Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Styringsdialoger Styringsdialog 2022 med Lejerbo Køge Bugt

Styringsdialog 2022 med Lejerbo Køge Bugt

REFERAT

Møde den 26. september 2022, kl. 10.00-11.45
Styringsdialog – Lejerbo, Køge Bugt

Deltagere fra boligselskabet/afdelingen:
Forretningsfører, Jeanette Larsen 
Forvaltningskonsulent, Kim Dommer
Formand, Johnny Jensen

Deltagere fra Køge Kommune:
Teamleder, Jeanette Kousted Holst, Kultur- og Økonomiforvaltningen
Regnskabsmedarbejder, Nicole Frost, Kultur- og Økonomiforvaltningen 
Specialkonsulent, Rikke Willesen, Velfærdsforvaltningen 
Virksomhedsambassadør og byggesagsbehandler, Brian Mortensen, Teknik- og Miljøforvaltningen
Juridisk konsulent, Maria Høst, Kultur- og Økonomiforvaltningen 
Sekretær, Maria Nedergaard L. Hansen, Kultur- og Økonomiforvaltningen

Afbud:
Ingen

Sted:
Mødelokale 2, Det gl. Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge (indgang 2 fra gården). Ved ankomst ringes på dørtelefonen til mødelokale 2. Der er elevator op til mødelokalet.

Referent
Maria Høst

Dagsorden

  1. Velkomst og præsentation
  2. Status fra boligorganisationen
  3. Økonomi og drift, herunder opfølgning på effektiviseringer (Økonomisk afdeling)
  4. Byggeri, renovering og øvrige tekniske spørgsmål (Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomisk afdeling)
  5. Boligsociale tiltag, herunder anvisningsaftaler (Velfærdsforvaltningen)
  6. Tema: Beboerklager i den almene boligsektor 2020 - 2021
  7. Aftaler for 2023
  8. Evt. 

Ad pkt. 1) Velkomst og præsentation

Køge Kommune bød velkommen til årets styringsdialogmøde, og efterfølgende præsenterede mødedeltagerne kort sig selv. 

Ad pkt. 2) Status fra boligorganisationen

Boligorganisationen oplyser, at de fortsat er berørt af covid-19 efterdønninger. Der er et generelt problem med klager, som vedrører beboerne indbyrdes, fx over larmende børn, som indikerer, at beboerne generelt er mindre tolerante over for deres naboer. 

Det oplyses endvidere, at de er hårdt ramt af, at få håndværkere til at udføre mindre opgaver og de stigende priser. 

Der har i en periode været personaleudfordringer, men der er nu fuld bemanding igen. 

Ad pkt. 3) Økonomi og drift, herunder opfølgning på effektiviseringer (Økonomisk afdeling)

Lejerbo oplyser, at de fortsat arbejder på effektiviseringer, men at fokus primært er på genopretningsplanen. 

Boligorganisationen giver en kort gennemgang af de enkelte afdelinger i forhold til forventet overskud og underskud. 

Lejerbo orienterer om et større renoveringsprojekt på fælleshus i Afdeling 154-0 Søparken, som har været nødvendigt grundet vandskade. De har været ramt af udfordringer med håndværkere, men forventer at være færdige på den anden side af efterårsferien. I forbindelse med renoveringen er der skiftet fra naturgas til luft til vand varmepumpe. De står ikke først i forhold til fjernvarme. 

Lejerbo orienter om, kravene til affaldssortering er en dyr løsning, som gør ondt i nogle afdelinger. Herudover nævnes, at de har haft fraflytning i udbud og at de, med den nye leverandør, sparer herpå fremadrettet. Herudover er forhold som skadedyr, el, ventilation mv. i udbud, for at se om de kan opnå bedre aftaler, som afdelingerne kan få gavn af. Det er frivilligt om de vil benytte sig af dem. 

Økonomisk Afdeling påpeger at der samlet set er styr på økonomien. 

Lejerbo informerer om, at de ikke er påbegyndt budget for Køge endnu, men at der forventes en stigning på mellem 3-6 % på almindelig vedligeholdelse, el, vand og varme. Øgede henlæggelser vil betyde huslejestigninger i nogle afdelinger. 

Økonomisk Afdeling spørger ind til organisationens deltagelse på budgetmøder, med henblik på tydeligt, at informere beboerne om baggrunden for stigningerne samt oplyse om hvad der sker, hvis beboerne ønsker, at budgettet skal sendes til Køge Kommune.

Ad pkt. 4) Byggeri, renovering og øvrige tekniske spørgsmål (Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomisk afdeling)

Boligorganisationen orienterer om den nye helhedsplan for Afdeling 285-0 Ringen. Deres projektleder har været i tæt kontakt med Landsbyggefonden for at afklare, hvad der skal til i forhold til blandt andet undersøgelser. Vedrørende problemstilling omkring vandafledning, har KLAR forsyning vedkendt at de har pligt til at få afledt vandet.

Det oplyses, at Skema A forventes at komme til afstemning på afdelingsmøde i start 2023.

I forbindelse med opførelsen af det lille Cirkelhus er der tinglyst en deklaration, hvorefter der skal oprettes et vejlaug. Boligorganisationen er i gang med at undersøge, hvordan udgifterne til fællesvej skal fordeles. Lejerbo udtrykker bekymring for parkeringsforholdene. 

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at kommunens Vejmyndighed skal ind over. 

I Afdeling 277-0 Mølleparken er renoveringsprojektet ved at være klar til afstemning. Taget er medtaget i det endelige projekt. 

Lejerbo oplyser, at de er i gang med at standardisere råderetskatalogerne i alle organisationens afdelinger samt tegninger på projekter, da flere af dem kræver byggetilladelse. 

Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer om forhold på affaldsområdet. I 2023 skal der ske sortering og håndtering af farligt affald. I 2024 vil der være krav om sortering af mælkekartoner fra øvrigt affald samt sortering af tekstilaffald. Køge Kommunes Miljø og Affald vil kontakte boligorganisationerne. 

Der orienteres endvidere om ny sorteringsapp ”Perfect Waste”, som fortæller, hvordan affaldet skal sorteres.  

Det drøftes om kampagner vedrørende indeklima ville være relevante samt risikoen for skimmelsvamp. 

Ad pkt. 5) Boligsociale tiltag, herunder anvisningsaftaler (Velfærdsforvaltningen)

Boligorganisationen oplyser, at samarbejdet på bestyrelsesniveau fungerer godt og ligeså med anvisningsaftalerne. 

Sociale tiltag drøftes og det bemærkes, at idræt, herunder fodbold, har været en tilbagevendende og positiv aktivitet. 

Grundet de generelle prisstigninger i samfundet drøftes fripasordninger. Det oplyses, at uddelingen af dem koordineres, men at det er et faktum, at der ikke er nok til alle. 

Ad pkt. 6) Tema: Beboerklager i den almene boligsektor 2020-2021

Køge Kommune indleder med at tale om de stigende priser og deres potentielle påvirkning på beboerne, det oplyses, at en stor andel af klager til Beboerklagenævnet i 2020 og 2021 vedrørte forbrugsregnskaber. 

Boligorganisationen har i foråret opdelt informationspjece vedrørende muligheden for, frivilligt, at sætte a conto-beløb op. Opfordringen gentages ved omdeling af regnskaber. 

Lejerbo nævner, at BL har pjecer omkring opvarmning, hvortil Velfærdsforvaltningen spørger ind til, om de er oversat til andre sprog. Det mener Lejerbo ikke, men vil tage det med videre i forhold til om der er mulighed for oversættelse. 

Ad pkt. 7) Aftaler for 2023

Boligorganisationen fastholder fokus på konsolidering og dernæst effektivisering. 

Ad pkt. 8) Evt.

Køge Kommune oplyser, at de fremadrettede ønsker at afholde fællesmøder for boligorganisationer i Køge Kommune. 

Boligorganisationen kommer med input til potentielle emner og foreslår, at det ikke afholdes i efteråret grundet afdelingsmøder i mange boligorganisationer.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje