Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Lejeboliger og botilbud Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens § 107.

Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens § 107.

Indledning

Formålet er at klargøre, hvornår der er tale om grundlæggende forsørgelsesudgifter på lige fod med alle andre borgere i landet
- og sikre, at alle borgere over 18 år i Køge Kommunes botilbud er omfattet af samme regler med hensyn til brugerbetaling.
Nedenfor nævnes en række ydelser med brugerbetaling. Der er tale omhovedregler. Der vil i enkelte tilfælde kunne være tale om undtagelser, men så fremgår det af de enkelte tilbuds ydelsesbeskrivelser. Der er også en række områder, hvor de enkelte tilbud selv skal beslutte omfanget af en ydelse og omfanget af brugerbetalingen.

Følgende beskrives:

  • Servicelovens rammer for betalingsfastsættelse.
  • Obligatoriske ydelser – Det som borgere skal betale.
  • Valgfrie ydelser – Det som borgere kan tilkøbe.

Servicelovens rammer for betalingsfastsættelse

I servicelovens forstand er institutionsbegrebet afskaffet og erstattet med botilbud. Den enkelte borgers forsørgelse er sikret gennem løntilskud, kontanthjælp, førtidspension eller folkepension. En række særlige paragraffer i serviceloven sikrer derudover mulighed for kompenserende ydelser til at dække specifikke behov.

Den enkelte borger med funktionsnedsættelse skal ikke betale for at have en funktionsnedsættelse, men kompenseres for følgerne af funktionsnedsættelsen. Samtidig skal borgeren ligestilles med resten af befolkningen og selv bidrage til at dække sine grundlæggende forsørgelsesudgifter.

Med et botilbud følger udgifter til husleje, el og varme. Der kan være borgere, som vælger at modtage ydelser til alle dagligdagens funktioner som fx kost, vask m.v. I det omfang borgeren modtager sådanne ydelser fastsætter kommunalbestyrelsen betalingen ud fra de faktiske udgifter, med hjemmel i serviceloven.

Der beregnes betaling for selve boligdelen, herunder el og varme.
Betaling for kosten under opholdet, fastsættes ud fra udgifterne til kosten og den lønudgift der er forbundet med tilberedning af maden. Gælder for de borgere, der ikke selv kan deltage i madlavning. Der er en max grænse for hvor meget, der kan opkræves i kostbetaling, som fastsættes af byrådet en gang om året.

De borgere der deltager i madlavning, opkræves betaling for udgifter til råvare samt afledte driftsomkostninger - men ikke lønudgifter.

Betalingsfastsættelsen omfatter andre ydelser som fx kost og vask. Betalingen kan fastsættes som et samlet månedligt beløb eller under hensyn til de ydelser, der modtages, så det er muligt at fravælge et eller flere måltider eller andre ydelser.

Udgifter til behandlingsydelser, der har almindelig karakter – som eksempelvis tandlægebesøg, almindelig medicin mv. – dækkes af borgerens forsørgelsesgrundlag.

Obligatoriske ydelser – det som borgere skal betale

Obligatoriske ydelser omfatter de ydelser alle borgere i botilbud efter § 107 skal betale.

Personer med midlertidigt ophold i kommunal boform efter servicelovens §107 betaler for opholdet af arbejdsindtægt, førtidspension, kontanthjælp, kontanthjælp, starthjælp eller anden indtægt.

Anden indtægt kan fx være arbejdsløshedsunderstøttelse eller sygedagpenge.

Betaling sker fra opholdets begyndelse, dvs. som udgangspunkt fra første dag.

Boligudgifter
Borgere i midlertidig botilbud betaler husleje hver måned. Huslejen beregnes konkret med udgangspunkt i servicelovens vejledning. Dvs. i forhold til antal m2 af bolig, andel af fællesarealer, udgifter til vedligeholdelse el, varme, vand m.m. Hvert botilbud er ansvarlig for beregninger af hver borgers konkrete husleje.

Undtagelsen
Personer, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for opholdet, jf. serviceloven, § 163, stk. 2, 3. pkt. og bekendtgørelse nr. 1387 af 12.12.2006, § 2, stk. 4.
Der betales dog for andre ydelser, herunder kost. Betalingen fastsættes i øvrigt således, at der tages hensyn til udgifter i forbindelse opretholdelsen af en midlertidig bolig og således, at beboeren har økonomisk mulighed for at opretholde sine hidtidige forpligtelser samt således, at beboeren har et rimeligt beløb til sin egen rådighed.

Det er den kommunale sagsbehandler, der sammen med borgeren, afklarer de økonomiske forhold i forbindelse med ophold i et midlertidig botilbud.

Indretning af bolig
Aftales konkret med botilbuddet.

Rengørings og vaskemidler
Udgifter til rengøringsmidler, vaskepulver betales af borgeren. Udgiften beregnes konkret og bliver betalt sammen med huslejen eller opkræves separat.

Forsikring
Det er borgeren selv, der er ansvarlig for at tegne og betale for ansvars-/indbo- og ulykkesforsikring.

Toiletartikler
Udgifter til sæbe, tandpasta, vaskeklude, creme, hårshampoo, hygiejnebind og andre personlige toiletartikler afholdes af den enkelte borger.

Tøj mv.
Borgeren betaler for tøj og sengetøj, håndklæder mv.

Medicin
Borgere i midlertidige botilbud betaler for egen medicin og dækker de udgifter, der er forbundet med dosisdispencering fra apoteket.

Valgfrie ydelser – det som borgere kan tilkøbe

Kost
I § 107 botilbud hvor borgeren tilmelder sig madordninger og deltager i tilberedningen, opkræves borgeren betaling for de faktiske udgifter til råvarer, materialer og afskrivning.

Der er mulighed for at vælge kosten fra i enkelte hele dage eller i perioder. Hvis udgiften til kosten pr. dag ønskes refunderet, skal framelding ske til personalet med et varsel, der fastsættes af tilbuddet. I særlige tilfælde kan tilbuddet vælge at refundere kostbeløbet pr. måltid. Hvis personalet melder en borger fra et måltid på grund af en aktivitet, refunderes kosten pr. måltid.
Det skal være muligt for botilbuddet at tilrettelægge madlavningen, så den er økonomisk rentabel.

Hvis borgeren har gæster, der ønsker at spise med, skal der betales pr.
gæst pr. måltid.

Frisør, fodpleje
Betales af borgeren.

Fritidsaktiviteter
Borgeren betaler udgifter, der er forbundet med fritidsaktiviteter, som kontingent eller lignede.

Licens og internetadgang
Borgeren betaler licens, internetadgang mv. Den konkrete betaling aftales med botilbuddet.

Rengøring
Borgere der selv er i stand til at fortage rengøring, kan købe rengøring hos private firmaer, hvis de ikke selv ønsker at gøre rent.

Private arrangementer i botilbud
Udgifter i forbindelse med afholdelse af fødselsdage eller andre private arrangementer skal afholdes af den enkelte borger.

Transport
Borgere i botilbud betaler for befordring.
Borgeren betaler for transport til fritidsaktiviteter og familiebesøg.

Transport i tilbuddets bus/bil
Nogle bo - og dagtilbud har en fælles busordning, som borgere kan benytte mod betaling.
Egenbetaling fastsættes ud fra de faktiske udgifter til kørsel. Ved beregning af de faktiske udgifter medtages alle udgifter forbundet med kørslen, herunder benzinudgift, afskrivning på bil og afgifter mv. Hvis bilen/bussen anvendes til fælles udflugter for borgerne, kan tilbuddet fastsætte en fast månedlig/årlig takst for befordringen. Taksten må ikke overstige de faktiske udgifter forbundet med kørslen og opkræves alene hos de borgere, som deltager i fællesturene.

Tilbuddene kan opkræve enten fast månedlig betaling eller en km-takst.
Hvis km-takst vælges, skal betalingen deles mellem de borgere, der deltager í den konkrete kørsel.

Botilbuddene skal udarbejde skriftlige retningslinjer for kørsel med tilbuddets bil/bus.

Transport til Lægehjælp
Som hovedregel skal borgere selv betale for transport til og fra læge/tandlæge og sygehus, men i visse tilfælde kan der ydes hjælp. Skal afklares i den konkrete situation.

Gratis transport
Selv om borgeren som udgangspunkt selv skal betale for transporten til læge/tandlæge og sygehusbehandling, er der dog undtagelser. Borgere kan få udgifterne til transport betalt hvis man

  • Bor mere end 50 km væk fra sygehuset
  • Borgerens tilstand kræver transport med ambulance eller sygekøretøj til sygehus
  • Er indkaldt til ambulant efterbehandling, er deldøgnpatient eller midlertidig hjemsendt fra sygehuset.

Sygehuset skal vurdere, at borgeren ikke er i stand til at klare dig selv under transport med bus, tog eller færge er sygesikringsgruppe 1-sikret, og bor mere end 50 km fra speciallæge, og hvor transportudgiften er over 60 kr.


Gratis transport for pensionister
Ud over disse situationer får pensionister desuden gratis transport, når borgeren

  • Som sygesikringsgruppe 1-sikret skal til læge eller nærmest boende speciallæge, hvor transportudgiften er over 25 kr.
  • Skal til og fra sygehus.

Oplysninger kan søges på kommunens hjemmeside, www.koege.dk og på
Region Sjællands hjemmeside, www.regionsjaelland.dk.
Borgeren skal som udgangspunkt selv afholde udgifter til befordring til fysioterapi.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje