Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Lejeboliger og botilbud Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens § 108.

Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens § 108.

Indledning 

Formålet er at klargøre, hvornår der er tale om grundlæggende forsørgelsesudgifter på lige fod med alle andre borgere i landet, 
- og at sikre, at alle borgere over 18 år i Køge Kommunes botilbud er omfattet af samme regler med hensyn til brugerbetaling. 
Nedenfor nævnes en række ydelser med brugerbetaling. Der er tale om hovedregler. Der vil i enkelte tilfælde kunne være tale om undtagelser, men så fremgår det af de enkelte tilbuds ydelsesbeskrivelser. Der er også en række områder, hvor de enkelte tilbud selv skal beslutte omfanget af en ydelse og omfanget af brugerbetalingen. 

Følgende beskrives: 
• Servicelovens rammer for betalingsfastsættelse. 
• Obligatoriske ydelser – Det som borgere skal betale. 
• Valgfrie ydelser – Det som borgere kan tilkøbe. 
• Det som botilbuddet skal betale, og som er en del af taksten.

Servicelovens rammer for betalingsfastsættelse

I servicelovens forstand er institutionsbegrebet afskaffet og erstattet med botilbud. Den enkelte borgers forsørgelse er sikret gennem løntilskud, kontanthjælp, førtidspension eller folkepension. En række særlige paragraffer i serviceloven sikrer derudover mulighed for kompenserende ydelser til at dække specifikke behov. 

Den enkelte borger med funktionsnedsættelse skal ikke betale for at have en funktionsnedsættelse men kompenseres for følgerne af funktionsnedsættelsen. Samtidig skal borgeren ligestilles med resten af befolkningen og selv bidrage til at dække sine grundlæggende forsørgelsesudgifter. 

Med et botilbud følger udgifter til husleje, el og varme. Der kan være borgere, som vælger at modtage ydelser til alle dagligdagens funktioner som fx kost, vask m.v. I det omfang borgeren modtager sådanne ydelser, fastsætter kommunalbestyrelsen betalingen ud fra de faktiske udgifter med hjemmel i serviceloven. 

Der beregnes betaling for selve boligdelen, herunder el og varme. Betaling for kosten under opholdet, fastsættes ud fra udgifterne til kosten og den lønudgift der er forbundet med tilberedning af maden. Gælder for de borgere, der ikke selv kan deltage i madlavning.
Der er en max grænse for hvor meget, der kan opkræves i kostbetaling, som fastsættes af byrådet en gang om året. 
De borgere der deltager i madlavning, opkræves betaling for udgifter til råvare samt afledte driftsomkostninger - men ikke lønudgifter. 

Betalingsfastsættelsen omfatter andre ydelser, som fx kost og vask. Betalingen kan fastsættes som et samlet månedligt beløb eller under hensyn til de ydelser, der modtages, så det er muligt at fravælge et eller flere måltider eller andre ydelser. 
Udgifter til behandlingsydelser, der har almindelig karakter – som eksempelvis tandlægebesøg, almindelig medicin mv. – dækkes af borgerens forsørgelsesgrundlag. 

Obligatoriske ydelser – det som borgere skal betale

Obligatoriske ydelser omfatter de ydelser alle borgere i botilbud efter § 108 skal betale til, og som opkræves på baggrund af servicelovens § 163 stk. 2. 

Boligudgifter 
Borgere i botilbud betaler husleje hver måned. Huslejen beregnes konkret med udgangspunkt i servicelovens vejledning. Dvs. i forhold til antal m2 af bolig, andel af fællesarealer, udgifter til vedligeholdelse el, varme, vand m.m. Hvert botilbud er ansvarlig for beregninger af hver borgers konkrete husleje. 

Boligdokument § 108 – længerevarende botilbud 
Boligdokumentet er en slags lejekontrakt, der indeholder oplysninger om boligens beliggenhed, størrelse og betaling. Den enkelte borger kan i boligdokumentet se hvilke udgifter, der indgår i beregningen af boligbetalingen. 
Det fremgår, hvor mange kvadratmeter boligbetalingen er beregnet ud fra. De kvadratmeter, der betales for, er både egen bolig og en andel af de fælles arealer, borgeren har adgang til. 

Ved forhøjelse af boligbetalingen på grundlag af de budgetterede driftsudgifter har borgeren krav på 2 måneders varsling. Borgeren skal have skriftlige oplysninger om forhøjelsens beregning, grunden til forhøjelsen og forhøjelsens størrelse angivet i kr. pr. måned. 
Det er ikke muligt at få boligydelse, når man bor i § 108-tilbud. 

Inventar og vedligeholdelse af lejlighed 
Borgeren står for indkøb af møbler og andet inventar til egen bolig og afholder udgiften. 
I § 108-tilbud afholdes eventuelle udgifter til løbende vedligeholdelse af botilbuddet. Ved fraflytning af boligen fremgår det af boligdokumentet, at botilbuddet kan rejse krav om erstatning for skader, som borgeren har påført boligen. Hvis en borger ønsker boligen indrettet på en særlig måde, der ikke er påkrævet af hensyn til funktionsnedsættelsen, skal botilbuddet sikre, at borgeren selv betaler for reetablering ved flytning. 

Rengørings- og vaskemidler 
Udgifter til rengøringsmidler, vaskepulver betales af borgeren. Udgiften beregnes konkret og bliver betalt sammen med huslejen eller opkræves separat. 

Forsikring 
Det er borgeren selv, der er ansvarlig for at tegne og betale for ansvars-/indbo- og ulykkesforsikring. 

Toiletartikler 
Udgifter til sæbe, tandpasta, vaskeklude, creme, hårshampoo, hygiejnebind og andre personlige toiletartikler afholdes af den enkelte borger. 

Tøj mv. 
Borgeren betaler for tøj og sengetøj, håndklæder mv. 

Medicin 
Borgere på botilbud betaler for egen medicin og dækker de udgifter, der er forbundet med dosisdispencering fra apoteket. 


Valgfrie ydelser – det som borgere kan tilkøbe 

Kost 
I de tilfælde, hvor en borger ikke eller kun i ringe grad med socialpædagogisk bistand – er i stand til at stå for tilberedning af maden, kan kost tilbydes som led i botilbuddet. Borgerens betaling fastsættes i disse situationer ud fra de faktiske udgifter. Ved de faktiske udgifter forstås fx udgifter til råvarer, materialer, afskrivning på materiel, el og varme samt udgifter til personale. 

For de borgere, som tilbydes kost som et led i botilbuddet, opkræver Køge Kommune det max beløb, som fastsættes en gang årligt af byrådet.

Der er mulighed for at vælge kosten fra i enkelte hele dage eller i perioder. Hvis udgiften til kosten pr. dag ønskes refunderet, skal framelding ske til personalet med et varsel, der fastsættes af tilbuddet. I særlige tilfælde kan tilbuddet vælge at refundere kostbeløbet pr. måltid. Hvis personalet melder en borger fra et måltid på grund af en aktivitet, refunderes kosten pr. måltid. Det skal være muligt for botilbuddet at tilrettelægge madlavningen, så den er økonomisk rentabel. 

Hvis borgeren har gæster, der ønsker at spise med, skal der betales pr. gæst pr. måltid. 

I botilbud hvor borgeren tilmelder sig madordninger og deltager i tilberedningen, opkræves borgeren betaling for de faktiske udgifter til råvarer, materialer og afskrivning. 

Frisør, fodpleje 
Betales af borgeren. 

Fritidsaktiviteter 
Borgeren betaler udgifter, der er forbundet med fritidsaktiviteter, som kontingent eller lignende. 

Licens og internetadgang 
Borgeren betaler licens, internetadgang mv. Den konkrete betaling aftales med botilbuddet. 

Rengøring 
Borgere der selv er i stand til at fortage rengøring, kan købe rengøring hos private firmaer, hvis de ikke selv ønsker at gøre rent. 

Private arrangementer i botilbud 
Udgifter i forbindelse med afholdelse af fødselsdage eller andre private arrangementer skal afholdes af den enkelte borger. 

Transport 
Borgere i botilbud betaler for befordring. 
Borgeren betaler for transport til fritidsaktiviteter og familiebesøg. 

Transport i tilbuddets bus/bil 
Nogle bo - og dagtilbud har en fælles busordning, som borgere kan benytte mod betaling. 

Egenbetaling fastsættes ud fra de faktiske udgifter til kørsel. Ved beregning af de faktiske udgifter medtages alle udgifter forbundet med kørslen, herunder benzinudgift, afskrivning på bil og afgifter mv. Hvis bilen/bussen anvendes til fælles udflugter for borgerne, kan tilbuddet fastsætte en fast månedlig/årlig takst for befordringen. Taksten må ikke overstige de faktiske udgifter forbundet med kørslen og opkræves alene hos de borgere, som deltager i fællesturene. 
 
Tilbuddene kan opkræve enten fast månedlig betaling eller en km-takst. Hvis km-takst vælges, skal betalingen deles mellem de borgere, der deltager í den konkrete kørsel. Botilbuddene skal udarbejde skriftlige retningslinjer for kørsel med tilbuddets bil/bus.

Transport til Lægehjælp 
Som hovedregel skal borgere selv betale for transport til og fra læge/tandlæge og sygehus, men i visse tilfælde kan der ydes hjælp. Skal afklares i den konkrete situation. 

Gratis transport 
Selv om borgeren som udgangspunkt selv skal betale for transporten til læge/tandlæge og sygehusbehandling, er der dog  undtagelser. Borgere kan få udgifterne til transport betalt hvis man 

  • Bor mere end 50 km væk fra sygehuset 
  • Borgerens tilstand kræver transport med ambulance eller sygekøretøj til sygehus
  • Er indkaldt til ambulant efterbehandling, er deldøgnpatient eller midlertidig hjemsendt fra sygehuset. 

Sygehuset skal vurdere, at borgeren ikke er i stand til at klare dig sig selv under transport med bus, tog eller færge, er sygesikringsgruppe 1-sikret, og bor mere end 50 km fra speciallæge, og hvor transportudgiften er over 60 kr. 

Gratis transport for pensionister 
Ud over disse situationer får pensionister desuden gratis transport, når borgeren 

  • Som sygesikringsgruppe 1-sikret skal til læge eller nærmest boende speciallæge, hvor transportudgiften er over 25 kr. 
  • Skal til og fra sygehus. 

Oplysninger kan søges på kommunens hjemmeside, www.koege.dk og på Region Sjællands hjemmeside, www.regionsjaelland.dk. 
Borgeren skal som udgangspunkt selv afholde udgifter til befordring til fysioterapi. 

Ferierejser 
Borgere i botilbud tilbydes en årlig ferie af en varighed på 5 dage. En ferie som arrangeres af botilbuddet. Botilbuddet kan, for at sikre en økonomisk rentabel ferie, overveje krav om, at et minimum af borgere deltager, for at ferien gennemføres, eller at ferien lægges på et bestemt tidspunkt af hensyn til personaleressourcer. Borgere betaler for egne rejseomkostninger (billet, forsikring, fortæring mv.). 

Ønsker borgere ferie ud over ferieturen på 5 dage, kan borgeren tilkøbe yderlig ferie via privat leverandør. 
Alle omkostninger i forbindelse med personalet deltagelse i borgerens ferierejser afholdes af tilbuddet og indgår i taksten for det enkelte botilbud. 

Det som botilbuddet skal betale, og som er en del af taksten 

Nedenstående er en beskrivelse af hvad der defineres som institutionsudgifter, og hermed udgifter, der har betydning for taksten. 

Hjælpemidler 
Hjælpemidler, der er til fælles brug for personer i botilbuddet, eller som i øvrigt er basisinventar det pågældende sted, stilles til rådighed som led i botilbuddet. Det drejer sig fx om senge med almindelig plejesengsfunktioner, badeværelses– og toiletindretning med toiletforhøjere, bade-/bækkenstol, rampe, kørestol uden særlig indretning (transportstole), faste kommunikationsanlæg (fx kaldeanlæg), teleslyngeanlæg, blinkeanlæg, tunghøreklokker m.v. 

Basisinventar kan således ikke omfatte hjælpemidler, som er personlige for den enkelte borger, idet dette alene anvendes af den pågældende og fx medtages under ophold udenfor botilbuddet. Dette gælder uanset hvilke botilbud og uanset hvilken nedsat funktionsevne, der er tale om i det konkrete tilfælde. 

Krav til basisinventar defineres i forhold til målgruppen for tilbuddet. 

Vask og rengøring 
For borgere, der ikke selv har mulighed for at deltage i rengøring og vask af eget tøj, dækkes den personaleudgift, der er forbundet med rengøring af borgerens bolig og vask af tøj, af tilbuddet. 

Ledsagelse 
Tilbuddet kan i et vist omfang yde ledsagelse til tandlæge- og lægebesøg, undersøgelser på sygehus, til indkøb, til bank og til kommunen. Ledsagelse tilbydes kun de borgere, der ikke selv er i stand til at færdes. 
Afgørelse om ledsagelse foretages på baggrund af botilbuddets konkrete vurdering. 

Øvrige udgifter 
Generelle udgifter til handsker, spisestykker, overtræk til madrasser, bleer 
m.v., som skyldes borgernes funktionsnedsættelse, afholdes af botilbuddet

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje