Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Kloak, spildevand og regnvand Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke (revideret)

Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke (revideret)

Marts 2018

Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune

§ 1 Formål

Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af samletanke og bundfældningstanke i Køge Kommune. Følgende bestemmelser vedtages for at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam fra bundfældnings- og samletanke.

§ 2 Lovhjemmel

Byrådets beføjelser til at gennemføre tømningsordninger for samle- og bundfældningstanke fastlægges i Miljøministeriets:

 • Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 
 • Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg mv.
 • Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse, samt senere ændringer til disse.

§ 3 Administration

Den daglige drift af tømningsordningen varetages af:

KLAR Forsyning
Vasebækvej 40
4600 Køge

Eventuel myndighedsudøvelse i forbindelse med tømningsordningen udføres af Miljøafdelingen i Køge Kommune. 

§ 3 Gyldighedsområde

Regulativet omfatter alle ejendomme i Køge Kommune, som har etableret bundfældningstank eller samletank, såsom: flerkammertank, septiktank, trixtank, integreret tank i minibiologisk renseanlæg m.m. KLAR Forsyning er ansvarlig for tømning af bundfældningstanke for de ejendomme, hvorpå der er indgået aftale om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. 

§ 4 Grundejerens forpligtelser

 1. Grundejeren har pligt til at lade bundfældnings- og samletanke tømme efter regulativets bestemmelser. 
 2. Det er grundejerens pligt at sørge for at være tilmeldt tømningsordningen.
 3. Vedligeholdelse og reparation påhviler grundejeren. Deltagelse i den kommunale tømningsordning fritager ikke den enkelte grundejer for at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt. Alle udgifter i forbindelse med reparation/vedligeholdelse påhviler ejeren jf. § 5 stk. 1 i ”Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.”
 4. Grundejeren har pligt til straks at få udbedret fejl og mangler.
 5. Grundejeren har pligt til at anlægge eller anvise den fornødne adgangsvej. Endvidere skal ejeren sikre, at tømningen kan foregå uden unødvendigt besvær jf. § 7.
 6. Grundejeren er forpligtet til ikke at tillede andet vand til tanken end almindeligt husspildevand. Alt andet kræver særlig tilladelse af kommunen efter miljøbeskyttelsesloven.
 7. Enhver ejer af en ejendom med bundfældnings- eller samletank har pligt til at oplyse KLAR Forsyning, hvis der skal tages særlige hensyn under tømningen (f.eks. dyrehold, kørsel på agerjord m.v.). Herunder aftale om kørsel med et specielt rengjort køretøj.

§ 5 Drift og tømning af samletanke 

 1. Tømning af samletanke skal foretages via Køge Kommunes tømningsordning. 
 2. Samletanke tømmes efter behov. Grundejeren/brugeren aftaler selv tømning med den af KLAR Forsyning valgte entreprenør. Det skal tilstræbes, at grundejeren/brugeren kontakter entreprenøren i god tid (minimum 3 dage før nødvendig tømning). Oplysninger om entreprenøren findes på KLAR Forsynings hjemmeside www.klarforsyning.dk under Tømningsordning.
 3. Tømning foretages normalt mandag-fredag i tidsrummet 7-18.
 4. Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem.

§ 6 Drift og tømning af bundfældningstanke 

 1. Tømning af bundfældningstanke skal foretages via Køge Kommunes tømningsordning. 
 2. Tømning finder sted på et af KLAR Forsynings fastsat tidspunkt og ved en af KLAR Forsyning udpeget entreprenør.
 3. Tømning af bundfældningstanke sker så vidt muligt inden for den/de samme uger hvert år.
 4. Tømning foretages normalt mandag-fredag i tidsrummet 7-18.
 5. Grundejerne varsles om tømningen ved annoncering i lokale aviser, sms-ordning hvis man er tilmeldt denne og på KLAR Forsynings hjemmeside. Varsling foretages ca. 14 dage før tømningen, dog varsles sms-ordningen ca. 7 dage før tømningen.
 6. Tømningshyppigheden afhænger primært af ejendommens anvendelse. Andre faktorer som f.eks. tankens størrelse kan påvirke tømningshyppigheden. Bundfældningstanke tømmes som udgangspunkt efter følgende forskrift: 
  • Tanke ved helårsbeboelser tømmes hver 12. måned 
  • Tanke ved fritidsbeboelser tømmes hver 24. måned
 7. Grundejeren kan kontakte KLAR Forsyning om ændret tømningshyppighed.
 8. Ordningen omfatter kun tømning af slam fra bundfældningstanke. Tømning af separate køkken- eller fedtbrønde samt rensning og spuling af ledningssystemer i øvrigt er ikke omfattet af ordningen. Et sådant arbejde aftaler og afregner grundejeren direkte med entreprenøren.
 9. Ekstra tømninger, udover den i tømningsordningen fastsatte hyppighed, bestilles hos den af KLAR Forsyning valgte entreprenør. Det skal tilstræbes, at grundejeren/brugeren kontakter entreprenøren i god tid. Oplysninger om entreprenøren findes på KLAR Forsynings hjemmeside www.klarforsyning.dk under Tømningsordning. Ekstra tømninger betales efter særlig takst, jf. KLAR Forsynings takstblad. Ekstra tømninger påvirker ikke tidspunktet for den årlige tømning uanset tidspunktet for den ekstra tømning.
 10. Bundfældningstanke tømmes for bund- og flydeslam. Efter tømning påhviler det grundejeren at efterfylde tanken/tankene med rent vand.
 11. I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for fejl og mangler. Fejl og mangler rapporteres direkte til grundejeren/brugeren.
 12. Konstateres der olie, opløsningsmidler eller andre skadelige stoffer i tanken, vil der blive gennemført en håndhævelse i henhold til den angivne lovhjemmel i § 2 og tanken vil ikke blive tømt ved nærværende ordning. 
 13. Entreprenøren afleverer en kvittering/tømningsattest til grundejeren efter tømningen af tanken. Eventuelle fejl og mangler i forbindelse med tømningen skal påtales til KLAR Forsyning inden 14 dage.

§ 7 Adgangsforhold

Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til samletanke og bundfældningstanke for kommunens/forsyningens tilsynsmedarbejdere og tømningsentreprenøren. I tvivlstilfælde afgør kommunen, hvilke forbedringer grundejer skal foretage i forhold til adgangsforholdene. Det er en forudsætning for kommunens takster, at tømning på ejendommen kan foregå med en treakslet lastbil under overholdelse af arbejdsmiljølovgivningens krav.

 1. Grundejeren skal anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej, så der kan køres med slamsuger indtil en afstand af maksimalt 50 m fra tanken. Beplantning langs vejarealer skal beskæres indtil skel, og der skal være fri passage min. 3,0 m i bredden og 4,0 m over vejbanens arealer, se nedenstående figur. 1.


 2. Kommunen forbeholder sig ret til at kræve, at der bliver etableret vendeplads nær tanken, hvis det skønnes nødvendigt (fx ved lang intern vej).
 3. Dæksler skal være synlige, ligge i terrænhøjde og må ikke veje mere end 50 kg. Dæksler skal på tømningsdagen være fritlagte og aftagelige. Dæksler der vejer over 50 kg skal af ejer være løftet af inden tømning. Af sikkerhedshensyn bør der lægges en plade eller andet over hullet, indtil tømningen er gennemført. Pladen må maksimalt veje 25 kg. Fritagelse for hævning af dæksler til terræn kan efter ansøgning gives i helt særlige tilfælde.
 4. Hegn og porte skal være åbne, løse hunde skal holdes væk.
 5. Pladsen omkring tanken skal holdes ryddelig, så tanken kan tømmes uhindret.
 6. Er der noget, der spærrer for tømningen har grundejeren 10 minutter til at fjerne forhindringen, regnet fra det tidspunkt hvor tømningskøretøjet ankommer til ejendommen ellers er der tale om forgæves kørsel.
 7. For tanke, der ikke opfylder bygge- og miljølovgivningens krav eller hvor adgangsforholdene er vanskelige eller dæksler vejer over 50 kg, skal entreprenøren kun foretage tømning, såfremt dette kan gøres uden risiko for entreprenørens medarbejdere. 
 8. I forbindelse med tømning må grundejeren tolerere almindelig forsigtig fremføring af sugeslange og kan ikke gør krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning mv.
 9. Ved ombygning af tank/anlæg, udskiftning af dæksel eller etablering af nye tanke/anlæg må dækslet maksimalt veje 25 kg. Ved nye tanke/anlæg skal kommunen godkende placering, indretning og udformning. Nye tanke må ikke placeres mere end 20 m fra adgangsvej, og skal være indrettet i overensstemmelse med Bygge- og Miljølovgivningens krav.

§ 8 Tilmelding og afmelding

 1. Ejere af kendte spildevandsanlæg, vil automatisk blive tilmeldt ordningen og kommunen vil orientere herom ved brev. Øvrige grundejere orienteres om tilmeldingspligten ved annoncering, og har selv pligt til at tilmelde sig. 
 2. Ved nye tilladelser til etablering og indretning af samle- og bundfældningstanke, sørger kommunen for tilmelding til tømningsordningen.
 3. Afmelding fra tømningsordningen kan finde sted, såfremt ejendommen tilsluttes offentlig kloak eller bygningerne nedrives. Det påhviler ejendommens ejer at gøre opmærksom på sådanne forhold til kommunen. Afmelding sker først, når kommunen har modtaget afmelding.
 4. Hvis en ejendom er ubeboet eller ubenyttet i et eller flere år, kan kommunen efter ansøgning tillade midlertidig afmelding fra tømningsordningen. Det påhviler ejendommens ejer at tilslutte sig ordningen, så snart ejendommen er beboet eller benyttet igen.

§ 9 Økonomi

 1. Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv, idet tømningsafgiften dækker udgifter til både tømning, transport og efterfølgende slambehandling, samt administration af ordningen. 
 2. Priser for de enkelte ydelser fremgår af KLAR Forsynings takstblad for det pågældende år. Takstbladet findes på KLAR Forsynings hjemmeside www.klarforsyning.dk. Priserne justeres årligt.
 3. Takster for tømningsordningen fastsættes på grundlag af et særskilt budget for hhv. tømning af bundfældningstanke og samletanke det pågældende år. 
 4. Kan tømning ikke foretages på grund af omstændigheder der påhviler grundejeren, jf. § 4 og § 7, er der tale om forgæves kørsel og gebyr vil blive opkrævet, jf. takstbladet.
 5. Hvis en tank på grund af f.eks. dækselvægt, størrelse eller placering påfører KLAR Forsyning omkostninger, der overstiger den normale udgift for en tømning, udføres tømningen efter regning. Der betales et generelt gebyr for håndtering af dæksler over 50 kg.
 6. Tømningsafgift opkræves hos den tinglyste ejer af ejendommen, ved udsendelse af forbrugsafgift regning. Opkrævning for ekstra tømning, tungt dæksel, størrelse, forgæves kørsel, tømning udenfor ruten, kørsel med lille bil, minirenseanlæg og SPF-besætning fremsendes særskilt af KLAR Forsyning. 

§ 10 Tilsyn, håndhævelse mv. 

For tilsyn, håndhævelse og beslutninger i sager efter dette regulativ gælder bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og 10.

§ 11 Klager

Daglige henvendelser rettes til den entreprenør, der udfører tømningerne. Klager af principiel karakter kan rettes skriftligt til KLAR Forsyning. Hverken tømningshyppigheden eller den fastsatte betaling kan påklages til anden myndighed.

Kommunens afgørelser vedrørende tømningsordninger kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 12 Straf

Overtrædelser af regulativet kan straffes med bøde, jf. kapitel 20 i bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017.

Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

§ 13 Ikrafttrædelse og ændringer

Dette regulativ er vedtaget af Køge Byråd d. 20. marts 2018 og træder i kraft d. 21. marts 2018. 

Samtidig ophæves tidligere regulativ for tømning af bundfældningstanke for Køge Kommune fra april 2010.

Regulativet offentliggøres på Køge Kommunes og KLAR Forsynings hjemmesider.

Ændringer til dette regulativ kan foretages af byrådet.

 

Marie Stærke Torben Nøhr
Borgmester Teknik- og Miljødirektør

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje