Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Styringsdialoger Styringsdialog 2022 med Boligselskabet Sjælland

Styringsdialog 2022 med Boligselskabet Sjælland

Deltagere fra boligselskabet/afdelingen:
Økonomichef, Anders Helding Laursen, Boligselskabet Sjælland
Udviklingschef, Marianne Ahrens, Boligselskabet Sjælland 
Driftschef, Mette B. Andersen, Boligselskabet Sjælland
Louise Von Müllen, Boligselskabet Sjælland

Deltagere fra Køge Kommune:
Teamleder, Jeanette Kousted Holst, Kultur- og Økonomiforvaltningen 
Regnskabsmedarbejder, Nicole Frost, Kultur- og Økonomiforvaltningen 
Specialkonsulent, Rikke Willesen, Velfærdsforvaltningen 
Virksomhedsambassadør og byggesagsbehandler, Brian Mortensen, Teknik- og Miljøforvaltningen
Chefjurist, Emilie Poser, Kultur- og Økonomiforvaltningen

Afbud:
Udviklingschef, Francisco Ortega, Boligselskabet Sjælland 
Juridisk konsulent, Maria Høst, Kultur- og Økonomiforvaltningen
Vicedirektør, Troels Riis Poulsen, Boligselskabet Sjælland 

Sted:
Byrådsstuen Huitfeldt, Det gl. Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge (indgang 2 fra gården). Ved ankomst ringes på dørtelefonen til Huitfeldt. Der er elevator op til mødelokalet.

Referent
Chefjurist, Emilie Poser, Kultur- og Økonomiforvaltningen

Dagsorden

  1. Velkomst og præsentation
  2. Status fra boligorganisationen
  3. Økonomi og drift, herunder opfølgning på effektiviseringer (Økonomisk afdeling)
  4. Byggeri, renovering og øvrige tekniske spørgsmål (Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomisk afdeling)
  5. Boligsociale tiltag, herunder anvisningsaftaler (Velfærdsforvaltningen)
  6. Tema: Beboerklager i den almene boligsektor 2020 - 2021
  7. Aftaler for 2023
  8. Evt. 

Ad pkt. 1) Velkomst og præsentation

Køge Kommune bød velkommen til årets styringsdialogmøde, og efterfølgende præsenterede mødedeltagerne kort sig selv.

Ad pkt. 2) Status fra boligorganisationen

Driftschef, Mette Andersen fortæller, at der gøres meget for at samle borgerne i Borup. Blandt andet afholdes der sociale arrangementer, med stor succes. De har en campingvogn, som bruges i forbindelse med afholdelse af arrangementer. 

Udviklingschef, Marianne Ahrens supplerer og fortæller, at de har en økonomisk rådgiver, der sidder i campingvognen og kan give rådgivning, hvis det er svært med økonomien. 

Mette Andersen oplyser, at det bliver meldt ud til beboerne, hvornår campingvognen kommer og de kan droppe ind til en kop kaffe. Campingvognen har kørt det sidste år cirka. 

Mette Andersen fortæller at energi og gaspris blev fastlåst i 2020 og løber indtil 1. januar 2024.

Økonomisk Afdeling spørger om a conto-beløbene er blevet hævet i forbindelse med de stigende priser, hvilket Mette bekræfter at de er. Økonomichef, Anders Helding Laursen bemærker hertil, at det kun gælder de afdelinger, hvor det er boligselskabet, der administrerer forbrugsregnskaber. 

Marianne fortæller, at de endvidere vejleder i, hvordan man skal have temperaturen og spare på strømmen.

Velfærdsforvaltningen spørger om der gives information om økonomisk rådgivning, sparetips mm. på andre sprog end dansk. Hertil svarer Marianne, at det gør der ikke. Det var alene under corona, at de orienterede på flere sprog. 

Mette oplyser, at de har opsagt samarbejdet med Fødevarebanken og i stedet valgt at anvende midlerne til fælles morgenmad, fælles aftensmad og banko. 

Ad pkt. 3) Økonomi og drift, herunder opfølgning på effektiviseringer (Økonomisk afdeling)

Anders fortæller, at de har oprettet et forretningsudviklingsteam, hvor de kigger på data-warehouse. Der skal også være større fokus på analyser på tværs af afdelingerne. Forventningen er, at der skal spares 60 millioner ved indkøbsaftaler. 

Anders oplyser, at granskningsrapporterne er kommet ind for de første otte afdelinger. Forhåbningen er, at de ikke viser meget, da de henlægger mere end de fleste boligselskaber.

I forhold til BoliGrøn skal der ske en politisk behandling, når lånene er endelig og garantiudmålingen sker. Der skal ske en vurdering af, om den skal op igen politisk. 

Økonomisk Afdeling bemærker, at det formelt er Boligselskabet Sjælland der fører fusionen. Når den skal behandles politisk, tager det et par måneder. 

Ander fortæller, at forventningen er, at fusionen sker uden forbehold. Fusionen er endvidere godkendt i de forskellige repræsentantskaber, såfremt finansieren kommer på plads. 

Ad pkt. 4) Byggeri, renovering og øvrige tekniske spørgsmål (Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomisk afdeling)

Louise Von Müllen giver en status på de forskellige projekter. Seniorboligerne i Bjæverskov er i gang. Skema B forventes klar til juni/juli 2023. De skal i gang med projekteringsdelen og samtidig se på, hvordan det sociale skal komme med samtidig med byggeriet. Fælleshuset vil de gerne have til at blive et fælles medborgerhus. 

Louise fortæller endvidere, at der er dialog med Planafdelingen i forhold til Karlemoseparken og lokalplanen. 

Velfærdsforvaltningen oplyser, at der er suspenderet anvisninger til Karlemoseparken indtil 2025.

Louise fortæller ydermere, at de har opstartet en dialog med lodsejer Anders Frandsen vedrørende et areal, hvor de ønsker at bygge 50 boliger. Hertil spørges der ind til om Køge Kommune har interesse for seniorboliger og at de allerede nu er i kontakt med Anders Mosbæk. 

Økonomisk Afdeling oplyser, at det er en politisk beslutning. Budgetterne er lagt til 2027. 

Louise vil i samråd med Anders Mosbæk sørge for den politiske vinkel. 

Louise spørger om der er en ny planstrategi på vej, hvortil Teknik-og Miljøforvaltningen oplyser, at det er der, men henviser til Anders Mosbæk for nærmere. 

Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer om forhold på affaldsområdet. I 2023 skal der ske sortering og håndtering af farligt affald. I 2024 vil der være krav om sortering af mælkekartoner fra øvrigt affald samt sortering af tekstilaffald. Køge Kommunes Miljø og Affald vil kontakte boligorganisationerne. 
 
Der orienteres endvidere om ny sorteringsapp ”Perfect Waste”, som fortæller, hvordan affaldet skal sorteres. 

Mette spørger hvem de skal henvende sig til i forbindelse med affaldssortering, og henvises her til Bendt Skodborg.

Ad pkt. 5) Boligsociale tiltag, herunder anvisningsaftaler (Velfærdsforvaltningen)

Marianne Ahrens foreslår at der kigges på kriterierne i forhold til en ny anvisningsaftale. 

Rikke Willesen, Velfærdsforvaltningen foreslår et møde med hende, Signe Graulund og Marianne Ahrens i januar, og der taler om kriterier mm. 

Velfærdsforvaltningen orienterer om, at der er et godt og tæt samarbejde mellem kommune og helhedsplan. Det er positivt at se, at sekretariatet i Karlemoseparken fungerer godt. 

Marianne Ahrens fortæller, at hver ottende etværelses er ungdomsboliger i Karlemosen. Udfordringen er lejens størrelse, som ofte kræver et arbejde ved siden af. 

Ad pkt. 6) Tema: Beboerklager i den almene boligsektor 2020-2021

Referenten indleder med at tale om de stigende priser og deres potentielle påvirkning på beboerne, det oplyses, at en stor andel af klager til Beboerklagenævnet på landsplan i 2020 og 2021 vedrørte forbrugsregnskaber. Generelt set er der ikke langt fra utilfredshed til klage, hvorfor der er fokus på at klæde beboerne på med information for at møde en større forståelighed.

Anders fortæller, at de ikke generelt oplever flere klager. Dette kan måske hænge sammen med, at prisen for energi og gas flere steder er fastlåst. Der er endvidere toiletcensor, sparebrusere mm. for derved at undgå store for forbrugsregnskaber. Der er generelt mere styr på data og de arbejder på et data-warehouse, som vil betyde mere overvågning af data. 

Ad pkt. 7) Aftaler for 2023

Det aftales, at Rikke Willesen, Velfærdsforvaltningen, indkalder Marianne Ahrens til møde i januar 2023 vedrørende anvisningsaftale på ma@bosj.dk.

Louise Von Müllen fremsender tidsplan over renovering af Karlemosen. 

Ad pkt. 8) Evt.

Økonomisk Afdeling fortæller, at Køge Kommune ikke har pligt til at afholde styringsdialog med Boligselskabet Sjælland, da de ikke har hjemsted her i kommunen. Mette Andersen fortæller at de er til styringsdialog i alle kommunerne, og gerne vil bibeholde mødet. 

Køge Kommune oplyser, at de fremadrettede ønsker at afholde fællesmøder for boligorganisationer i Køge Kommune. Mette fortæller at de har erfaring med fællesmøder fra andre kommuner, at det fungerer godt og at de gerne vil deltage. 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje