Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Kommunal rottebekæmpelse i Køge Kommune

Kommunal rottebekæmpelse i Køge Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Køge Kommune 2023-2026

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2023-2026 er godkendt af Teknik- og Ejendomsudvalget den 9. marts 2023. 

Mål

Det overordnede mål med den kommunale forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Køge Kommune er: 
•    At sikre en effektiv rottebekæmpelse, som tager størst muligt hensyn til natur og miljø.
•    At informere borgere, institutioner og virksomheder om, hvordan rotter kan forebygges.

Principper for forebyggelse og bekæmpelse

Samarbejdet mellem borgere, grundejere og kommunen er fundamentet for kampen mod rotter. Principperne for dette samarbejde er udmøntet i Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr. 2307 af 16/12/2021 og ændringer i BEK nr. 1297 af 18/09/2022).
•    Enhver borger er forpligtet til straks at anmelde rotter, uanset hvor og hvornår. (§3)
•    Enhver grundejer er forpligtet til at renholde og rottesikre egen ejendom. Dette gælder også kloakledninger og brønde. (§4)    
•    Kommunen skal sikre effektiv rottebekæmpelse og føre tilsyn med landbrugsvirksomheder. (§6)

Baggrund

Handlingsplanen skal beskrive mål og handling for konkrete tiltag, der skal sikre effektiv forebyggelse og bekæmpelse i planperioden.

Kommunens første rottehandlingsplan fra 2017 satte ny fokus på rotteområdet og har dannet grundlag for mange justeringer af kommunens tilgang til forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planen har ligeledes sat fokus på reduktion af anvendelsen af rottegift og kommunens tilsynsrolle. I bilaget evalueres denne handlingsplan.

I perioden, 2019-2023, har den daglige kommunale bekæmpelse hos borgere og virksomheder, været udliciteret til firmaet Kiltin A/S.  

Kommunen har derudover, siden 2018, haft en rottebekæmper ansat i kommunens driftsafdeling - Vej, Park & Byrum. Den kommunalt ansatte bekæmper foretager det lovpligtige årlige tilsyn på kommunens cirka 300 tilsynspligtige landbrugsvirksomheder, har tilsynet med sikringsordninger  og deltager i kampagner samt andre forebyggende aktiviteter.

Efter rekordåret i 2020 med 2839 rotteanmeldelser i kommunen, er antallet af anmeldelser i 2021 næsten halveret til 1428. Denne tendens er fortsat i 2022, der ender med et rekordlavt antal anmeldelser – i alt 1404.

De store udsving i antallet af anmeldelser er svære at forklare. De fleste kommuner har haft de samme udsving i antallet af anmeldelser.  

 

Rotteanmeldelser i Køge Kommune 2013-2022

Måned 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Januar 201 117 229 165 222 247 113 252 170 128
Februar 142 70 200 168 161 169 111 223 125 87
Mart 121 84 162 161 208 178 104 248 155 121
April 157 104 163 159 215 216 142 307 130 105
Maj 148 95 159 141 134 141 135 258 121 115
Juni 101 96 110 116 111 142 103 218 105 90
Juli 104 89 72 87 108 141 113 182 84 99
August 81 106 105 99 108 137 110 165 115 112
September 101 117 118 177 133 117 107 267 111 108
Oktober 107 176 148 215 182 139 188 255 93 127
November 103 207 189 302 253 132 180 252 116 150
December 71 200 177 244 194 122 166 212 103 162
I alt 1437 1461 1832 2034 2029 1881 1572 2839 1428 1404

 

Rottegebyr

Rottegebyret opkræves sammen med ejendomsskatten. Rottegebyret dækker kommunens indsats med forebyggelse og bekæmpelse af rotter, herunder: den daglige bekæmpelse hos borgere, tilsyn med landbrugsvirksomheder, tilsyn med sikringsordninger, information, kampagner, administration og udviklingsopgaver.  

Rottegebyr har siden 2018 været 0,07 promille af ejendomsværdien. Det svarer til 70 kroner om året per million kroner ejendomsværdi. Dette niveau fastholdes, da det skønnes at være tilstrækkeligt til både at sikre den nødvendige kvalitet og udvikle den kommunale bekæmpelse og tilsynet med sikringsordningerne.

Til sammenligning er hentet nogle aktuelle rottegebyrssatser fra andre kommuner (2022):

Randers 0,1100 promille
Hedensted 0,1000 promille
Holbæk (2023) 0,0750 promille
Kolding 0,0700 promille
Køge 0,0700 promille
Horsens 0,0696 promille
Skanderborg 0,0520 promille

 

Metoden til opkrævning revideres i øjeblikket af Kommunernes Landsforening, da ejendomsværdien fremover ikke kan anvendes som beregningsgrundlag. Det forventes derfor, at der i planperioden vil blive foretaget ændringer i beregningsgrundlaget. Det vides endnu ikke hvordan denne ændring udmøntes. Forventningen er dog, at en ny metode vil give omtrentlig det samme budget til rotteforebyggelse og bekæmpelse; men at det ikke kan undgås, at der vil ske nogle forskydninger i rottegebyr på ejendomsniveau. 

Satsen for rottegebyret kan reguleres i planperioden.

 

Handlingsplan for særlige indsatser i planperioden 2023-2026

Giftfri bekæmpelse

Status

Der har gennem en årrække været fokus på rottegiftens miljøpåvirkning, herunder især ophobning i fødekæden. Det har blandt andet medført, at det ikke længere er tilladt at anvende gift forebyggende. Hvis der skal anvendes rottegift, skal der være konstateret rotteforekomst, og rottegift må kun udlægges af autoriserede bekæmpere. Disse tiltag har medført betydelig reduktion i de mængder rottegift, der anvendes i Danmark. Figuren herunder viser udviklingen i brug af gift i Køge Kommune.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kilo gift 1918 1362 538 304 281 493 265

 

Mange kommuner har derudover forsøgt at få reduceret giftforbruget i den daglige bekæmpelse hos borgere og virksomheder. Således også Køge Kommune, der fra marts 2022 har udført rottebekæmpelse i de to postnumre 4623 Ll. Skensved og 4632 Bjæverskov, ud fra forskriften: En rottesag startes altid op med giftfri metoder. Hvis bekæmpelsen skønnes utilstrækkelig, kan bekæmpelse med gift tillades, når sagen er blevet vurderet i samråd med Køge Kommune.

Resultatet er lovende. Nedenstående tabel viser data fra perioden marts til september i de to postnummerområder, fra henholdsvis 2022, hvor giftfri bekæmpelse er princippet og 2021, hvor konventionel bekæmpelse med gift anvendtes.

4623 Ll. Skensved/ rottesager marts til september:

2021 I alt 66 sager Gift anvendt i 41 sager = 62 procent
2022 I alt 97 sager Gidt anvendt i 7 sager = 7 procent

4632 Bjæverskov/ rottesager marts til september

2021 I alt 98 sager Gift anvendt i 71 sager = 72 procent
2022 I alt 70 sager Gift anvendt i 5 sager = 7 procent

 

Om den giftfrie bekæmpelse er lige så effektiv som bekæmpelse med gift, kan man ikke konkludere ud fra ovenstående data. Erfaringen fra andre kommuner er at, der ikke kan konstateres stigning i antal anmeldelser i de områder, hvor der indføres giftfri rottebekæmpelse. 

Rottehunde er efterhånden blevet en integreret del af den daglige bekæmpelse. Hundene kan trænes til at finde rotternes spor, huller og tilholdssteder. Hundene spiller derfor en vigtig rolle i den indledende undersøgelse på en rottesag.

Giftfri metoder til bekæmpelse af rotter

  • Dræbende fælder (smækfælder)
  • Levendefangende fælder
  • Brug af rottehunde
  • Siddepæle og redekasser til rovfugle
  • Barrieresystemer, der leder rotten til fælden
  • Skydning

 

Handling

Fra 1. januar 2023 indfases gradvis de øvrige postnumre i kommunen, således at alle postnumre er omfattet af giftfri bekæmpelse per 1. oktober 2023. 

Mål

Alle rottesager, der håndteres af kommunen, vil fra 1. oktober 2023 blive udført med giftfri bekæmpelse, ud fra forskriften:  En rottesag startes altid op med giftfri metoder. Hvis bekæmpelsen skønnes utilstrækkelig, kan bekæmpelse med gift tillades, når sagen er blevet vurderet i samråd med Køge Kommune.

Køge Kommune forventer at alle faste bekæmpere i den kommunale bekæmpelse har rottehund med i det daglige arbejde.

 

Lovpligtige besøg på tilsynspligtige ejendomme

Status

Besøg gennemføres hvert år i perioden 1. oktober - 28. februar på alle de tilsynspligtige ejendomme. Det er primært landbrugsvirksomheder, men en række andre virksomheder med CVR-nummer er også tilsynspligtige. Det gælder f.eks. foderstof-firmaer, hundekenneler, rideskoler m.fl. 

I Køge Kommune er ca. 300 ejendomme tilsynspligtige ejendomme.

Besøgene er værdsat, og virksomhedsejerne er glade for at få råd og vejledning om bekæmpelse og forebyggelse.

En udfordring har været at vores system til håndtering af rottesager (RotteGIS) ikke har kunnet registrere besøgsrapporterne i det ønskede omfang. Derfor er besøgsrapporterne blevet ført manuelt. 

Vildtfodringspladser er på landsplan nævnt som en særlig national udfordring, fordi der både er adgang til mad og som regel vand. Mange vildtfodringspladser plages derfor af rotter. 

Handling

Der skal findes en løsning på besøgsrapportering, så tilsynsmedarbejderen har let adgang til ejendommens historik, samt at denne information kan deles med forvaltningen og bekæmpere.
Kommunen vil i perioden have særlig fokus på vildtfodringspladser. 

Mål

Besøgsrapportering løses i samarbejde med IT-leverandøren.
Vej, Park og Byrum inviterer relevante parter, herunder kommunale bekæmpere, skadedyrsfirmaer, jagtforeninger og landbruget, til en drøftelse af problemet med rotter på vildtfodringspladser.

 

Fokus på affaldshåndtering og henkastet affald

Status

Særligt i stationsområderne har rotterne gode betingelser, fordi der er meget af det henkastede affald, der udgør en fødekilde for rotterne. Der er som regel også gode muligheder for skjul i beplantninger og i baneterræn.
Vej, Park og Byrum har i en længere periode haft særlig fokus på Ølby Center, hvor en række tiltag ser ud til at have effekt. Se faktaboks.

Indsatsområde Ølby Center

•    Strategisk placering af affaldsspande
•    Udskiftning af affaldsspande, så alle de kommunale spande nu er fugle- og rottesikrede
•    Busketter omlagt til græsflader
•    Samarbejde med centrets virksomheder
•    Samarbejde med KLAR forsyning
•    Samarbejde med Banedanmark

Der er en del rotteproblemer omkring Køge Station, hvor rotterne har adgang til henkastet affald og samtidig mange gode skjulesteder – som for eksempel i den gamle nedlagte fodgængertunnel.

Der er også mange rotter i STC, hvor problemet skyldes henkastet affald fra lastbilchauffører, der holder pause og overnatter. 

Handling

Der vil i den kommende periode blive sat fokus på Køge Station og der vil blive udarbejdet en strategi for reduktion af rotteproblemerne omkring stationen. Strategien udmøntes i handlinger, der involverer interessenter i området: DSB, BaneDanmark, Køge Kyst, KLAR, restauranter og andre virksomheder, beboere og Køge Kommune.
Med hensyn til STC er der allerede en god dialog med grundejerforeningen, som har kontakten med virksomhederne og vognmændene. 

Mål

Reduktion i antallet af rottesager i området omkring Køge Station.
Dialogen med STC fortsættes.  Grundejerforeningen samt andre relevante parter inviteres til en drøftelse af problemet, med særlig fokus på forebyggelse af rotter.

 

Rottespærre ved institutioner

Status

Kommunen har i den foregående planperiode (2017-2022) haft fokus på sikring af de kommunale institutioner med rottespærre. 70 institutioner er nu sikrede med i alt 119 rottespærre og yderligere 7 institutioner er ved at blive undersøgt med henblik på montering af rottespærre. Ved de resterende ca. 30 institutioner er rottespærre ikke teknisk muligt.  

Dette arbejde udføres af TMF Ejendomme, der også ejer og servicerer rottespærrene.

Kommunen har derudover pligt til at sikre, at der er rottespærre ved regionale, statslige og private institutioner (daginstitutioner, skoler, plejehjem, hospitaler). 

Handling

Kommunen skal i den kommende planperiode sikre at, der er rottespærre, hvor det er teknisk muligt, ved alle regionale, statslige og private institutioner (daginstitutioner, skoler, plejehjem, hospitaler). Disse institutioner kontaktes med henblik på dialog om rottespærre og rottesikring. 
KLAR involveres i denne dialog, for at sikre, at rottespærre monteres på de rigtige ledninger, samt at alle rottespærre noteres i lednings-databasen.

Mål

Alle daginstitutioner, skoler, plejehjem, hospitaler beliggende i Køge Kommune skal senest i 2026 være sikrede med rottespærre, hvis det er teknisk muligt.

Rottespærre

En rottespærre er en anordning, der placeres i en kloakledning. Spærren åbner, når der er spildevand, der skal ud af systemet, men er ellers lukket, så rotter ikke kan komme ind i ejendommens kloaksystem. 

 

Samarbejde med KLAR forsyning

Status

Der er daglig kontakt mellem forvaltningen, bekæmpere og KLAR Forsyning. I mange sager er der mistanke om kloakbrud. KLAR Forsyning hjælper derfor med at afklare om der er kloakbrud, og hvem der skal reparere.

Der har været afholdt et antal møder mellem kommunen og KLAR for at koordinere indsatsen.

Den rettidige og vedholdende indsats med kloakreparation i forbindelse med rottesager samt den overordnede plan for kloakrenovering er afgørende for forebyggelse af rotteproblemer i byerne.

I nogle af kampagneområderne er der monteret elektroniske kloakfælder. Særligt i gamle bydele og landsbyer, hvor der antages at være en del ’døde’ rør, kan kloakfælderne hjælpe til at vurdere bestanden af rotter.

Handling

Det daglige samarbejde mellem kommune og KLAR er essentielt for rotteindsatsen. Samarbejdet styrkes ved jævnlige møder mellem forvaltningen, bekæmperne og KLAR’s rotteteam. 
Kloakfælderne kan placeres i områder, hvor der igennem en periode har været mange anmeldelser, eller hvor der er begrundet mistanke om større forekomst af rotter i kloaksystemet.

Mål

Kommunen inviterer til minimum 1 årligt dialogmøde om rotter med KLAR Forsyning’s rotteteam.

 

IT og Kommunikation

Status

Den vigtigste kommunikation er den, som foregår mellem borger/ virksomhed og bekæmper. Kommunen lægger derfor vægt på, at de bekæmpere, der møder borgerne, er fagligt dygtige og gode formidlere. 

Den generelle vejledning, er den som borgere og virksomheder, kan hente via kommunens hjemmeside. Som regel sker det i forbindelse med en rottesag, hvor anmeldelse skal foretages via selvbetjeningen på hjemmesiden. Her kan borgeren få generel information om rotter.

Forvaltningen opdaterer jævnligt informationerne på hjemmesiden.

Forvaltningen har derudover med god effekt de senere år, målrettet kommunikation om rottebekæmpelse mod områder, hvor der konstateres mange rotteanmeldelser. Kommunikationen kan på den måde blive mere specifik, med vejledning og praktiske anvisninger, der er skræddersyet til det givne område.

I henhold til bekendtgørelsen skal kommunen to gange om året informere borgerne om rotter, herunder for eksempel pligt til at anmelde rotter. I Køge Kommune er denne informationspligt som regel blevet sammenkædet med anden information om rotter. 

Handling

Der vil i den kommende planperiode være fokus på bekæmpernes møde med borgerne, med henblik på at styrke den gode dialog. 

Der vil fortsat være fokus på hjemmesiden og rettidig opdatering af informationerne her.

Hvis der opstår behov for kampagner i afgrænsede områder i kommunen, vil forvaltningen kommunikere direkte med de berørte grundejere. Det kan være i form af digital post eller ved deltagelse på borgermøder. I andre tilfælde kan en kampagne omfatte besøg på virksomheder i området.

Mål

I den kommende periode inviteres kommunens bekæmpere til en workshop, der skal styrke borgerdialogen og den gode kommunikation.

Det er desuden et mål, at hjemmesidens informationer altid er let tilgængelige og opdaterede.

Kampagner vil blive skræddersyet til særlige områder. Som nævnt ovenfor er der allerede to kampagner i støbeskeen; det gælder området omkring Køge Station og STC.

 

Dialog med skadedyrsfirmaer og kontrol med den private rottebekæmpelse

Status

Der er ca. 300 aktive sikringsordninger i Køge Kommune fordelt på 17 skadedyrsfirmaer. Langt de fleste vedrører erhvervsvirksomheder og boligselskaber.
Kommunen har i 2021 og 2022 haft en række dialogmøder med de skadedyrsfirmaer, der tilbyder rottesikringsordninger og privat bekæmpelse i Køge Kommune. Disse møder har allerede nu dannet et grundlag for bedre og tættere samarbejde. 

Handling

Dialogmøder og stikprøvekontrol fortsætter. Stikprøvekontrollen skal tilse at sikringsordningerne er korrekt anmeldt, samt at monitering og bekæmpelse foregår lovligt. Dialogmøderne skal styrke dialogen mellem de skadedyrsfirmaer og kommunen. 

Mål

Der udvælges hvert år 10 sikringsordninger til stikprøvekontrol. Ved kontrollen gennemgås ejendomsrapporter, besøgsrapporter og evt. bekæmpelse. Kontrolpunkter (kasser) efterses ligeledes. 

Et antal firmaer inviteres hvert år til dialogmøder med målet om, at alle skadedyrsfirmaer, der sælger rottesikringsordninger og/eller rottebekæmpelse i Køge Kommune, bliver indbudt mindst en gang i planperioden 2023-2026.

 

Privat bekæmpelse

Privat bekæmpelse udføres som regel i forbindelse med en sikringsordning. Dertil kommer enkelte tilfælde, hvor en borger eller virksomhed vælger et skadedyrsfirma til en rottesag. 

 

Udbud eller hjemtagelse af den kommunale bekæmpelse

Status

I perioden, 2017-2022, har den daglige kommunale bekæmpelse hos borgere og virksomheder, været udliciteret til skadedyrsfirmaet Kiltin A/S. Kontrakten med Kiltin A/S udløber 1. oktober 2023 med mulighed for op til 2 gange 12 måneders forlængelse. Samarbejdet med firmaet har været tilfredsstillende. 

Handling

På trods af et tilfredsstillende samarbejde med skadedyrsfirmaet er det vurderingen at kommunen kan få mere kvalitet og bedre service til borgerne for pengene. Mange kommuner deler denne vurdering og har som konsekvens heraf, valgt at hjemtage den kommunale bekæmpelse. Muligheder, udfordringer og konsekvenser ved en eventuel hjemtagning vil blive undersøgt i den kommende planperiode.

Mål

Indenfor de gældende økonomiske rammer skal Køge Kommune have bedst mulig kvalitet i borgerservice, forebyggelse af rotteproblemer og bekæmpelse af rotter.   

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje