Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Fritid og oplevelser Foreninger Retningslinjer for Frivilligpuljen i Køge Kommune

Retningslinjer for Frivilligpuljen i Køge Kommune

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget den 13. september 2023

Baggrund

Hvert år uddeler Ældre- og Sundhedsudvalget puljemidler til frivilligt socialt arbejde jf. Lov om Social Service §18 og §79. Af lovgivningen fremgår det, at kommunerne skal samarbejde med frivillige og årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Herudover kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle aktiverende og forebyggende tilbud.

I Køge Kommune er der på baggrund af ovenstående lavet en samlet frivilligpulje til dette.

Hvem kan søge og hvem er målgruppen for frivilligpuljen

Alle frivillige sociale foreninger og organisationer og frivillige initiativer i øvrigt, kulturelle foreninger, boligforeninger, støtteforeninger, fagforeninger, der tilbyder eller ønsker at igangsætte aktiviteter, har mulighed for at søge om tilskud. Dette gælder også til aktiviteter, der finder sted på kommunale institutioner, f.eks. på plejehjem og sociale institutioner.

Midlerne skal bruges til frivillige sociale indsatser for borgere i Køge Kommune. Det vil sige børn, unge, ældre, personer med fysiske eller mentale handicap, beboergrupper, støtteforeninger eller udsatte.

Kriterier for frivilligpuljen

Ældre- og Sundhedsudvalget har besluttet, at midlerne skal tildeles med udgangspunkt i kriterierne nedenfor:

 1. Der gives fortrinsret til frivillige sociale indsatser, der er lokalt forankret og, som ikke er en del af f.eks. en landsorganisation.
 2. Der gives fortrinsret til frivillige sociale indsatser med medfinansiering f.eks. fra fonde, lokale sponsorer, mv.
 3. Der gives fortrinsret til frivillige sociale indsatser, der understøtter udvalgets årligt besluttede fokusområde.
 4. Det ansøgte beløb om frivilligpuljemider kan ikke overstige 95.000 årligt pr. forening.

Ældre- og Sundhedsudvalget kan beslutte, at der indgås driftsaftaler med frivillige sociale foreninger mv., som kan gælde i op til 4 år. Der tildeles et årligt aktivitetstilskud til aktiviteter i Aktivitetshuset i Borup.

Lokal forankring

Såfremt der søges om støtte til indsatser for borgere i flere kommuner, kan der søges støtte til antallet af borgere fra Køge Kommune.

Der kan ikke søges om støtte til

 • Lokaleleje
 • Løn/honorar
 • Individuel evt. terapeutisk behandling

Herudover kan der som udgangspunkt ikke søges om tilskud til

 • Administration
 • Forplejning

Det er dog muligt at få tilskud såfremt det er en del af indsatsens kerneaktivitet.

Foreninger kan eksempelvis have medlemskontingenter og brugerbetaling til dette formål. Alternativt skal det i ansøgningen begrundes, hvorfor der ønskes dispensation herfor.

Krav til ansøgere og modtagere af frivilligpuljemidler

Ansøgere skal udfylde Tro- og Love-erklæring på, at der er indhentet børneattest for samtlige frivillige, der har kontakt til borgere under 15 år, og/eller frivillige der benytter lokaler som også benyttes af borgere under 15 år.

Ansøgere skal i forbindelse med aflæggelse af regnskab for modtagne puljemidler underskriver Tro- og Love-erklæring på, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med bevillingen.

Ansøgningsproces

Ansøgningsskema, kriterier samt årligt fokusområde er tilgængelig på Køge Kommunes hjemmeside og der søges via linket til ansøgningsskemaet på koege.dk: Støtte til frivilligt socialt arbejde

Linket til ansøgningsskemaet er kun tilgængeligt i ansøgningsperioden. Ansøgningsperioden er i oktober/november, og de specifikke datoer det pågældende år meldes ud på Køge Kommunes hjemmeside og Facebook.

Ældre- og Sundhedsudvalget behandler ansøgningerne i december/januar, hvorefter de behandles administrativt med udmelding til ansøgerne om, hvorvidt der tildeles støtte eller gives afslag. Såfremt der tildeles, udbetales dette tidligst, når ansøger har sendt regnskab for det foregående år, såfremt denne har modtaget tilskud fra Køge Kommune.

Ansøger gøres opmærksom på, at der kun kan ske udbetaling, såfremt CVR. nr. er fornyet og gyldigt.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje