Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Styringsdialoger Styringsdialog 2023 med Køge Almennyttige Boligselskab

Styringsdialog 2023 med Køge Almennyttige Boligselskab

Styringsdialog den 25. april 2023, kl. 12.30-14

Deltagere fra boligselskabet/afdelingen:
Bestyrelsesformand, Søren Dalgaard 
Næstformand, Birgit Nielsen
DAB bestyrelseskonsulent, Janni Spang

Deltagere fra Køge Kommune:
Regnskabsmedarbejder, Nicole Frost, Kultur- og Økonomiforvaltningen 
Specialkonsulent, Rikke Willesen, Velfærdsforvaltningen 
Virksomhedsambassadør og byggesagsbehandler, Brian Mortensen, Teknik- og Miljøforvaltningen 
Juridisk konsulent, Maria Høst, Kultur- og Økonomiforvaltningen

Afbud:
Teamleder, Jeanette Kousted Holst, Kultur- og Økonomiforvaltningen

Sted:
Mødelokale 2, Det gl. Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge.

Referent
Maria Høst

Dagsorden

 1. Velkomst og præsentation
 2. Status fra boligorganisationen
 3. Økonomi og drift, herunder opfølgning på effektiviseringer (Økonomisk afdeling)
 4. Byggeri, renovering og øvrige tekniske spørgsmål (Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomisk afdeling)
  1. Beskæring af træer i Lille Skensved
  2. Trafikale forhold i Fuglevænget og Hestehavevej, Herfølge
 5. Boligsociale tiltag, herunder anvisningsaftaler (Velfærdsforvaltningen)
  1. Mulighed for erhvervspraktik i ejendomskontorer
  2. Ny eller ændret udlejningsaftale for Ellemarken
 6. Aftaler for 2023
 7. Evt. 

Ad pkt. 1) Velkomst og præsentation

Køge Kommune bød velkommen til årets styringsdialogmøde, og efterfølgende præsenterede mødedeltagerne kort sig selv.

Ad pkt. 2) Status fra boligorganisationen

Bestyrelsen fortæller, at renoveringen i Torpgården forventes at fortsætte et års tid endnu eller mere. 

I Skovbo Ældreboliger er der ikke en afdelingsbestyrelse, men selskabsbestyrelsen fungerer som afdelingsbestyrelsen. Der er udnævnt kontaktpersoner blandt beboerne i Skovbo Ældreboliger, som varetager kontakten med selskabsbestyrelsen. Konstellationen fungerer tilfredsstillende.

Der orienteres endvidere om, at der den 1. april 2023 blev afholdt en strategidag. Formålet var at få dokumenteret nogle mål, som der skal arbejdes videre med og måles på. Der blev nedsat et strategiudvalg i selskabsbestyrelsen, hvorpå det også vil være et fast dagsordenspunkt fremadrettet. Der arbejdes ikke med alle emner på en gang, men der foretages en prioritering og der udvælges emner, som der herefter arbejdes på at komme i mål med. Der var stor opbakning til dagen, hvor beboerdemokrater og ansatte deltog. 

Ad pkt. 3) Økonomi og drift, herunder opfølgning på effektiviseringer (Økonomisk afdeling)

DAB fortæller, at der fortsat arbejdes på effektivisering. Ejendomskontoret i Herfølge er et eksempel herpå.

Økonomisk Afdeling er enig med revisionens bemærkning om henlagte midler i Harens Kvarter og Skovbo Ældreboliger og opfordrer til opmærksomhed herpå. 

DAB oplyser, at der meget fokus på særligt Harens Kvarter.

Bestyrelsen oplyser, at Skovbo Ældreboliger, i forbindelse med deres udskiftning af tag, køber tagsten fra Torpgården, da Teknologisk Institut har vurderet, at de har 60 års levetid tilbage. 

Ad pkt. 4) Byggeri, renovering og øvrige tekniske spørgsmål (Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomisk afdeling)

Teknik- og Miljøforvaltningen spørger ind til eventuelle nye projekter. 

Bestyrelsen oplyser, at de er meget interesserede i at bygge senioregnede familieboliger. De er ikke låst på et bestemt område. 

DAB oplyser, at Blåbærparken, nogle år ud i fremtiden, står overfor en renovering og helhedsplan. 

Ad litra a) Beskæring af træer i Lille Skensved

DAB oplyser, at træerne går ud over offentlig vej og ind i private haver. Hvis lastbiler passere falder store grene ned til gene for trafikken. 

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at de kan kontakte Rasmus Berg, Vej, Park og Byrum, på tlf. 21431170. 

Ad litra b) Trafikale forhold i Fuglevænget og Hestehavevej, Herfølge

DAB fortæller, at der i Fuglevænget og på Hestehavevej opleves, at bilister kører med høj fart og spørger til mulighed for trafikmålinger eller lignende. 

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at de kan kontakte Heidi Wind, Trafiksikkerhed, tlf. 24774961. 

Ad pkt. 5) Boligsociale tiltag, herunder anvisningsaftaler (Velfærdsforvaltningen)

Velfærdsforvaltningen orienterer om, at der skal foretages en tryghedsmåling i Ellemarken i forbindelse med, at det 2-årige projekt ”Fælles Fremtid” afsluttes den 30. juni 2023. Der kommer et fysisk og elektronisk beboerblad ud herom. Herudover skal pavillonen fjernes og ”Fælles Fremtid” flytter, i den resterende tid, over i Ellehuset sammen med Helhedsplanen. 

Ad litra a) Mulighed for erhvervspraktik i ejendomskontorer

Bestyrelsen oplyser, at de ønsker at komme på listen over mulige steder at søge erhvervspraktik, men ikke begrænset hertil, også voksenlærlinge, fleksjobbere mv. er velkomne. 

Ad litra b) Ny eller ændret udlejningsaftale for Ellemarken

Velfærdsforvaltningen oplyser, at de på baggrund af mødet i uge 16 med boligorganisationerne og de politiske udvalg, vil se på et udkast til en rammeaftale. 

Velfærdsforvaltningen spørger om de indtil rammeaftalen er på plads vil fortsætte med deres nuværende udlejningsaftale, eller om der skal justeres i forhold til alderskravet. Ændring af udlejningsaftalen vil kræve politisk godkendelse. 

Ad pkt. 6) Aftaler for 2023

Søren Dalgaard sender en mail til Rikke Willesen, Velfærdsforvaltningen, på rikke.willesen@koege.dk, om erhvervspraktik på ejendomskontorer, herunder hvor mange de kan ønsker. Rikke Willesen sørger for at videreformidle mailen.

Janni Spang vender tilbage til Rikke Willesen, Velfærdsforvaltningen, på
rikke.willesen@koege.dk, omkring behov for justering af udlejningsaftale i Ellemarken eller fortsættelse af nuværende.

Ad pkt. 7) Evt.

Referenten orienterer om, at der vil blive afholdt fællesmøde for boligorganisationer i november 2023 og de vil modtage en invitation senere. 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje