Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Fritid og oplevelser Foreninger Retningslinjer for Fritidspas

Retningslinjer for Fritidspas

Baggrund

Integration i almindelige fritidsaktiviteter sammen med andre børn kan medvirke til at nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge, herunder bidrage til nye sociale relationer, og på længere sigt øget livskvalitet. Fritidsaktiviteter kan endvidere bidrage til at styrke udsatte børn og unges sociale kompetencer og netværk ligesom det kan bidrage med positive oplevelser i dagligdagen.

Formål

At give socialt udsatte børn og unge i Køge Kommune mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med deres jævnaldrende for herigennem at arbejde for, at deres livssituation ændrer sig, så de ikke ender som socialt udsatte voksne. Fritidspasset skal være en brobygning til foreningslivet og er derfor tænkt som en appetitvækker for målgruppen. Børnene/de unge og derved også forældrene vil forhåbentlig opdage glæderne ved og den gavnlige effekt af deltagelsen, og efter støttens ophør selv opsøge foreningslivet.

Formålet med fritidspasset er:

  • At børnene/ de unge opdager og oplever tilbud, der dækker deres interesser.
  • At børnene/de unges deltagelse i fritidsaktiviteterne bidrager til udvikling af selvværd, sociale relationer og kompetencer samt fysisk udfoldelse.
  • At børn og unge i udsatte positioner integreres i fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats.

Målgruppe

Den overordnede målgruppe for fritidspasset er alle børn og unge i alderen 0-18 år i Køge Kommune, der ikke har mulighed for at deltage i de etablerede fritidsaktiviteter på lige vilkår med deres jævnaldrende. Det er således børn og unge, der står uden for de sociale, kulturelle fællesskaber og som, qua deres isolation, er socialt udsatte.

Målgruppen er udsatte børn og unge. F.eks. overvægtige børn og unge, børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk samt børn med særlige behov. Derudover rummer målgruppen også børn og unge, der har personlige kompetencer til relativt let at indgå i fritidsaktiviteter, men som ikke deltager i aktiviteter primært på grund af forhold i familien eller omgivelserne, fx svag forældreopbakning eller manglende økonomiske ressourcer. Det er sjældent, at de har en sag hos Familierådgivningen.

Metode

Fritidspassene tildeles primært gennem skolelærere, sagsbehandlere, sundhedsplejersker og SSP, da de ser ”det hele barn”, og samarbejder med forældrene til børnene. Der henvises til disse uddelere, hvor det er muligt.

OBS: Det er vigtigt, at barnet hjælpes med at finde den forening, der ønskes medlemskab i. Foreningens navn noteres på ”Oversigt over udleverede fritidspas”, så der er mulighed for at følge op på, om barnet får påbegyndt aktiviteten.

Uddeleren noterer navnet på modtageren af fritidspasset på ”Oversigt over udleverede fritidspas”. Her kan uddelerne således se, om barnet allerede har modtaget fritidspas fra anden side.

For at højne sandsynligheden for at barnet/den unge deltager i fritidsaktiviteter efter støttens ophør, opfordres det at modtagerne af et fritidspas finder fritidsinteresser, hvor kontingentet ikke vil være en væsentlig hindring for fremtidig deltagelse. Ordningen skal ses som en tilvænning til foreningslivet og skal være en appetitvækker til foreningsverdenen.

Fritidspasset afleveres hos foreningen, der ved årets afslutning indsender en samlet liste over kontingenter på foreningens fritidspasmodtagere til Kultur- og Idrætsafdelingen. Kultur- og Idrætsafdelingen refunderer herefter beløbet til foreningen.

Hvordan og hvor kan fritidspasset bruges

Fritidspasset kan bruges i Køge Kommunes foreninger, inkl. musikskolen og billedskolen. Der gives ikke støtte til leje af instrument eller andre rekvisitter.
Hvis et tildelt Fritidspas alligevel ikke benyttes af den tildelte, er det vedkommendes ansvar at levere det tilbage til uddeleren, så det kan komme en anden til gavn.

Hvad kræver det af uddeleren

Håndholdning af retningslinjer. Der opfordres stærkt til, at udstederen følger op på at Fritidspasset bliver brugt af barnet/den unge. Hver afdeling har et ansvar for at informere medarbejderne omkring, hvordan opfølgning skal finde sted.
Ved uddeling af Fritidspas udleveres samtidig et informationsbrev til fritidspasmodtageren med information om brug af fritidspasset.

Opfordring til foreningerne

Foreningerne informeres omkring det sociale ansvar, der følger med at tage imod et barn/en der ikke er foreningsvant.

De foreninger, der har sæsonstart i september, vil blive opfordret til at indsende fuldt sæsonkontingent ved indsendelse af kontingentoversigt til Kultur- og Idrætsafdelingen i december. Derved undgår vi at skulle udlevere Fritidspas i to på hinanden følgende år til børn i disse foreninger.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje