Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Fritid og oplevelser Foreninger Retningslinjer for Kulturpuljen

Retningslinjer for Kulturpuljen

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen

Vedtaget af Kultur- og Idrætsudvalget 4. september 2017.

1. Formål

Formålet med Kulturpuljen er at

 • yde tilskud til kulturelle aktiviteter, projekter, arrangementer og begivenheder inden for musik, teater, kunst, litteratur, film og folkeoplysning samt kulturarv.
 • yde tilskud til faste kulturaktører eller faste arrangementer i Køge Kommune.
 • understøtte Køge Kommunes kulturstrategi.

Der kan søges enten aktivitetsstøtte (jf. 3a) eller flerårigt tilskud som drifts- og honorarstøtte samt støtte til flerårige projekter (jf. 3b).

2. Hvem kan søge?

 • Foreninger
 • Institutioner
 • Grupper eller enkeltpersoner i samarbejde med en forening eller institution.

Ansøgere, som ikke er hjemhørende i Køge Kommune, skal indgå samarbejde med lokale foreninger eller institutioner.
Det prioriteres, at flest mulige aktører og borgere får nytte af Kulturpuljens midler.

3a. Aktivitetsstøtte

For at få aktivitetsstøtte fra Kulturpuljen skal følgende krav være opfyldt:

 • Aktiviteten skal være åben for offentligheden.
 • Der skal være budgetteret med egenfinansiering f.eks. i form af entré, sponsorater og/eller foreningens/institutionens eget bidrag, og budgettet skal balancere.
 • Aktiviteten skal afholdes inden for det givne budgetår.
 • Ansøgere skal redegøre for hvorledes aktiviteten forholder sig til mindst to af de fem strategiske mål i Køge Kommunes kulturstrategi.
 • Ansøger skal angive et klart og målbart succeskriterie for aktiviteten.
 • Aktiviteten skal foregå i Køge Kommune eller have særlig relevans for kommunens borgere.
 • Aktiviteten skal markedsføres i relevante medier og Kultur- og Idrætsudvalget/Køge Kommune skal krediteres for at have givet støtte.

Tilskud kan bevilges som underskudsgaranti. Underskudsgaranti kan gives til aktiviteter, der i øvrigt finansieres af entré, deltagerbetaling og lignende.

Tilskud fra Kulturpuljen kan ikke søges til:

 • Kommercielle eller private arrangementer.
 • Aktiviteter, der allerede er påbegyndt eller gennemført.
 • Lukkede aktiviteter, der eksempelvis kræver medlemskab.
 • Velgørende aktiviteter.
 • Udgifter til ophold – og kun i særlige tilfælde transport.
 • Bespisning (som ikke er en del af den kulturelle aktivitet. Dog kan bespisning i mindre omfang til ulønnet arbejdskraft bevilges)
 • Lønudgifter til administration.

3b. Drifts- og honorarstøtte samt støtte til flerårige projekter

For at få tilskud fra Kulturpuljen skal følgende krav være opfyldt:

 • Aktiviteter under foreningen eller institutionen skal være åbne for offentligheden.
 • Ved aktivitetsstøtte skal der være budgetteret med egenfinansiering f.eks. i form af entré, sponsorater og/eller foreningens/institutionens eget bidrag, og budgettet skal balancere.
 • Ved drift- og honorarstøtte skal foreningen eller institutionen indsende regnskab inden d. 1. juni det efterfølgende år.
 • Ansøgere skal redegøre for hvorledes aktiviteter under foreningen eller institutionen forholder sig til mindst to af de fem strategiske mål i Køge Kommunes kulturstrategi.
 • Ansøger skal angive et klart og målbart succeskriterie for ansøgers aktiviteter.
 • Aktiviteter under foreningen eller institutionen skal foregå i Køge Kommune eller have særlig relevans for kommunens borgere.
 • Aktiviteter under foreningen eller institutionen skal markedsføres i relevante medier og Kultur- og Idrætsudvalget/Køge Kommune skal krediteres for at have givet støtte.

Drifts- og honorarstøtte samt støtte til flerårige projekter kan ikke søges til:

 • Kommercielle eller private arrangementer.
 • Aktiviteter, der allerede er påbegyndt eller gennemført.
 • Lukkede aktiviteter, der eksempelvis kræver medlemskab.
 • Velgørende aktiviteter.
 • Udgifter til ophold – og kun i særlige tilfælde transport.
 • Bespisning (som ikke er en del af den kulturelle aktivitet. Dog kan bespisning i mindre omfang til ulønnet arbejdskraft bevilges).

Drifts- og honorarstøtte samt støtte til flerårige projekter kan højest søges for en tre-årig periode, dog således at tilskud bevilges under forudsætning af, at der i perioden ikke sker væsentlige budgetændringer på området.

Ved bevilling af honorarstøtte forudsættes det, at der opnås tilsvarende bevilling fra Slot- og Kulturstyrelsen.

4. Ansøgningsskemaer og ansøgningsfrister

Der anvendes særskilte ansøgningsskemaer for ansøgninger om hhv. aktivitetsstøtte (jf. 3a) eller flerårigt tilskud som drifts- og honorarstøtte samt støtte til flerårige projekter (jf. 3b).

Ansøgningsfrist for tilskud under 50.000 kr. er senest fire uger inden aktivitetens afholdelse. Ansøgning kan løbende indsendes til Kultur- og Idrætsafdelingen hele året. Ansøgninger under 50.000 kr. behandles administrativt af Kultur- og Idrætsafdelingen. Støtte under 50.000 kr. bevilges for indeværende budgetår, så længe der er midler i puljen. Samme ansøger kan søge flere gange årligt, men kan maksimalt få tildelt 50.000 kr. årligt.

Ansøgningsfrist for ansøgninger over 50.000 kr., herunder ansøgninger til drift- og honorarstøtte samt støtte til en flerårige projekter er i september. Ansøgningerne vil herefter blive behandlet på Kultur- og Idrætsudvalgets møde i november. Kultur- og Idrætsudvalget kan vælge at bevilge støtte i en periode på op til 3 år, såfremt Byrådets budgetaftale tildeler Kultur- og Idrætsudvalgets de forventede midler.

Køge Kommune kan til en hver tid anmode om uddybende materiale vedr. ansøgning, budget og regnskab.

Ved alle ansøgninger anvendes elektronisk ansøgningsskema. Se mere på Køge Kommunes hjemmeside: koege.dk/kulturpuljen.

5. Evaluering, regnskab og udbetaling

Modtagere af aktivitetsstøtte skal senest 6 uger efter aktivitetens afholdelse indsende evaluering og regnskab til godkendelse i Kultur- og Idrætsafdelingen. Opstilling af regnskab sker i overensstemmelse med det indsendte budget.

Tilskud udbetales efter godkendelse af evaluering og regnskab. I særlige tilfælde kan der udbetales et a conto-beløb ved henvendelse til Kultur- og Idrætsafdelingen. Evt. underskudsdækning kan først udbetales, når regnskabet er godkendt af Kultur- og Idrætsafdelingen.

Modtagere af drifts- og honorarstøtte samt støtte til flerårige projekter skal senest 1. juni efter året, hvor støtten er medgået, indsende revideret årsrapport (årsregnskab) samt evaluering for indeværende år til Kultur- og Idrætsafdelingen på kulturogidraet@koege.dk. Overholdes denne frist ikke, bortfalder støtten.

Evalueringen af aktiviteten skal redegøre for, i hvilken grad det/de opstillede succeskriterier er opnået, herunder hvordan aktiviteten har understøttet mindst to af kulturstrategiens fem målsætninger. Evalueringen skal desuden indeholde billeddokumentation. Link til evalueringsskemaet findes på koege.dk/kulturpuljen


Alle bevilgede tilskud skal anvendes til den ansøgte og godkendte aktivitet. Ændres aktiviteten eller de budgetmæssige forudsætninger i væsentlig grad, skal ændringerne godkendes i Kultur- og Idrætsafdelingen. Tilskud eller støtte, der ikke er blevet anvendt som ansøgt, skal tilbagebetales til Køge Kommune.

Tilskud fra Kulturpuljen skal anvendes økonomisk ansvarligt og i overensstemmelse med god forvaltning af offentlige midler.

Udbetaling af tilskud kan kun ske ved overførsel til ansøgers CVR-nummer med tilknyttet NemKonto.

6. Klage (anke)

Der kan klages over en administrativ afgørelse vedr. tilskud til Kultur- og Idrætsudvalget. Dette skal i så fald ske senest 4 uger efter, at ansøger har modtaget afgørelsen. En evt. klage skal sendes til Kultur- og Idrætsafdelingen på kulturogidraet@koege.dk.

Afgørelser truffet af Kultur- og Idrætsudvalget kan ikke ankes, da udvalget er øverste klageorgan for ansøgninger til Kulturpuljen.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside