Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Styringsdialoger Styringsdialog 2022 med Køge Boligselskab

Styringsdialog 2022 med Køge Boligselskab

REFERAT

Møde den 25. oktober 2022, kl. 14.00-15.00
Styringsdialog – Køge Boligselskab

Deltagere fra boligselskabet/afdelingen:
Forretningsfører, Køge Boligselskab, René K. Nielsen 
Formand, Køge Boligselskab, Martin Hoffmann

Deltagere fra Køge Kommune:
Teamleder, Jeanette Kousted Holst, Kultur- og Økonomiforvaltningen 
Specialkonsulent, Rikke Willesen, Velfærdsforvaltningen 
Virksomhedsambassadør og byggesagsbehandler, Brian Mortensen, Teknik- og Miljøforvaltningen
Juridisk konsulent, Maria Høst, Kultur- og Økonomiforvaltningen 
Sekretær, Maria Nedergaard L. Hansen, Kultur- og Økonomiforvaltningen

Afbud:
Regnskabsmedarbejder, Nicole Frost, Kultur- og Økonomiforvaltningen 
Sekretær, Maria Nedergaard L. Hansen, Kultur- og Økonomiforvaltningen

Sted:
Mødelokale 2, Det gl. Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge (indgang 2 fra gården). Ved ankomst ringes på dørtelefonen til mødelokale 2. Der er elevator op til mødelokalet.

Referent
Maria Høst

Dagsorden

  1. Velkomst og præsentation
  2. Status fra boligorganisationen
  3. Økonomi og drift, herunder opfølgning på effektiviseringer (Økonomisk afdeling)
  4. Byggeri, renovering og øvrige tekniske spørgsmål (Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomisk afdeling)
  5. Boligsociale tiltag, herunder anvisningsaftaler (Velfærdsforvaltningen)
  6. Tema: Beboerklager i den almene boligsektor 2020 - 2021
  7. Aftaler for 2023
  8. Evt. 

Ad pkt. 1) Velkomst og præsentation

Køge Kommune bød velkommen til årets styringsdialogmøde, og efterfølgende præsenterede mødedeltagerne kort sig selv.

Ad pkt. 2) Status fra boligorganisationen

Intet at bemærke. 

Ad pkt. 3) Økonomi og drift, herunder opfølgning på effektiviseringer (Økonomisk afdeling)

Køge Boligselskab orienterer om, at der ikke har været bemærkninger fra Køge Kommun eller Landsbyggefonden til deres regnskaber. 

Økonomisk Afdeling spørger hvorledes boligselskabet vil modstå inflationen. 

Forretningsfører, René K. Nielsen oplyser, at det vurderes, at de kan komme igennem 2023 uden huslejestigninger. 

Beboerne kan se udviklingen i energipriserne afspejle sig i deres regninger. Tidligere på året anbefalede boligselskabet, at beboerne i afdelinger med naturgas hævede deres a conto-beløb med 100 % og afdelinger fjernvarme, at de hævede deres med 70 % indtil 2024, hvis ikke beboerne gør det, vil boligselskabet hæve det i april 2023. Det oplyses endvidere, at afdelinger med naturgas forventes at overgå til fjernvarme i 2023.

Formand, Martin Hoffmann supplerer og fortæller, at der i deres beboerblad er en artikel, som omhandler gode råd til hvad man kan gøre for at spare samt at beboere der får højere regninger, har mulighed for at tale med beboerrådgiver og få driftschefen til at gennemgå lejligheden. Herudover kan der være muligheder for økonomiske aftaler. 

Økonomisk Afdeling spørger hvordan de sikrer, at beboerne ikke slukker helt for varmen og oplyser om risikoen for skimmelsvamp.

Forretningsfører, René K. Nielsen fortæller at der er et afsnit i deres beboerblad, som informerer om, hvordan man fyre på den rigtige måde. Deres anbefaling er en temperatur på 21 grader. 

Velfærdsforvaltningen spørger om de deler information på andre sprog end dansk, hvortil forretningsfører, René K. Nielsen oplyser, at der er alene gives information på dansk. 

Velfærdsforvaltningen spørger om der er interesse for oplæg fra økonomirådgiver Jan Milo.

Formand, Martin Hoffmann bemærker, at indtrykket er, at beboerne har godt styr på økonomien, men at det er en interessant tilbud. Der kan fx være spørgsmål omkring skat, som kan kunne hjælpe med beboerne med. 

Forretningsfører, René K. Nielsen fortæller, at de ikke har kunne mærke noget på beboerne i forhold til de stigende priser og kun har modtaget få tilbagemeldinger herpå, men at Rikke Willesen gerne må sende oplysningerne på Jan Milo, som han vil bringe videre.

Velfærdsforvaltningen bemærker, at Jan Milos funktion udløber den 30. november 2022, hvorfor afholdelse af oplæg skal ske snarest, fx den 9. november 2022. Herudover oplyses det, at Jan Milo, indtil udgangen af november, befinder sig i Borgerservice to gange om måneden. 

Ad pkt. 4) Byggeri, renovering og øvrige tekniske spørgsmål (Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomisk afdeling)

Forretningsfører, René K. Nielsen orienterer om renovering af Solbakken II, hvor tag, døre og vinduer skal udskiftes. Der forventes en 30 % stigning i forhold til Skema A, og de vil derfor tale med Landsbyggefonden om prisdifferencen. Da Landsbyggefonden yder tilskud, er der krav om, at 36 boliger laves om til tilgængelighedsboliger med elevatorer. 

Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer om forhold på affaldsområdet. I 2023 skal der ske sortering og håndtering af farligt affald. I 2024 vil der være krav om sortering af mælkekartoner fra øvrigt affald samt sortering af tekstilaffald. Køge Kommunes Miljø og Affald vil kontakte boligorganisationerne. 

Der orienteres endvidere om ny sorteringsapp ”Perfect Waste”, som fortæller, hvordan affaldet skal sorteres. DAB vil sende information om den ud til afdelingsbestyrelserne. 

Teknik- og Miljøforvaltningen påpeger vigtigheden af godt indeklima og risikoen for skimmelsvamp.

Ad pkt. 5) Boligsociale tiltag, herunder anvisningsaftaler (Velfærdsforvaltningen)

Tidligere opfølgningspunkt omkring anvisningsaftaler drøftes. Forretningsfører, René K. Nielsen ønsker dog svar på, om Køge Kommune fortsat har behov for at henvise ældre og handicappede til de pågældende boliger og om de vurderes som egnede dertil. Det aftales, at Rikke Willesen, Velfærdsforvaltningen følger op herpå. 

Velfærdsforvaltningen bemærker, at det er positivt at de har taget initiativ til børnebestyrelser, hvortil formand, Martin Hoffmann bemærker, at det bidrager til de unges forståelse for ordensreglementet og giver dem ansvarsfølelse. Herudover kommer de med gode input til aktiviteter. 

Ad pkt. 6) Tema: Beboerklager i den almene boligsektor 2020-2021

Referenten indleder med at tale om de stigende priser og deres potentielle påvirkning på beboerne, det oplyses, at en stor andel af klager til Beboerklagenævnet på landsplan i 2020 og 2021 vedrørte forbrugsregnskaber. Generelt set er der ikke langt fra utilfredshed til klage, hvorfor der er fokus på at klæde beboerne på med information for at møde en større forståelighed. 

Formand, Køge Boligselskab, Martin Hoffmann oplyser, at de internt oplever småsags klager samt at de i deres beboerblad gør opmærksom på, hvordan man klager, at de skal være begrundede samt at klager ikke kan indgives anonymt.

Ad pkt. 7) Aftaler for 2023

Det aftales, at Rikke Willesen sender oplysningerne på Jan Milo til René K. Nielsen.

Det aftales, at Rikke Willesen følger op på spørgsmålene omkring anvisning.

Ad pkt. 8) Evt.

Køge Kommune oplyser, at de fremadrettede ønsker at afholde fællesmøder for boligorganisationer i Køge Kommune.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje