer nærmeste leder om sagen
 3. (Skole/dagtilbud) Inddrager – forudsat det ikke forsinker sagen – den forebyggende rådgiver i sagen, som kvalificerer underretningen 
 4. Udfylder underretningsskema med tydelig skelnen mellem observationer og vurderinger, gerne med datoangivelse og citater 
  NB: Ved mistanke om vold eller overgreb fra barnets forældres side, må disse ikke oplyses om eller inddrages i udarbejdelsen af underretningen 
 5. Sender STRAKS en underretning til Den Tværgående Enhed i Familiecenter Køge på underretningsskema: 
  1. Via Køge Kommunes hjemmeside https://www.koege.dk/borger/Familie-boern-og-unge/Er-du-bekymret-for-et-barn-eller-en-ung.aspx 
  2. → se ”Selvbetjening - Underret som fagperson”, eller 
  3. Pr. sikker e-mail til underretninger@koege.dk  
  4. Eventuelt først telefonisk underretning på tlf.nr. 56 67 26 81 
 6. Ved behov for AKUT indgriben – f.eks. hvor barnet skal undersøges lægeligt for at sikre dokumentation:  
  1. Indenfor almindelig åbningstid: 
   → Kontakter Familiecenter Køge på tlf.nr.: 56 67 26 81 
  2. Udenfor almindelig åbningstid: 
   → Kontakter Politiet på tlf.nr. 114, som efter behov kan videreformidle kontakt til Den Sociale Døgnvagt
 7. Yder barnet omsorg og støtte 

Leder i dagtilbud, skole, institution, tandpleje, sundhedstjeneste mv.  

 1. Tilføjer sine eventuelle kommentarer i underretningsskemaet eller sender sine eventuelle kommentarer til Familiecenter Køge
 2. Laver – under hensyntagen til en eventuel politimæssig efterforskning og i samarbejde med dagtilbudschefen/skolechefen/børne- og ungechefen –  en plan for støtte til barnet og en plan for håndtering af sagen internt i dagtilbuddet, skolen mv. i forhold til forældre/plejeforældre og medarbejdere 
 3. Bistår til, at barnet, hvis det ønsker det, får en bisidder/tryghedsperson med ved børnesamtale og eventuel lægeundersøgelse 
 4. Henviser pressen til Børne- og Uddannelsesdirektøren  

Familiecenter Køge 

 1. Afklarer, om der er søskende i hjemmet, som sagen også vækker bekymring for 
 2. Vurderer indenfor 24 timer – ved akut behov straks – om barnets sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger overfor barnet 
 3. Forelægger sagen for Overgrebsgruppen ved Midt- og Vestsjællands Politi med henblik på: 
  1. Sparring i forhold til, om der skal ske politianmeldelse, og i så fald indgivelse heraf   
  2. Rekvirering af retsmedicinsk undersøgelse af barnet på Rigshospitalet, hvis der er foretaget politianmeldelse, og det antages, at fysisk vold eller seksuelt overgreb er sket indenfor seneste 72 timer  
  3. I andre tilfælde kan sagsbehandler efter behov køre barnet til skadestue/pædiatrisk afdeling til registrering af eventuelle fysiske skader 
  4. Koordinering af sagen, bl.a. i forhold til om børnesamtale (pkt. 4) skal ske før eller efter politiets eventuelle videoafhøring af barnet
 4. Afholder en børnesamtale uden forældremyndighedsindehaverens samtykke og uden dennes tilstedeværelse, medmindre barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse
 5. Kontakter ved politianmeldelse Børnehus Sjælland med henblik på sagssamråd og koordinering af det videre forløb  
 6. Har ansvaret for koordinering af den sociale indsats i forhold til barnet/den unge og familien og den politimæssige efterforskning – hvordan sikres barnet omsorg og støtte, uden at det modarbejder politiets arbejde  
 7. Udarbejder plan for social indsats/undersøgelse i forhold til barnet/den unge og familien 
  1. Her og nu, herunder krisehjælp 
  2. På kortere og længere sigt  
 8. Hvis der er tale om en eller begge plejeforældre, involveres Personaleafdelingen 
 9. Hvis der er tale om en eller begge plejeforældre i en generelt godkendt plejefamilie, orienteres tillige Socialtilsyn Øst.  

Politiet  

 1. Tager stilling til, om der skal indledes en strafferetlig efterforskning  
 2. Leder den politimæssige efterforskning af sagen, herunder tager stilling til bl.a. afhøring af barn, forældre og andre, rekvirering af retsmedicinsk undersøgelse, varetægtsfængsling mv. 
 3. Styrer kontakten med forældrene, herunder hvem, der må tale med barnet og forældrene om hvad og hvornår  
 4. Indgår i koordinering af den politimæssige efterforskning og den sociale indsats i forhold til barnet og familien  

Beredskabsplan - Mistænkte er en medarbejder  

Når mistænkte er en medarbejder på en dag- eller døgninstitution, skole mv.  

 • Skal dagtilbuds-/skole-/familiechefen i BUF straks involvere Personaleafdelingen, da den første kontakt med medarbejderen kan have store personaleretlige konsekvenser  
 • Skal medarbejderens ret til beskyttelse som uskyldig, indtil det modsatte er bevist, iagttages, med samtidig fokus på beskyttelse af de børn og unge, der er i kommunens varetægt   

Når mistænkte er en eller begge plejeforældre til et anbragt barn, 

 • Skal sagen håndteres som en kombination mellem 4.3.1 – mistænkte er en eller begge forældre/plejeforældre/andre medlemmer af husstanden (i forhold til beskyttelse af barnet, og sagen må ikke drøftes med plejeforældrene) og 4.3.3 – mistænkte er en medarbejder (i forhold til iagttagelse af personaleretlige regler)   

Nedenstående skema beskriver, hvem, der har ansvaret for hvad:  

Medarbejder i dagpleje, daginstitution, skole, institution, familieplejekonsulentteam, tandpleje, sundhedstjeneste mv.  

 1. Spørger – hvis der er tale om mistanke om vold eller overgreb på baggrund af et udsagn fra barnet – forsigtigt barnet lidt ind til, hvad der er sket, for at sikre, at der ikke er tale om en misforståelse.  
  NB: Barnet må ikke udspørges, da det kan modarbejde politiets arbejde (Skole/dagtilbud) 
 2. Inddrager nærmeste leder i sagen
 3. (Skole/dagtilbud) Inddrager – forudsat det ikke forsinker sagen – den forebyggende rådgiver i sagen, som kvalificerer underretningen 
 4. Udfylder underretningsskema med tydelig skelnen mellem observationer og vurderinger, gerne med datoangivelse og citater 
 5. Sender straks en underretning til Den Tværgående Enhed i Familiecenter Køge på underretningsskema: 
  1. Via Køge Kommunes hjemmeside https://www.koege.dk/borger/Familie-boern-og-unge/Er-du-bekymret-for-et-barn-eller-en-ung.aspx  se ”Selvbetjening - Underret som fagperson”, eller 
  2. Pr. sikker e-mail til underretninger@koege.dk  
  3. Eventuelt først telefonisk underretning på tlf.nr. 56 67 26 81 
 6. Ved behov for akut indgriben – f.eks. hvor barnet skal undersøges lægeligt for at sikre dokumentation:  
  1. Indenfor almindelig åbningstid:  
   Kontakter Familiecenter Køge på tlf.nr.: 56 67 26 81  
  2. Udenfor almindelig åbningstid:  
   Kontakter Politiet på tlf.nr. 114, som eventuelt kan videreformidle kontakt til      Den Sociale Døgnvagt 
 7. Yder barnet omsorg og støtte 

Leder i dagtilbud, skole, institution, tandpleje, sundhedstjeneste mv.  

 1. Tilføjer sine eventuelle kommentarer i underretningsskemaet eller sender sine eventuelle kommentarer til Familiecenter Køge  
 2. Orienterer straks nærmeste overordnede leder/ansvarlige i Børne- og Uddannelsesforvaltningen  
 3. Kontakter straks Personaleafdelingen for råd og vejledning i forhold til den personaleretlige håndtering af sagen 
 4. Orienterer i samarbejde med Familiecenter Køge (skal i tilfælde af politianmeldelse koordineres med politiet) barnets forældre om sagen med oplysning om: 
  1. Muligheden for at søge hjælp via Familiecenter Køge og 
  2. At der er sendt en underretning til Familiecenter Køge
 5. Aftaler plan med overordnet leder i forvaltningen, Familiecenter Køge og politiet for håndtering af sagen internt i dagtilbuddet, skolen mv. i forhold til barnet/den unge, øvrige børn/unge, forældre og medarbejdere  
  1. Her og nu, herunder krisehjælp  
  2. På kortere og længere sigt
 6. Bistår til, at barnet, hvis det ønsker det, får en bisidder/tryghedsperson med ved børnesamtale og eventuel lægeundersøgelse 
 7. Henviser pressen til Børne- og Uddannelsesdirektøren  

Dagtilbuds-/skole-/familiechefen i BUF i Børne- og Uddannelsesforvaltningen  

 1. Orienterer straks Børne- og Uddannelsesdirektøren 
 2. Involverer straks Personaleafdelingen
 3. Har ansvaret for koordinering af den sociale indsats i forhold til barnet og familien, Familiecenter Køge, den politimæssige efterforskning og de personaleretlige tiltag i forhold til medarbejderen 

Familiecenter Køge

 1. Vurderer indenfor 24 timer, om barnets sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger overfor barnet
 2. Forelægger straks underretningen for nærmeste leder
 3. Forelægger sagen for Overgrebsgruppen ved Midt- og Vestsjællands Politi med henblik på:  
  1. Sparring i forhold til, om der skal ske politianmeldelse, og i så fald indgivelse heraf   
  2. Rekvirering af retsmedicinsk undersøgelse af barnet på Rigshospitalet, hvis der er foretaget politianmeldelse, og det antages, at fysisk vold eller seksuelt overgreb er sket indenfor de seneste 72 timer  
  3. I andre tilfælde kan sagsbehandler efter behov køre barnet til skadestue/pædiatrisk afdeling til registrering af eventuelle fysiske skader 
  4. Koordinering af sagen, bl.a. i forhold til om børnesamtale (pkt. 4) skal ske før eller efter politiets eventuelle videoafhøring af barnet 
 4. Afholder samtale med barnets forældre, medmindre særlige forhold taler imod dette (se pkt. 3 i nedenstående afsnit ”Politiet”)
 5. Afholder børnesamtale, medmindre særlige forhold taler imod dette (se pkt. 3 i nedenstående afsnit ”Politiet”) 
 6. Kontakter ved politianmeldelse Børnehus Sjælland med henblik på sagssamråd og koordinering af det videre forløb 
 7. Indgår i koordinering af den sociale indsats i forhold til barnet og familien og den politimæssige efterforskning – hvordan sikres barnet omsorg og støtte, uden at det modarbejder politiets arbejde  
 8. Udarbejder plan for social indsats/undersøgelse i forhold til barnet og familien 
  1. Her og nu, herunder krisehjælp 
  2. På kortere og længere sigt
 9. Orienterer Socialtilsyn Øst, såfremt der er mistanke om vold eller overgreb begået af en generelt godkendt plejefamilie eller en medarbejder ved et døgntilbud, der er omfattet af socialtilsynslovens § 4, stk. 1, nr. 1 og 2. 

Personaleafdelingen  

 1. Håndterer – såfremt der er tale om en medarbejder, der er ansat af Køge Kommune – alle personaleretlige tiltag i forhold til den mistænkte medarbejder, herunder iagttagelse af personaleretlige procedurer, dialog med eventuel fagforening og tilbud om krisehjælp.  

Politiet  

 1. Tager stilling til, om der skal indledes en strafferetlig efterforskning
 2. Leder den politimæssige efterforskning af sagen, herunder tager stilling til bl.a. afhøring af barn, forældre, medarbejdere og andre, rekvirering af lægelige undersøgelser, varetægtsfængsling, eventuel udvidelse af sagen til at omfatte flere børn osv. 
 3. Styrer kontakten med forældrene, herunder hvem der må tale med forældrene om hvad og hvornår
 4. Indgår i koordinering af den politimæssige efterforskning, den sociale indsats i forhold til barnet og familien og de personaleretlige tiltag i forhold til medarbejderen  

Beredskabsplan - Mistænkte er en anden voksen end forældre/medarbejder  

Når mistænkte er en anden voksen, end forældre eller medarbejdere  
Skal forældrene inddrages i at udarbejde en plan for, hvordan barnet/den unge beskyttes mod yderligere overgreb fra pågældende  

Der kan være tale om en for barnet kendt, såvel som ukendt voksen  

Nedenstående skema beskriver, hvem, der har ansvaret for hvad:  

Medarbejder i dagpleje, daginstitution, skole, institution, familieplejekonsulentteam, tandpleje, sundhedstjeneste mv.  

 1. Spørger – hvis der er tale om mistanke om vold eller overgreb på baggrund af et udsagn fra barnet – forsigtigt barnet lidt ind til, hvad der er sket for at sikre, at der ikke er tale om en misforståelse. 
  NB: Barnet må ikke udspørges, da det kan modarbejde politiet arbejde.
 2. Inddrager – forudsat det ikke forsinker sagen – nærmeste leder i sagen 
 3. (Skole/dagtilbud) Inddrager – forudsat det ikke forsinker sagen – den forebyggende rådgiver i sagen, som kvalificerer underretningen  
 4. Udfylder underretningsskema med tydelig skelnen mellem observationer og vurderinger, gerne med dato-angivelse og citater 
 5. Sender straks en underretning til Den Tværgående Enhed i Familiecenter Køge på underretningsskema: 
  1. Via Køge Kommunes hjemmeside https://www.koege.dk/borger/Familie-boern-og-unge/Er-du-bekymret-for-et-barn-eller-en-ung.aspx  se ”Selvbetjening - Underret som fagperson”, eller 
  2. Pr. sikker e-mail til underretninger@koege.dk  
  3. Eventuelt først telefonisk underretning på tlf.nr. 56 67 26 81
 6. Ved behov for AKUT indgriben – f.eks. hvor barnet skal undersøges lægeligt for at sikre dokumentation:  
  1. Indenfor almindelig åbningstid:  
   Kontakter Familiecenter Køge på tlf.nr.: 56 67 26 81  
  2. Udenfor almindelig åbningstid:  
   Kontakter Politiet på tlf.nr. 114, som eventuelt kan viderestille til      Den Sociale Døgnvagt  
 7. Yder barnet omsorg og støtte  

Leder i dagtilbud, skole, institution, tandpleje, sundhedstjeneste mv.  

 1. Tilføjer sine eventuelle kommentarer i underretningsskemaet eller sender sine eventuelle kommentarer til Familiecenter Køge  
 2. Orienterer i samarbejde med Familiecenter Køge (skal i tilfælde af politianmeldelse koordineres med politiet) de involverede børns forældre om sagen med oplysning om: 
  1. Muligheden for at søge hjælp via Familiecenter Køge og 
  2. At der er sendt en underretning til Familiecenter Køge  
 3. Bistår til, at barnet, hvis det ønsker det, får en bisidder/tryghedsperson med ved børnesamtale og eventuel lægeundersøgelse  

Familiecenter Køge  

 1. Vurderer indenfor 24 timer om barnets sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger overfor barnet
 2. Forelægger sagen for Overgrebsgruppen ved Midt- og Vestsjællands Politi med henblik på:  
  1. Sparring i forhold til, om der skal ske politianmeldelse, og i så fald indgivelse heraf   
  2. Rekvirering af retsmedicinsk undersøgelse af barnet på Rigshospitalet, hvis der er foretaget politianmeldelse, og det antages, at fysisk vold eller seksuelt overgreb er sket indenfor seneste 72 timer  
  3. I andre tilfælde kan sagsbehandler efter behov køre barnet til skadestue/pædiatrisk afdeling til registrering af eventuelle fysiske skader  
  4. Koordinering af sagen (se pkt. 3 i nedenstående afsnit ”Politiet”)
 3. Afholder samtale med barnets forældre, medmindre særlige forhold taler imod dette (se pkt. 3 i nedenstående afsnit ”Politiet”)
 4. Afholder børnesamtale, medmindre særlige forhold taler imod dette (se pkt. 3 i nedenstående afsnit ”Politiet”) 
 5. Kontakter ved politianmeldelse Børnehus Sjælland med henblik på aftale om sagssamråd og koordinering af det videre forløb  
 6. Har ansvaret for koordinering af den sociale indsats i forhold til barnet og familien og den politimæssige efterforskning – hvordan sikres barnet omsorg og støtte, uden at det modarbejder politiets arbejde 
 7. Udarbejder en plan for social indsats/undersøgelse i forhold til barnet/den unge og familien 
  1. Her og nu, herunder krisehjælp  
  2. På kortere og længere sigt

Politiet  

 1. Tager stilling til, om der skal indledes en strafferetlig efterforskning 
 2. Leder den politimæssige efterforskning af sagen, herunder tager stilling til bl.a. afhøring af barnet og andre, rekvirering af lægelige undersøgelser, varetægtsfængsling osv. 
 3. Styrer kontakten med forældrene og barnet, herunder hvem der må tale med forældrene og barnet om hvad og hvornår 
 4. Indgår i koordinering af den politimæssige efterforskning og den sociale indsats i forhold til barnet og familien   

Behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen 

Underretningspligt 

Du har pligt til snarest muligt at underrette Familiecenter Køge, hvis du under udøvelsen af offentlig tjeneste eller offentligt hverv får kendskab til eller grund til at antage, at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold  

Hvad betyder at få ”kendskab til eller grund til at antage”  

Din antagelse om, at barnet umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte:

 • Skal være sagligt begrundet i de vordende forældres forhold, men 
 • Behøver ikke at være en sikker formodning  

Hvornår vurderes det, at barnet eller den unge ”kan have behov for særlig støtte”  

 • Situationer, hvor f.eks. den ene eller begge vordende forældre 
  • Er meget unge og har svært ved at tage vare på deres eget liv 
  • Er misbrugere eller psykisk syge  
  • Af andre årsager har svært ved at tage vare på sig selv og må formodes at have vanskeligt ved at drage tilstrækkelig omsorg for et barn 
 • Situationer, hvor det under graviditeten bliver kendt, at barnet vil blive født med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
 • Underretningspligten indtræder uanset, hvad der er årsagen til, at barnet umiddelbart efter fødslen kan have behov for særlig støtte 
 • Underretter skal ikke vurdere, om barnet rent faktisk kan få støtte
 • Er der tale om vanskeligheder, der har en karakter, som reglerne i serviceloven tager sigte på at løse, vil der være underretningspligt, uanset om underretter har mulighed for fortsat at benytte de hjælpemidler, som findes inden for vedkommendes eget regi, f.eks. hvor der er tale om en ung vordende mor, der selv er anbragt uden for hjemmet.  

Forældresamarbejde ved underretning  

 • Udgangspunkt
  • De vordende forældre skal inddrages før underretning  
  • Du skal forsøge at få de vordende forældres samtykke til underretning/lave underretningen i samarbejde med de vordende forældre 
 • Undtagelser:  
  • Hvis det vurderes, at der f.eks. er risiko for, at de vordende forældre vil ”gå under jorden”, hvis de får kendskab til jeres bekymring og involvering af Familiecenter Køge  

Beredskabsplan 

Nedenstående skema beskriver, hvem der har ansvaret for hvad:  

Medarbejder i dagpleje, daginstitution, skole, institution, plejefamilie, tandpleje, sundhedstjeneste mv.  

 1. Inddrager nærmeste leder i sagen
 2. (Skole/dagtilbud) Inddrager den forebyggende rådgiver i sagen, som kan bistå med at inddrage de kommende forældre og kvalificere underretningen
 3. Inddrager – medmindre der er fare for, at de vil ”gå under jorden” – de vordende forældre i sagen med henblik på så vidt muligt at udarbejde underretningen i samarbejde med disse. 
 4. Udfylder underretningsskema med tydelig skelnen mellem observationer og vurderinger, gerne med dato-angivelse og citater
 5. Sender hurtigst muligt – ved massiv mistrivsel straks – en underretning til Den Tværgående Enhed i Familiecenter Køge på underretningsskema: 
  1. Sendt via Køge Kommunes hjemmeside https://www.koege.dk/borger/Familie-boern-og-unge/Er-du-bekymret-for-et-barn-eller-en-ung.aspx  se ”Selvbetjening - Underret som fagperson”, eller 
  2. Sendt pr. sikker e-mail til underretninger@koege.dk  
  3. Eventuelt først telefonisk underretning på tlf.nr. 56 67 26 81  

Leder i dagtilbud, skole, institution, tandpleje, sundhedstjeneste mv.  

 1. Tilføjer sine eventuelle kommentarer i underretningsskemaet eller sender sine eventuelle kommentarer til Familiecenter Køge  
 2. Laver i samarbejde med Familiecenter Køge og de vordende forældre en plan for, hvordan dagtilbuddet, skolen mv. kan støtte op om familien  

Familiecenter Køge  

 1. Vurderer indenfor 24 timer underretningen, herunder om der er børn i hjemmet, som de vordende forældres forhold også vækker bekymring for
 2. Udarbejder en plan for social indsats/undersøgelse i forhold til familien, herunder beslutter, om der skal indhentes yderligere oplysninger fra underretter eller andre 
 3. Koordinerer det tværfaglige samarbejde omkring barn og familie, herunder eventuelle samarbejds-/koordinerende møder  

Hvad sker der efter en underretning 

Kvittering  

 • Når du som fagperson har sendt en underretning til Familiecenter Køge, får du en kvittering for modtagelsen af underretningen senest 6 hverdage efter modtagelsen af underretningen  

Oplysning om undersøgelse eller foranstaltning  

 • Når du underretter som en, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv:
  • Skal Familiecenter Køge – medmindre særlige forhold gør sig gældende – orientere dig om, hvorvidt Familiecenter Køge har iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger vedrørende det barn eller den unge, som underretningen vedrører
  • Kan Familiecenter Køge orientere dig om, hvilken type foranstaltning, der er iværksat, og om den planlagte varighed heraf, hvis oplysningen herom vil kunne have væsentlig betydning for den støtte, som du kan yde barnet eller den unge, medmindre særlige forhold gør sig gældende  

Du har fortsat pligt til at yde støtte i eget regi  

 • Som underretter har du pligt til fortsat at benytte de hjælpemuligheder, der findes i eget regi, uanset at du har foretaget en underretning  

Ny pligt til at underrette  

 • Hvis du vedvarende er bekymret for et barn, som du allerede har foretaget en underretning om, eller der kommer nye væsentlige oplysninger i sagen, indtræder en ny pligt til at underrette  

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje