Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Grundvand og drikkevand Højtstående grundvand

Højtstående grundvand

Terrænnært grundvand er grundvand, der stiger helt op til overfladen. Stigende grundvand kan skyldes, at kloakker tætnes, at der sker reduceret indvinding af drikkevand, lokal regnvandshåndtering og klimaforandringer. 

Hvad kan du gøre?

Løsningerne, som vi har i dag til afhjælpning af vandproblemerne, er utilstrækkelige og koster mange penge.

Ifølge lovgivningen er det den enkelte grundejer, der har ansvaret for at forhindre terrænnært grundvand i at skade sin ejendom. Kommuner og forsyninger har et ikke lovmæssigt ansvar for at løse problemet.

Generne ved et højt grundvandssspejl kan i nogle tilfælde udbedres med et omfangsdræn rundt omkring huset. I andre tilfælde er det nødvendigt at pumpe grundvandet væk med en grundvandspumpe til fælles kloak. Kontakt kommunens Spildevandsteam (spildevand@koege.dk, tlf. 56 67 24 79), da det kan være ulovligt at pumpe grundvand direkte i kloak (uden at betale spildevandsafgift).

Sænker man grundvandet med grundvandspumpe kan det medføre sætningsskader på bygninger, hvis jorden synker sammen som følge af dræningen. Kommunen giver som udgangspunkt ikke tilladelse til grundvandsækning omkring en bygning der skal forhindre højtstående grundvand. 

Læs mere i Køge Kommune Regn-og Spildevandsplan 2021-2026, samt hvad du må og ikke må aflede til kloak.

Mere information

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand (fri for vand i alle mellemrum i jorden), og vandet har mulighed for at sive ned igennem jorden. Grundvandsspejlet kan sagtens ligge meget højere end de store grundvandsbassiner ned i jorden. Nogle steder ligger grundvandspejlet tæt på jordoverfladen, hvilket er problematisk og giver højtstående grundvand.

Det sandsynlige scenarie med ændret klima og mere fremtidigt nedbør vil grundvandsspejlet hæves, hvilket fører til, at områder vil blive omdannet til vådområde.

Undersøgelser viser, at grundvandet mange steder allerede er steget med ca. en halv meter de seneste fire-fem år. Nogle klimamodeller over fremtidens klima viser, at grundvandet kan stige med op til fem meter nogle steder. Det vil føre til markante ændringer både for landbrug og boligejere. Et meget højt grundvandsspejl vil modvirke nedsivning af regnvand og medføre større oversvømmelser ifbm skybrud og vandløbsstigninger. Effekten af grundvandsstigninger kan blive langt større end effekten af, at vandet i havet stiger i takt med, at klimaet ændrer sig.

Køge Kommune har en række boringer rundt omkring i kommunen, hvor grundvandsspejlet måles flere gange dagligt. Det giver os muligheden for at følge grundvandsspejlet til en vis omfang.

Monitering af grundvandsspejlet er en vigtig del i at bibeholde den nuværende og fremtidige drikkevandskvalitet. Med hjælp fra en række boringer, der igennem COWI’s moniteringsprogram moniterer grundvandsspejlet, kan vi se om grundvandsressourcens størrelse er under opbygning eller aftagende.  

Normalt dannes der grundvand i efteråret og vinteren, mens der tæres af grundvandsressourcen om foråret og sommeren. Grundet den høje grundvandsdannelse der ses igennem efterårs- og vinterperioden ses der dermed også oftere højtstående grundvands tilfælde. Vi kan også se om skybrud eller intensive regnskyl har givet resultatet i form af stigende grundvandsspejl i grundvandsmagasinet.

Se resultaterne af de målte data fra vores online loggere.

Grundvand

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje